جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4620 موسسه اجتماعی توانمند سازی جوانان افغان Social Empowerment Afghan Youth Organization SEAYO 3 / 11 / 1397 مهدی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4621 موسسه مطالعات وپژوهش های اقتصادی-سیاسی افغانستان Afghanistan Organization for Economic-Political Studies and Research AOEPSR 3 / 11 / 1397 داکترمحمدطاهر کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4622 موسسه نسل علمی وتکنالوژی برنا Scientific and Technical Generation of Borna Organization STGBO 3 / 11 / 1397 مریم هرات خدمات اجتماعی وتعلیم وتربیه
4623 موسسه اشتغال زائی خاش نوین New Khash Employment Organization NKEW 3 / 11 / 1397 محمدسردارمحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4624 نارنج دسحودپیاورتیاموسسه Woman Ability Orange 0rganization WAOO 3 / 11 / 1397 شهلا ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4625 موسسه نوین سرمایه اجتماعی افغانستان New Social Capital Afghanistan Organization NSCAO 3 / 11 / 1397 محمدعارف کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4626 موسسه خدمات اجتماعی وفرهنگی زلال Zulal Social Services and Cultural Organization ZSSCO 10 / 11 / 1397 فاطمه کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4627 موسسه تعلیمی واجتماعی نور Noor Educational and Social Development Organization NESDO 10 / 11 / 1397 سیدعثمان کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ،صحت
4628 موسسه افغانستان برای تغییروبهبود Afghanistan Organization for Change and Improvement AOCI 10 / 11 / 1397 بابر کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4629 موسسه هماهنگی انکشافی مکاتب خصوصی افغانستان Cooperation Development Organization of Afghanistan Private Schools CDOAPS 10 / 11 / 1397 محمدداود کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4630 موسسه گژدم طلائی Golden Scorpion Organization GSORG 10 / 11 / 1397 وحیدالله کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
4631 موسسه شفاف انکشاف جامعه Community Development Transparent Organization CDTO 10 / 11 / 1397 دوکتوراحمدجاوید کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4632 موسسه ترقی و آموزشی افغانستان Organization for Progress and Education of Afghanistan OPEA 10 / 11 / 1397 اایمل مرادی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4633 موسسه اجتماعی فرهنگی پرند Parand Social Cultural Organization PSCO 17 / 11 / 1397 حمید الله بلخ زراعت،صحت و خدمات اجتماعی
4634 موسسه خدمات حقوقی عجازافغان Ejaz Afghan Legal Services Organization EALSO 17 / 11 / 1397 مطیع الله هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4635 موسسه آموزش وحرفوی پیشگام Peshgam Learninig Vocational Organization PLVO 17 / 11 / 1397 فریدون کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4636 موسسه خدمات انکشافی وبشردوستانه برای افغانستان Organization for Development and Humanitarian Assistances in Afghanistan ODHAA 17 / 11 / 1397 ذبیح الله کابل زراعت ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
4637 موسسه همکاربرای انکشاف زنان Partner for Women Development Organization PWDO 17 / 11 / 1397 شیرالله کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4638 موسسه توانمند سازی وانکشاف اجتماعی ومسلکی رهاورد Rahaward Empowerment and Social Technical Development Organization RESTDO 17 / 11 / 1397 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4639 موسسه خدماتی، انکشافی واجتماعی همگانی Universal Development and Social Services Organization UDSSO 17 / 11 / 1397 حلیمه کاپیسا خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4640 موسسه پیشرفت مهارت زنهای قریه جات Urban Women Skills Promoting Org. UWSPO 17 / 11 / 1397 رقیه گوهری کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4684 موسسه رشد همکاران افغانستان Partners for Growth Organisation PFGO 1398-07-01 محمد شعیب یاسینزوی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت
4679 ستاسو غږ موسسه Your Vice Organization YVO 2019-03-13 صابر الله مملوال ننگرهار صحت و معارف
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان Afghanistan Economic Extension studies Organisation AEESO 1396-01-12 مشتاق فرامرز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت
4746 موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها Afghan Peace, Transparency and Leadership Organization APTLO 1398/3/29 حسین علی مظفری هرات زراعت، تعلیم وتربیه، انکشاف بشری، اقتصاد، شفافیت، دادخواهی
4641 موسسه کمک های صحی درمان جهانی Heath Aid Organization of Universal Cure HAOUC عبدالباعث کابل صحت
4643 موسسه صد ابرای تساوی Voice for Equality Organization VEO 1/12/1397 ویدا نادری کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان Afghanistan Economic Extension Studies Organization AEESO 1/12/1397 مشتاق کابل صحت
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان Afghanistan Economic Extension Studies Organization AEESO 1/12/1397 مشتاق کابل تعلیم و تربیه
4644 موسسه آریانا امید زنان افغان Arina Omed Afghan Woman Organization AOAWO 1/12/1397 امان الله کابل خدمات اجتماعی
4645 موسسه سازنده گان جامعه Community Builders Organization CBO 1/12/1397 سید واسع کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4646 موسسه تدریسی طبی بیروج Berooj Medical Training Organization BMTO 1/12/1397 حجت الله کابل صحت
4647 نورک سهارستوری مرستندویه موسسه Nork Morning Star Help Organization NMSHO 1/12/1397 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وصحت
4648 موسسه حامیان صلح ورفاه Peace and Prosperity Promoters Organization P3 1/12/1397 فیروزخان کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4649 موسسه آینده سبزافغانستان Green Future Afghanistan Organization GFAO 1/12/1397 محمد انیل کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه
4650 موسسه میهن برای بازسازی افغانستان Maihan Organization for Rehabilitation of Afghanistan MORA 1/12/1397 عبدالاحد کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4651 موسسه حمایت ازکودکان استثنایی افغانستان Disabled Children Support Organization of Afghanistan DCSOA 1/12/1397 فاطمه کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4652 موسسه خودکفایی جوانان افغان Afghan Youth Self-Worth Organization AYSWO 1/12/1397 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4653 موسسه تحول جامعه توسط ظرفیت سازی Change of Community by Capacity Building Organization CCCBO 8 / 12 / 1397 سید منصور کابل صحت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4654 موسسه امداد کودکان کار Labra Cahild Relief Organization LCRO 8 / 12 / 1397 مصطفی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4655 موسسه حمایت ازاطفال وکارآفرینی برای زنان وجوانان Supporting Children and Entrepreneurship for Women and Youth Organization SCEWYO 8 / 12 / 1397 عارفه کابل صحت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4656 موسسه تغیرازراه تعلیم Change Through Education Organization CTEO 8 / 12 / 1397 ا مجد علی کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
4657 موسسه تحقیقاتی وتعلیمی راهکار Rahkaar Research and Education Organization RREO 8 / 12 / 1397 میرسید شاه دانش کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4658 موسسه توسعه تعلیم واقتصاد مادروطفل افغان Afghan Mother and Child Education and Economic Development Organization AMCEEDO 8 / 12 / 1397 احمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4659 موسسه کمک های صحی وبشری Health Assistance and Humanitarian Organization HAHO 8 / 12 / 1397 سید فقیرشاه کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4660 موسسه اجتماعی صباح افغانستان Sabah Afghanistan Social Organization SASO 8 / 12 / 1397 مریم پوپل کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4661 موسسه انکشافی استعداد های جوانان Young Talents Development Organization YTDO 8 / 12 / 1397 نازنین کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4662 موسسه اجتماعی وانکشاف تعلیمی ویستا Vista Educational and Social Development Organization VESDO 22 / 12 / 1397 حورا کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4663 موسسه کاروتوسعه برای افغانستان Organization for Work and Development of Afghanistan OWDA 22 / 12 / 1397 نوروز علی کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4664 دافغان شحوتعلیمی ،اجتماعی اوخدماتی موسسه Afghan Women s Education Social Services Organization AWESSO 22 / 12 / 1397 زرغونه کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی