امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5774 موسسه هماهنگی کمک ونجات Coordination Help and Rescue Organization CHRO 15/12/1401 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5775 موسسه بازسازی ومساعدت اجتماعی Rehabilitation and Social Cooperation Organization RASCO 15/12/1401 بریالی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5776 موسسه احسان و رحمت برای کارهای خیری و انسانی Ehsan and Mercy Organization for Humanitarian and Charitable Works EMOHCW 15/12/1401 سیدآقا "هاشمی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5777 موسسه صحی اجتماعی آینده سبز Green Future Social Health Organization GFSHO 15/12/1401 میرویس پیروزی هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5778 موسسه خیریه خدام القران Khedam-ul Quran Organization KQO 15/12/1401 شهیدالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5627 موسسه ارتقا صحت Organization for Health Promotion OHP 1401/06/20 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی و صحت
NZDO نوی زیار پرمختیایی موسسه New Ziar Development Organization 5618 1401/06/20 نیک مل لغمان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5629 موسسه پامیر باستان برای افغانستان Pamir Bastan Organization for Afghanistan PBOA 1401/06/20 صبعت الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5634 دموراوماشوم دصحت اوتعلیم دبیارغونی موسسه Health Education Rehabilitation Organization for Child and Mother HEROCAM 1401/06/20 نیک ولی شاه "مومن" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5636 موسسه صلح ثبات وتوسعه Organization for Peace Stability and Development OPSD 1401/06/20 محمدهاشم "میاخیل" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5637 موسسه انکشافی برای توسعه ملی افغانستان Development Organization for National Improvement of Afghanistan DONIA 1401/06/20 صفت الله نعمت الله
5779 موسسه همبستگی اجتماعی وانکشافی افغانستان Afghan Social and Unity Development Organization ASDUO 20/01/1402 امیرمحمد بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وزراعت وآبیاری و صحت
5780 موسسه انکشافی حفاظت ازاقشاراسیب پذیر Development Organization for Protection of Vulnerable Groups DOPVG 20/01/1402 سیدامین بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5781 موسسه خدمات صحی اتحاد Union Health Service Organization UHSO 20/01/1402 احمد مدرس کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5782 موسسه پل توسعه برای افغانستان Development Bridge Organization for Afghanistan DBOA 20/01/1402 محمدعلی "کاوه" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5783 موسسه رفاه اجتماعی وصحت افغانستان Afghanistan Sovial Welfare and Health Organization ASWHO 20/01/1402 محمد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5784 موسسه خیریه صدای کودکان وخانوداه ها The Voice Children and Family Charity Organization VCFCO 20/01/1402 غلام عمر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5785 موسسه توانایی اجتماعی وتعلیمی اطفال Children Ability Social and Education Organization CASEO 20/01/1402 وزیرعلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5786 موسسه امدادحمایت ازکودکان Children Support Relief Organization CSRO 20/01/1402 همایون "نیکمل" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5787 موسسه الوفا اللاعمال الخیریه افغانستان Al wafa Relief & Development Organization Afghanistan ARDOA 20/01/1402 عبدالرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5788 موسسه انکشافی واجتماعی کمک برای مردم People Help Development and Social Organization PHDSO 20/01/1402 حبیب الله جوزجان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
5789 دپیوستون اوټولنیز پیاوړتیا موسسه Organization of Solidarity and Social Empowerment OSSE 20/01/1402 حکمت الله "کوثر" کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5790 موسسه توسعه ومدیریت صحت Health Management & Development Organization HMDO 20/01/1402 نجیب الرحمن غزنی خدمات اجتماعی، صحت و زراعت وآبیاری
5791 موسسه امدادوتوسعه اقتصادی Organization for Relief and Economic Development ORED 20/01/1402 بصیراحمد "عرب" ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5792 موسسه انکشافی اجتماعی وبشری تغیر Change Social Development and Humanitarian Organization CSDHO 20/01/1402 احمدشاه تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری صحت
5793 موسسه خدمات اجتماعی وترحم برای افغان های نیازمند Organization Social Services and Mercy for Afghans in Needs OSSMAN 20/01/1402 حاجی مطیع الله میوند هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ُ زراعت وآبیاری وصحت
5443 مؤسسه خیریه قطره Qatrah Charity Organization QCO 1401/1/17 محمد تمیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5794 موسسه مشروع الخیر Mashroo ul Khair Organization MKO 1402/3/7 نورالهدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5810 موسسه راه زندگی Organization Life Way OLW 1402/3/7 عبدالحق جوزجان خدمات اجتماعی صحت زارعت تعلیم و تربیه
5813 د ارمنو افغانانو موسسه Afghans in Need Organization AINO 1402/3/7 خالد احمد عظیمی کندهار خدمات زراعتی و کمک های بشری
5820 موسسه خیریه خدمت گزاران فیض Faiz Khedmat Charity Organization FKCO 1402/3/13 محممد یعقوب کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت صحت و محیط زیست
5795 موسسه هماهنگی کمک های بشری و توانمندی برای افغانستان Organization for Coordination of Humanitarian Aids and Empowerment for Afghanistan OCHEA 1402/3/7 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه و زراعت
5808 موسسه تعلیمی و خدماتی مادر Mother Educational and Services Organization MESO 1402/3/7 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت و زراعت آبیاری
5798 موسسه ابتکاری پل افغانستان Afghanistan Bridging Initiative Organization ABIO 7/3/1402 محمد سلیمان صافی ;کابل خدمات اجتماعی زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و صحت
5809 موسسه بازسازی هندوکش Hindukush Rehabilitation Organization HKRO 1402/3/7 خالد کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5804 موسسه کار آفرینی و حرفوی رشد Growth Vocational and Entrepreneurship Organization GVEO 1402/3/7 سید محمد آصف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5811 موسسه دسترسی به سرپناه تغذیه و تعلیم Shelter Access Food and education Organization SAFEO 1402/3/7 نصیراحمد محق هرات خدمات اجتماعی تعلیمی زراعتی مالداری حفظ الصحه
5805 موسسه خدمات اجتماعی انکشاف تعلیمی و تربیوی ایثار Esar Social Services Developmental Educational and Training Organization ESSDETO 1402/3/7 سلطان محمد بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5819 موسسه تعهد برای خدمات انکشافی و بشر دوستانه Commitment for Humanitarian and Development services Organization CHDSO 1402/3/13 میر عبدالواحد هرات خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت و زراعت آبیاری
5824 موسسه جمعیت کمک های انسانی Humanitarian Assistance Society HAS 28/7/1384 محمد بشیر واصل کابل خدمات اجتماعی صحت زراعت و تعلیم تربیه
5817 د ورتیاوو پیاورتیا روغتیا او بیا رغونی موسسه Strengthening Abilities Health and Rehabilitation Organization SAHARO 13/3/1402 موسی ضیا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و صحت
5800 موسسه مدینه نور افغانستان Medina Nor Afghanistan Organization MNAO 1402/3/7 حاجی محمد جویا کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5822 موسسه دنیا امید فردا World Hope Tomorrow Organization WHTO 13/3/1402 سید فرهاد کابل خدمات اجتماعی زراعت آبیاری صحت
5361 د بشری بیرنیو مرستو او بیارغونی موسسه Humanitarian Emergency Relief and Rehabilitation Organization HERRO 1400/10/29 شهاب الدین ننگرهار تعلیم تربیه صحت زراعت خدمات اجتماعی
5812 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه کوثر Kawser Social Services and Charity Organization KSSCO 1402/3/7 محمد اسحق شیرزی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
5823 د تولنی دشی راتلونکی خدمت کولو موسسه Serving Community with Better Future Organization SCBFO 13/3/1402 سفیر الحسین کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5797 هلال دشوونیزو او تولنیزو خدمتونو موسسه Helal Social and Educational Services Organization HSESO 1402/3/7 محمد عثمان اخلاص کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5806 موسسه خدمات اجتماعی و صحی همراز Hamraz Social Services and Health Organization HSSHO 1402/3/7 زیورالدین زیور کابل خدمات اجتماعی زراعت و آبیاری تعلیم و تربیه و صحت
5821 موسسه بشری مردمی ارغند سبز Arghand Green Community Humanitarian Organization AGCHO 13/3/1402 بلال احمد خان زاده کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5454 Afghan National Aid and Humanitarian Organization ANAHO 3/2/1401 حمید الله کابل