جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5413 مؤسسه خدمات انکشافی و اجمتاعی رفاه بهتر Better Welfare Development and Social Services Organization BWDSO 17/1/1401 نقیب الله کندز تعلیم و تربیه و صحت
5414 مؤسسه تامین کننده اینده درخشان Bright Future Provider Organization BFPO 17/1/1401 احمد تمیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5415 د افغانستان د اقتصادی پیاوړتیا او بشری پرمختیا مؤسسه Afghanistan Economic Empowerment and Humanitarian Development Organization AEEHDO 17/1/1401 محمد یعقوب کندهار خدمات اجتماعی و کمک های بشردوستانه
5416 ستوری افغانستان د مرستی او بیارغونی مؤسسه Star Afghanistan Aid and Rehabilitation Organization SAARO 17/1/1401 محمد صمیم کریمی کندهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
5417 مؤسسه خیریه حمایت از یتیمان Hemayat of orphans philanthropy organization HOPO 17/1/1401 زهرا هرات تعلیمی و تحصیلی
5418 د افغانستان د حلکو د خیریه موسسی تولنه Welfare Organization for People Afghan Association WOPAA 17/1/1401 عصمت الله اتل کندهار تعلیم و تربیه و صحت
5419 دیتیم هیله بشری مرستی موسسه Orphan Hope Humanitarian Aid Organization OHHAO 17/1/1401 احمدفرید "بارکزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5421 موسسه احیایی مجدد افغانستان خود کفا Rehabilitation of Self- reliant Afghanistan Organization RSRAO 17/1/1401 سیدفاروق کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5422 موسسه امورانکشافی بامیک Bamic Organization for Development Affairs BODA 17/1/1401 نعمت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5423 موسسه کمک های انسانی وتوسعه اقتصادی Humanitarian Assistance and Economic Development Organization HAEDO 17/1/1401 سیدجلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5424 د افغانی ټولنی او ماشومانو د ژغورنی او ودی مؤسسه Afghan Community and Children Rescue and Development Organization ACCRDO 17/1/1401 عبدالله کابل اجتماعی
5425 مؤسسه شگوفایی دهکده جهانی Global Village Prosperity Organization GVPO 17/1/1401 محمد هارون حسن کابل اجتماعی و فرهنگی
5426 پوهنه او سوکالی د تولو لپاره مؤسسه Education and Prosperity for All Organization EPAO 17/1/1401 وحید الله فیضی ارزگان تعلیم و تربیه صحت و اجتماعی
5427 مؤسسه کمک به اطفال آسیب پذیر Help for vulnerable Children Organization HVCO 17/1/1401 زهرا کابل تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی
5428 موسسه حمایت از زندگی OLS Organization for Life Supporting OLS 17/1/1401 احمدجاهد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5429 موسسه توسعه برای افغانستان Afghanistan Organization for Development AOD 17/1/1401 محمدالیاس "رحیمی" کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
5430 موسسه خدمات اجتماعی ، کمک های غذایی و صحی Social Services, Aid Food and Health Organization SSAFHO 17/1/1401 کریم الله "عطایی کابل صحت و خدمات اجتماعی
5431 دمخورملی همکاره موسسه National Mediators Assistance Organization NMAO 17/1/1401 مطیع الله " سروری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5432 موسسه انکشافی وخدماتی گنجینه فهم Gangina-e- Fahm Development and Services Organization GFDSO 17/1/1401 احمدکامران کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5433 موسسه خیریه روشنایی چشم Eye Illumination Charitable Organization EICO 17/1/1401 محمدمایل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5434 موسسه ملی بینوایان Binavayan National Organization BNO 17/1/1401 نوریالی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5435 موسسه رشد فعالیت های تعلیمی ، اقتصادی و رفاه اجتماعی Organization for Development of Education ، Economic and Social Welfare Activities ODEESWA 17/1/1401 محمد داود" سلطانزوی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5436 موسسه اموزش ومصونیت غذایی برای افغانستان Education and Food Security Organization for Afghanistan EFSOA 17/1/1401 محمدظاهر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5437 د افغان آسیا هلال خیریه مؤسسه Afghan Asia Helal Welfare Organization AAHWO 17/1/1401 رفیع الله جلالزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5438 مؤسسه صحی بی بی مغفرت دانا ادیب Bibi Maghferat Dana and Adib Health Organization BMDAHO 17/1/1401 سید نادر فاریاب معارف و کمک های بشردوستانه
5439 نوښت بشری او پرمختیایی مؤسسه Innovative Humanitarian and Development Organization IHDO 17/1/1401 رفیع الله (روان) کندهار رفاه اجتماعی، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
5440 د افغانستان لپاره انکشافی مؤسسه Development Organization for Afghanistan DOFA 17/1/1401 عبدالباری کندهار صحت تعلیم و تربیه و زراعت
5441 د هحونی او همبستگی موسسه Inspire and Integration Organization IIO 17/1/1401 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5365 موسسه اموزشی دسترسی به صلح ورفاه Peace Access and Commonwealth Training Organization PACTO 29 /10 / 1400 علی مدد"حکیمی " کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5444 موسسه موج امید برای آینده Wave Hope for Future Organization WHFO 3/2/1401 پریما "میرزایی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5445 مؤسسه انکشاف اجتماعی و اقتصادی نصرت Nusrrat Social and Economic Development Organization NSEDO 3/2/1401 محمد ناصر تیموری کابل توانمند سازی زنان، فقر زدایی و فعالیت های اجتماعی
5446 موسسه ظرفیت دهی و حمایت جامعه کار افرین Organization for Capacity Building Supporting The Enter Prnurial Community OCBSEC 3/2/1401 صدیقه فاریاب معارف خدمات اجتماعی
5447 د پرمختیایی او بشری فعالیتونو مؤسسه Organization of Development and Humanitarian Affair ODHA 3/2/1401 نعمت الله کندهار تعلیمی ، صحی و اجتماعی
5448 موسسه رفاه اجتماعی و کمک های بشردوستانه افغان Afghan Social Welfare and Humanitarian Aid Organization ASWHAO 3/2/1401 محمدیحی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5449 موسسه افغان اجتماعی خیریه وانکشاف تعلیم وتربیه Afghan Social Welfare and Education Development Organization ASWEDO 3/2/1401 محمود"حقپال" کندهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5450 موسسه دوستان هندوکش Friends of Hindu Kush Organization FHKO 3/2/1401 WangDuanyong کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5451 موسسه انکشافی وخیریه متحد United Development and Charity Organization UDCO 3/2/1401 محمدقیسم "نصیری کابل خدمات اجتماعی ، زراعت وآبیاری و صحت
5452 مؤسسه انکشافی و خیریه زنجنیره امید جوانان و باز نشستگان Retirements and Youths Chain Development and Charity Organization RYCDCO 3/2/1401 فروزان رضایی کابل صحت و تعلیم و تربیه
5457 موسسه حرکت برای آینده پایدار Move for Sustainable Future Organization MSFO 3/2/1401 احمد فواد "استانکزی" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5458 د حوانانو او لویانو د درملنی، روغتیا او امبولانس موسسه Health and Ambulance for Youth and Adults Therapy Organization HAYATO 3/2/1401 احمد شاه پوپل کندهار روغتیا ، وریا امبولانس، وینی راتولونی او بشری مرستو په برخه کی
5459 موسسه انکشافی اجتماعی وصحی اعتماد آینده Etemad Ayanda Social and Health Development Organization موسسه انکشافی اجتماعی وصحی اعتماد آینده 5459 EASHDO 3/2/1401 همایون هرات صحت و خدمات اجتماعی
5460 موسسه توانمندسازی ملی Organization for National Empowerment ONE 3/2/1401 عزیز "بهیر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5461 موسسه مدیریت جامعه طبی Medical Society Management Organization MSMO 3/2/1401 ایدیت Edith کابل صحت و خدمات اجتماعی
5462 دبشردوستانه اوپرمختیایی خدماتو لپاره متحد لاسونه موسسه United Hands for Humanitarian and Development Organization UHHDO 3/2/1401 حمیدالله "حمیدی" کابل صحت و خدمات اجتماعی
5463 د بشری سرچینو حنگولو او وحشی حیواناتو د ساتنی موسسه Human resources Forests and Wild life Protecting Organization HFWO 3/2/1401 محمد رحیم کندهار کمک رسانی بشری، حفاظت جنگلات و حیوانات وحشی در کشور
5464 دنریوال تولنیز اوصحی کمک موسسه Global Social and Health Reliefs Organization GSHRO 3/2/1401 عادل" گردیوال کابل خدمات اجتماعی وصحت
5465 مؤسسه احیای پیشرفت ملی Rehabilitation Assistant for National Advancement Organization RANA ORG 3/2/1401 مسعود هلالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدماتی اقتصادی و زراعتی
5466 مؤسسه ندای مردم افغان Voice of Afghan People Organization VAPO 3/2/1401 عابد الرحمن حبیبی کندهار تعلیم و تربیه ، حفظ الصحه حقوق شهروندان
5467 کندهار باوری مؤسسه Trusted Organization Kandahar 5467 KTO 3/2/1401 جلالدین کندهار خدمات اجتماعی، زراعتی و تعلیمی
5468 مؤسسه خیریه غریب نواز Gharib Nawaz Charity Organization GNCO 3/2/1401 روح الله خان کابل کمک های خیریه ُ