امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5009 دبشری اوټولنیزومرستو موسسه Organization for Community and Humanitarian Assistance OCHA 19/6/1399 وحید الله کنر
5010 موسسه بشری برای توسعه وثبات Organization Humanitarian for Development & Sustainability OHDS 19/9/1399 عزت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5011 موسسه تحفظ رفاه بشری Human Care Relief Organization HCRO 19/6/1399 اسلام الدین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5012 موسسه خیریه برای زنان واطفال بی سرپرست Organization for Women and Children Charity Supervisor OWCCS 19/6/1399 اجمل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5013 موسسه احیای انکشافی بانوان Women Development and Rehabilitation Organization WDRO 19/6/1399 سعدیه ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5014 موسسه آسایش خاطر برای افغانستان Tranquility Organization for Afghanistan TOA 19/6/1399 محمدمنصور واحدی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ومالداری
5015 موسسه خیریه صلح وآشتی Peace Reconciliation Charitable Organization PRCO 19/6/1399 فوزیه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5016 د تولنی دهوساینی اوپاملرنه موسسه Community Relief and Care Organization CRCO 19/6/1399 محمد الیاس زراع کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5017 موسسه اجتماعی برای زنان افغان Afghan Social Organization for Women ASOW 19/6/1399 مرضیه محمدی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5018 موسسه خیریه دهکده مهر Dehkada Mehr Charity Organization DMCO 19/6/1399 جواد علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5019 موسسه صحت ،معارف رهبری و صلح Health Education , Leadership and Peace Organization HELPO 19/6/1399 فوریه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5020 موسسه اجتماعی برای تداوم Social organization for Sustainability SOS 19/6/1399 سید محمد داود بلخ زراعت و خدمات اجتماعی
5021 موسسه اقدام برای کیفیت Action for Quality Org AQO 19/6/1399 نسیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5041 طرزی څیړ نیز موسسه Tarzi Research Organization TRO 30 / 7 / 1399 صبغت الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5022 موسسه مدیریت برنامه های رفاهی وانکشاف پایدار WISDOMO Welfare Interventions for Sustainable Development Oriented Management Organization WISDOMO 1399/7/30 داکتر عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی وصحت
5023 موسسه بشری وتوسعه مستقردرجامعه Community Based Humanitarian and Development Organization CBHDO 1399/7/30 خالد خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5042 د افغانستان له پاره د دوامداره موخو موسسه Sustainable Goals Organization for Afghanistan SGOA 30 / 7 / 1399 گل محمد کندهار تعلیم و تربیه ، فرهنک و ټولنیزه
5025 موسسه دیدجوانان مخترع Youth Vision Invention Organization YVIO 1399/7/30 خواجه فواد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5026 رڼا تعلیمی ، انکشافی او اجتماعی موسسه Rana Educational Development & Social Organization REDSO 1399/7/30 شریف الله زابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5027 موسسه دیده بان بازارافغانستان Look-out Afghanistan Market Organization LAMO محمداکلیل کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5028 انسان ځیړنیزه موسسه Insan Research Organization IRO 1399/7/30 فهیم الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5029 دبشری او پرمختیایی مرستو موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Development OHAD 1399/7/30 فرشته آخند زاده - - کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5030 موسسه انکشافی و آموزشی خدمت Khedmat Development and Learning Organization KDLO حبیبه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5043 موسسه شبکه منطقوی زنان در افغانستان Women’s Reginald Network Organization in Afghanistan WRNAO 30 / 7 / 1399 فاطمه کوهستانی کابل تحقیق، دادخواهی و آگاهی دهی
5031 موسسه حمایت از تعلیم و توانمند سازی جوانان Youth Empowerment and Education Support Organization YEES-O 1399/7/30 عبدالله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5044 موسسه صلح برای دختران افغان Sola for Afghan girls SOLA 30 / 7 / 1399 شبانه بسیج راسخ کابل صحت و تعلیم و تربیه
5045 موسسه مسیر صلح و عدالت Way of Pace and Justice Organization WPJO محمد ایوب بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5046 موسسه شهروند مسول Sharwand Masaol Organization SHMO 30 / 7 / 1399 ثمر الدین بلخ صحی و خدمات اجتماعی
5032 موسسه حمایت از برنامه های جهانی شدن Globalization Programs Support Organization GPSO 1399/7/30 سویتا فاریاب کاهش فقر، و فعالیت های اجتماعی
5047 موسسه تلاش برای صلح و انکشاف پایدار Effort for Sustainable Peace and Development Organization ESPDO 30 / 7 / 1399 فرید احمد کابل خدمات اجتماعی و صحی
5033 موسسه ارتقای ظرفیت برای زنان Organization of Improving Capacity for Women OICW 1399/7/30 صالحه / شهرام کابل صحت، ارتقای ظرفیت، و خدمات اجتماعی برای زنان
5048 دچاپیریال اوکډوالو لاسنیوی موسسه Environment And Returnees in Need Organization EARN-O واحد الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5034 کابل د سولی انستیتیوت موسسه Kabul Institute of Peace Organization KIPO 1399/7/30 نثار احمد کابل "د سولی او پخلاینی ، تولنیز او علمی
5049 موسسه خدماتی ،تعلیمی ، فرهنگی وحرفوی معرفت Marifat Educational Cultural & Vocational Services Organization MECVSO 30 / 7 / 1399 نزاکت دانش کابل خدمات اجتماعی و صحت
5050 موسسه ارتقای اجتماعی Social Uplift Organization SUO 30 / 7 / 1399 محمدحیدر احمدیار کابل خدمات اجتماعی وزراعت
5035 موسسه خیریه علمی، فرهنگی سراج Saraj Cultural Scientific and Charity Organization SCSCO 1399/7/30 نظیر احمد هرات علمی فرهنگی و هنری
5051 موسسه همبستگی زنان متحد Women United Solidarity Organization WUSO 30 / 7 / 1399 نوریه کابل خدمات اجتماعی وصحت
5036 موسسه پژوهش و روشنگری برای افغانستان Research and Enlightenment Organization for Afghanistan REOA 1399/7/30 بی بی حسینا بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5037 موسسه هماهنگی و انکشاف کمکهای بشری Humanitarian Response Coordination and Development Organization HRCDO 1399/7/30 گل صاحب خان خوست/ اجتماعی، زراعتی و انکشافی
5072 موسسه علمی و آموزش کار Education and Occupation Coalition Org EOCO 18 /9 / 1399 زرغونه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5052 موسسه صحت ، صلح و توسعه پایدار Health Peace and Sustainable Organization HPSDO 18 /9 /1399 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5053 موسسه تحقیقاتی و خدماتی روشانیه oshaniya Research Services Organization RRSO 18 /9 /1399 محمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5054 زموږ کور دیتیم پالنی اوتعلیم موسسه Our Home Orphan Care and Education Organization OHOCEO 18 /9 /1399 محمدنزیر جلال آباد خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5073 بست بشری همکاریو موسسسه Boost Humanitarian Cooperation Organization BHCO 18 / 9 / 1399 گل حسن هلمند تعلیم،زراعت ،صحت و مصونیت اجتماعی
5055 موسسه خدماتی وتحقیقاتی آژمان Services and Research Organization of Azhman SROA 18 /9 /1399 محمد کاظم اصغری کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5056 موسسه رویا - منابع برای جوانان افغان Roya Resources of Young Afghans Organization RRYAO 18 /9 /1399 شعیب مهریار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5074 سمون علمی او پرمختایی موسسه Samoon Learning and Development Org SLADO 18 / 9 / 1399 سید آغا ننگرهار تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و انکشاف
5057 موسسه خدماتی رهبران سفر Travel Leaders Services Organization TLSO 18 /9 /1399 محمدعثمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5058 موسسه زنان به عنوان عوامل تغیر Organization for Women as Change Agents OWCA 18 /9 /1399 احمدشبیر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5075 پامیر برای پیشرفت Pamir Organization for Development POD 18 / 9 / 1399 سمیع الله بدخشان تعلیم و تربیه و زراعت