امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5114 مؤسسه صلح و رفاه Peace and prosperity Organization PPO 1399/10/30 احمد رومان عباسی کابل خدمات تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی
5115 موسسه تحقیقاتی معماران صلح Peace Architecture Research Organization PARO 1399/10/30 احمد رشاد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5116 موسسه دیده بان عدالت Justice Watch Organization JWO 1399/10/30 عبدالغفار فیاض سوری کابل خدمات اجتماعی
5117 موسسه تعلیم ی کارا برای افغانستان Kaara Educational Organization for Afghanistan KEOA 1399/10/30 آدینه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5118 موسسه امید نسل نو برای افغانستان New Generation Hope Organization for Afghanistan NGHOA 1399/10/30 ضیاالحق فضلی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5119 موسسه خیریه کتاب وقلم Book & Pan Charity Organization BPCO 1399/10/30 زینب/احمد جاوید کریمیان کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5120 موسسه هسته ابتکارات انکشافی پایدار Core Sustainable Development Initiatives Organization CSDIO 1399/10/30 محمداسماعیل کابل خدمات اجتماعی وزراعت ابیاری
5121 موسسه کار برای صلح وپیشرفت Work for Peace and Development Organization WPDO 1399/10/30 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5122 موسسه اموزشی و توسعه الهام بخش Inspiring Training and Development Organization ITDO 1399/10/30 حمزه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5123 دځوانانود ډیجیتل زده کړي اوپرمختګ موسسه Youth Digital Training and Development Organization YDTDO 1399/10/30 الله نور سیلاب کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5124 مؤسسه رفاه اجتماعی ومحیط زیست Social Welfare and Environmental Organization SWEO 1399/10/30 علی محمد کابل زراعت و فعالیتهای اجتماعی
5125 مؤسسه مطالعات ارتباطات و و توسعه افغانستان Afghanistsn Communication and Development Studies Organization ACDSO 1399/10/30 محمد عارف هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5126 مؤسسه پژوهشی چکیده Chakeeda Research organization CRO 1399/10/30 محمد امید هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5127 دتیاره ماښام دستوری پرمختیایی موسسه Dark Evening Star Development Organizayion DESDO 1399/10/30 غلام یحیی هلمند خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5128 موسسه سفیران جوانان افغان برای صلح Afghan Youth Ambassadors for Peace Organizayion AYAPO 1399/10/30 هیله یون کابل خدمات اجتماعی
5129 موسسه رفاه و توسعه بشری دیدگاه نو New Vision Human Welfare and Development Organization NVHWDO 1399/10/30 شریفه کابل تعلیم و تربیه ،صحت خدمات اجتماعی و زراعت
5130 موسسه انستیوت صحت و پالیسی افغانستان Afghanistan Institute of Health and Policy Organization AIHPO 1399/10/30 احمد سیر کابل تحقیق اموزش و خدمات صحی
1726 موسسه خدماتي و اجتماعي ويسا Vissa social welfare org VSWO 27/3/1389 عبد ا لما لك کابل خدمات اجتماعی
5131 موسسه توانمندی اقتصادی وحقوقی برای زنان افغان Organization for Afghan Women Economy and Empowerment Right OAWEER 1399/12/18 فرشته فیضی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5132 موسسه خدمات صدقه دست به دست Hand to Hand Sadaqah Social Organization HHSSO 1399/12/18 فضیله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5133 موسسه حمایت از زنان و اطفال آسیب پذیر Supporting Vulnerable Women and Children Organization SVWCO 1399/12/18 حامد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5135 موسسه صحت وحفاظت ازبیجاشدگان داخلی Internally Displaced Persons Protection and Health Organization IDPPHO 1399/12/18 الحاج دوکتورمحمدنبی "نبی" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5136 دښځوپیاوړتیا اورهبرۍ دبدلون په لورموسسه Women's Empowerment and Leadership Towards Change Organization WELCO 1399/12/18 زرمینه " حکیمی" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5137 موسسه پژوهشی رومی Rumi Organization for Research ROR 1399/12/18 محمدتمیم بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5138 موسسه کمک های رفاهی وصحی Organization for Welfare Assistances and Health OWAH 1399/12/18 همایون کابل خدمات اجتماعی و صحت
5139 دافغانستان یتیم پالني خیریه موسسه Orphan Care Afghanistan Welfare Organization OCAWO 1399/12/18 محمد صادق صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5140 موسسه تحقیقاتی برابری جنسیتی درافغانستان Gender Equality Research Organization in Afghanistan GEROA 1399/12/18 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5141 دټولنی پرمختیابیارغونی اوتعلیمی موسسه Community Development Rehabilitation and Educational Organization CDREO 1399/12/18 محمدشعیب ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5142 موسسه حرکت آزاد ورزشی وتعلیمی Free Movement Sport and Education Organization FMSEO 1399/12/18 علی بابا فاضل کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5143 مؤسسه پروگرام های معیشتی برای افغانستان Afghanistan Livelihood Programs Organization ALPO 1399/12/18 مصطفی کابل انکشاف و تشبثات کوچک ،حقوق زنان و زراعت
5144 مؤسسه اجتماعی کمک رسانی هنداره Hindara Social Relief Organization HSRO 1399/12/18 تمیم ننگرهار تعلیم و تربیه، زراعت، آبیاری مالدااری و صحت
5145 د ارزگان د مهاجرو مؤسسه Oruzgan Refugee Organization ORO 1399/12/18 رحمت الله ارزگان مصونیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5146 مؤسسه جوانان هدفمند دولت آباد Purposeful Youths of Dowlatabad Organization PYDO 1399/12/18 همراه قل فاریاب ظرفیت سازی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5147 موسسه مدیریت پایدار آب و محیط زیست Sustainable Water and Environment Management Organization SWEMO 1399/12/18 محمد عظیم کاشفی کابل مدیریت پایداری آب و فعالیت های اجتماعی
5148 مؤسسه صلح و اقتصاد پایدار Sustainable Peace and Economics Organization SPEO 1399/12/18 زاهد الله همدرد کابل صلح و اقتصاد
5149 مؤسسه انکشافی و بازسازی برکت نوین Barkat Nawin Development and Rehabilitation Organization BNDRO 1399/12/18 فضل احمد سرپل تعلیم و تربیه و مصئونیت اجتماعی
5150 مؤسسه خیریه زلال در افغانستان Zalal Charity Organization in Afghanistan ZCOA 1399/12/18 عبدالحکیم اوریاخیل کابل خدمات صحی و اجتماعی
5152 موسسه صحت باروری وحمایه از اطفال Reproductive Health Choices & Children Support Organization RHCCSO 1399/12/18 احمدفروغ "جاوید" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5153 موسسه مرکز تحقیقات رسانه یی وارتباطات افغانستان Afghanistan Media & Communication Research Center Organization AMCRCO 1399/12/18 کمال الدین " کمال" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5154 موسسه نیازمندی های اجتماعی برای زنان واطفال Social Needs Organization for Women and Children SNOWC 1399/12/18 گیتی " سعادت" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5155 موسسه جوانان بسوی رشد ورفاه Youth Towards Development & Prosperity Organization YTDPO 1399/12/18 عبدالباقی "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5157 موسسه خدمات حرفه ای آسایش Afghanistan Natural Forestry and Wild Life Protection Organization ANFWLPO 1399/12/18 شفیقه نورستان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5158 موسسه توانمندسازی زنان افغان برای کاهش اعتیاد Empowering Afghan Women for Addiction Reduction Organization EAWARO 1399/12/18 سونا کابل صحت وخدمات اجتماعی
5159 ځوانان دټولني لپاره موسسه Youth for Society Organization YSO 1399/12/18 محمدرضا جلال آباد خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5160 موسسه انکشافی وپژوهشی برای افغانستان Development & Research Organization for Afghanistan DROA 1399/12/18 احمد فواد بغلان خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5161 موسسه خدمات ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Service Organization APNSO 1399/12/18 سیدمحمدصادق کابل صحت وخدمات اجتماعی ,تعلیم وتربیه وزراعت
5162 موسسه خیریه وامدادانکشاف وطن Watan Relief and Development Welfare Organization WRDWO 1399/12/18 عبدالاکبر ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5163 موسسه فکر سبز افغانستان Green Mind Afghanistan Organization GMAO 1399/12/18 زرخشه دیانا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5165 مؤسسه افق نوین برای افغانستان Ofuq-e-Naween For Afghanistan Organization ONFAO 1399/12/18 محمد حسن کابل تعلیم و تربیه، صحت و زراعت
5166 موسسه خانه همدلی مردم People Empathy House Organization PEHO 1399/12/18 محمد داود کابل صحت وتعلیم تربیه