امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4988 موسسه خیریه و کمک های بشردوستانه برای افغانستان Organization of Charity and Humanitarian Aid for Afghanistan OCHAA 1399/5/21 سید علی اکبر ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4989 موسسه خلاق برای توانمندسازی انکشاف وثبات افغانستان Creative Organization for Empowerment Improvement and Sustainability of Afghans COEISA 1399/5/21 محمدناصر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4990 موسسه زنان افغان برای صلح و آزادی Afghan Women's Peace and Freedom Organization AWPFO 1399/5/21 جمیله صافی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4991 دښځو اوماشومانو رزه کری دافغانانولپاره موسسه Women and Children's Education for Afghans Organization WCEAO 1399/5/21 رفیع الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4995 موسسه تلاش برای فراهم سازی فرصت ها وکمک به بشریت Endeavor for Provision of Opportunities and Cooperation to Humanity Organization EPOCHO 21 / 5 / 1399 احمدشهیر سیفی کابل تعلیم تربیه و صحت
4999 موسسه توانمند سازی اجتماعی و توسعه پایدارمشکات نور Meshkat Noor Sustainable Development and Social Empowerment Organization . MNSDSEO 21 / 5 / 1399 سکینه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4998 موسسه انکشاف جامعه آینده برای افغانستان Organization of Future Society Development for Afghanistan. OFSDA 21 / 5 / 1399 نصرت الله کابل صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4997 موسسه زنان برای الهام بخشیدن به زنان Women Move to Inspire the Women Organization WMIWO 21 / 5 / 1399 لیلا کابل خدمات اجتماعی وصحت
4994 موسسه لابی و دادخواهی جوانان - Youth & Lobby Advocacy Organization YLAO 21 / 5 / 1399 علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4992 موسسه خیریه بهشت سبز Green Paradise Charity Organization GPCO 21 / 5 / 1399 شهلا نوابی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4993 موسسه زبان شناسی و فرهنگ نویسی افغانستان The Afghan Organization of Linguistics and Lexicography AOLL 21 / 5 / 1399 مذلفه کاکر کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4919 دماشومانوآینده جوړوونکی موسسه Heal the Children،s Future Organization HCFO 12 /12/1398 محمدیوسف صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
5000 `موسسه مطالعات صلح پایدار در منطقه Regional Organization Studies for Sustainable Peace ROSSP 19/6/1399 روح الله کابل فعالیت در راستای صلح پایدار و عدالت اجتماعی
5001 د بشری خدماتو موسسه Humanitarian Service Organization HSO 19/9/1399 اسدالله کندهار تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و مصونیت غذای
5002 موسسه انکشاف نهال دوستی Nahal Friendship Development Organization NFDO 19/6/1399 زحل اکرمی بلخ خدمات اجتماعی، صحت، اقتصاد و تعلیم وتربیه
5003 یو افغانستان د پرمختک موسسه One Afghanistan Development Organization OADO 19/6/1399 سبحان الله کابل فعالیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5004 موسسه ملی افغان برای توانمند سازی زنان Afghan National Organization for Women Empowerment ANOWE 19/6/1399 حسینیه نیمروز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
5005 د اقتصاد پیاورتیا او دوامدار پرمختک موسسه Economic Empowerment and Sustainable Development Organization EESDO 19/6/1399 بریالی کابل صحت تعلیم وتربیه
5006 موسسه باران صلح Rain Peace Organization RPO 19/6/1399 عزیزه کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
5007 Open Hands for Children Organization. Open Hands for Children Organization. OHCO 19/6/1399 زینب احمدی بلخ خدمات اجتماعی، صحت، اقتصاد و تعلیم وتربیه
5008 موسسه حفاظت ازمحیط زیست ، اموزش و توسعه Environmental Protection Trainings and Development Organization of EPTDO 19/6/1399 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5009 دبشری اوټولنیزومرستو موسسه Organization for Community and Humanitarian Assistance OCHA 19/6/1399 وحید الله کنر
5010 موسسه بشری برای توسعه وثبات Organization Humanitarian for Development & Sustainability OHDS 19/9/1399 عزت الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5011 موسسه تحفظ رفاه بشری Human Care Relief Organization HCRO 19/6/1399 اسلام الدین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5012 موسسه خیریه برای زنان واطفال بی سرپرست Organization for Women and Children Charity Supervisor OWCCS 19/6/1399 اجمل کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5013 موسسه احیای انکشافی بانوان Women Development and Rehabilitation Organization WDRO 19/6/1399 سعدیه ابراهیمی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5014 موسسه آسایش خاطر برای افغانستان Tranquility Organization for Afghanistan TOA 19/6/1399 محمدمنصور واحدی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ومالداری
5015 موسسه خیریه صلح وآشتی Peace Reconciliation Charitable Organization PRCO 19/6/1399 فوزیه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5016 د تولنی دهوساینی اوپاملرنه موسسه Community Relief and Care Organization CRCO 19/6/1399 محمد الیاس زراع کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5017 موسسه اجتماعی برای زنان افغان Afghan Social Organization for Women ASOW 19/6/1399 مرضیه محمدی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5018 موسسه خیریه دهکده مهر Dehkada Mehr Charity Organization DMCO 19/6/1399 جواد علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5019 موسسه صحت ،معارف رهبری و صلح Health Education , Leadership and Peace Organization HELPO 19/6/1399 فوریه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5020 موسسه اجتماعی برای تداوم Social organization for Sustainability SOS 19/6/1399 سید محمد داود بلخ زراعت و خدمات اجتماعی
5021 موسسه اقدام برای کیفیت Action for Quality Org AQO 19/6/1399 نسیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5041 طرزی څیړ نیز موسسه Tarzi Research Organization TRO 30 / 7 / 1399 صبغت الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5022 موسسه مدیریت برنامه های رفاهی وانکشاف پایدار WISDOMO Welfare Interventions for Sustainable Development Oriented Management Organization WISDOMO 1399/7/30 داکتر عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی وصحت
5023 موسسه بشری وتوسعه مستقردرجامعه Community Based Humanitarian and Development Organization CBHDO 1399/7/30 خالد خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5024 موسسه خدمات اجتماعی ومعلولیت آسایش Disability Organization & Social Services of Asayesh DOSSA 1399/7/30 نصیراحمد احمدی کابل خدمات اجتماعی وصحت
5042 د افغانستان له پاره د دوامداره موخو موسسه Sustainable Goals Organization for Afghanistan SGOA 30 / 7 / 1399 گل محمد کندهار تعلیم و تربیه ، فرهنک و ټولنیزه
5025 موسسه دیدجوانان مخترع Youth Vision Invention Organization YVIO 1399/7/30 خواجه فواد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5026 رڼا تعلیمی ، انکشافی او اجتماعی موسسه Rana Educational Development & Social Organization REDSO 1399/7/30 شریف الله زابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5027 موسسه دیده بان بازارافغانستان Look-out Afghanistan Market Organization LAMO محمداکلیل کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5028 انسان ځیړنیزه موسسه Insan Research Organization IRO 1399/7/30 فهیم الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5029 دبشری او پرمختیایی مرستو موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Development OHAD 1399/7/30 فرشته آخند زاده - - کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5030 موسسه انکشافی و آموزشی خدمت Khedmat Development and Learning Organization KDLO حبیبه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5043 موسسه شبکه منطقوی زنان در افغانستان Women’s Reginald Network Organization in Afghanistan WRNAO 30 / 7 / 1399 فاطمه کوهستانی کابل تحقیق، دادخواهی و آگاهی دهی
5031 موسسه حمایت از تعلیم و توانمند سازی جوانان Youth Empowerment and Education Support Organization YEES-O 1399/7/30 عبدالله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5044 موسسه صلح برای دختران افغان Sola for Afghan girls SOLA 30 / 7 / 1399 شبانه بسیج راسخ کابل صحت و تعلیم و تربیه
5045 موسسه مسیر صلح و عدالت Way of Pace and Justice Organization WPJO محمد ایوب بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5046 موسسه شهروند مسول Sharwand Masaol Organization SHMO 30 / 7 / 1399 ثمر الدین بلخ صحی و خدمات اجتماعی