جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د مسلمانو حوانانو نریواله اسامبله تعلیم و تربیه برای ایتام تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
کنر نرنگ و بادیل
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
اکسفام نووب حکومت و شهروند حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, سرخ رود
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
هرات انجیل, گذره
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب حکومت و شهروند حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, سرخ رود
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
هرات انجیل, گذره
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب حکومت و شهروند حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, سرخ رود
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
هرات انجیل, گذره
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی افزایش دادن مداخلات HIV درمیان جمعیت های کلیدی در افغانستان. صحت
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان شفافیت و حسابدهی ارګانهای دولتی (امانت) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه, کوز کنر
2019-03-05 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی(ICLA) و سر پناه(۱۷۱۴) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
کابل کابل
کندهار کندهار
2017-03-12 2019-03-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی(ICLA) و سر پناه(۱۷۱۴) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
کابل کابل
کندهار کندهار
2017-03-12 2019-03-30 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
2018-12-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
2018-12-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان گلدوزی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, یکاولنگ
2019-06-20 2021-11-30 تحت کار
اکتید کمک های اضطراری معیشت برای دهاقین متاثر شده از سیلاب های اخیر در ولایات فاریاب و بلخ زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب خواجه سبز پوش ولی, میمنه, پشتون کوت
بلخ خلم, شولگره, چمتال
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین توسعه زیرساخت های مرکز عبوری زرنج(۱۸۰۳) زیر بینا
نیمروز زرنچ
2018-01-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه انکشاف صحی پل زنده گی کلینک صحی پل زندگی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA)، مدیریت کمپ مهاجرین، تعلیم و تربیه ومعیشت برای مهاجرین(۱۸۰۵) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه/حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه/حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه حمایت از نهاد های امنیتی،عدلی و شمولیت زنان درآن حکومت داری خوب
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-09-15 2020-01-15 تکمیل
اکشن اید تقویت انعطاف پذیری جوامع آسیب پذیر افغانستان در برابر حوادث مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
بلخ شورتیپه, کلدار
2015-04-01 2019-03-31 تکمیل
اکشن اید تقویت انعطاف پذیری جوامع آسیب پذیر افغانستان در برابر حوادث مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
بلخ شورتیپه, کلدار
2015-04-01 2019-03-31 تکمیل
اکشن اید تقویت انعطاف پذیری جوامع آسیب پذیر افغانستان در برابر حوادث مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
بلخ شورتیپه, کلدار
2015-04-01 2019-03-31 تکمیل
اکشن اید تقویت انعطاف پذیری جوامع آسیب پذیر افغانستان در برابر حوادث مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
بلخ شورتیپه, کلدار
2015-04-01 2019-03-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی ثبت وراجستربه سیستم SCOPEوتوزیع موادغذایی به مهاجرین وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-02-10 2019-07-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان- (۱۸۰۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان- (۱۸۰۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه(۱۸۱۰) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-02-14 2019-02-14 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه(۱۸۱۰) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-02-14 2019-02-14 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه/آب وحفظ الصحه، معیشت ومصونیت غذایی و مدیریت کمپهای مهاجرین(۱۸۱۴) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه/آب وحفظ الصحه، معیشت ومصونیت غذایی و مدیریت کمپهای مهاجرین(۱۸۱۴) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-01-01 2020-12-31 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی برای سیلاب های سال 2019 هرات و دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور, نیلی
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پروگرام دادخواهی برای بیجاشده گان داخلی مقیم درکمپ های غیررسمی درشهرکابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط د ځنګلونو د بیا رغونې پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
خوست تنی, سپیره
پکتیا دند و پتان, لاجه احمد خیل, گردیز
2019-07-01 2020-02-29 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی IDP Protaction Monitoring in SR مانیتورینگ حمایوی ازبیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار ارغنداب, میوند, پنجوایی, ژيری
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های اولیه صحت صحت
کابل بگرام, پغمان, کابل
2017-10-01 2020-12-30 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
بلخ مزار شریف
2016-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه صحتمندی کابل صحت
کابل استالف, شکر دره, پغمان, کابل
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
همت افغان دکرنی او مالداری موسسه توزیع عمومی مواد خواراکی از سازمان غذایی جهان مصئونیت اجتماعی
غزنی اجرستان, ناوه
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کابل کابل
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, پنجوایی
2019-08-20 2020-08-20 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه ارتقای اعتبار انتخابات PECP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
رت جرمنی حمایت ازباثبات سازی تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
بلخ مزار شریف
2016-01-01 2019-03-31 تکمیل
دی جوهانیتر ارابه خدمات مراقبت از ضربات.خدمات ارجاع با اقدامات حمایتی در مناطق تحت منازعه صحت
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
2018-02-15 2019-03-31 تکمیل