جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی تهیه آب آشامیدنی صحی - مصونیت غذایی - جندر و کاهش دهی خطر حوادث مصئونیت اجتماعی
دایکندی سنگتخت
2018-01-15 2019-01-15 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان صحتمندی هلمند صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان فراهم نمودن آموزش با کیفیت برای اطفال ذکور مرکز اصلاح و تربیت اطفال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری کمک برای مردم بی بضاعت و عملیات های رایگان لب چاک ، کام چاک و پرده چشم صحت
کندز کندوز
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در تعارض با قانون تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team helamd(MHT) صحت
هلمند ناوه بارکزائی, نهر سراج
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team helamd(MHT) صحت
هلمند ناوه بارکزائی, نهر سراج
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community -led total sanitation (CLTS صحت
هلمند گرمسیر
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community -led total sanitation (CLTS صحت
هلمند گرمسیر
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در تعارض با قانون تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-12-01 2020-11-30 تکمیل
مرکز تعلیمی زنان افغان حمایت از زنان و دختران افغان در تعارض با قانون تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community based nutrition package(CBNP صحت
هلمند باغران, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community based nutrition package(CBNP صحت
هلمند باغران, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
برک افغانستان گسترش واکسیناسیون ارتباطی مبتنی بر جامعه با استفاده از استراتژی ایمن سازی توسط تیم های سیار CBOV صحت
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, واشیر, کجکی, گرشک
2019-07-01 2021-02-28 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان عرضه خدمات صحی، سؤتغذی و خدمات حمایتی روانی اجتماعی برای بیجا شدگان وزیرستان شمالی و تیم های سیار برای بیجاه شدگان داخلی صحت
خوست گربز
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته انکشاف و تقویت سیستم صحی صحت
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان پروژه تقویه پایدار سیستم صحی توبرکلوز صحت
غزنی غزنی
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
نورستان پارون
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
غذابراي گرسنگان بين المللي کورس خیاطی برای خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-02-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان پروگرام توزیع خیمه با ملحقات آن برای مکاتب ضرورتمند (ERP) تعلیم و تربیه
ننگرهار بتی کوت, بهسود, ده بالا, لعل پور, مومند دره, گوشته
لغمان علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر خاص کنر, سرکانو, نورگل
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
کاپیسا الاسی, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, نجراب, کوه بند
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کلکان, گلدره
2020-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی مصئون و دوامدار 3500 شاگرد بازمانده از تعلیم در ارزگان به خدمات آموزشی تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت, دهراود
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان فیلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د شکایاتو د کمیسون د کارنو څخه کتنه حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-12-10 2020-12-06 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پروژه پاسخگوی عاجل صحی برای متضررین خشک سالی در ولایات نورستان و بدخشان صحت
نورستان نورگرام, وامه, پارون
بدخشان ارغنج خواه, تيشکان, زیباک, يفتل سفلى, کشم
کابل کابل
2018-12-20 2019-06-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پروژه پاسخگوی عاجل صحی برای متضررین خشک سالی در ولایات نورستان و بدخشان صحت
نورستان نورگرام, وامه, پارون
بدخشان ارغنج خواه, تيشکان, زیباک, يفتل سفلى, کشم
کابل کابل
2018-12-20 2019-06-30 تکمیل
نی قلعه مصارف اداری دفتر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان مدیریت اطلاعات برای پاسخ دهی اضطراری در افغانستان2 مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-06-01 2020-09-30 تکمیل
موسسه دید بان شفافیت افغانستان تسهیل در ایجاد سیستم COI حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-08-15 2020-02-29 تکمیل
میری استوپس بین المللی افغانستان معرفی ، تطبیق و آموزش میتود سیناپرس برای پرسونل صحی صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-11-30 تکمیل
میری استوپس بین المللی افغانستان معرفی ، تطبیق و آموزش میتود سیناپرس برای پرسونل صحی صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان کمک به عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه شهدا تقویت اقتصادی زنان ( توزیع گوسفند) ولایت دایکندی ولسوالی اشترلی کورگه مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال هر صدا شنیده میشود (EVC) تعلیم و تربیه
بلخ خلم, چار کنت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی حمایتی حفظ الصحه فردی، محیطی و اداره منابع آب و مجادله با خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان پروژه ترکیبی حمایتی حفظ الصحه فردی، محیطی و اداره منابع آب و مجادله با خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه (P-CME) صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه (P-CME) صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان آموزش قابله های جامعه (P-CME) صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان رادیو کلید مصئونیت اجتماعی
غزنی جاغوری, جغتو, قره باغ
خوست خوست
ننگرهار خوگیانی, خیوه, لعل پور, گوشته
کندز خان آباد, علی آباد, چهار دره, کندوز
بغلان اندر آب, بورکه, خنجان, دهنه غوری, پل خمری
نیمروز خاشرود, زرنچ
هرات انجیل, زنده جان, شیندند, هرات, پشتون زرغون
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ خلم, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چمتال, کشنده, کلدار
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان کار در مقابل غذا زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک
2019-01-23 2019-02-23 تکمیل
شلتر نو انترنشنل کمک های عاجل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل پروژه زنبور زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل پغمان
2019-12-01 2019-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های زمستانی برای مردم آسیب پذیر و متاثرشده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
وردک میدانشهر
هرات هرات
کابل کابل
2019-11-08 2020-04-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان مکاتب رڼا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر نو انترنشنل حفر چاه زیر بینا
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان نتیجه (NATEJA) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2018-09-06 2019-01-16 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان نتیجه (NATEJA) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2018-09-06 2019-01-16 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل بگذارید دختران درس بخوانند - LGT تعلیم و تربیه
بادغیس مقر
2019-01-01 2022-09-30 تحت کار
شلتر نو انترنشنل تکراری مصئونیت اجتماعی
لغمان علی نگار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل