امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5704 موسسه ابتکارجهانی صلح وخدمات معیشتی Global Peace Initiative and Livelihood Services Organization GPILSO 1401/08/15 محمدصادق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری و صحت
5705 بشری مرستو اوتولنیز عدالت موسسه Humanitarian and Social Equivalence Organization HSEO 1401/08/15 سیدعالم "شینواری" هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری
5706 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تعاونی های بدیل Organization of Social and Developmental Services of Alternative Cooperatives OSDSAC 1401/08/15 عبدالحی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و آبیاری و صحت
ASHEO موسسه حمایت ازتعلیم وتربیه وصحت افغانستان Afghanistan Support for Health and Education Organization ASHEO 1401/09/07 احمد راشد کابل تعلیم وتربیه وصحت
5748 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی سخاوتمندان Sakhawatmandan Charity Social Services Organization SCSSO 9/11/1401 عبدالروف "میرزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5757 موسسه خدمات اجتماعی تخارباستان Takhar Bastan Social Services Organization TBSSO 15/12/1401 سیدهارون کابل Sayed.haroonrashid115@gmail.com
5758 موسسه افغان برای ظرفیت سازی وتوسعه مهارت ها Afghan Organization for Capacity Building and Skills Development AOCBSD 15/12/1401 اجمل "آرین" بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وزراعت وآبیاری و صحت
5759 موسسه گام پایدار برای توسعه Stable Step Organization for Development SSDO 15/12/1401 شاه ولی بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5760 موسسه بازسازی تعلیم وصحت جامعه افغانی Afghan Community Education and Health Rehabilitation Organization ACEHRO 15/12/1401 فواد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5761 موسسه انکشافی وامداد به جامعه Organization of Development for Relief Community ODRC 15/12/1401 ذبیح الله "شیرزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5762 موسسه خیریه اجتماعی وتخنیکی برای افغانستان Afghanistan Social and Technical Welfare Organization ASTWO 15/12/1401 نعمت الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5763 موسسه بشردوستانه ملی افغانستان Afghanistan Humanitarian National Organization AHNO 15/12/1401 جندالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5764 موسسه کمک به فرصت های باز درافغانستان Helping Open Possibilities Organization Afghanistan HOPOA 15/12/1401 شجاع الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5765 موسسه هماهنگی انکشاف جوامع افغان Afghan Communities Development Coordination Organization ACDCO 15/12/1401 حبیب الله "بهرام " بامیان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5766 موسسه توسعه اجتماعی زراعتی و بازسازی Social Development Agricultural and Reconstruction Organization SDARO 15/12/1401 حاجی خداینظر "وفا" کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
ASO موسسه حمایت افغانها Afghan Support Organization 5767 15/12/1401 صفی الله "نوری" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5768 موسسه خیریه خمات اجتماعی غزنه Ghazna Charity Social Service Organization GCSSO 15/12/1401 محمداصف کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5769 موسسه حفاظت اطفال وجوانان افغان Afghan Children and Youth Protection Organization ACYPO 15/12/1401 محمدزبیر" قریشی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5770 موسسه خماتی حمایت ازخاک نشین ها Service Organization Supporting the Settlers SOSS 15/12/1401 حاجی اختر محمد "مجیدی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5771 موسسه همبستگی تعلیم وتربیه انکشاف وتحقیق Solidarity Education Expansion and Research Organization SEERO 15/12/1401 بهاوالدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5772 دافغانستان بیارغونی اوبشری مرستو موسسه Afghanistan Reconstruction and Humanitarian Aid Organization ARHAO 15/12/1401 احمدسید"بیان" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5773 موسسه انکشاف، بازتوانایی و صحت Organization for Development Rehabilitation and Health ODRH 15/12/1401 ادریس" طیب" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5774 موسسه هماهنگی کمک ونجات Coordination Help and Rescue Organization CHRO 15/12/1401 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5775 موسسه بازسازی ومساعدت اجتماعی Rehabilitation and Social Cooperation Organization RASCO 15/12/1401 بریالی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5776 موسسه احسان و رحمت برای کارهای خیری و انسانی Ehsan and Mercy Organization for Humanitarian and Charitable Works EMOHCW 15/12/1401 سیدآقا "هاشمی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و صحت
5777 موسسه صحی اجتماعی آینده سبز Green Future Social Health Organization GFSHO 15/12/1401 ذبیح الله هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5778 موسسه خیریه خدام القران Khedam-ul Quran Organization KQO 15/12/1401 شهیدالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری و صحت