امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5193 موسسه مراقبت اقتصادی ، اجتماعی Social Economic Care Organization SECO 19/3/1400 عبدالرزاق جوزجان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5195 موسسه توسعه وکارجامعه معاصر Contemporary Community Development and Job Organization CCDJO 19/3/1400 هارون "حیدری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5196 موسسه قدم های مصون وانکشاف تعلیمی گران افغانستان Organization for Safe Steps & Educational Development Afghanistan Gran OSSEDGA 19/3/1400 محمدجمال "منصف" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5197 موسسه امید درخشان جوانان Youth Bright Hope Organization YBHO 19/3/1400 ام البنین بلخ خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5211 دشرق بشری اوپرمختیایی کمک موسسه Eastern Relief and Development Aid Organization ERADAO 19/3/1400 اسدالله کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5198 موسسه تحقیقات ومطالعات اجتماعی بیلیم Bilim Organization for Research and Social Studies BORSS 19/3/1400 هدایت الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5215 مؤسسه آموزشی ، صلح و توسعه تاج Taj Education, Peace and Development Organization TEPDO 19/03/1400 سیمین بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5199 موسسه فرهنگ صلح واعتدال افغانستان Afghanistan Organization for the Culture for Peace and Moderation AOCPM 19 / 3 / 1400 بشیراحمد "انصاری" کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5200 موسسه خدمات صحی واجتماعی معاینه Myna Social and Health Services Organization MSHSO 19 / 3 / 1400 مریم شمال غالب کابل صحت وخدمات اجتماعی
5201 دبشری اوټولنیزو مرستو دخدماتوموسسه Human and Social Assistance Services Organization HSASO 19 / 3 / 1400 نقیب الله کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5202 موسسه کمک های بشردوستانه مکان طبیعی دهلیز Corridor Natural Habitat Humanitarian Assistance Organization CNHHAO 19 / 3 / 1400 اسد الله بدخشان خدمات اجتماعی وزراعت
5203 موسسه آینده روشن جوانان افغان Bright Future of Afghan Youth Organization BFAYO 19 / 3 / 1400 نفیسه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5216 مؤسسه توانمند سازی یکتا Unique Empowerment Organization UEO 19 / 3 / 1400 فرنوش بلخ توانمند سازی توسعه و ظرفیت سازی
5204 افغان اروزگان بشری خدمتونو موسسه Afghan Uruzgan Humanitarian Organization AUHO 19 / 3 / 1400 حکمت الله ارزگان خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5217 مؤسسه تحقیق و مطالعات بهنام افغان Behnam Afghan Research and Studies Organization BARSO 19 / 3 / 1400 محمد تمیم کابل اجتماعی، اقتصادی و انکشافی
5205 موسسه رفاه برای مردم Relief Organization for People ROP 19 / 3 / 1400 فیروز "محمدزئی کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5218 مؤسسه اجتماعی نگین سبز نوین Naween Green Nagin Social Organization NGNSO 19 / 3 / 1400 لطف الله کابل خدمات اجتماعی ، اموزشی و آگاهی دهی
5206 موسسه زنان ،صلح وتوسعه Women Development and Peace Organization WDPO 19 / 3 / 1400 منصوره " واثق" بامیان خدمات اجتماعی
5207 موسسه صلح وسعادت افغانستان Organization Peace and Prosperity Afghanistan OPPA 19 / 3 / 1400 زلمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5208 موسسه اموزشی واجتماعی یاران شفاف Transparent Friends Educational and Social Organization TFESO 19 / 3 / 1400 زمری پروان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5209 موسسه خیریه صداقت واصلاح Honesty and Reform Charity Organization HRCO 19 / 3 / 1400 فرشته " زاهد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5219 مؤسسه خیریه صحی و تعلیمی آریوب مندهیر Aaryub Mandahir Welfare Health and Education Organization AMWHEO 19 / 3 / 1400 فتاح حاحی کابل صحت و تعلیم و تربیه
5212 موسسه انکشافی وتحقیقاتی ذکا برای افغانستان Zakaa Development and Research Organization for Afghanistan ZDROA 19 / 3 / 1400 وحیده بلخ خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری ومالداری
5220 مؤسسه گام های ممد برای افغانستان پایدار Helpful Action for Sustainable Afghanistan Organization HASAO 19 / 3 / 1400 غزل ماهر کابل صلح، تعلیم و تربیه و اقتصادی
5213 موسسه تساوی جندر وانکشاف ملی اجندا Agenda for Gender Equality and National Development Act Organization AGENDA-O 19 / 3 / 1400 شبنم کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5221 موسسه آموزش از راه دور Remote Education & Access to Community Health Organization REACH-O 19 / 3 / 1400 عبیدالله کابل تعلیم تربیه وصحت و دسترسی به صحت جامعه
5222 موسسه دختران بسوی رهبریت Girls Toward Leadership Organization GTLO 19 / 3 / 1400 سیدشهیراحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5214 موسسه خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه کیهان برای افغانستان Kayhan Social Service and Education Organization for Afghanistan KSSEOA 19 / 3 / 1400 عوض بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5223 موسسه خدماتی جهان بهتر Services Better World Organization SBWO 19 / 3 / 1400 بی بی نجیبه بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5224 موسسه بشردوستانه وتوسعه بدون مرز Organization for Humanitarian & Development Without Border OHDWB 19 / 3 / 1400 عبدالعزیز " متین" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5225 دالفلق خیریه اواجتماعی موسسه Al Falaq Charity and Social Organization AFCSO 19 / 3 / 1400 فیضان -کابل خدمات اجتماعی وصحت
5226 موسسه اهداف جهانی برای رفاه Global Goals Organization for Prosperity GGOP 19 / 3 / 1400 مسیح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5227 موسسه زنان زحمت کش افغان Zaahmat kash Afghan women Organization ZAWO 19 / 3 / 1400 فروزان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5228 موسسه برای رشد و نکامل خانم ها Organization for Women Growth Development OWGD 19 / 3 / 1400 عبدالکریم مالکیار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5229 موسسه مطالعات تغیر اقلیم اونی برای افغانستان Onai for Afghanistan Climate Change Studies Organization OACCSO 19 / 3 / 1400 محمد ابوبکر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5230 موسسه انکشافی واجتماعی آیند بهتر میهن Maihan Best Future Development Organization MBFSDO 19 / 3 / 1400 رحمان ولی پکتیا خدمات اجتماعی ، زراعت آبیاری وصحت
5231 موسسه مامور توانمندسازی Empowering Mission Organization EMO 19 / 3 / 1400 حسیب الله " خطیبی" - کابل تعلیم تربیه و صحت
5232 موسسه تعلیمی صحی وانکشاف اجتماعی ناب کامل Perfect Naab Educational Health and Development Organization PNEHSDO 19 / 3 / 1400 داکتر پرویز کابل تعلیم تربیه و صحت
5233 موسسه هنری و فرهنگی هنر سالار Artlords Art and Cultural Organization . AACO 19 / 3 / 1400 محمد امید شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5234 موسسه توانمندسازی زنان نصف جهان Nisfe Jahan Empowering Women Organization NJEWO 22/4/1400 یلدا " عظیمی " کابل خدمات اجتماعی
5235 موسسه حمایتی و اموزشی راه نیکان Nikan Way Care and Training Organization NWCTO 22/4/1400 ممتاز سرور یار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5236 موسسه دریای بیکران امید برای افغانستان Vast Sea Hope Organization for Afghanistan VSHOA 22/4/1400 عبدالغفور فاریاب خدمات اجتماعی وصحت
5237 موسسه حمایت ازنیروهای ملی افغانستان Support Afghanistan National Force Organization SANFO 22/4/1400 زهره "بابکرخیل" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5238 دسولي او پرمختګ موسسه Organization for Peace and Development OPD 22/4/1400 راضیه اکرام کنر خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5239 موسسه کمک به مهاجرین افغانستان Refugee Aid Afghanistan Organization RAAO 22/4/1400 عبدالقیوم افغان هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5240 موسسه صحت ، تعلیم و صلح Health, Education and Peace Organization HEPO 22/4/1400 جمیله رسولی کابل تعلیم و تربیه و صحت
5241 موسسه اقدامات اقلیمی وبی جاشدگی Climate and Displacement Action Organization CDAO 22/4/1400 فایز "سهاک" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5242 موسسه متعلق به زنان برای افغانستان نوین Woman Owned Organization for New Afghanistan WOONA 22/4/1400 فاطمه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5243 موسسه باز سازی ، تعلیمی ، اجتماعی و صحی Rehabilitation, Educational ,Social and Health Organization RESHO 22/4/1400 حمید الله هاشمی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5245 موسسه رفاه و انکشاف جامعه Welfare Organization for Society and Development WOSD 22/4/1400 خیریه مهشید کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت