امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5121 موسسه کار برای صلح وپیشرفت Work for Peace and Development Organization WPDO 1399/10/30 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5122 موسسه اموزشی و توسعه الهام بخش Inspiring Training and Development Organization ITDO 1399/10/30 حمزه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5123 دځوانانود ډیجیتل زده کړي اوپرمختګ موسسه Youth Digital Training and Development Organization YDTDO 1399/10/30 احسان الله ایوبی ولد نوراحمد کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5124 مؤسسه رفاه اجتماعی ومحیط زیست Social Welfare and Environmental Organization SWEO 1399/10/30 علی محمد کابل زراعت و فعالیتهای اجتماعی
5125 مؤسسه مطالعات ارتباطات و و توسعه افغانستان Afghanistsn Communication and Development Studies Organization ACDSO 1399/10/30 محمد عارف هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5126 مؤسسه پژوهشی چکیده Chakeeda Research organization CRO 1399/10/30 محمد امید هرات آموزش، صحت ،زراعت و خدمات اجتماعی
5127 دتیاره ماښام دستوری پرمختیایی موسسه Dark Evening Star Development Organizayion DESDO 1399/10/30 غلام یحیی هلمند خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5128 موسسه سفیران جوانان افغان برای صلح Afghan Youth Ambassadors for Peace Organizayion AYAPO 1399/10/30 هیله یون کابل خدمات اجتماعی
5129 موسسه رفاه و توسعه بشری دیدگاه نو New Vision Human Welfare and Development Organization NVHWDO 1399/10/30 شریفه کابل تعلیم و تربیه ،صحت خدمات اجتماعی و زراعت
5130 موسسه انستیوت صحت و پالیسی افغانستان Afghanistan Institute of Health and Policy Organization AIHPO 1399/10/30 احمد سیر کابل تحقیق اموزش و خدمات صحی
1726 موسسه خدماتي و اجتماعي ويسا Vissa social welfare org VSWO 27/3/1389 عبد ا لما لك کابل خدمات اجتماعی
5131 موسسه توانمندی اقتصادی وحقوقی برای زنان افغان Organization for Afghan Women Economy and Empowerment Right OAWEER 1399/12/18 فرشته فیضی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5132 موسسه خدمات صدقه دست به دست Hand to Hand Sadaqah Social Organization HHSSO 1399/12/18 رئیس موسسه محترمه فضیله کفیل موسسه محترم سیدخالدهاشمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5133 موسسه حمایت از زنان و اطفال آسیب پذیر Supporting Vulnerable Women and Children Organization SVWCO 1399/12/18 حامد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5135 موسسه صحت وحفاظت ازبیجاشدگان داخلی Internally Displaced Persons Protection and Health Organization IDPPHO 1399/12/18 الحاج دوکتورمحمدنبی "نبی" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5136 دښځوپیاوړتیا اورهبرۍ دبدلون په لورموسسه Women's Empowerment and Leadership Towards Change Organization WELCO 1399/12/18 زرمینه " حکیمی" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5137 موسسه پژوهشی رومی Rumi Organization for Research ROR 1399/12/18 محمدتمیم بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5138 موسسه کمک های رفاهی وصحی Organization for Welfare Assistances and Health OWAH 1399/12/18 همایون کابل خدمات اجتماعی و صحت
5139 دافغانستان یتیم پالني خیریه موسسه Orphan Care Afghanistan Welfare Organization OCAWO 1399/12/18 محمد صادق صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5140 موسسه تحقیقاتی برابری جنسیتی درافغانستان Gender Equality Research Organization in Afghanistan GEROA 1399/12/18 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5141 دټولنی پرمختیابیارغونی اوتعلیمی موسسه Community Development Rehabilitation and Educational Organization CDREO 1399/12/18 محمدشعیب ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5142 موسسه حرکت آزاد ورزشی وتعلیمی Free Movement Sport and Education Organization FMSEO 1399/12/18 علی بابا فاضل کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5143 مؤسسه پروگرام های معیشتی برای افغانستان Afghanistan Livelihood Programs Organization ALPO 1399/12/18 مصطفی کابل انکشاف و تشبثات کوچک ،حقوق زنان و زراعت
5144 مؤسسه اجتماعی کمک رسانی هنداره Hindara Social Relief Organization HSRO 1399/12/18 تمیم ننگرهار تعلیم و تربیه، زراعت، آبیاری مالدااری و صحت
5145 د ارزگان د مهاجرو مؤسسه Oruzgan Refugee Organization ORO 1399/12/18 رحمت الله ارزگان مصونیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5146 مؤسسه جوانان هدفمند دولت آباد Purposeful Youths of Dowlatabad Organization PYDO 1399/12/18 همراه قل فاریاب ظرفیت سازی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5147 موسسه مدیریت پایدار آب و محیط زیست Sustainable Water and Environment Management Organization SWEMO 1399/12/18 محمد عظیم کاشفی کابل مدیریت پایداری آب و فعالیت های اجتماعی
5148 مؤسسه صلح و اقتصاد پایدار Sustainable Peace and Economics Organization SPEO 1399/12/18 زاهد الله همدرد کابل صلح و اقتصاد
5149 مؤسسه انکشافی و بازسازی برکت نوین Barkat Nawin Development and Rehabilitation Organization BNDRO 1399/12/18 فضل احمد سرپل تعلیم و تربیه و مصئونیت اجتماعی
5150 مؤسسه خیریه زلال در افغانستان Zalal Charity Organization in Afghanistan ZCOA 1399/12/18 عبدالحکیم اوریاخیل کابل خدمات صحی و اجتماعی
5152 موسسه صحت باروری وحمایه از اطفال Reproductive Health Choices & Children Support Organization RHCCSO 1399/12/18 احمدفروغ "جاوید" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5153 موسسه مرکز تحقیقات رسانه یی وارتباطات افغانستان Afghanistan Media & Communication Research Center Organization AMCRCO 1399/12/18 کمال الدین " کمال" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5154 موسسه نیازمندی های اجتماعی برای زنان واطفال Social Needs Organization for Women and Children SNOWC 1399/12/18 گیتی " سعادت" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5155 موسسه جوانان بسوی رشد ورفاه Youth Towards Development & Prosperity Organization YTDPO 1399/12/18 عبدالباقی "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5157 موسسه خدمات حرفه ای آسایش Afghanistan Natural Forestry and Wild Life Protection Organization ANFWLPO 1399/12/18 شفیقه نورستان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5158 موسسه توانمندسازی زنان افغان برای کاهش اعتیاد Empowering Afghan Women for Addiction Reduction Organization EAWARO 1399/12/18 سونا کابل صحت وخدمات اجتماعی
5159 ځوانان دټولني لپاره موسسه Youth for Society Organization YSO 1399/12/18 محمدرضا جلال آباد خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5160 موسسه انکشافی وپژوهشی برای افغانستان Development & Research Organization for Afghanistan DROA 1399/12/18 احمد فواد بغلان خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5161 موسسه خدمات ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Service Organization APNSO 1399/12/18 سیدمحمدصادق کابل صحت وخدمات اجتماعی ,تعلیم وتربیه وزراعت
5162 موسسه خیریه وامدادانکشاف وطن Watan Relief and Development Welfare Organization WRDWO 1399/12/18 عبدالاکبر ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5163 موسسه فکر سبز افغانستان Green Mind Afghanistan Organization GMAO 1399/12/18 زرخشه دیانا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5165 مؤسسه افق نوین برای افغانستان Ofuq-e-Naween For Afghanistan Organization ONFAO 1399/12/18 محمد حسن کابل تعلیم و تربیه، صحت و زراعت
5166 موسسه خانه همدلی مردم People Empathy House Organization PEHO 1399/12/18 محمد داود کابل صحت وتعلیم تربیه
5167 موسسه آموزش ومراقبت اطفال Education and Care Organization of Children ECOC 1399/12/18 احمد جاوید حکیم زی عرب کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5168 موسسه خدماتی نجات Rescue Services Organization RSO 1399/12/18 فیروز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5169 موسسه خدمات اجتماعی ژوند- ژوند کول Zhwand-Life Social Services Organization ZLSSO 1399/12/18 لیمه حیدری کابل خدمات اجتماعی ، خدمات انکشافی و تعلیمی
5171 موسسه خدمات تعلیمی و انکشاف اجتماعی تک ساز Tak-Saz Social and Educational Development Services Organization TSEDSO 1399/12/18 محمدفاروق کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
5172 مؤسسه صحی و تعلیمی نایاب Nayab Health Education Organization NHEO 1399/12/18 عالمه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5173 موسسه افغانستان بسوی روشنایی Direct Bright Afghanistan Organization DBAO 1399/12/18 حارث کابل صحی و تعلیم و تربیه
5174 موسسه کاروان امید انصار Karwan Omid Ansar Organization KOAO 1399/12/18 محمد اسماعیل جوزجان تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی