امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5847 موسسه اجتماعی مبتکران باختر Socail Initiator Bakhter Organization SIBO 1402/6/7 ذکر علی محمودی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5846 موسسه تعهد عمل و ابتکار Commitment Action Authorship Organization CAAO 5846 عبدالولی خان زاده کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5848 موسسه تعلیمی و رفاه ملی افغانستان Afghanistan Education and Welfare National Organization AEWNO 1402/6/7 خلیل الرحمان کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5845 موسسه ما برای شما We for You Organization WFYO 1402/6/7 مسعود صادق کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5851 موسسه خیریه صحی آبیاری و زراعتی مهربان KHIACO 1402/6/7 ظهورالدین صاحبی کابل صخت زراعت و آبیاری
5854 موسسه اعتماد زندگی نو New Life Trust Organization NLTO 1402/6/7 محمد الله یحی پور کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری صحت
5857 موسسه ابتکارات برای آسایش و توسعه پایدار Initiatives for Sustainable Development and Relief Organization ISDRO 1402/6/7 محمد یعقوب کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5858 د مرستندویه عملیاتو موسسه Organization for Outreach Operation OOO 1402/6/7 صادق الله صافی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه صحت زراعت آبیاری
5859 موسسه در مسیر اندیشه Organization on the Path of Taught OPT 1402/6/7 خیبر حنیفی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5860 افغانستان لپاره تعلیمی صحی او خیریه موسسه Welfare Organization Education and Health for Afghanistan WOEHA 1402/6/7 عبدالبصیر لطیفی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5864 د لورو زده کرو د پراختیا د ملاتر موسسه Higher Education Development Support Organization HEDSO 1402/6/7 ابومسلم خرم کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5865 د مظلوم او بی سرپناه خلکو د مصروفیت د کار زمینه برابرول موسسه Providing Employment Opportunities to the Oppressed and Homless People Organization PEOOHPO 1402/6/7 فیض الباری فضلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5873 د افغانستان د چاپیریال سانتی موسسه Environment Conservation Organization for Afghanistan ECOFA 1402/6/22 محمد قسیم شینواری کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5867 موسسه توسعه خدمات اجتماعی و آموزشی سرنوشت Destiny Social and Educational Services Development Organization DSESDO 1402/6/22 محمد ابراهیم شکیب بلخ خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5870 موسسه خدمات بشردوستانه سفید The White Humanitarian Services Organization TWHSO 1402/6/22 محمد بشیر صالحی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5799 الموسسه الخیریه لرعایه الایتام و المساکین فی افغانستان A Charity Organization for the Care of Orphan and Walmsakin in Afghnitan COCOWA 1402/3/7 ریاض احمد خوست خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5866 مسکا د انسانیت خیریه موسسه Smile Humanity Welfare Organization SHWO 1402/6/7 نیاز محمد ثاقب ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5869 موسسه فرهنگی و اجتماعی استقلال Isteqlal Cultral and Social Organization ICSO 1402/6/22 سید حامد کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5868 موسسه انکشاف اجتماعی و تشبثات Community and Enterprise Devlopment Organization CAEDO 1402/6/22 محمد خالد کابل خدمات اجتماعی زراعت و مالداری و صحت
5874 د کرنی مالداری او پراختیا لپاره د پامیر موسسه Pamir Organization for Agriculture Livestock and Rural Development POALRD 1402/6/22 سید حشمت الله سادات کابل
5852 عرفان د اجتماع پورته کولو موسسه Irfan Uplifting Social Organization IUSO 1402/3/7 سیف الرحمن خیبر کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5871 موسسه فعالیت های مشترک تغذی صحت و اقتصاد خانواده Actions for Integrated Nutrition Health and Home Economics Organization AINHE-O 1402/6/22 محب الله وحدتی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5876 موسسه امداد و انکشاف بشری رضاکاران Human Relief and Development Volunteers Organization HRDVO 1402/6/22 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5877 موسسه رفاه توانمند سازی و تحقیقاتی Welfare Empowerment and Research Organization WERO 1402/6/22 عبیدالله هاشمی ولد عبدالرشید کابل کمک های بشردوستانه صحت زراعت تعلیم و تربیه زیربنا تحقیق سروی و انکشاف
2010 موسسه خیریه انکشاف اجتما عی و اقتصا دی برای زنان Women social and Economy development organization WSEDO 11/12/1389 غلام صابر جیلانی کابل خدمات اجتماعی زراعت تعلیم و تربیه
5856 موسسه خدماتی آرمان های ملت افغان Afghan Nation Ideal Service Organization ANISO لعل محمد آغا موسوی هلمند خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5861 موسسه دنیا بهتر افغانستان Afghanistan Better World Organization ABWO 1402/6/7 نورآغا شعیب کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5889 موسسه خدمات اجتماعی جوانان میهن Social Services Maihan Youth Organization SSMYO 1402/7/30 محمد آصف سروری فراه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری
5850 موسسه قلب های مهربانی Kind Hearts Organization KHO 1402/6/7 قدرالله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5888 موسسه خدمات اجتماعی پل ابریشم Silk Bridge Organization for Social Services SBOSS 1402/7/30 امان الله غالب رئیس اجرائیه کابل تعلیم تربیه اجتماعی صحی
5872 افغان تعلیمی زراعت او تولنیز خدمتونو موسسه Afghan Educational Agricultural and Social Services Organization AEASSO
5885 موسسه زندگی بهتر برای توسعه جامعه Better Life Organization for Community Development BLOCD 1402/7/30 حمیدالله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
5893 موسسه بشردوستانه برای نجات و توسعه Humanitarian Organization for Rescue and Development HORD 1402/7/30 عبدالغیاث یوسفزی کابل
5881 موسسه خیریه خدمت البشر Khedmat Al Bashar Charity Organization KHBCO 1402/7/2 محمد صبور و لد محمد ابراهیم کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری
5884 د آسیا طبی لارشونی موسسه Asia Medical Instructs Organization AMI-O 1402/7/30 محمد الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5891 موسسه مراقبت صحی روستای افغانستان Afghanistan Rural Health Care Organization ARHCO 1402/7/30 فریدالرحمن ولد محمد رحمن کابل صحت تعلیم و تربیه کمک های بشری
5894 د تولو مساوی حقونو او خدماتونو موسسه The Equal All Rights and Services Organization TEARS-O 1402/7/30 فدا محمد ولد محمد اسماعیل کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت
5895 موسسه خدمات تعلیمی انکشافی افغان زمین Afghan Zamin Education and Developoment Assistance Organization AFZENDA-O 1402/7/30 سید عبدالله هاشمی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت و محیط زیست زراعت و آبیاری
5879 مؤسسه توانمند سازی ورفاه جامعه Empowerment andPublic Organization EPWO 1402/7/2 مجتبی امین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه ،زراعت وآبیاری
5880 وطن گلونه خیریه موسسه Watan Gulona Charity Organization WGCO 1402/7/2
5883 موسسه جوانان متعهد و جامعه شگوفا Committed Younth and Prosperous Society Organization CYPSO 1402/7/30 مجتبی کابل زراعت صحت آموزش وتحقیقات حفاظت محیط زیست وتغیرات اقلیمی
5832 موسسه خدماتی و اجتماعی نابینایان افغانستان Afghanistan Services and Social Organization for the Blind ASSOB 1402/4/28 احمد فرید عزیزی کابل خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه
5855 موسسه انکشاف و خدمات بشری و تعلیمی Development Humanitarain and Education Organization DHEO 1402/6/7 محمد حفیظ کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت و آبیاری
5849 د تولنی د بیارغونی او بشری مرستو موسسه Organization for Community Rehabilitation and Human Assistance OCRHA 1402/6/7 عبدالشکور کنر خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری صحت
5882 موسسه ایجاد معشیت برای افغان های فقیر Building Livelihood of Poor Afghans Organization BLPAO 1402/7/30 عبدالطیف کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه صحت
5890 حوان عزم موسسه Youth Intention Organization YIO 1402/7/30 محمد کریم ناصری ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت وآبیاری
5904 موسسه فراه روشن Farah Roshan Organization FRO 1402/9/1 جاوید هرات خدمات اجتماعی صحت زراعت تعلیم و تربیه
5909 موسسه اجتماعی آینده بهتر جوانان Youth Better Future and Social Organization YBFSO 1402/9/1 عبدالصبور تخار خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت و آبیاری
5912 موسسه وصل کننده خدمات اجتماعی جامعه Community Social Services Connector Organization CSSCO 1402/9/1 عبدالعلیم بغلان خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه زراعت آبیاری مالداری صحت
5905 افغانستان د پراختیا بیا رغونی او بشری مرستو موسسه Afghanistan Development Reconstruction and Humanitarian Aid Organization ADRHAO 1402/9/1 وطنیار ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه زراعت آبیاری صحت