امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5139 دافغانستان یتیم پالني خیریه موسسه Orphan Care Afghanistan Welfare Organization OCAWO 1399/12/18 محمد صادق صافی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5140 موسسه تحقیقاتی برابری جنسیتی درافغانستان Gender Equality Research Organization in Afghanistan GEROA 1399/12/18 محمدابراهیم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5141 دټولنی پرمختیابیارغونی اوتعلیمی موسسه Community Development Rehabilitation and Educational Organization CDREO 1399/12/18 محمدشعیب ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5142 موسسه حرکت آزاد ورزشی وتعلیمی Free Movement Sport and Education Organization FMSEO 1399/12/18 علی بابا فاضل کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5143 مؤسسه پروگرام های معیشتی برای افغانستان Afghanistan Livelihood Programs Organization ALPO 1399/12/18 مصطفی کابل انکشاف و تشبثات کوچک ،حقوق زنان و زراعت
5144 مؤسسه اجتماعی کمک رسانی هنداره Hindara Social Relief Organization HSRO 1399/12/18 تمیم ننگرهار تعلیم و تربیه، زراعت، آبیاری مالدااری و صحت
5145 د ارزگان د مهاجرو مؤسسه Oruzgan Refugee Organization ORO 1399/12/18 رحمت الله ارزگان مصونیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5146 مؤسسه جوانان هدفمند دولت آباد Purposeful Youths of Dowlatabad Organization PYDO 1399/12/18 همراه قل فاریاب ظرفیت سازی ، تعلیم و تربیه و زراعت
5147 موسسه مدیریت پایدار آب و محیط زیست Sustainable Water and Environment Management Organization SWEMO 1399/12/18 محمد عظیم کاشفی کابل مدیریت پایداری آب و فعالیت های اجتماعی
5148 مؤسسه صلح و اقتصاد پایدار Sustainable Peace and Economics Organization SPEO 1399/12/18 زاهد الله همدرد کابل صلح و اقتصاد
5149 مؤسسه انکشافی و بازسازی برکت نوین Barkat Nawin Development and Rehabilitation Organization BNDRO 1399/12/18 فضل احمد سرپل تعلیم و تربیه و مصئونیت اجتماعی
5150 مؤسسه خیریه زلال در افغانستان Zalal Charity Organization in Afghanistan ZCOA 1399/12/18 عبدالحکیم اوریاخیل کابل خدمات صحی و اجتماعی
5152 موسسه صحت باروری وحمایه از اطفال Reproductive Health Choices & Children Support Organization RHCCSO 1399/12/18 احمدفروغ "جاوید" کابل خدمات اجتماعی و صحت
5153 موسسه مرکز تحقیقات رسانه یی وارتباطات افغانستان Afghanistan Media & Communication Research Center Organization AMCRCO 1399/12/18 کمال الدین " کمال" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5154 موسسه نیازمندی های اجتماعی برای زنان واطفال Social Needs Organization for Women and Children SNOWC 1399/12/18 گیتی " سعادت" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5155 موسسه جوانان بسوی رشد ورفاه Youth Towards Development & Prosperity Organization YTDPO 1399/12/18 عبدالباقی "عمری" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5157 موسسه خدمات حرفه ای آسایش Afghanistan Natural Forestry and Wild Life Protection Organization ANFWLPO 1399/12/18 شفیقه نورستان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5158 موسسه توانمندسازی زنان افغان برای کاهش اعتیاد Empowering Afghan Women for Addiction Reduction Organization EAWARO 1399/12/18 سونا کابل صحت وخدمات اجتماعی
5159 ځوانان دټولني لپاره موسسه Youth for Society Organization YSO 1399/12/18 محمدرضا جلال آباد خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5160 موسسه انکشافی وپژوهشی برای افغانستان Development & Research Organization for Afghanistan DROA 1399/12/18 احمد فواد بغلان خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5161 موسسه خدمات ملی مردم افغانستان Afghanistan People National Service Organization APNSO 1399/12/18 سیدمحمدصادق کابل صحت وخدمات اجتماعی ,تعلیم وتربیه وزراعت
5162 موسسه خیریه وامدادانکشاف وطن Watan Relief and Development Welfare Organization WRDWO 1399/12/18 عبدالاکبر ننگرهار خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5163 موسسه فکر سبز افغانستان Green Mind Afghanistan Organization GMAO 1399/12/18 زرخشه دیانا کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5165 مؤسسه افق نوین برای افغانستان Ofuq-e-Naween For Afghanistan Organization ONFAO 1399/12/18 محمد حسن کابل تعلیم و تربیه، صحت و زراعت
5166 موسسه خانه همدلی مردم People Empathy House Organization PEHO 1399/12/18 محمد داود کابل صحت وتعلیم تربیه
5167 موسسه آموزش ومراقبت اطفال Education and Care Organization of Children ECOC 1399/12/18 نوید سردارزی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5168 موسسه خدماتی نجات Rescue Services Organization RSO 1399/12/18 فیروز کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5169 موسسه خدمات اجتماعی ژوند- ژوند کول Zhwand-Life Social Services Organization ZLSSO 1399/12/18 لیمه حیدری کابل خدمات اجتماعی ، خدمات انکشافی و تعلیمی
5171 موسسه خدمات تعلیمی و انکشاف اجتماعی تک ساز Tak-Saz Social and Educational Development Services Organization TSEDSO 1399/12/18 محمدفاروق کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
5172 مؤسسه صحی و تعلیمی نایاب Nayab Health Education Organization NHEO 1399/12/18 عالمه کابل تعلیم و تربیه و صحت
5173 موسسه افغانستان بسوی روشنایی Direct Bright Afghanistan Organization DBAO 1399/12/18 حارث کابل صحی و تعلیم و تربیه
5174 موسسه کاروان امید انصار Karwan Omid Ansar Organization KOAO 1399/12/18 محمد اسماعیل جوزجان تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
5175 مؤسسه ابتکار و توانمندسازی پایدار Sustainable Empowerment initiative Organization SEIO 1399/12/18 عبدالرحمن کابل تعلیم و تربیه، مصونیت اجتماعی و صحت
5040 موسسه محیط زیست، آب و تغییر اقلیم Environment Water and Climate Chang Organization EWCCO 30 / 7 / 1399 راحله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5177 موسسه صحت وپرورش ،انکشاف و زارعت Organization for Health Education Development & Agriculture OHEDA 29/1/1400 داکتر عبدالباسط "نظری" کابل صحت و زراعت آبیاری
5178 موسسه تحقیقات علمی صلح وتوسعه Peace and Development Academic Research Organization PDARO 29/1/1400 احمد فیروز" ایثار" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5179 موسسه هدیه خون Hadya Khoon Organization HKO 29/1/1400 فرشته کابل خدمات اجتماعی
5180 موسسه حمایت پایدار برای احیایی مجدد افغانستان Sustainable Support Organization for Rehabilitation of Afghanistan SSORA 29/1/1400 نیلاب کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
5182 دافغانانولاس نیولوخیریه اوتعلیمی موسسه Afghanis Relief Educational and Welfare Organization AREWO 29/1/1400 فتح محمد کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5183 موسسه پیوند ملی افغانان Paywand Afghanistan National Organization PANO 29/1/1400 شمیلا " مراویز" کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5184 موسسه خیریه آواء همدلی برای افغانستان Voice Empathy Charity Organization for Afghanistan VECOA 29/1/1400 نعمت الله کابل ولایت کابل ناحیه 6 کوته سنگی لبیک مارکیت منزل 4
5185 موسسه احیای مجدد، دادخواهی وانکشاف Development Advocacy and Rehabilitation Organization DARO 29/1/1400 بشیر احمد " فضلی" کابل خدمات اجتماعی وصحت
5186 مؤسسه انکشافی و فرهنگی خیرخواه Khairkha Cultural and Development Organization KKCDO 29/1/1400 هدیه فاریاب تعلیم وتربیه و آگاهی دهی
5187 مؤسسه علمی فرهنگی و خدمات اجتماعی صادق Sadeq Charity Educational Cultural and Social Organization SCSCO 29/1/1400 علی آقا هرات تعلیمی، فرهنگی و خدمات اجتماعی
5188 موسسه مطالعات توسعه فرهنگی- سیاسی افغانستان Afghanistan Organization for Cultural and Political Development Studies AOCPDS 29/1/1400 محمد تمیم حیدری کابل علمی و فرهنگی
5189 موسسه انکشافی، فرهنگی و اجتماعی فکر نور Fekre Noor Social and Cultural Development Organization FSCDO 29/1/1400 محمد عارف بسام بلخ فرهنگی، اجتماعی و زراعتی
5190 موسسه انکشافی و اجتماعی فرشتگانه نجات Organization of Angels Rescue Development and Social OARDS 29/1/1400 شکیبا کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت مالداری
5191 موسسه رفاه خانواده های افغان Well-being Organization for Families in Afghanistan. WOFA 29/1/1400 انیسه کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت مالداری
5039 موسسه پرورش فکری کودکان افغان Afghan Children Intellectual Growth Org ACIGO 30 / 7 / 1399 نفیسه هرات حمایت، رشد و پرورش فکری کودکان افغان
5192 موسسه خیریه طاق ظفربرای افغانستان Taqe Zafar Charity Organization for Afghanistan TZCO 19/3/1400 حمزه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه