جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5522 چټک موسسه Quick Organization QO 3/2/1401 عبدالرازق کابل خدمات اجتماعی وصحت
5523 موسسه همکاری انسانی وانکشاف برای افغانستان Humanitarian Assistance and Development for Afghanistan Organization HADAO 3/2/1401 احمد شفیق "امیری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5524 موسسه بازسازی وانکشافی برای افغانستان باثبات Reconstruction and Development Organization for Stable Afghanistan RDOSA 3/2/1401 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5525 ده افغانانوپرمختایی بشری،تعلیمی اوصحی خدماتو موسسه Afghan Development Human Education Health Service Organization ADHEHSO 3/2/1401 عصمت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5526 موسسه بشردوستانه برای رفاه افغانستان Humanitarian Organization for Welfare Afghanistan HOWA 3/2/1401 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5527 میزان خیریه موسسه Mezaan Charity Organization MCO 3/2/1401 عزت الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5528 د افغانستان پرمختیایی او بنستیزه موسسه Afghanistan Progressive and Radical Organization AFGPRO 3/2/1401 عبیدالله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5529 موسسه افغانستان برای توسعه پایدار روستایی Afghanistan Organization for Sustainable Rural Development AOSRD 3/2/1401 انعام الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5530 موسسه ملی مصونیت وبقا Immunity and Survival National Organization ISNO 3/2/1401 شمایل کابل صحت ، تعلیم تربیه . زراعت
5531 افغان محسنین خیریه موسسه Afghan Mohsinin Charity Organization AMCO 3/2/1401 عبدالاحد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ، صحت و زراعت آبیاری
5532 موسسه کمک های بشری وحفاظت Humanitarian Aid and Protection Organization HAPO 3/2/1401 فیروز "نیازی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5533 موسسه بلند بردن سطح آگاهی مردم People up Rasing Awareness Organization PRAO 3/2/1401 نجیبه فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5534 موسسه قناعت برای انکشاف مردم افغان Qanaat Development for Afghan People Organization QDAPO 3/2/1401 گلستان فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5535 افغان دبیرنیوبشری مرستودغبرگون موسسه Afghan Humanitarian Emergency Relief and Response Organization A-HERRO 3/2/1401 محمد کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5536 موسسه آرزوی موفقیت برای افغانستان Well Wishes for Afghanistan Organization WWAO 3/2/1401 عبدالوسیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5537 دپایست لرونکی پرمختیایی موخو موسسه Organization Sustainable Development Goals OSDG 3/2/1401 کریم الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5453 مؤسسه خیریه نجات مهر Nejat Mehr Charity Organization NMCO 3 /2 / 1401 محمد لطیف صافی کابل کمک های خیریه ُ
5538 پرمخګ دخلکو په همکاری موسسه Progress With People Cooperation Organization PWPCO 29/3/1401 امان الله "امیری" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5540 د بشری خدمتونو خپواکه موسسه Independent Humanitarian Services Organization 5540 IHSO 29/3/1401 نجیب الله کندهار تعلیم، صحت و رفاه عامه
5541 موسسه رشد مجدد جامعه و آگاهی عامه Regrowth Community and Public Awareness Organization RCPAO 29/3/1401 ذکیه احمدی کابل خدمات اجتماعی، مصونیت غذایی و تعلیمی
5542 مثبت بدلون تعلیمی او بشری مرستو موسسه Mosbat Badloon Education and Humanitarian Aid Organization MBEHAO 29/3/1401 عبدالبصیر ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیمی
5543 موسسه انکشافی نوای نی بانوان افغانستان Nawae Nai Afghan Women Development Organization NNAWDO 29/3/1401 ملکه کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و صحت
5544 ملاتری حانگری مرستندویه او پرمحتیایی موسسه Supportive and Special Welfare and Developing Organization SSWDO 29/3/1401 عمران ثابت کابل تعلیمی، اجتماعی و پرمختیایی
5545 د یوه افغان پرمختیایی موسسه Dewa Afghan Development Organization 5545 DADO 29/3/1401 نذیر احمد درانی کابل خدمات صحی، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5546 موسسه بازسازی، زراعتی، انکشافی و تعلیمی Rehabilitation Agriculture Development Education Organization RADEO 29/3/1401 محمد سعید سعید کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5547 موسسه کمک به مردم نیازمند افغان Help for Afghan People in Need Organization HAPNO 29/3/1401 خان آغا کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
5548 موسسه خدمات انسانی گذار Gozaar Human Services Organization GHSO 29/3/1401 عبدالحمید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5549 موسسه تیم بازسازی کمک های قصیر المدت START- Organization Short Term Assistance for Rehablitation Team Organization START- Organization 29/3/1401 فضل عمر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت و احیا و انکشاف
5550 سلیمان غر کلتوری تولنی بشری موسسه Humanitarian Organization of Sulimanghar Cultural Association HOSCA 29/3/1401 عاشق الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
5551 موسسه تقویت صحت و توانبخشی جامعه Health Srenghtening and Community Rehabi HSCRO 29/3/1401 ادریس احمد کابل صحت و خدمات اجتماعی
5552 موسسه اجتماعی روزنه امید برای افغانها Wendow of Hope for Afghans Social Organization WHASO 29/3/1401 یمان خان کاپیسا خدمات اجتماعی و خدمات تعلیمی
5553 موسسه مواظبت خانواده های افغان برای انکشاف جامعه Care of Afghan Families for Community Development Organization CAFCDO 29/3/1401 شکریه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5554 موسسه هماهنگی کمک های انسانی برای توانبخشی زنان وکودکان Coordinating of Humanitarian Assistance for the Rehabilitation of Women and Childrin Organization CHARWCO 29/3/1401 ذبیح الله "عباسی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5555 موسسه انکشافی وخدمات صحی طلوع آفتاب Sun Horizon Developnent and Health Services Organization SHDHSO 29/3/1401 احمد مسعود"ساحل" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5556 کندهار بشری خدماتو موسسه Kandahar Humanitarian Services Organization KHSO 29/3/1401 عبدالحی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت