جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2013-11-19 2019-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2013-11-19 2019-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2013-11-19 2019-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی اطفال ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
2013-11-19 2019-05-31 تکمیل
موسسه احیا مجدد انصاری برای افغانستان سروی، کمک اضطراری و نظارت حمایوی بیجاشدگان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
هرات هرات, کرخ, گذره
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د بشپر پراختیا اداره کار در مقابل غذا (ترمیم و بازسازی سرک) مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
نورستان وايگل, کامدیش
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی آگاهی واهمیت آموزش دختران در کاهش خشونت های خانواده گی و استقلالیت اقتصادی زنان تعلیم و تربیه
بدخشان شکي
2019-05-15 2019-06-15 تکمیل
موسسه ورود به آینده روشن فراخوان کمک برای یک طفل مریض صحت
فراه فراه
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر برنامه توانمند سازی برای معلولین مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه همبستگی پروگرام خیریه مهر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی تربیه معلم اناث تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت, کشنده
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی تربیه معلم اناث تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی, شولگره, مرمل, نهر شاهی, چار کنت, کشنده
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور مزار شریف صحت
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی ادغام سیستم مراقبت چشم در افغانستان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور کندهار صحت
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, میوند, کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان برنامه آموزش های تکمیلی (CEC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, کرخ, کشک (روبات سنگی), گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز قربانی ۲۰۱۹ مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-08-01 2019-08-15 تکمیل
نریوال مسلم هندز مکتب مسلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت مصونیت اطفال مصئونیت اجتماعی
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
2019-11-19 2020-11-18 تکمیل
موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی موسسه خیریه بین المللی پکتیک مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه خیریه آینده درخشان کمک به یتیمان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کابل کابل
2019-11-15 2019-12-29 تکمیل
موسسه الغرافه کمک های خیریه/بشردوستانه مبارزه با حوادث (اضطراری)
فراه فراه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه علمی و انکشافی افغان رایان تسهیل آموزش و یادگیری بزرگسالان (ALEF) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها پروژه صحتمندی پروگرام بسته خدمات صحی اساسی (BPHS) ولایت کندز صحت
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2019-01-01 2021-06-30 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه کمک غذایی به فامیل های متاثر از حوادث طبیعی ( سیلاب) و بیجا شدگان ناشی از جنگ در ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو
2019-03-20 2019-12-31 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی کمک (حمایت) به خانواده های دهاقین غیر محفوظ متاثر شده از خشکسالی و سیلاب در بخش های زراعت، محافظت از مالداری و احیای زیربنای آب زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت
2019-09-01 2020-06-24 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ خشکسالی: پاسخ مدغم شده محافظت به مردم که بیشتر از همه آسیب پذیر اند در مناطق که دسترسی به آن مشکل میباشد، در ولایت های هلمند، بادغیس و هرات که هدف این پروژه کاهش در ستراتیژی های منفی مبارزه میباشد صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
بادغیس آب کمری, مقر
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی حمایت اضطراری معیشت دهاقین متضرر از سیلاب در هلمند زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی نوآوری در تغییر رفتار پایدار و مصون- افزایش ستراتژی های آب حفظ الصحه (WASH)و تنوع غذایی (FSL) برای افغانستان، همراه با توانمندسازی دانش آموزان مکتب به عنوان نمایندگان تغییر رفتار مربوط به WASH و تنوع غذایی برای بهبود خانواده و اجتماع - برای ساکنین مناطق تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2020-07-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری تغذیه - مدغم شده با صحت، صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی (MHPSS) – برای مردم آسیب دیده بر اثر خشکسالی در افغانستان صحت
غور دولینه, لعل و سرجنگل
بدخشان ارگو, بهارک
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-11-01 2019-05-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری تغذیه - مدغم شده با صحت، صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی (MHPSS) – برای مردم آسیب دیده بر اثر خشکسالی در افغانستان صحت
غور دولینه, لعل و سرجنگل
بدخشان ارگو, بهارک
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-11-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی برای مهاجرین و بیجا شدگان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2019-05-01 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 30 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-09-07 2019-12-07 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-26 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار 3 شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, مندوزی
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر, موسی خیل
2019-01-01 2019-02-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر, موسی خیل
2019-01-01 2019-02-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر
2019-03-03 2019-05-03 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-11 2019-05-11 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست مندوزی
2019-03-15 2019-05-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر
2019-03-26 2019-05-26 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل