جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5519 موسسه آموزش های فنی حرفوی،مسلکی وارایه خدمات اجتماعی عمران افغانستان Emran Afghanistan vocational Training and Social Services Organization EAVTSSO 3/2/1401 محمداسحاق کابل خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری ، صحت وتعلیم تربیه
5520 موسسه زندگی بهتر Better Life Organization BLO 3/2/1401 زحل شکیبا هرات خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری ، صحت وتعلیم تربیه
5521 موسسه انکشاف صحت وزراعت زرغون پاڼه Green Leaf Health and Agriculture Development Organization GLAHDO 3/2/1401 سید سلیمان خوست زراعت وآبیاری وصحت
5522 چټک موسسه Quick Organization QO 3/2/1401 داکتر احمد حامد احمدی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5523 موسسه همکاری انسانی وانکشاف برای افغانستان Humanitarian Assistance and Development for Afghanistan Organization HADAO 3/2/1401 احمد شفیق "امیری" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5524 موسسه بازسازی وانکشافی برای افغانستان باثبات Reconstruction and Development Organization for Stable Afghanistan RDOSA 3/2/1401 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5525 ده افغانانوپرمختایی بشری،تعلیمی اوصحی خدماتو موسسه Afghan Development Human Education Health Service Organization ADHEHSO 3/2/1401 عصمت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5526 موسسه بشردوستانه برای رفاه افغانستان Humanitarian Organization for Welfare Afghanistan HOWA 3/2/1401 مجیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5527 میزان خیریه موسسه Mezaan Charity Organization MCO 3/2/1401 عزت الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5528 د افغانستان پرمختیایی او بنستیزه موسسه Afghanistan Progressive and Radical Organization AFGPRO 3/2/1401 عبیدالله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5529 موسسه افغانستان برای توسعه پایدار روستایی Afghanistan Organization for Sustainable Rural Development AOSRD 3/2/1401 انعام الله کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و آبیاری
5530 موسسه ملی مصونیت وبقا Immunity and Survival National Organization ISNO 3/2/1401 شمایل کابل صحت ، تعلیم تربیه . زراعت
5531 افغان محسنین خیریه موسسه Afghan Mohsinin Charity Organization AMCO 3/2/1401 عبدالاحد کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ، صحت و زراعت آبیاری
5532 موسسه کمک های بشری وحفاظت Humanitarian Aid and Protection Organization HAPO 3/2/1401 فیروز "نیازی کابل خدمات اجتماعی و صحت
5533 موسسه بلند بردن سطح آگاهی مردم People up Rasing Awareness Organization PRAO 3/2/1401 نجیبه فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5534 موسسه قناعت برای انکشاف مردم افغان Qanaat Development for Afghan People Organization QDAPO 3/2/1401 گلستان فاریاب خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5535 افغان دبیرنیوبشری مرستودغبرگون موسسه Afghan Humanitarian Emergency Relief and Response Organization A-HERRO 3/2/1401 اسما حبیبی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5536 موسسه آرزوی موفقیت برای افغانستان Well Wishes for Afghanistan Organization WWAO 3/2/1401 عبدالوسیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5537 دپایست لرونکی پرمختیایی موخو موسسه Organization Sustainable Development Goals OSDG 3/2/1401 کریم الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5453 مؤسسه خیریه نجات مهر Nejat Mehr Charity Organization NMCO 3 /2 / 1401 محمد لطیف صافی کابل کمک های خیریه ُ
5538 پرمخګ دخلکو په همکاری موسسه Progress With People Cooperation Organization PWPCO 29/3/1401 امان الله "امیری" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5540 د بشری خدمتونو خپلواکه موسسه Independent Humanitarian Services Organization 5540 IHSO 29/3/1401 نجیب الله کندهار تعلیم، صحت و رفاه عامه
5541 موسسه رشد مجدد جامعه و آگاهی عامه Regrowth Community and Public Awareness Organization RCPAO 29/3/1401 ذکیه احمدی کابل خدمات اجتماعی، مصونیت غذایی و تعلیمی
5542 مثبت بدلون تعلیمی او بشری مرستو موسسه Mosbat Badloon Education and Humanitarian Aid Organization MBEHAO 29/3/1401 عبدالبصیر ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیمی
5543 موسسه انکشافی نوای نی بانوان افغانستان Nawae Nai Afghan Women Development Organization NNAWDO 29/3/1401 ملکه کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و صحت
5544 ملاتری حانگری مرستندویه او پرمحتیایی موسسه Supportive and Special Welfare and Developing Organization SSWDO 29/3/1401 عمران ثابت کابل تعلیمی، اجتماعی و پرمختیایی
5545 د یوه افغان پرمختیایی موسسه Dewa Afghan Development Organization 5545 DADO 29/3/1401 نذیر احمد درانی کابل خدمات صحی، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5546 موسسه بازسازی، زراعتی، انکشافی و تعلیمی Rehabilitation Agriculture Development Education Organization RADEO 29/3/1401 محمد سعید سعید کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5547 موسسه کمک به مردم نیازمند افغان Help for Afghan People in Need Organization HAPNO 29/3/1401 خان آغا کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
5548 موسسه خدمات انسانی گذار Gozaar Human Services Organization GHSO 29/3/1401 عبدالحمید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5549 موسسه تیم بازسازی کمک های قصیر المدت START- Organization Short Term Assistance for Rehablitation Team Organization START- Organization 29/3/1401 فضل عمر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت و احیا و انکشاف
5550 سلیمان غر کلتوری تولنی بشری موسسه Humanitarian Organization of Sulimanghar Cultural Association HOSCA 29/3/1401 عاشق الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
5551 موسسه تقویت صحت و توانبخشی جامعه Health Srenghtening and Community Rehabi HSCRO 29/3/1401 ادریس احمد کابل صحت و خدمات اجتماعی
5552 موسسه اجتماعی روزنه امید برای افغانها Window of Hope for Afghans Social Organization WHASO 29/3/1401 یمان خان الکوزی کاپیسا خدمات اجتماعی و خدمات تعلیمی
5553 موسسه مواظبت خانواده های افغان برای انکشاف جامعه Care of Afghan Families for Community Development Organization CAFCDO 29/3/1401 شکریه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5554 موسسه هماهنگی کمک های انسانی برای توانبخشی زنان وکودکان Coordinating of Humanitarian Assistance for the Rehabilitation of Women and Childrin Organization CHARWCO 29/3/1401 ذبیح الله "عباسی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5555 موسسه انکشافی وخدمات صحی طلوع آفتاب Sun Horizon Developnent and Health Services Organization SHDHSO 29/3/1401 احمد مسعود"ساحل" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5556 کندهار بشری خدماتو موسسه Kandahar Humanitarian Services Organization KHSO 29/3/1401 عبدالحی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه وصحت
5557 موسسه امید افغانستان Afghanistan Hope Organization AH-O 4 / 4 / 1401 جلال الدین محمد کابل تعلیم و تربیه، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
5558 موسسه بشردوستانه حمایت افغان ها در بحران Support Afghans in Crisis Humanitarian Organization SACHO 4 / 4 / 1401 نورآقا اسحاقزایی هرات تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5559 موسسه خیریه نسل توانا Strong Gens Charity Organization SGCO 4 / 4 / 1401 محمدموسی "رضایی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5560 موسسه انکشافی و ظرفیت سازی همدم Hamdam Capacity Building and Development Organization HCBDO 4 / 4 / 1401 مونیسه فاریاب تعلیم و تربیه و بلند بردن سطح آگاهی زنان
5561 موسسه کمک برای افغانستان جدید Aid for a New Afghanistan Organization ANAO 4 / 4 / 1401 محمد قاسم صالحی بلخ خدمات اجتماعی تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
5562 موسسه عرضه بهترین خدمات صحی واجتماعی Biest Health and Social Services Organization BHSSO 4 / 4 / 1401 فضل حق "صاحب زی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
5563 موسسه بشردوستانه گل سرخ افغانستان Red Rose Afghanistan Humanitarian Organization RRAHO 4 / 4 / 1401 محب الله اقبال کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5564 موسسه کمک های بشردوستانه و انکشافی امید برای افغانستان Omid Humanitarian and Development Organization for Afghanistan OHDOA 4 / 4 / 1401 میرویس الدین "سیفی" کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت آبیاری
5565 افغان وګړو خوندیتوب خیریه موسسه Afghan People Protection Charity Organization APPCO 4 / 4 / 1401 حضرت شاه "نورزاد" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5566 دځوانانو د فکري پراختیا تعلیمی او ټولنیزه موسسه Youth Thought Development Educational and Social Organization YTDESO 4 / 4 / 1401 ګړندی "خالد" لغمان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه
5567 موسسه فرهنگی وخدماتی جوانان اندیشمند Jawanan Andishmand Cultural and Service Organization JACSO سیدمیلاد جوزجان خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5591 موسسه بازسازی جهانفر Jahanfar Rehabilitation Establishment Organization JREO 4 / 4 / 1401 پرویز تخار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه