جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
ایکول اکسس اطفال افغان میخواند تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2016-03-15 2021-03-05 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی کمک (حمایت) به خانواده های دهاقین غیر محفوظ متاثر شده از خشکسالی و سیلاب در بخش های زراعت، محافظت از مالداری و احیای زیربنای آب زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت
2019-09-01 2020-06-24 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ خشکسالی: پاسخ مدغم شده محافظت به مردم که بیشتر از همه آسیب پذیر اند در مناطق که دسترسی به آن مشکل میباشد، در ولایت های هلمند، بادغیس و هرات که هدف این پروژه کاهش در ستراتیژی های منفی مبارزه میباشد صحت
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
بادغیس آب کمری, مقر
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی حمایت اضطراری معیشت دهاقین متضرر از سیلاب در هلمند زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی نوآوری در تغییر رفتار پایدار و مصون- افزایش ستراتژی های آب حفظ الصحه (WASH)و تنوع غذایی (FSL) برای افغانستان، همراه با توانمندسازی دانش آموزان مکتب به عنوان نمایندگان تغییر رفتار مربوط به WASH و تنوع غذایی برای بهبود خانواده و اجتماع - برای ساکنین مناطق تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2020-07-31 تکمیل
نریوال مسلم هندز کمک های زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری تغذیه - مدغم شده با صحت، صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی (MHPSS) – برای مردم آسیب دیده بر اثر خشکسالی در افغانستان صحت
غور دولینه, لعل و سرجنگل
بدخشان ارگو, بهارک
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-11-01 2019-05-31 تکمیل
مجادله برضد گرسنگی پاسخ اضطراری تغذیه - مدغم شده با صحت، صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی (MHPSS) – برای مردم آسیب دیده بر اثر خشکسالی در افغانستان صحت
غور دولینه, لعل و سرجنگل
بدخشان ارگو, بهارک
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی
2018-11-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش توزیع مواد خوراکی و غیر خوراکی برای مهاجرین و بیجا شدگان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2019-05-01 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 30 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-09-07 2019-12-07 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-26 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار 3 شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, مندوزی
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر, موسی خیل
2019-01-01 2019-02-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر, موسی خیل
2019-01-01 2019-02-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر
2019-03-03 2019-05-03 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-11 2019-05-11 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست مندوزی
2019-03-15 2019-05-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست علی شیر
2019-03-26 2019-05-26 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر ارتقاع ظرفیت و توانمند سازی زنان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 3 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, علی شیر
2019-05-04 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-05-01 2019-06-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی اعمار 1 شبکه آبرسانی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 6 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-04-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-10 2019-05-10 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-15 2019-05-15 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز چهار دره
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2019-03-20 2019-05-20 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-04-24 2019-06-24 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب
2019-05-04 2019-07-04 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-05-04 2019-07-05 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 7 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-01 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-10 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-02-02 2019-04-02 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه اگاهی در مورد انتخابات پارلمانی اینده و ګفتمان موضوعات مهم ، اماده ساختن افغانها برای انتخابات. مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بتی کوت
2019-01-12 2019-04-12 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 1 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
بلخ دولت آباد
2019-01-30 2019-03-30 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-03-19 2019-05-19 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, نادر شاه کوت
2019-09-02 2019-12-02 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادری زنان در ولسوالی انجیل هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-07-01 2020-01-31 تکمیل
موسسه بهزیستی تحرک عرضه خدمات صحی وارتقای میعشیت پایدار صحت
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
کابل کابل
بادغیس قلعه نو
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه په ایمرجنسی واقعاتو کښی د اخلي بیځایه شویو جڼګځپلو او طبیعي آفاتو څخه دمتاثره شویو کورنیو سروی ، مانیټورینګ د غذایی موادو توزیع مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شهر صفا , شینکی, قلات, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی پروژه تحقیقی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی پروژه تحقیقی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل