امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5638 روسانه راتلونکی خدماتی موسسه Bright Future Service Organization BFSO 07-07-1401 محمد حارث زرمنی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
5626 موسسه حمایت از بشریت Support for Humanity Organization SFHO 1401/06/20 محمداسماعیل "صاحبزاده " کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه،زراعت وآبیاری و صحت
5630 فلاح ملی خدماتی موسسه Falah National Service Organization FNSO 1401/06/20 عبدالروف "عظیمی" کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5633 د تولنی د پاملرنی او هوساینی موسسه Community Care and Relief Organization CCRO 1401/06/20 اغامحمد " روحمل" ولایت کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5456 موسسه گام برای آینده بهتر Walk for Better Future Organization WBFO 3 /2 / 1401 پرویز "صافی" کابل تعلیم تربیه وصحت
5692 موسه حمایت اقتصادی واجتماعی برای افغانها Organization of Economic and Social Support for Afghans OESSA 1401/08/15 هلمند "مایارغنی" فراه خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه و زراعت آبیاری
5702 موسسه باغ بزرگ بشریت Grand Garden of Humanity Organization GGHO 1401/08/15 سید علی بلخ تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
5684 موسسه خدمات تعلیمی ،فرهنگی و اجتماعی آسایش Asaish Educational Cultural and Social Service Organization موسسه خدمات تعلیمی ،فرهنگی و اجتماعی آسایش AECSSO 1401/08/15 امین الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5685 الشفاسرطان خیریه موسسه AL Shafa Cancer Charity Organization ASCCO 1401/08/15 سیف الله محمدسلیم خان کابل خدمات اجتماعی وصحت
5686 موسسه بشری انکشافی بشریت BASHARIAT Humanitarian and Development Organization BHDO 1401/08/15 شفیقه " نیکزاد" کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5687 موسسه دریچه امید افغانستان Gate of Hope Afghanistan Organization GOHAO 1401/08/15 لعل محمد بلخ خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5688 موسسه صبح درخشان Bright Morning Organization BMO 1401/08/15 زرافشان/ محمد آصف کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ،زراعت آبیاری وصحت
5689 موسسه تداوم ومقاوم سازی برای انکشاف افغانستان Sustainability & Resillience Organization for Development of Afghanistan SRODA 1401/08/15 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی ،زراعت آبیاری وصحت
5727 موسسه خیریه وخدمات اجتماعی بشریت Humanitarian Social Services Charity Organization HSSCO 1401/09/07 مححمدرازق کابل ، خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه,صحت وزراعت
5726 موسسه نجات خانواده Save the Family Organization STFO 1401/09/07 سلما کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری
5725 د سنابل ملی موسسه Sanabil Organization National SON 1401/09/07 عبدالحی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5724 موسسه ملی اعانه برای تعلیم وتربیه National Endowment Organization for Education NEOE 1401/09/07 بابرالدین فاریاب تعلیم وتربیه
5723 موسسه خیریه قایم افغانستان Afghanistan Qaim Charity Organization AQCO 1401/09/07 عصمت رحیم زاده هرات تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی و صحت
5722 موسسه سیاق عالی محلی Outsanding Local Context Organization TOLCO 1401/09/07 نصرت احمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
5721 موسسه دریچه بسوی روشنایی Gate Lighting Toward Organization GLTO 1401/09/07 وحیده "عدالتجو" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه
5720 موسسه خدمات صحی واجتماعی غورځنگ افغانستان Afghanistan Ghorzang Health and Soscial Services Organization AGHSSO 1401/09/07 مرضیه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، صحت
5719 موسسه حمایت از مردم نیازمند Support People in Need Organization SPNO 1401/09/07 بی بی پرمیلا موزون بدخشان خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیم و تربیه
5718 داقتصادی اومعیشتی پایداره پرمختگ موسسه Sustainability Economic & Livelihood Development Organization SELDO 1401/09/07 نجیب "وردک" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5717 هینداره د بیرنیو مرستو رسولو خیریه موسسه Hindara Emergency Relief Charity Organization HERCO 1401/09/07 مطیع الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5716 د انکشافی نوښتونو اوتحقیق موسسه Organization for Development Innovation and Research ODIR 1401/09/07 احسان الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت
5715 موسسه خدمات رفاه بشری برای افغانها Humanitarian Prosperity Services for Afghan Organization HPSAO 1401/09/07 عبدالله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و صحت
5714 داجتماعی خیریه مرستو موسسه Social Charity Helping Organization SCHO 1401/09/07 جلال الیدن کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری
5713 موسسه خدمات اجتماعی امید دهند گان Hope Givers Social Services Organization HGSSO 1401/09/07 فیصل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه
5712 موسسه کمک های بشردوستانه و انکشافی مسیر Path Humanitarian Assistance and Development Organization PHADO 1401/09/07 احمدجمیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، صحت
5711 موسسه ابتکار نوآوری وتوسعه اقتصادی برای افغانستان Initiative Innovation Development for the Economy of Afghanistan- Organization IIDEA-O 1401/09/07 خالد بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری
5710 موسسه مصونیت و توانمند سازی زنان و جوانان افغان Afghan Women and Youth Immunity and Empowerment Organization AWYIEO 1401/09/07 ژولیتا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه وصحت
5709 موسسه پیوندتوانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان Women Economic Empowerment Nexus of Afghanistan Organization WEEN-AO 1401/09/07 سودابه /سید محسن سادات کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه ، زراعت و آبیاری وصحت
5708 موسسه چتر مهربانی برای حمایت از اطفال افغان Kindness Umbrella to Defend Afghan Children Organization KUDACO 1401/09/07 مول الدین بامیان خدمات اجتماعی , تعلیم وتربیه
5707 موسسه حمایت ازتعلیم وتربیه وصحت افغانستان Afghanistan Support for Health and Education Organization ASHEO 1401/09/07 احمد راشد کابل تعلیم وتربیه وصحت
5625 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی Social and Economic Relief Organization SERO 1401/06/20 احمد الله غیرت کابل تعليم و صحت
5728 موسسه کمک های بشردوستانه درحوادث Organization for Humanitarian Assistance in Disaster OHAID 18/10/1401 اعجازاحمد"حسن" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،کاهش خطرات ،انکشاف پایدارو ارتقا ظرفیت
5729 موسسه خیریه یک قطره برای بشریت One Drop for Humanity Relief Organization ODHRO 18/10/1401 عبدالله (عزیزی) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه وصحت
5730 موسسه کمک برای بشروبازسازی Organization for Humanitarian Aid and Rehabilitation OHAR 18/10/1401 مسلم "جمالزاده" کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5731 موسسه ندای صحت ترک اعتیاد Neda Health Quit Addiction Organization NHQAO 18/10/1401 علی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5732 موسسه قلبهای سخاوتمند Organization Generous Hearts OGH 18/10/1401 نقیب الله جوزجان خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه و زراعت وآبیاری
5733 موسسه اجتماعی واکشافی زندگی بهتر Better Life Social and Development Organization BLSDO 18/10/1401 نعمت الله "یوسفی" کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5734 موسسه توانمند سازی وتوسعه اجتماعی سوکال Resolve Empowerment and Social Transformation Organization RESTO 5734 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ، زراعت وآبیاری و صحت
5747 موسسه مبارزه افغاانها با فقر Afghans Fight on Poverty Organization AFPO 9/11/1401 عبدالکریم هرات خد مات اجتماعی، تعلیم و تربیه ، زراعت آبیاری و مالداری
5735 موسسه بشری همکاری عاجل ،پیشرفت معیشت وبازسازی Humanitarian Emergency Livelihood Promotion Rehabilitation Organization HELPRO 9/11/1401 درمحمد کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
5736 موسسه همکاری بشری عامه Organization of Cooperation for Public Human OCPH 9/11/1401 ضیاالحق غزنی خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5737 موسسه دوست دار اطفال Love the Children Organization LTCO 9/11/1401 محمدحسین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
5738 موسسه اجتماعی مشعل هدایت Mashal Hedayat Social Organization MHSO 9/11/1401 وحیدالله هرات خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وآبیاری و صحت
5739 موسسه توسعه اقتصادی وخدمات اجتماعی حامی Hami Economic Development and Social Services Organization HEDSSO 9/11/1401 محمدعلی "زمانی" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری
5740 موسسه کارگزاران اگاهی افغانستان Afghanistan Awareness Brokers Organization AABO 9/11/1401 غلام رضا "پژواک" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
5741 موسسه بازسازی ،صحت ،آموزش وخدمات اجتماعی برای افغانستان Rehabilitation Health Education and Social Services for Afghanistan Organization RHESSA-O 9/11/1401 عبدالرقیب هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه و زراعت و آبیاری وصحت