جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4722 موسسه پیشرفت صحی زنان افغان Afghan Women Health Promotion Organization AWHPO 4/2/1398 عاصمه جریر کابل صحت و آگاهی عامه
4692 موسسه خیریه صحت ومصونیت افغان Afghan Protection and Health Charity Organization APHCO 7 / 1 / 1398 داکتر نعیم الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4696 موسسه حمایت ازشهروندان افغانستان Supporting Organization for Afghanistan Citizens SOAC 21/1/1398 سوزان حکیمی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4725 موسسه بشری صلح سازان افغان Afghan Peace Builders Humanitarian Organization APBHO 4/2/1398 نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4727 دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه Afghanistan Research Development and Health Org . ARDHO 25/2/1398 داکترنصرت الله صفاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4728 موسسه حقوق مساوی Equal Rights Org. ERO 25/2/1398 احمد ریاض کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4729 موسسه تحقیقاتی و مدیریت منایع آب آویسار Avisar Research and Water Resources Management Org . ARWRMO 25/2/1398 علی جمعه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4730 موسسه خیریه زنان روستایی Rural Women Charity Org. RWCO 25/2/1398 نفیسه لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4732 موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا Mahya Development ,Social and Cultural Org. MDSCO راضیه بامیان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4733 موسسه حفاظت و تربیه حیوانات Org for Protection and Training of Animals. OPTA 29 / 3 / 1398 گل محمد کابل خدمات اجتماعی
4734 موسسه خدمات صحی و تعلیمی امیری Amiri Education and Health Service Org. AEHSO 29 / 3 / 1398 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت
4736 موسسه گزارش سالانه تعلیمی افغانستان Annual Status of Education Report in Afghanistan Org . ASERAO 29 / 3 / 1398 پرستو حکیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4737 موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید New Horizon Human Welfare and Development Org . NHHWDO 29 / 3 / 1398 عبدالله بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4738 موسسه تعلیمی ، اجتماعی و فرهنگی موفقیت Success Educational, Service , Social and Cultural Org. SESSCO 29 / 3 / 1398 موسی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4739 موسسه توسعه نسل جوان افغانستان Afghanistan Young Generation Development Org. AYGDO 29 / 3 / 1398 احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4740 موسسه ریحان برای زنان و توانمند سازی اجتماعی Raihan Org for Women and Social Empowerment ROWSE 29 / 3 / 1398 ملکه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت
4741 موسسه نجات ملی افغان Afghan National Rescue Organization ANRO 29 / 3 / 1398 میرزامحمد حق پرست کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4742 موسسه تحقیقاتی و انکشافی ابتکار نوین New Initiative Research and Development Organization NIRDO 29 / 3 / 1398 محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت ، زیربنا و حکومتداری خوب
4743 موسسه برای توان بخشی افغانها Organization for Afghans Rehabilitation OAR 29 / 3 / 1398 وحید احمد نورزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4747 موسسه فرهنگی اجتماعی ظرفیت سازی عیاران Ayaran Social Cultural Capacity Building Org . ASCCBO 29 / 3 / 1398 سردار نظر نظری بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4749 موسسه ارتقا ظرفیت و انکشاف زراعت جام غور Jam-e-Ghowr Agriculture Development and Capacity Building Org . JADCO 29 / 3 / 1398 فضل احمد غور خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت
4750 موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال Coordination for Women and Children Welfare Organization CWCWO 29 / 3 / 1398 رونا معصوم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4751 موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان Afghanistan National Organization of the Deaf ANOD 29 / 3 / 1398 عبدالغفار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4753 موسسه کمک های دانا Dana Helps Organization DHO 29 / 3 / 1398 احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4755 موسسه تحقیقاتی واجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Organization ARSO 29 / 3 / 1398 محمدحکیم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و حکموتداری خوب
4759 موسسه اتاق تجارت و صنایع جرمن-افغان German-Afghan Chamber of Commerce and Industry Org. GACCIO 29 / 3 / 1398 جلال الدین سعید کابل خدمات اجتماعی
4760 موسسه پیشرفت های اجتماعی افغانستان Org of Afghanistan Social Advancement OASA 13 / 4 / 1398 صنم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4761 موسسه حمایت از کودکان آسیب پذیر Vulnerable Children Support Organization VCSO 13 / 4 / 1398 ناظر حسین شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4762 موسسه خدمات طبی میهن Maihan Medical Service Organization MMSO 13 / 4 / 1398 عبدالغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4763 موسسه ملی رضاکاران افغانستان Afghanistan Volunteering National Organization AVNO 13 / 4 / 1398 حمیرا تنها کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4764 موسسه دیدگاه برای اجراصلح وثبات Vision for Implementation of Peace and Sustainability Organization VIPSO 13 / 4 / 1398 حلیمه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4766 موسسه قریه پاک و سبز Clean and Green Village Organization CGVO 13 / 4 / 1398 بهاره بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت ابیاری و صحت
4767 موسسه خیریه امید ملی افغانستان Afghanistan National Hope Charity Organization ANHCO 13 / 4 / 1398 داکتر زحل « حسینی » خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4768 موسسه جوانان برای صلح Org of Youth for Peace OYP 13 / 4 / 1398 بلال احمد نیازی کابل خدمات اجتماعی
4769 موسسه کمک های بشری افغانستان برای صلح و تعلیم Afghanistan Humanitarian Org for Peace and Education. AHOPE 13 / 4 / 1398 محب الله کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
4770 موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو New Massage Social and Cultural Org NMSCO 26 / 4 / 1398 محبوب الله حیدری بدخشان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4771 موسسه کلبه گیتی Kolba Giti Org. KGO 26 / 4 / 1398 فرشته میرزاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4772 موسسه سیستم ها برای صلح و توسعه System for Peace and Development Org. SPADO 26 / 4 / 1398 آریا کریمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4773 موسسه معیشت ، نو آوری و کمک آسیب پذیری Org for Livelihood ,Innovation and Vulnerability Assistance OLIVA 26 / 4 / 1398 عزیز الرحمن تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4774 موسسه انکشافی و اجتماعی مصونیت بشری Human Safety Social Development Org. HSSDO 26 / 4 / 1398 عبدالمالک مالک کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4776 موسسه رشد و توسعه Growth and Development Org. GDO 26 / 4 / 1398 معصومه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4777 موسسه راه توسعه مردم People Progressive Path Org. PPPO 26 / 4 / 1398 سید مومین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4778 موسسه انکشاف و کمک برای افغانستان Org for Development and Assistance of Afghanistan ODAA 26 / 4 / 1398 احمد میلاد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4779 موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم Orphan Children Breeding Charity Org . OCBCO 26 / 4 / 1398 محمد اعظم پروان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4781 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ندا Neda Health and Social Services Org. NHSSO 26 / 4 / 1398 نبیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4782 موسسه تحقیقاتی و خدمات توانبخشی آرامش Aramesh Reserch and Rehabilitation Services Org. ARRSO 26 / 4 / 1398 محمد تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4786 موسسه صحی و خدماتی زنان افغان Afghan Women Health and Service Org. AWHSO 13 /5 / 1398 حشمت الله قیامی تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4788 موسسه فرهنگی و خدمات هنری مستورات Mastooraat Cultural and Art Services Org. MCASO 13 /5 / 1398 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4787 موسسه اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران Social and Cultural Org for Women and Girls. SCOWG 13 /5 / 1398 رنگینه خوست تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4790 د افغان ملت جورونی موسسه Afghan Nation Building Org. ANBO 13 /5 / 1398 شوکت علی زمانی کنر تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی