جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5217 مؤسسه تحقیق و مطالعات بهنام افغان Behnam Afghan Research and Studies Organization BARSO 19 / 3 / 1400 محمد تمیم کابل اجتماعی، اقتصادی و انکشافی
5205 موسسه رفاه برای مردم Relief Organization for People ROP 19 / 3 / 1400 فیروز "محمدزئی کابل خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری
5218 مؤسسه اجتماعی نگین سبز نوین Naween Green Nagin Social Organization NGNSO 19 / 3 / 1400 لطف الله کابل خدمات اجتماعی ، اموزشی و آگاهی دهی
5206 موسسه زنان ،صلح وتوسعه Women Development and Peace Organization WDPO 19 / 3 / 1400 منصوره " واثق" بامیان خدمات اجتماعی
5207 موسسه صلح وسعادت افغانستان Organization Peace and Prosperity Afghanistan OPPA 19 / 3 / 1400 زلمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5208 موسسه اموزشی واجتماعی یاران شفاف Transparent Friends Educational and Social Organization TFESO 19 / 3 / 1400 زمری پروان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5209 موسسه خیریه صداقت واصلاح Honesty and Reform Charity Organization HRCO 19 / 3 / 1400 فرشته " زاهد" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5219 مؤسسه خیریه صحی و تعلیمی آریوب مندهیر Aaryub Mandahir Welfare Health and Education Organization AMWHEO 19 / 3 / 1400 فتاح حاحی کابل صحت و تعلیم و تربیه
5210 موسسه مطالعات صلح وکاهش خشونت برای افغانستان Peace and Violence Reduction Studies Organization for Afghanistan PVRSOA 19 / 3 / 1400 روح الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5212 موسسه انکشافی وتحقیقاتی ذکا برای افغانستان Zakaa Development and Research Organization for Afghanistan ZDROA 19 / 3 / 1400 وحیده بلخ خدمات اجتماعی وزراعت آبیاری ومالداری
5220 مؤسسه گام های ممد برای افغانستان پایدار Helpful Action for Sustainable Afghanistan Organization HASAO 19 / 3 / 1400 غزل ماهر کابل صلح، تعلیم و تربیه و اقتصادی
5213 موسسه تساوی جندر وانکشاف ملی اجندا Agenda for Gender Equality and National Development Act Organization AGENDA-O 19 / 3 / 1400 شبنم کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5221 موسسه آموزش از راه دور Remote Education & Access to Community Health Organization REACH-O 19 / 3 / 1400 عبیدالله کابل تعلیم تربیه وصحت و دسترسی به صحت جامعه
5222 موسسه دختران بسوی رهبریت Girls Toward Leadership Organization GTLO 19 / 3 / 1400 سیدشهیراحمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5214 موسسه خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه کیهان برای افغانستان Kayhan Social Service and Education Organization for Afghanistan KSSEOA 19 / 3 / 1400 عوض بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5223 موسسه خدماتی جهان بهتر Services Better World Organization SBWO 19 / 3 / 1400 بی بی نجیبه بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5224 موسسه بشردوستانه وتوسعه بدون مرز Organization for Humanitarian & Development Without Border OHDWB 19 / 3 / 1400 عبدالعزیز " متین" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5225 دالفلق خیریه اواجتماعی موسسه Al Falaq Charity and Social Organization AFCSO 19 / 3 / 1400 فیضان -کابل خدمات اجتماعی وصحت
5226 موسسه اهداف جهانی برای رفاه Global Goals Organization for Prosperity GGOP 19 / 3 / 1400 مسیح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5227 موسسه زنان زحمت کش افغان Zaahmat kash Afghan women Organization ZAWO 19 / 3 / 1400 فروزان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5228 موسسه برای رشد و نکامل خانم ها Organization for Women Growth Development OWGD 19 / 3 / 1400 عبدالکریم مالکیار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5229 موسسه مطالعات تغیر اقلیم اونی برای افغانستان Onai for Afghanistan Climate Change Studies Organization OACCSO 19 / 3 / 1400 محمد ابوبکر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5230 موسسه انکشافی واجتماعی آیند بهتر میهن Maihan Best Future Development Organization MBFSDO 19 / 3 / 1400 رحمان ولی پکتیا خدمات اجتماعی ، زراعت آبیاری وصحت
5231 موسسه مامور توانمندسازی Empowering Mission Organization EMO 19 / 3 / 1400 حسیب الله " خطیبی" - کابل تعلیم تربیه و صحت
5232 موسسه تعلیمی صحی وانکشاف اجتماعی ناب کامل Perfect Naab Educational Health and Development Organization PNEHSDO 19 / 3 / 1400 داکتر پرویز کابل تعلیم تربیه و صحت
5233 موسسه هنری و فرهنگی هنر سالار Artlords Art and Cultural Organization . AACO 19 / 3 / 1400 محمد امید شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم وتربیه
5234 موسسه توانمندسازی زنان نصف جهان Nisfe Jahan Empowering Women Organization NJEWO 22/4/1400 یلدا " عظیمی " کابل خدمات اجتماعی
5235 موسسه حمایتی و اموزشی راه نیکان Nikan Way Care and Training Organization NWCTO 22/4/1400 ممتاز سرور یار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5236 موسسه دریای بیکران امید برای افغانستان Vast Sea Hope Organization for Afghanistan VECOA 22/4/1400 عبدالغفور" ارشد" فاریاب خدمات اجتماعی وصحت
5237 موسسه حمایت ازنیروهای ملی افغانستان Support Afghanistan National Force Organization SANFO 22/4/1400 زهره "بابکرخیل" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5238 دسولي او پرمختګ موسسه Organization for Peace and Development OPD 22/4/1400 راضیه اکرام کنر خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5239 موسسه کمک به مهاجرین افغانستان Refugee Aid Afghanistan Organization RAAO 22/4/1400 غلام ربانی "قاضی زاده " هرات خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5240 موسسه صحت ، تعلیم و صلح Health, Education and Peace Organization HEPO 22/4/1400 جمیله رسولی کابل تعلیم و تربیه و صحت
5241 موسسه اقدامات اقلیمی وبی جاشدگی Climate and Displacement Action Organization CDAO 22/4/1400 فایز "سهاک" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5242 موسسه متعلق به زنان برای افغانستان نوین Woman Owned Organization for New Afghanistan WOONA 22/4/1400 فاطمه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5243 موسسه باز سازی ، تعلیمی ، اجتماعی و صحی Rehabilitation, Educational ,Social and Health Organization RESHO 22/4/1400 حمید الله هاشمی کندهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5244 موسسه صلح و عدالت برای افغانستان Organization for Peace and Justice in Afghanistan. OPJA 22/4/1400 سید سمیر بدرود کابل خدمات اجتماعی
5245 موسسه رفاه و انکشاف جامعه Welfare Organization for Society and Development WOSD 22/4/1400 خیریه مهشید کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
5246 موسسه خدمات مواد غذایی ، تعلیمی و رفاه اجتماعی Organization of Food Services, Education and Social Welfare. OFSESW 22/4/1400 شمس الدین خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5247 موسسه اجتماعی توسعه گران Taowseah Garan Social Organization TGSO 22/4/1400 سید محمد محسن بلخ خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5248 آسیا افغان گلوبل موسسه Asia - Afghan Global Organization A-AGO 22/4/1400 عبدالوحید کندهار زراعت مالداری وتعلیم تربیه
5249 موسسه رسالت ذهن Mission Mind Organization MMO 22/4/1400 ویس الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5250 موسسه قریه صلح پایدار Village of Sustainable Peace Organization VSPO 22/4/1400 نسیمه دایکندی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5251 موسسه توانمندسازی اقشارآسیب پذیر Vulnerable Population Empowerment Organization VPEO 22/4/1400 علی رضا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5252 موسسه جامعه مدنی حقوقی وتحقیقاتی Civil Society Organization Leg laud Research CSOLR 5252 محمدنادر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5253 موسسه توسعوی صدقه خالص Pure Charity Improvement Organization PCIO 22/4/1400 محمدمنیر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5254 موسسه راه امید The Way Hope Organization TWHO 22/4/1400 دلخواه بلخ خدمات اجتماعی و صحت
5307 دافغانستان د روشانه راتلونکی له پاره پرمختیاموسسه Organization of Bright Future for Development of Afghanistan OBFDA 4 / 9 / 1400 روح الله ولایت کندهار تعلیم تربیه و صحت
5306 موسسه افغانستان جدید New Afghanistan Organization. NAO 4 / 9 / 1400 حمید الله شیر زاده کابل خدمات اجتماعی، صحت وتعلیم تربیه
5305 موسسه کمک های انسانی حمایت Hmayat Humanitarian Assistance Organization. HHAO 4 / 9 / 1400 عبدالغافر کابل خدمات اجتماعی، صحت