امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5650 د بشر دوستانه خدماتو پوهی او بیارغونی موسسه Humanitarian Services Knowledge and Rehablitation Organization HSKRO 07-07-1401 فضل الرحمن کندهار خدمات اجتماعی و آبادی
5649 موسسه همکار پایدار زنان و کودکان Sustainable Partner Women and children Organization SPWCO 07-07-1401 سربلند حکیمه بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری
5648 سولی اوهیلو ماموریت موسسه Peace and Hope Mission Organization PHMO 07-07-1401 اغاگل حضرت ولی "جلالی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت و آبیاری و صحت
5647 بشری روغتیا ته دبیرنی غبرگون Humanitarian Health Emergency Response Organization HHERO 07-07-1401 اسدالله کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5646 موسسه شرکای انکشاف و امداد رسانی Partners for Relief and Development Organization PRDO 07-07-1401 اسدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5645 موسسه روشنانی Brightness Organization BO 07-07-1401 رونا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5644 موسسه خدماتی اقتصادی و اجتماعی کمک درعمل Aid in Action Economic and Social Services Organization AAESSO 07-07-1401 حشمت الله "هلالی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5643 موسسه خدمات خیریه متحد افغان Afghan Ally Charity Service Organization AACSO 07-07-1401 عبدالله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5641 موسسه خدمات اجتماعی و صحی غذا Food Social Services and Health Organization FSSHO 07-07-1401 برزو "باهر" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5640 موسسه انکشافی تعلیمی و صحی تغیر Taghir Educational Development and Health Organization TEDHO 07-07-1401 محمد بلال مبارز بلخ تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
5639 غزالي افغان دښووني او روزني موسسه Ghazali Afghan Education Trust Organization GAETO 07-07-1401 صدیق الله "راشد" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5638 روسانه راتلونکی خدماتی موسسه Bright Future Service Organization BFSO 07-07-1401 محمد حارث زرمنی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
5626 موسسه حمایت از بشریت Support for Humanity Organization SFHO 1401/06/20 محمداسماعیل "صاحبزاده " کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه،زراعت وآبیاری و صحت
5630 فلاح ملی خدماتی موسسه Falah National Service Organization FNSO 1401/06/20 عبدالروف "عظیمی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5633 د تولنی د پاملرنی او هوساینی موسسه Community Care and Relief Organization CCRO 1401/06/20 اغامحمد " روحمل" ولایت کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5456 موسسه گام برای آینده بهتر Walk for Better Future Organization WBFO 3 /2 / 1401 پرویز "صافی" کابل تعلیم تربیه وصحت
5692 موسه حمایت اقتصادی واجتماعی برای افغانها Organization of Economic and Social Support for Afghans OESSA 1401/08/15 هلمند "مایارغنی" فراه خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5702 موسسه باغ بزرگ بشریت Grand Garden of Humanity Organization GGHO 1401/08/15 سید علی بلخ تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
5684 موسسه خدمات تعلیمی ،فرهنگی و اجتماعی آسایش Asaish Educational Cultural and Social Service Organization موسسه خدمات تعلیمی ،فرهنگی و اجتماعی آسایش AECSSO 1401/08/15 امین الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5685 الشفاسرطان خیریه موسسه AL Shafa Cancer Charity Organization ASCCO 1401/08/15 سیف الله محمدسلیم خان کابل خدمات اجتماعی وصحت
5686 موسسه بشری انکشافی بشریت BASHARIAT Humanitarian and Development Organization BHDO 1401/08/15 شفیقه " نیکزاد" کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5687 موسسه دریچه امید افغانستان Gate of Hope Afghanistan Organization GOHAO 1401/08/15 لعل محمد بلخ خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5688 موسسه صبح درخشان Bright Morning Organization BMO 1401/08/15 زرافشان کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5689 موسسه تداوم ومقاوم سازی برای انکشاف افغانستان Sustainability & Resillience Organization for Development of Afghanistan SRODA 1401/08/15 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی ،زراعت آبیاری وصحت
5727 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی بشریت Humanitarian Social Services Charity Organization HSSCO 1401/09/07 مححمدرازق کابل ، خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه
5726 موسسه نجات خانواده Save the Family Organization STFO 1401/09/07 سلما کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری
5725 د سنابل ملی موسسه Sanabil Organization National SON 1401/09/07 عبدالحی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5724 موسسه ملی اعانه برای تعلیم وتربیه National Endowment Organization for Education NEOE 1401/09/07 بابرالدین فاریاب تعلیم وتربیه
5723 موسسه خیریه قایم افغانستان Afghanistan Qaim Charity Organization AQCO 1401/09/07 عصمت رحیم زاده هرات تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی و صحت
5722 موسسه سیاق عالی محلی Outsanding Local Context Organization TOLCO 1401/09/07 نصرت احمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
5721 موسسه دریچه بسوی روشنایی Gate Lighting Toward Organization GLTO 1401/09/07 وحیده "عدالتجو" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه
5720 موسسه خدمات صحی واجتماعی غورځنگ افغانستان Afghanistan Ghorzang Health and Soscial Services Organization AGHSSO 1401/09/07 مرضیه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، صحت
5719 موسسه حمایت از مردم نیازمند Support People in Need Organization SPNO 1401/09/07 بی بی پرمیلا موزون بدخشان خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیم و تربیه
5718 داقتصادی اومعیشتی پایداره پرمختگ موسسه Sustainability Economic & Livelihood Development Organization SELDO 1401/09/07 نجیب "وردک" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5717 هینداره د بیرنیو مرستو رسولو خیریه موسسه Hindara Emergency Relief Charity Organization HERCO 1401/09/07 مطیع الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5716 د انکشافی نوښتونو اوتحقیق موسسه Organization for Development Innovation and Research ODIR 1401/09/07 احسان الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت
5715 موسسه خدمات رفاه بشری برای افغانها Humanitarian Prosperity Services for Afghan Organization HPSAO 1401/09/07 عبدالله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5714 داجتماعی خیریه مرستو موسسه Social Charity Helping Organization SCHO 1401/09/07 جلال الیدن کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری
5713 موسسه خدمات اجتماعی امید دهند گان Hope Givers Social Services Organization HGSSO 1401/09/07 فیصل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه
5712 موسسه کمک های بشردوستانه و انکشافی مسیر Path Humanitarian Assistance and Development Organization PHADO 1401/09/07 احمدجمیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، صحت
5711 موسسه ابتکار نوآوری وتوسعه اقتصادی برای افغانستان Initiative Innovation Development for the Economy of Afghanistan- Organization IIDEA-O 1401/09/07 خالد بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری
5710 موسسه مصونیت و توانمند سازی زنان و جوانان افغان Afghan Women and Youth Immunity and Empowerment Organization AWYIEO 1401/09/07 ژولیتا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه وصحت
5709 موسسه پیوندتوانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان Women Economic Empowerment Nexus of Afghanistan Organization WEEN-AO 1401/09/07 سودابه " یوسفی افغان" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری وصحت
5708 موسسه چتر مهربانی برای حمایت از اطفال افغان Kindness Umbrella to Defend Afghan Children Organization KUDACO 1401/09/07 مول الدین بامیان خدمات اجتماعی , تعلیم وتربیه
5707 موسسه حمایت ازتعلیم وتربیه وصحت افغانستان Afghanistan Support for Health and Education Organization ASHEO 1401/09/07 احمد راشد کابل تعلیم وتربیه وصحت
5625 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی Social and Economic Relief Organization SERO 1401/06/20 احمد الله غیرت کابل تعليم و صحت
5728 موسسه کمک های بشردوستانه درحوادث Organization for Humanitarian Assistance in Disaster OHAID 18/10/1401 اعجازاحمد"حسن" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،کاهش خطرات ،انکشاف پایدارو ارتقا ظرفیت
5729 موسسه خیریه یک قطره برای بشریت One Drop for Humanity Relief Organization ODHRO 18/10/1401 عبدالله "حمیدی" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وصحت
5730 موسسه کمک برای بشروبازسازی Organization for Humanitarian Aid and Rehabilitation OHAR 18/10/1401 مسلم "جمالزاده" کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5731 موسسه ندای صحت ترک اعتیاد Neda Health Quit Addiction Organization NHQAO 18/10/1401 علی کابل خدمات اجتماعی وصحت