جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4791 موسسه حاکمیت قانون نخبگان Elites Rule of Law Org. ERLO 13 /5 / 1398 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4792 موسسه خدمات صحی پیوست Paiwast Health Services Org . PHSO 13 /5 / 1398 رویا جان کابل تعلیم و تربیه ، صحت
4793 موسسه تعلیمی تحول و تداوم جامعه Educational Change and Continuity Society Org. ECCSO 13 /5 / 1398 احمد االله تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4795 موسسه خیریه آرزو آینده Future Hope Charity Org. FHCO 13 /5 / 1398 فردین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4800 موسسه زنان آینده ساز Women Future Maker Organization WFMO 13 /5 / 1398 صفیه رفاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4801 موسسه صحت برای پیشرفت جامعه Afghanistan Health and Social Progresses Organization AHSPO 13 /5 / 1398 داکتر همایون کندهار صحت
4802 موسسه صلح و استقرار مجدد افغانها Afghan Peace and Reintegration Org . APRO 13 /5 / 1398 نعمت الله رحیمی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4804 موسسه مطالعات و توسعه شهری افغانستان Afghanistan Urban Studies and Development Org. AUSDO 7 /6 / 1398 محمد سعید کاکر کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4805 موسسه خیریه آینده درخشان Bright Future Charity Org. BFCO 7 /6 / 1398 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4806 موسسه زنان برای تحول و توسعه Women Org for Change and Development WOCD 7 /6 / 1398 بی بی عنقا دانش کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4808 موسسه خیریه فانوس Fanoos Charity Org. FCO 7 /6 / 1398 سکینه کابل تعلیم و تربیه ،زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4809 موسسه کمک و خدمات سپهر Sepehr Help Services Org. SHSO 7 /6 / 1398 روح افزا کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4810 موسسه تغیر و انکشاف جوانان Change and Development Youths Org. CDYO 7 /6 / 1398 عبدالمجید جوزجان تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4812 موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان Afghan Humanitarian and Ambition Services Org. AHSASO 7 /6 / 1398 قدیر هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4813 موسسه آموزشی اجتماعی و فرهنگی تاک Taak Educational، Social and Cultural Org . TESCO 7 /6 / 1398 فولاد بنیادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4814 موسسه حمایت از یتیمان ، بیوه زنان و موسفیدان Orphans Widows and Old People Support Org . OWOPSO 7 /6 / 1398 محمد کریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4817 موسسه انکشافی خیریه پامیریان Pamiryan Charity Development Org. PCDO 17 /7 / 1398 شبیر احمد بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4818 موسسه مطالعات حکومتداری محلی افغانستان Afghanistan local Governance Studies Organization ALGSO 17 /7 / 1398 خسرو کابل خدمات اجتماعی حکومتداری تعلیم وتربیه زارعت اریه خدمات صحی اموزش پروش اظفال بی سرپرست
4819 موسسه خدمات اجتماعی وصحی رسا Resa Social Service and Organization RSSHO 17 /7 / 1398 صبریه هرات خدامات اجتماعی خدمات صحی خدمات زراعت
4820 موسسه برای تحول اجتماعی جوامع افغان Organization for Social Transformation of Afghan Communities OSTAC 17 /7 / 1398 بشریه جان سروری کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4821 موسست تحقیقاتی وارزیابی برای انکشاف افغانستان Research and Evaluation Organization for Afghanistan Development REOAD 17 /7 / 1398 رضوان الله محمود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4822 موسسه توانمندسازی بانوان واقایان افغان Afghan Women's and Gentleman Empowerment Organization AWGEO 17 /7 / 1398 عبدالقدیر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4823 موسسه هیئت علمی برای آگاهی دهی ملی Board of Intellectual for National Awareness Org BINAO 17 /7 / 1398 بینظیر مطهر لطیفی کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4824 موسسه راه کمک به افغانها Way of Afghans Help Org. WAHO 17 /7 / 1398 مطیع الله سروری کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4825 موسسه تقویت کننده جلمعه اجتماعی مردم افغان Afghan People Social Society Empowerment Org. APSSEO 17 /7 / 1398 محمد نسیم اوریا خیل کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4826 موسسه موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی Children’s Museum for Science and Technology Org. CMSTO 17 /7 / 1398 رامین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4827 موسسه مطالعات حکمت و اندیشه Wisdom and Idea Studies Org WISO 17 /7 / 1398 عبدالمنان کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4829 موسسه مطالعات جنگ و صلح Org of War and Peace Studies. OWPS 17 /7 / 1398 احمد تمیم کابل خدمات اجتماعی
4830 موسسه ابر زنان Abar Zanan Org. AZO 17 /7 / 1398 دادا اکبر کابل خدمات اجتماعی
4832 موسسه همکاران انکشافی نخبه افغانستان Elite Development Counterparts Afghanistan Org. EDCAO 17 /7 / 1398 شگوفه بلخ تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
2813 موسسه مطالعات وتحقیقات استراتیژک افغانستان Afghanistan Org for Strategic Studies and Research AOSSR 11/ 11/ 1391 داود مرادیان قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
4862 ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه Zhwand aw hele welfare services Organization. ZHWSO 17 / 9 /1398 حجت الرحمن کابل ارایه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات صحت.
509 موسسه بازسازی افغانستان Afghan reconstruction organization ARF 17/12/1384 ولی احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
2049 د افغانستا ن د بیا ودانولو او تعلیمی پروگرامونو موسسه Afghanistan Reconstruction and Educational programs Org AREPO 24/1/1390 عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2194 کندها را زراعتی و تعلیمی موسسه Gandahara Agricultural Edcational Org. GAEO 1 / 4 / 1390 محمد رفیع محمد سا قی ولایت ننگرها ر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
697 مؤسسه انکشاف و همکاری افغانستان Afghanistan Development and Assitance ADAO 5/5/1385 فرید احمد کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
1485 موسسه بازسازي جامعه سبز Rehabilitation Green Community Org RGCO 17 / 6/ 1386 محمد اکبر کابل صحت بهبود محيط زيست
1499 موسسه بازتواني قربانيان جنگ افغانستان Rehabilitee Org for Afghan War Victims ROAWV 1388/6/17 شاه جهان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
4843 موسسه ابتکار شرقی Oriental Initiative Org. OIO 6 / 8 / 1398 محمد مهدی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4847 د ژوند او پاملرنه خیریه موسسه Pro-Life and Care Org. PLCO 6 / 8 / 1398 گوهرالرحمن کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
1537 موسسه تشديد پروگرام محوفلج در افغانستان Polio Plus Afghanistan Org PPAO 19/9/1388 داكتر اجمل ننگرهار صحت
2203 موسسه باور و اعتماد Believe and Trust Organization TABO 1 / 4 / 1390 شکریه محمد طا هر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2345 مطا لعا تی صلح و توسعه Organization for peace and Development studies OPDS 20/7/1390 عا رف خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2375 ارتقا ظرفیت ها و انکشاف زراعت د ر دهات Capacity abilities agriculture and rural development organization CAARDO 13/9/1390 سیدالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
4004 موسسه مطالعات انکشاف پایدار Organization for sustainable Development Studies OSDS 27/7/1395 محمد تقی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
2555 الحکیم خیریه موسسه Al_hakeem welfare organization AHWO 23 /1 / 1391 حبیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2566 موسسه افغانها متحد برای انکشاف مناطق روستایی Allied Afghans Rural Development Org. AARDO 23 /1 / 1391 سید جمال الدین سید نصرالدین خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4135 قلم لارمرستندویه خیریه موسسه Pen Path Helping Charity Organization PPHCO 18/12/1395 عطا الله کابل تعلیم تربلیه ،صحت و خدمات اجتماعی
2657 دتولنی د پرمختیا او چاپیریال ساتنی موسسه Community Development and Environmental protection Organization CDEPO 1391/3/24 میرویس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2659 موسسه خیریه افغان برای نیازمندان Afghan Relief Organization for needy people ARONP 1391/3/24 نجیب الله علی گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت