جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4905 موسسه فراگیربرای آگاهی مردم ما Pervasive Organization for Our Humanity Awareness POOHA 16 /11 / 1398 مصطفی نور کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4906 دافغانستان لپاره د تولنیزو اوبشردوستانه مرستو موسسه Social & Humanitarian Assistance Organization for Afghanistan SHAOA 16 /11 / 1398 عبدالمالک کندهار خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
4907 موسسه شوری روابط خارجی افغانستان Organization Council on Foreign Relation of Afghanistan OCFRA 16 /11 / 1398 سید عنایت الله کابل تحقیق ، پژوهش، و ارایه خدمات مشورتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی در موارد مختلف اجتماعی اقتصاد و خارجی
4909 موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان Afghanistan Research and Evaluation Unit Organization AREUO 12 / 12 / 1398 داکتر اورحلا نعمت کابل مدیریت منابع طبیعی، مصونیت اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی
4910 موسسه مطالعات منازعه، صلح وهمگرایی افغانستان - Afghanistan Organization for Conflict Peace & Integration Studies AOCPIS 12 /12/1398 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4911 موسسه خدماتی و انکشافی جمس Gems Service and Development Organization GSDO 12 /12/1398 عبادت الله کابل خدمات امور اجتماتی و صحت
4912 موسسه توسعه خدمات عامه و رفاه بشری Human Welfare & Public Service Development Organization HWPSDO 12 /12/1398 طیبه غور خدمات اجتماعی و معارف
4913 موسسه تحرک جوانان برای انکشاف پایدار Youth Movement for Sustainable Development Organization YMSDO 12 /12/1398 ملکه سادات کابل خدمات اجتماعی و صحت
4914 موسسه آموزشی وحرفوی زنان بی بضاعت Poor Women’s Educational and Professional Organization PWEPO 12 /12/1398 کریم الله بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4915 افغان چنار د روغتیا او اجتماعی پاملرنی موسسه Afghan Chenar Health and Social Care Organization ACHSCO 12 /12/1398 سردارولی شیرزاد ننگرهار خدمات اجتماعی و صحت
4916 موسسه تحقیق ومطالعات کوبها دیالوک Kubha Dialogue Research & Studies Organization KDRSO 12 /12/1398 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
4917 موسسه برای تقلیل فقر Organization for Reducing Poverty ORP 12 /12/1398 فضل الربی الیاس کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4918 د سولی اوپرمختک ملی مرکز موسسه National Center for Peace and Development Organization NCPDO 12 /12/1398 رحمت الله همراز کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4920 موسسه خدمات اجتماعی باران Baran Social Services organization BSSO 12 /12/1398 سید احمد بلخ خدمات اجتماعی و صحی
4921 صفا ضمیر خیریه موسسه Safa Zamir Welfare Organization. SZWO 12 /12/1398 محمد عمرجان کندهار اجتماعی و خیریه
4922 موسسه اقتصادی و انکشافی خط سبز Green Line Economic and Development Organization. GLEDO 12 /12/1398 سید نجیب الله فاریاب توانمند سازی زنان و حکومت داری خوب
4923 موسسه اجتماعی و انکشاف فردای بهتر Farda-e-Behter Social and Development Organization FSDO 12 /12/1398 بهرام الدین فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه وزراعت و محیط زیست.
4924 موسسه نوآوری استعدادهای ملی National Innovation Talent Hub NITH 12 /12/1398 سید محمد مهدی حسینی کابل اشتغال زایی، توانمند سازی زنان و مردان
4925 موسسه توسعه اقتصاد جامعه Development of Community Economy Organization DCEO 12 /12/1398 عبدالمنان غور زراعت و وترنری
4926 موسسه اگورا Agora organization AGORA- O 12 /12/1398 رامین انوری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4927 د دی افغانستان منسجم شوی موسسه Her Afghanistan Integrated Organization HAIO 12 /12/1398 ذکیه وردک کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4928 موسسه آموزش های فنی وحرفه یی افغان کاشانه Afghan Kashana Vocational Technical Training Organization AKVTTO 18 /2 / 1399 محمدبلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4933 موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل Kabul Small Animal Rescue Organization KSARO 18 /2 / 1399 شارلت مکث ول کابل خدمات اجتماعی
4941 دوطن ځلانده پرمختیایی موسسه Watan Bright Development Organization WBDO 18 /2 / 1399 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی
4942 موسسه ملی و خدمات رفاه وتوسعه National Organization for Relief & Development Services NORDS 18 /2 / 1399 شبیراحمد زمانی کابل خدمات اجتماعی
4943 موسسه میدیوتیک افغانستان برای انکشاف وصلح Mediothek Afghsnistan for Development and Peace Organization MADPO 18 /2 / 1399 عبدالله رسولی کابل خدمات اجتماعی
4944 موسسه خیریت طبی برای مردم People Medical Charity Organization PMCO 18 /2 / 1399 عطاوالله تخار صحت و خدمات اجتماعی
4929 موسسه باهم برای صلح وتحقیق Organization of Baham for Peace and Research OBPR 18 /2 / 1399 سیلی منگل کابل خدمات اجتماعی
4945 موسسه رسانه ای وانکشافی رستا Rasta Media and Development Organization RMDO 18 /2 / 1399 فرشته کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4930 موسسه المپیک خاص افغانستان برای معیبوبین عقلی Special Olympic Afghanistan for Intellectual Disables Organization SOAIDO 18 /2 / 1399 داکتر ځلا کابل صحت و خدمات اجتماعی
4946 موسسه زنان برای تغیرمثبت Women for Positive Change Organization WFPCO 18 /2 / 1399 آرزو ولایت کابل خدمات اجتماعی
4947 موسسه کاریابی و خدماتی تابان Taban Jobs & Services Organization TJSO 18 /2 / 1399 جمال الدین کابل خدمات اجتماعی
4931 موسسه توسعه برابری جندر درافغانستان Enhancing Gender Equality in Afghanistan Organization EGEAO 18 /2 / 1399 ثریا کوهستانی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4948 موسسه خیریه بین المللی آسایش International Welfare Relief Organization IWRO 18 /2 / 1399 محمد ناصر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4932 موسسه عقلانی زنان برای امداد افغانستان Women's Rational Organization for Afghan Relief WROAR 18 /2 / 1399 پشتنه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4949 موسسه خدماتی پیشرفت تعلیمی زنان Women Education Development Service Organization WEDSO 18 /2 / 1399 هدایت الرحمن کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4934 دبشری حقوقواو معلولینو ملاتر موسسه Human Rights Disability Support Organization HRDSO 18 /2 / 1399 وحید الله ساپی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4950 موسسه صلح و عدالت افغانستان Afghanistan Peace and Justice Organization . APJO 18 /2 / 1399 عبدالناصرفولاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4951 موسسه تیم عملیاتی برای انکشاف Organization of Operation Team for Development. OOTD 18 /2 / 1399 دادا الله نوری تخار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4935 موسسه دښی راتلونکی لپاره ډله ایزی هځی Collective Efforts for a Better Future Organization CEBFO 18 /2 / 1399 جواد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4952 موسسه عدالت برای حقوق زنان Justice for Women Rights Organization. JWRO 18 /2 / 1399 عبدالمجیب کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4936 موسسه مبتکرین اجتماعی جوانان افغانستان The Young Social Innovators of Afghsnistan Organization YSIAO 18 /2 / 1399 ایمل کابل خدمات اجتماعی
4953 موسسه امید زنان برای صلح و زنده گی Women,s Hope for Peace and Life Organization. WHPLO 18 /2 / 1399 زلمی الکوزی کندز صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4954 موسسه رویاعمل و صدا Dream Voice Act Organization. DVAO 18 /2 / 1399 کامله کابل صحت ، تعلیم و تربیه
4937 موسسه نسل جوان متشبسین اجتماعی افغانستان Generation of Young Social Entrepreneurs of Afghanistan Organization GYSEAO 18 /2 / 1399 محمدصابر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4938 موسسه طلوع آفتاب برای افغانستان نوئ وخوشحال Sunrise for a New and Prosperous Afghanistan Organization SNPAO 18 /2 / 1399 محمدیونس کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4955 موسسه مرکز انکشاف برای افغانستان Afghanistan Center for Development Organization ACFDO 18 /2 / 1399 ایسوف الفورکی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4956 د انسانیت احساس مرستندویه موسسه Senes of Humanity Help Organization SHHO 18 /2 / 1399 نجیب لله سلام زی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4940 د هیله روغتیایی اوتولنیزه موسسه Heela Medical and Social Organization HMSO 18 /2 / 1399 منصور ملاخیل کابل صحت و خدمات اجتماعی
4939 موسسه بیاید افغانستان را دوباره سبز وپاک بسازیم Let,s Make Afghsnistan Green Clean Again Organization LMAGCAO 18 /2 / 1399 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی