جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
مؤسسه خورشید تابان افغان گلیم بافی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2016-07-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-30 2019-11-19 تکمیل
موسسه امروز وفردای درخشان ارتقای ظرفیت تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-01-01 2019-03-06 تکمیل
موسسه امروز وفردای درخشان ارتقای ظرفیت مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-02-07 2019-12-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
خوست تنی
ننگرهار پچير و آگام
بغلان پل حصار
هرات هرات
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
کندهار دامان
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
ننگرهار پچير و آگام
کنر دانگام
کندز کندوز
بغلان دوشی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار دامان
2019-03-01 2019-08-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
بغلان خنجان
کابل خاک جبار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان WOHAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-11-20 2019-12-15 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت برنامه رادیویی مهارت های فرزند داری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت برنامه رادیویی مهارت های فرزند داری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت برنامه رادیویی مهارت های فرزند داری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ترویج تحمل و همدیگر پذیری از طریق مناظره تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-10-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
غزنی غزنی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
غزنی غزنی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان قرغه‌يی
سمنگان روی دو آب
بغلان پل خمری
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل چهار آسیاب
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی، و مرکز حقوقی فامیلی رایگان ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-21 2019-12-15 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی، و مرکز حقوقی فامیلی رایگان ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-21 2019-12-15 تکمیل
موسسه ملی قوریه داران افغانستان رشد صنعت قوریه داری و حمایت از قوریه داران در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2018-11-16 2019-12-15 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2018-11-16 2019-12-15 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک OFDA II پاسخ زودهنگام برای خانواده های متاثر شده از خشکسالی در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی سنگتخت
غور چغچران
هرات ادرسکن, کشک (روبات سنگی)
2019-07-01 2020-12-31 تکمیل
شفاخانه بین المللی کیور شفاخانه کیور بین المللی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
لشکر ترحم تحکیم ثبات شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, تيشکان, دراییم, يفتل سفلى
2012-07-01 2019-06-30 تکمیل
خیریه انکشاف ستاره صبح مهارتهای زندگی و ورزشی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
تیری دیس هومز AFJR-4 کمک های مشترک برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار دره نور, رودات, مومند دره, کوز کنر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن وزیع کمک های مواد غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ، حوادث طبیعی و فامیل های میزبان و ساکنین آسیب پذیر ولایت خوست مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست باک, جاجی میدان, سپیره, صبری, علی شیر, قلندر, موسی خیل
2019-08-10 2019-12-09 تکمیل
مید ایر کمک برای کاهش داد در مرگ و میر مادران و کودکان در مناطق مرکزی و ولایت کندهار افغانستان. صحت
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر کمک برای کاهش داد در مرگ و میر مادران و کودکان در مناطق مرکزی و ولایت کندهار افغانستان. صحت
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر کمک برای کاهش داد در مرگ و میر مادران و کودکان در مناطق مرکزی و ولایت کندهار افغانستان. صحت
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر کمک برای کاهش داد در مرگ و میر مادران و کودکان در مناطق مرکزی و ولایت کندهار افغانستان. صحت
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر ارایه خدمات اضطراری تغذیی و آب و حفظ الصحه در ولایت دایکندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, نیلی
2018-09-01 2019-10-31 تکمیل
مید ایر ارایه خدمات اضطراری تغذیی و آب و حفظ الصحه در ولایت دایکندی صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, نیلی
2018-09-01 2019-10-31 تکمیل
مید ایر تغذیه یکپارچه، مصونیت غذایی و پاسخ به خشک سالی در مناطق آسیب دیده استان های بامیان صحت
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
مید ایر تغذیه یکپارچه، مصونیت غذایی و پاسخ به خشک سالی در مناطق آسیب دیده استان های بامیان صحت
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه اموزش اساسی برای 200 واکسیناتور صحت
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه اموزش اساسی برای 200 واکسیناتور صحت
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه صحتمندی دایکندی صحت
دایکندی نیلی
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
مید ایر بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی برای کودکان زیر 5 سال صحت
کندهار دامان, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
مید ایر بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی برای کودکان زیر 5 سال صحت
کندهار دامان, میوند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید توزیع گوشت قربانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل