جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5108 مؤسسه حمایت از سالمندان Organization for Support of Elderly OSE 1399/10/30 محمد ادریس کابل حمایت صحی برای سالمندان ایجاد مکان های مناسب برای سالمندان ، زمینه سازی برای زیست بهتر سالمندان
5109 مؤسسه جوانان احیاگر آریا برای بیداری Arya Regenerative Youth for Awakening Organization ARYAO 1399/10/30 منصور هرات اشتغال زایی برای جوانان ، ظرفیت سازی جوانان ، ایجاد شبکه های ارتباطی جوانان در داخل و خارج کشور
5110 مؤسسه خدمات صحی و غذای اطفال Children Health and Food Service Organization CHFSO 1399/10/30 ذبیح کابل ارائه خدمات صحی، اجتماعی و غذایی برای اطفال نیازمند
5111 لمررڼا خیریه موسسه Sun Light Welfare Organization SLWO 1399/10/30 محمد شافع کندهار صحت، تعلیم و تربیه و فعالیت های اجتماعی
5112 مؤسسه صدای زنان و جوانان Voice of Youth and Women Organization VYWO 1399/10/30 فرشته کندز خدمات اجتماعی معارف و صحت
5113 مؤسسه خدمات بشری و اجتماعی صدقه Sadaqa Social Service Humanitarian Organization SSSHO 1399/10/30 اجمل بلخ زراعت ، صحت تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5114 مؤسسه صلح و رفاه Peace and prosperity Organization PPO 1399/10/30 احمد رومان عباسی کابل خدمات تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی
5115 موسسه تحقیقاتی معماران صلح Peace Architecture Research Organization PARO 1399/10/30 احمد رشاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5116 موسسه دیده بان عدالت Justice Watch Organization JWO 1399/10/30 عبدالغفار فیاض سوری کابل خدمات اجتماعی
5117 موسسه تعلیم ی کارا برای افغانستان Kaara Educational Organization for Afghanistan KEOA 1399/10/30 آدینه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5118 موسسه امید نسل نو برای افغانستان New Generation Hope Organization for Afghanistan NGHOA 1399/10/30 ضیاالحق فضلی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5119 موسسه خیریه کتاب وقلم Book & Pan Charity Organization BPCO 1399/10/30 زینب کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5120 موسسه هسته ابتکارات انکشافی پایدار Core Sustainable Development Initiatives Organization CSDIO 1399/10/30 محمداسماعیل کابل خدمات اجتماعی وزراعت ابیاری
5121 موسسه کار برای صلح وپیشرفت Work for Peace and Development Organization WPDO 1399/10/30 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5122 موسسه اموزشی و توسعه الهام بخش Inspiring Training and Development Organization ITDO 1399/10/30 حمزه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5123 دځوانانود ډیجیتل زده کړي اوپرمختګ موسسه Youth Digital Training and Development Organization YDTDO 1399/10/30 الله نور سیلاب کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5124 مؤسسه رفاه اجتماعی ومحیط زیست Social Welfare and Environmental Organization SWEO 1399/10/30 علی محمد کابل زراعت و فعالیتهای اجتماعی
5125 مؤسسه مطالعات ارتباطات و و توسعه افغانستان Afghanistsn Communication and Development Studies Organization ACDSO 1399/10/30 محمد عارف هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5126 مؤسسه پژوهشی چکیده Chakeeda Research organization CRO 1399/10/30 محمد امید هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5127 دتیاره ماښام دستوری پرمختیایی موسسه Dark Evening Star Development Organizayion DESDO 1399/10/30 غلام یحیی هلمند خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5128 موسسه سفیران جوانان افغان برای صلح Afghan Youth Ambassadors for Peace Organizayion AYAPO 1399/10/30 هیله یون کابل خدمات اجتماعی
5129 موسسه رفاه و توسعه بشری دیدگاه نو New Vision Human Welfare and Development Organization NVHWDO 1399/10/30 شریفه کابل تعلیم و تربیه ،صحت خدمات اجتماعی و زراعت
5130 موسسه انستیوت صحت و پالیسی افغانستان Afghanistan Institute of Health and Policy Organization AIHPO 1399/10/30 احمد سیر کابل تحقیق اموزش و خدمات صحی
1726 موسسه خدماتي و اجتماعي ويسا Vissa social welfare org VSWO 27/3/1389 عبد ا لما لك کابل خدمات اجتماعی
5131 موسسه توانمندی اقتصادی وحقوقی برای زنان افغان Organization for Afghan Women Economy and Empowerment Right OAWEER 1399/12/18 فرشته فیضی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5132 موسسه خدمات صدقه دست به دست Hand to Hand Sadaqah Social Organization HHSSO 1399/12/18 فضیله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5133 موسسه حمایت از زنان و اطفال آسیب پذیر Supporting Vulnerable Women and Children Organization SVWCO 1399/12/18 حامد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5134 دسولی مرستندویه موسسه Helper Organization for Peace HOP 1399/12/18 جنت خان "فهیم" کابل خدمات اجتماعی
5135 موسسه صحت وحفاظت ازبیجاشدگان داخلی Internally Displaced Persons Protection and Health Organization IDPPHO 1399/12/18 الحاج دوکتورمحمدنبی "نبی" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5136 دښځوپیاوړتیا اورهبرۍ دبدلون په لورموسسه Women's Empowerment and Leadership Towards Change Organization WELCO 1399/12/18 زرمینه " حکیمی" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5137 موسسه پژوهشی رومی Rumi Organization for Research ROR 1399/12/18 محمدتمیم بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5138 موسسه کمک های رفاهی وصحی Organization for Welfare Assistances and Health OWAH 1399/12/18 همایون کابل خدمات اجتماعی و صحت
5139 دافغانستان یتیم پالني خیریه موسسه Orphan Care Afghanistan Welfare Organization OCAWO 1399/12/18 امیر محمد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5140 موسسه تحقیقاتی برابری جنسیتی درافغانستان Gender Equality Research Organization in Afghanistan GEROA 1399/12/18 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5141 دټولنی پرمختیابیارغونی اوتعلیمی موسسه Community Development Rehabilitation and Educational Organization CDREO 1399/12/18 محمدشعیب ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5142 موسسه حرکت آزاد ورزشی وتعلیمی Free Movement Sport and Education Organization FMSEO 1399/12/18 علی بابا فاضل کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5143 مؤسسه پروگرام های معیشتی برای افغانستان Afghanistan Livelihood Programs Organization ALPO 1399/12/18 مصطفی کابل انکشاف و تشبثات کوچک ،حقوق زنان و زراعت
5144 مؤسسه اجتماعی کمک رسانی هنداره Hindara Social Relief Organization HSRO 1399/12/18 تمیم ننگرهار تعلیم و تربیه، زراعت، آبیاری مالدااری و صحت
5145 د ارزگان د مهاجرو مؤسسه Oruzgan Refugee Organization ORO 1399/12/18 رحمت الله ارزگان مصونیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5146 مؤسسه جوانان هدفمند دولت آباد Purposeful Youths of Dowlatabad Organization PYDO 1399/12/18 همراه قل فاریاب ظرفیت سازی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5147 موسسه مدیریت پایدار آب و محیط زیست Sustainable Water and Environment Management Organization SWEMO 1399/12/18 محمد عظیم کاشفی کابل مدیریت پایداری آب و فعالیت های اجتماعی
5148 مؤسسه صلح و اقتصاد پایدار Sustainable Peace and Economics Organization SPEO 1399/12/18 زاهد الله همدرد کابل صلح و اقتصاد
5149 مؤسسه انکشافی و بازسازی برکت نوین Barkat Nawin Development and Rehabilitation Organization BNDRO 1399/12/18 فضل احمد سرپل تعلیم و تربیه و مصئونیت اجتماعی
5150 مؤسسه خیریه زلال در افغانستان Zalal Charity Organization in Afghanistan ZCOA 1399/12/18 فیض الله کابل خدمات صحی و اجتماعی
5151 افغان حجاز تعلیمی اوخیریه موسسه Afghan Hejaz Educational & Welfare Organization AHEWO 1399/12/18 بریالی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5152 موسسه صحت باروری وحمایه از اطفال Reproductive Health Choices & Children Support Organization RHCCSO 1399/12/18 احمدفروغ "جاوید" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5153 موسسه مرکز تحقیقات رسانه یی وارتباطات افغانستان Afghanistan Media & Communication Research Center Organization AMCRCO 1399/12/18 کمال الدین " کمال" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5154 موسسه نیازمندی های اجتماعی برای زنان واطفال Social Needs Organization for Women and Children SNOWC 1399/12/18 گیتی " سعادت" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5155 موسسه جوانان بسوی رشد ورفاه Youth Towards Development & Prosperity Organization YTDPO 1399/12/18 عبدالباقی "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5157 موسسه خدمات حرفه ای آسایش Afghanistan Natural Forestry and Wild Life Protection Organization ANFWLPO 1399/12/18 شفیقه نورستان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه