جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه (خیمه)و کیت غیر غذایی برای بیجاشدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه (خیمه)و کیت غیر غذایی برای بیجاشدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس مقر
2018-12-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی خدمات اضطراری واش و مصونیت برای فامیل های بشدت متاثر شده از خشکسالی در ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی خدمات اضطراری واش و مصونیت برای فامیل های بشدت متاثر شده از خشکسالی در ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل
2018-09-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی "مشارکت استراتیژیک درمورد راهبرد دادخواهی برای عدالت " مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر فار لایف کشاورزی ، زیرساخت ها و سیستم غذایی پایدار زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2019-09-01 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی ثبت وراجستربه سیستم SCOPEوتوزیع موادغذایی به مهاجرین وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-02-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2018-12-16 2019-12-15 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2018-12-16 2019-12-15 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت نیمروز مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-01-01 2019-12-15 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پروگرام رسیده گی به ضروریات عاجل بازمندگان خشونت, به اساس جنسیت میان بیجاشده گان داخلی ومردم محل ناشی ازخشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات گلران
بادغیس آب کمری
کندهار شاه ولی کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پروگرام رسیده گی به ضروریات عاجل بازمندگان خشونت, به اساس جنسیت میان بیجاشده گان داخلی ومردم محل ناشی ازخشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات گلران
بادغیس آب کمری
کندهار شاه ولی کوت
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان پروګرام حرفوی برای زنان و اطفال کارګر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
سرف افغانستان انکشاف اجتماعی کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Community Based Initiative on EVAWG and GBV Prevention in Kabul مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-20 2020-08-19 تکمیل
دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Community Based Initiative on EVAWG and GBV Prevention in Kabul مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-08-20 2020-08-19 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان د کمپیوتر زده کری ا حرفوی زده کری تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته المان برای اطفال افغانستان د ننگرهار د طب پو هحی سره کومک کول تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید پروگرام ماین پاکی وبهبود امرارمعیشت در جامع آسیب پذیر افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید پروگرام ماین پاکی وبهبود امرارمعیشت در جامع آسیب پذیر افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید پروگرام ماین پاکی وبهبود امرارمعیشت در جامع آسیب پذیر افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه صحت و انکشاف زنان صحت باروری و تغذیه مادران و نوزاد صحت
پروان جبل السراج, چاریکار
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی مساعدت زمستانی ازطریق توزیع موادغذایی به مستحقین مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی توزیع موادغذایی به نیازمند مستحق مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, سوکی, چپه دره
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان توزیع تکه لباس برای زنا ن بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-15 2019-06-15 تکمیل
موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان توزیع پول نقد برای زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-01 2019-04-12 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2019-08-21 2019-12-31 تکمیل
موسسه جوانان ملی افغانستان توزيع مواد غذائى مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود
2019-04-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان دادخواهی برای ایجاد محیط کار مناسب برای خانمهای کارمند در ادارات دولتی ولایتی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
بامیان بامیان
2019-10-16 2020-05-15 تکمیل
افغان اید بهبود معیشت و صحت حیوانی برای فامیل های آسیب پذیر در ولایت دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, نیلی
2018-12-01 2021-11-30 تکمیل
افغان اید بهبود معیشت و صحت حیوانی برای فامیل های آسیب پذیر در ولایت دایکندی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی خدیر, نیلی
2018-12-01 2021-11-30 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان بلند بردن سطح ظرفیت و آموزش مهارت های کاریابی برای 80 تن از بانوان تازه دانش¬آموخته از دانشگاه¬ها و دارالمعلمین¬ها تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, دوشی
2019-09-01 2019-11-30 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه کمک های نقده برای مهاجرین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building resilience and transforming conflicts in rural communities تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری
بدخشان فیض اباد
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building resilience and transforming conflicts in rural communities تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری
بدخشان فیض اباد
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی مکتب کمک های آسایش جهانی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح بررسی وضعیت زنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح بررسی وضعیت زنان در روند صلح مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون شزق زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد, دره نور, کوز کنر
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-12-01 2019-05-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-12-01 2019-05-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-12-01 2019-05-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه دخترانه سکینه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-31 2019-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه دخترانه سکینه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-31 2019-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا پسرانه کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-31 2019-03-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا پسرانه کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-03-31 2019-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته مرکز آموزشی چهاریکار زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان چاریکار
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل