جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4567 موسسه آموزشی باز Open Educational Org. OEO 14/9/1397 معصومه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4568 موسسه انکشاف صحی ، تعلیمی و اجتماعی زنان Women Health ,Education and Social Development Org. WHESDO 14/9/1397 فرزانه ظفری کندهار صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4569 موسسه برای حفاظت زیست و پایداری Org for Consevatation and Sustainability . OCS 14/9/1397 حمیدالله کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4570 موسسه فرصت عالی برای آموزش علمی High Opportunity for Practical Education Org HOPEO 14/9/1397 عنایت الله سهیل کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4571 موسسه کمکی بانوان افغانستان Women Aid AfghanistanOrg . WAAO 14/9/1397 ناجیه حیدری کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4572 موسسه افغانها برای حمایت از معارف Org of Afghan Support for Education. OASE 21/9/1397 سید فقیر هاشمی بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4573 موسسه همگانی ایمان Eiman Universal Org . EUO 21/9/1397 احمد سعید بلخ زراعت ، صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4574 موسسه خیریه برای ترقی و پیشرفت اقتصاد Initiative for Development Economic and Social Org . IDEASO 21/9/1397 اسما احسان یار کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4575 موسسه تحقیق صلح جرگه Jirga Peace Research Org . JPRO 21/9/1397 آقا محمد کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4576 موسسه باز سازی نو بهار Now Bahar Rehbilitation Org . NBRO 21/9/1397 محمد ظاهر بلخ خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4577 موسسه اجتماعی ، تعلیمی و انکشافی زنان افغان Afghan Women Social Edcuational and Development Org . AWSEDO 21/9/1397 برشنا عمر زی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4578 موسسه انکشاف حقوق اساسی مردم People Fundaental Rights Development Org . PFRDO 21/9/1397 باز محمد کندهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4579 موسسه صنایع دستی افغان کاریاب Afghan Jobseeker Handicrafts Org. AJHO 21/9/1397 نفس گل بختانی ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4580 موسسه چشم امید اتفاق Eye of Alliance Hope Org . EAHO 21/9/1397 فتانه کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4581 موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان Org of Social Researchand Analysis of Afghanistan. OSRAA 21/9/1397 مریم بریالی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4582 موسسه خدمات اجتماعی امید تغیر Omid Tagir Social Servises Org. OTSSO 21/9/1397 فریبا مریم کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4583 موسسه حقوق بشر بلوچهای افغان Afghan Baluches People Human Rights Org. ABPHRO 21/9/1397 عزت الله کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4584 موسسه ورود به آینده روشن Enter to Bright Future Org. EBFO 21/9/1397 لطیفه احمدی فراه خدمات اجتماعی، ، تعلیم و تربیه و زراعت
4585 د فکر او مننه پرمختگ موسسه Think and Thank Development Organization TTDO 28 / 9 / 1397 عبدالله صافی کنر خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه زراعت
4586 موسسه مشارکت ملی زنان افغان Afghan Women National Participation Organization AWNPO 28 / 9 / 1397 داکتر لیلما قریشی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت
4587 موسسه رفاه اجتماعی برای زنان و کودکان Social Welfare Organization for Women and Children SWOWC 28 / 9 / 1397 فرشته فاریاب تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4589 موسسه حمایت و صحت برای مهاجرین و معتادین افغانستان Afghanistan Support and Health Organization for Refugees and Addicted ASHORA 28 / 9 / 1397 انجنیر سید عبدالله حکیمی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4590 موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social Protection Organization AWSPO 28 / 9 / 1397 سلیمه شریفی کابل خدمات اجتماعی، صحت تعلیم و تربیه
4591 موسسه انکشاف پایدار و خدمات اجتماعی افغانستان Afghanistan Sustainable Development & Social Service Organization ASDSSO 28 / 9 / 1397 میرویس امر خیل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4592 موسسه تعلیمی انکشافی دنیا برای افغانستان Dunya Organization for Education and Development in Afghanistan DOEDA 5 / 10 / 1397 عبدالصمد بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4593 موسسه برای جهت جدید Organization for New Direction OND 5 / 10 / 1397 مظفر شاه کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4594 موسسه خیریه محیط درخشان Bright Zone Charitable Organization BZCO 5 / 10 / 1397 عبدالخالد کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4595 موسسه اجتماعی زنان باورمند افغانستان Afghan Believing Women's Social Organization ABWSO 5 / 10 / 1397 سحر کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4597 موسسه خدمات انکشافی اندیشه نوین New Idea Development Services Organization NIDSO 5 / 10 / 1397 محمد نعیم کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4599 ارمنو تولنو موسسه Organization of Communities in Need OCIN 12 / 10 / 1397 شفیق الله ننگرهار صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4600 موسسه توانبخشی و رفاه بشری Human Welfare and Rehabulitation Organization HWRO 12 / 10 / 1397 محمد باقر اعتمادی کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4601 موسسه توانمند سازی و تحکیم صلح جوانان افغانستان Afghanistan Youth Empowerment and Peace-Building Organization AYEPO 12 / 10 / 1397 احمد شاه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4602 موسسه توسعه و تحول Amplification and Mutation Organization AMO 12 / 10 / 1397 سید عبدالغفور غور تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی، زراعت، محیط زیست و صحت
4603 موسسه رشد جامع زراعت و انکشاف دهات Comprehensive Agricuture and Rural Development Organization CARD-O 12 / 10 / 1397 هلال الدین مصدق کابل زراعت، خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
4604 موسسه خط توسعه Development Line Organization DLO 12 / 10 / 1397 فضیله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4605 موسسه مسیر کامیابی و شفافیت Road to Prosperity and Transparency Organization RPTO 12 / 10 / 1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه
4606 موسسه تحقیق و توسعه بین المللی nstitute for International Research and Development IIRD 12 / 10 / 1397 ذبیع الله کابل توانمند سازی و ارتقا ظرفیت ، ایجاد برنامه های کاری و تحقیق و توسعه بین المللی
4607 موسسه اجتماعی مفکوره جدید New Idea Sociul Organization NISO 26 / 10 / 1397 نورمحمد بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4608 موسسه خدمات اجتماعی برای توسعه افغانستان Social Services Organization for Afghanistan Development SSOAD 26 / 10 / 1397 امین الله هرات زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4609 موسسه احساس توانمند سازی و حمایه از اطفال Ehsas Empowerment and Support for Women and ChildrenOrg. EESWCO 26 / 10 / 1397 لایق صمیم کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4610 موسسه مهرانه برای داد خواهی و ارتقای ظرفیت ها Mehrana Org for Advocacy and Protes. MOAP 26 / 10 / 1397 هاجرسادات حسینی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4611 موسسه اجتماعی افغان مرسته Afghan Aid Social Org. AASO 26 / 10 / 1397 احمد ولید قادری کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4612 د کندهاردمهاجرینوموسسه Kandahar Refugee Organization KRO 26 / 10 / 1397 عبیدالله کندهار خدمات اجتماعی
4613 انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی Biruni Institute for Economic and Polizy Studies BIEPS 26 / 10 / 1397 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی
4614 موسسه آموزشی بانوان فیروزکوه غور Firoz Koo Ghore Women Educational organization FGWEO 3 / 11 / 1397 فریده غور تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4615 موسسه ابتکارات صلح وپیشرفت Peace and Development Initiative Organization PDIO 3 / 11 / 1397 سلما کندهار تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ،صحت وسایرخامات
4616 موسسه اجتماعی وفرهنگی ویژه Social and Cultural Organization of Vizha SCOV 3 / 11 / 1397 نرگس تره کی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4617 موسسه توسعه بانوان جوان Young Women Development Organization YWDO 3 / 11 / 1397 تورپیکی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4618 موسسه رفاهی خدمات عامه Organization Public Welfare Service OPWS 3 / 11 / 1397 علی جان کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4619 موسسه انکشافی وبازسازی راه نزدیک Near Way Development and Rehabilitation Organization NWDRO 3 / 11 / 1397 انجینرعبداقیوم کابل خدمات اجتماعی