جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4665 موسسه انکشاف ورزش وخدمات اجتماعی برای افغانستان Growth for Afghanistan Sports and Social Service Organization GASSSO 22 / 12 / 1397 بشیر کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4666 موسسه اندیشه خلاق برای تغیر Creative Think for Change Organization CTCO 22 / 12 / 1397 محجوبه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه وزراعت
4667 موسسه شبکه زنان افغانستان درحکومتداری شهری Network of Afghan Women in Urban Governances Organization NAWUGO 22 / 12 / 1397 حمیرا ثاقب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4668 موسسه توسعه اجتماع کاپل Kapul Community Outreach Organization KCOO 22 / 12 / 1397 سید مصطفی کابل خدمات اجتماعی و زراعت
4669 موسسه جامعه قلب آسیا Organization of Heart of Asia Society OHAS 22 / 12 / 1397 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی
4670 موسسه حمایت پایدار اقتصادی زنان Women Long Lasting Economic Support Organization WLESO 22 / 12 / 1397 سهیلا هرات تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4671 موسسه تحقیقاتی توسعه و حکومتداری خوب Research Organization for Development and Good Governance RODGG 22 / 12 / 1397 یقین علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4672 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تکسار Taksaar Social Service and Development Organization TSSDO 22 / 12 / 1397 سویتا تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4673 موسسه بشردوستانه برای اقدام پایداردرافغانستان Humanitarian Organization for Sustainable Action in Afghanistan HOSAA 22 / 12 / 1397 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4674 موسسه پویش جوانان افغانستان Youths Afghanistan Dynamism Organization YADO 22 / 12 / 1397 سونیا قادری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4675 موسسه مرکزکمک به خانواده ها و جامعه Crux Assistance for Family and community Org. CAFCO 22 / 12 / 1397 محمد اسلم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4676 موسسه همکاری های اجتماعی برای جامعه بشری Social Assist for Humanity Society Organization SAHSO 22 / 12 / 1397 نظام الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4677 موسسه حمایت اززنان بیوه واطفال یتیم Organization for Supporting of Widows and Orphans OSWO Organization for Supporting of Widows and Orphans 22 / 12 / 1397 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4678 موسسه جوانان همتا افغانستان Youth Peer Afghanistan Organization YPAO 22 / 12 / 1397 لاهورجان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4680 موسسه انکشاف شغلی و تعلیمی دنیا Dunya Educational and Development Employment Org . DEDEO 22 / 12 / 1397 عبدالجلیل بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4681 موسسه خیریه کوکو جان مادر Koko jan Mother Org . KMCO 7 / 1 / 1398 عبدالقیوم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4682 موسسه زند گی بهتر برای زنان Better Life for Women Org. BLWO 7 / 1 / 1398 فرخنده تخار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4683 موسسه نسل سبزوصلح Peace and Green Generation Organization PGGO 7 / 1 / 1398 آغامحمد بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4685 موسسه صندوق وجهی کمک به دختران افغان Afghan Girls Financial Assistance Fund Organization AGFAFO 7 / 1 / 1398 نصیراحمد تعلیم تربیه
4686 دملی تقویت اوتعلیمی خیریه موسسه National Empowerment and Education Charity Organization NEECO 7 / 1 / 1398 صفت الله خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت
4687 موسسه انکشافی ومسلکی سازی بازیافت زباله ها Waste Recycling Capacity Development Organization WRCDO 7 / 1 / 1398 شهلا دستیار خدمات اجتماعی ،وزراعت
4688 موسسه پژوهش جوانان افغان Afghan Youths Research Organization AYRO 7 / 1 / 1398 ماری بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4689 موسسه حمایت حقوقی،اقتصادی وصحی زنان Support Legal ,Economy and Health Organization SLEHO 7 / 1 / 1398 عفیفه معروف هلمند خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4690 موسسه تربیوی وانکشافی بانوان ستاره آسیا Asia Stars Women Development and Educational Organization ASWDEO 7 / 1 / 1398 بشیره تخار خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4691 موسسه توانمند سازی وکمک نگین Negin Improvement and Aid Organization NEAO 7 / 1 / 1398 محمد نسیم بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4693 موسسه مطالعات مدیریتی Management Studies Organization MSO 7 / 1 / 1398 روما هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه
4694 موسسه جوانان پیشگام عصر Pioneer Youth of Era Organization PYEO 21/1/1398 سید ضیا الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4695 موسسه انکشافی وحمایوی نارون نوین New Narwan Development and Support Organization NNDSO 21/1/1398 الهه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4697 موسسه حمایت های مدنی ،اقدام داوطلبانه وانسجام Civic Initiatives Voluntary Intervention and Coherence Organization CIVICO 21/1/1398 محمد جوادعمید هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4698 موسسه ارتقای ظرفیت بانوان خبره Capacity Building of Proficient Women Organization CPWO 21/1/1398 مومنه خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4699 موسسه جوهرسبز Green Ink Organization GIO 21/1/1398 زهره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4700 موسسه تعلیمی وانکشافی چراغ Lamp Educational and Development Organization LEDO 21/1/1398 شاه پور بلخ خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4701 موسسه خیریه رفاه اجتماعی Social Welfare Charity Organization SWCO 21/1/1398 وحید الله کابل خدمات اجتماعی
4702 موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان Positive Social Change for Afghanistan Organization PSCAO 21/1/1398 پتونی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4703 موسسه همکاری های حمایوی ثبات وتقویت زنان وجوانان برای افغانستان سبز Women Resilience Assistance Organization for Green Afghanistan WRAOGA 21/1/1398 وجیهه صافی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4704 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه افغانستان Social and Charity Services Organization for Afghanistan SCSOA 21/1/1398 حسنیه آصف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4705 موسسه تقویت جوانان از طریق باسواد نمودن جامعه Empowering Youth by Educating Society Organization EYES-O 21/1/1398 اباسین کابل خدمات اجتماعی
4706 موسسه صحی ،تعلیمی وتکنالوژی افغانستان Afghanistan Technology, Education and Health Organization ATEHO 21/1/1398 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4707 موسسه جوانان برای انکشاف پایدار Youth for Sustainabie Development Organization YFSDO 21/1/1398 دیانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4708 موسسه حمایت ازکودکان نیازمند افغانستان Supportive Organization of Children in Need of Afghanistan SOCNA 21/1/1398 زهرا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4709 موسسه انکشافی داخلی افغانستان 786 Organization of Afghanistan for Internal Development . O786AID 21/1/1398 بسم الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4710 موسسه افغان برای حفاظت از اطفال و زنان Afghan Organization for Child and Women Protection AOCWP 21/1/1398 فریدون قیومی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4711 موسسه خدماتی و انکشاف زراعت مالداری افغان Afghan Service Agricultre and Development Org. ASADO 4/2/1398 عبدالعزیز کندز خدمات اجتماعی و زراعت
4712 حیات دارالیتام د ماشومانو د روسانه راتلونکی موسسه Hayat Orphanage Bright Future for Childeran Org. HOBFCO 4/2/1398 شمشاد لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4713 موسسه مصالحه برای توانمند سازی محلی Reconcilition Org fro Local Empowerment . ROLE 4/2/1398 احمد تیموری هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4714 موسسه آکاهی عامه افغانستان برای افغانها Afghanistan Public Awareness Org for Afghans APAOA 4/2/1398 محمد عرفان کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4715 موسسه اجتماعی و فرهنگی نیمه ی روشن Bright Half Social and Cultural Org . BHSCO 4/2/1398 محمد ادریس بهراج کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4716 موسسه تعلیمی و صحی جهانی Global Edcational and Medical Org . GEMO 4/2/1398 شریف الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4717 موسسه اوج تصاعد Owj Tasaoud Org . OTO 4/2/1398 فاطمه وفایی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4718 موسسه حمایت جوان پاداش Padash Youth Supprt Org . PYSO 4/2/1398 احمد ضیا مایار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه و زراعت