امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5920 موسسه رشد استعداد های حمایت نشده Unsponsored Talent Development Organization UTDO 1402/10/4 محمد ولد رحمت الله فراه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5988 د افغان غریبو خلکو موسسه Organization of Afghan Poor People OAPP 1402/11/18 نثاراحمد ولد محمد جان کنر خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5886 موسسه اجتماعی و تعلیمی خیریه حسنه Khairy Hasna Social and Educational Organization KHSEO 1402/7/30
5914 موسسه انکشاف صحت و بازسازی Organization Rehabilitation and Health Development ORHD 1402/10/4 امان الله احسان کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت
5960 د افغانستان پیاورتیا او اقلیم د نوشت موسسه Afghanistan Resilience and Climate Initiative Organization ARCIO 1402/11/18 عزیزالله عزیزی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت زراعت آبیاری
5965 موسسه بازسازی و خدمات اجتماعی ملت National Rehabilitation and Social Services Organization NRSSO 1402/11/18 عبدالجلیل ولد عبدالمحمد بلخ خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5968 دافغنستان لپاره پایداره معیشت موسسه Sustainable Livelihood Organization for Afghanistan SLOA 18/11/1402 نصیراحمد "قدم" کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
5970 موسسه احیا و ابتکار Recovery and Initiative Organization RIO 1402/11/18 شجاع الدین ولد جلال الدین بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5971 افغان د پوهنی او روغتیا د نوشت موسسه Afghan Education and Health Initiative Organization AEHIO 1402/11/18 محمد نبی واحد کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت
5972 د افغانستان دشه والی او پرمختگ نوشت موسسه Afghanistan Betterment and Development Initiative Organization ABADI-O 1402/11/18 سعادت خان سعادت کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5994 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی راه خلاص Ekhlas Way Social Services Education Organization EWSSEO 1402/11/18 عبدالغنی ولد نوبت جوزجان خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
5979 د افغانستان د زیانمنو تولنو د ملاتر موسسه Afghanistan Vulnerable Communities Support Organization AVCS-O 1402/11/18 محمد شعیب سادات کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5981 افغانانو د مرستی پاملرنی او امید موسسه Afghan s Relief Care and Hope Organization ARCHO 1402/11/18 نظیف الله افضل پکتیا خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5986 موسسه بشری و انکشاف روستایی Rural Development and Humanitarian Organization RDHO 1402/11/18 حمید الله خیر اندیش کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری
5896 موسسه تحقیقات و توسعه ابن سینا Ibn- E-Sina Research and Development Organization ISRDO 1402/9/1 محمد اکرم عظیمی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری و صحت
5973 موسسه صحی تعلیمی زراعتی و اجتماعی Social Health Education and Agriculture Organization SHEAO 1402/11/18 احمذ ضیا ابراهیمی ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5962 موسسه حقوقی مردم افغانستان The Legal Organization for the People of Afghanistan LOPA 1402/11/18 سید محمد مستقیم کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5963 موسسه همبستگی اجتماعی افغانستان Social Inclusion Organization of Afghanistan SIOA 1402/11/18 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5980 موسسه کک و تاثیر اجتماعی Organization for Aid and Social Impact OASI 1402/11/18 دانش احمد بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5997 موسسه حمایت از افراد معلول ناشنوایان افغانستان Support of Disabled and Deaf People Afghanistan Organization SDDPAO 1402/12/12 ذبیح الله جوزجان خدمات اجتماعی تعلیم و اربیه زراعت و آبیاری
5985 موسسه امید افغانستان برای بازسازی اجتماعی Afghsnistan Hope for Social Rehabilitation Organization AHSRO 1402/11/18 احمدالله پرفیض کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیازی صحت
5964 موسسه تعهد و حرکت برای تغیر Commitmentment and Movement for Change Organization CMCO 1402/11/18 فخرالدین ولد عبدالصمد بدخشان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5983 موسسه انکشافی آرزوی نوین Nawin Hope Development Organization NHDO 1402/11/18 محمد ولد احمد بامیان خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5975 دیوه د خلکو د اطمینان موسسه Dewa People s Confidence Organization DPCO 1402/11/18 محمد عارف نورزی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5976 موسسه انکشافی اجتماعی و خدماتی گیتی Giti Development Social and Service Organization GDSSO 1402/11/18 محمد عوض حیدری کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5977 موسسه کارشناسان انجینری غیرانفاعی برای افغانستان Nonprofit Engineering Expertbfor Afghanistan Organization NEEA-O 1402/11/18 شهزار ولد محمد خان کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری
5991 موسسه خدمات اجتماعی و آموزشی کاینات Kainat Organization of Social and Educational Services KOSES 1402/11/18 محمد عالم ولد محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5992 موسسه برنامه های پایدار برای تقویت ابتکار اجتماعی Resilient Initiative for Socail Empowerment Organization RISEO 1402/12/2 جعفر عارفی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت
5996 موسسه خدمات صحی حنظله غزه Ghaza Hanzaleh Health Services Organization GHHSO 1402/12/12 یارمحمد امانی کابل تعلیم و تربیه صحت
5995 موسسه ابتکار اطفال توانا افغانستان Enabled Children Initiative Afghanistan Organization ECIAO 1402/12/12 جهان زیب داود زی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5982 موسسه کمک های واقعی و ارزشمند به ملت True And Valuable Aids to Nation Organization TAVAN-O 1402/11/18 عبدالشکور جلالزی بلخ خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5956. د روغتیا پراختیا او بیارغونی موسسه Development Rehabilitation and Health Organization DRHO 1402/10/13 زمر یالی ولد لعل محمد کندهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت
5959 موسسه بشری کمک و انکشاف Welfare Aide and Development Organization WADO 1402/11/18 حکیم الله و لد میردل کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت
5978 موسسه آریانا برای توسعه جامعه Ariana Organization for Community Development AOCD 1402/11/18 محب الله صمیم ولد سید خان کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5990 موسسه توانمند سازی افراد دارای نیازمندی های خاص Organization for Empowering People With Specific Needs OEPSN 1402/11/18 احمذ فرید ولد محمد سرور نیمروز خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5931 د محروم قشر سره د بشری او پراختیایی همکاریو مرستندویه موسسه Humanitarian Aid Development and Assistance for Forgotten Organization HADAF-O 1402/10/4 حبیب الله زلاند کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5958 موسسه دسترسی مشترک به رفاه برای افغانستان Joint Access to Wellbeing for Afghanistan Organization JAWA-O 1402/11/18 محمد ولد غلام حسن کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5974 هیله سبا بشردوستانه موسسه Hela Saba Humanitarian Organization HSHO 1402/11/18
5898 نوی انصاف خیریه موسسه New Equity Charity Organization NECO 1402/9/1 امیرگل ولد سید گل کابل خدمات اجتماعی صحت
6004 موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی عصمت Esmat Social Services Development Organization ESSDO 1403/1/1 جوزجان
6003 د یوالی او پیوستون موسسه Unity Outreach Organization UOO 1403/1/1 حاجی عبدالرحمن کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت و صحت
6001 ایثاردټولنیزپرمختک اوفعال غبرګون موسسه Esaar Social Advancing and Active Response O rganization ESAAR-O 1403/1/1 ذبیح الله ذاکر ولایت قندهار بیړنی بشری مرستی تعلیمی خدمتونه چایپریال ساتنه روغتیا پالنه
5999 دارین بیرنی غبرکون اوبیارغونی موسسه Necessary Emergency Response R ehabilitation Organization NERRO 1403/1/1 صلاح الدین فراه خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری وصحت
5938 موسسه خدمات اجتماعی رفاه ملی افغانستان Afghanistan National Welfare Social Services Organization ANWSSO 4/10/1402 عطاالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وابیاری و صحت
6007 موسسه ترویج شفافیت، صداقت وکیفیت Organization Promotion Transparency Integrity and Quality OPTIQ 01/01/1403 شرف خان کابل sharafkhanrasouli44@gmail.com
6006 موسسه برنامه های انکشافی افغانستان Organization for Development Programs of Afghanistan ODPA 01/01/1403 احمد خالد "حنیف" هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت و صحت
۶۰۰۵ موسسه بشردوستان The Organization of the Humanitarians TOH 01/01/1403 صدیق احمد کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4184 موسسه آموزشی و پژوهشی نسل نو New Generation and Recerch Organization NERO 2/3/1396 آثارالحق حکیمی تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5170 موسسه خیریه دل جویان امت مسلمه Del Joyan ommt Moslemh Chirety Organization DJOMCO 18 / 12 / 1399 عبدالرحیم کندز تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
5362 مؤسسه امداد امام علی Imam Ali Relief Organization IARO 29 /10 / 1400 محمد انور کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه