جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه شفاخانه معتادین مواد مخدر زنانه و اطفال صحت
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-06-12 2019-06-11 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع مواد غذایی در ماه مبارک رمضان و افطار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل بگرام, خاک جبار
2019-05-01 2019-05-30 تکمیل
اکتید حمایت از خانواده های آسیب پذیر و وابسته به کشاورزی در ولایت های بدخشان ، کندز ، سرپل ، سمنگان و فاریاب به منظور رجوع مجدد ایشان به معیشت کشاورزی. زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, پشتون کوت
سرپل سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, گوسفندی
سمنگان حضرت سلطان, خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بدخشان تيشکان, شهر بزرگ, وردوج, يفتل سفلى, یاوان
2019-11-05 2020-04-30 تکمیل
موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی Improvement of Agriculture Training Organization تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, سروبی, پغمان, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توزیع مواد خوراکه برای فامیل های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-12 2019-06-12 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان خودکفا سازی خانم ها - نانوایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-05-31 تکمیل
مساعدت برای قهرمانان افغان فراخوان همدرد, کمک های اظطراری, نقاشی روی دیوار مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف همکاری برای انکشاف دسترسی حقوقی و شفافیت در افغانستان (ADALAT) حکومت داری خوب
کابل کابل
هلمند لشکرگاه, گرمسیر
2019-11-13 2021-02-22 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپوتر و لسان انگلیسی برای شاگردان و کمک به کودکستان ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد آموزش برنامه های کمپیوتر و لسان انگلیسی برای شاگردان تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2019-06-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد اعمار چهار صنف درسی در لیسه نسوان کرامان تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2018-07-10 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد اعمار چهار صنف درسی در لیسه نسوان کرامان تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2018-07-10 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد حمایت از خانم های باردار صحت
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد کمک به کودکستان ها و برنامه آمادگی کانکور برا ی شاگردان صنف دورازدهم در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2019-02-01 2020-02-29 تکمیل
افغانستان آزاد نصب سولر های آفتابی در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد نصب سولر های آفتابی در مکاتب تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه, دره
کابل پغمان
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان آزاد برنامه روان درمانی، حرفه خیاطی و تعلیمات صحی برای خانم ها تعلیم و تربیه
پنجشیر انابه
کابل پغمان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-06 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّآسیب دیده گان خشکسالی و بیجا گان حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-20 2019-03-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان توزیع موادغذائی برای ّآسیب دیده گان خشکسالی و بیجا گان حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-20 2019-03-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه سال سیزدهم پروژه تعلیمات محلی ثانوی وسال هفتم پروژه بورس های تحصیلی برای شاگردان تعلیمات محلی ثانوی تعلیم و تربیه
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه سال سیزدهم پروژه تعلیمات محلی ثانوی وسال هفتم پروژه بورس های تحصیلی برای شاگردان تعلیمات محلی ثانوی تعلیم و تربیه
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه سال چهاردهم پروژه تعلیمات محلی ثانوی وسال هشتم پروژه بورس های تحصیلی برای شاگردان تعلیمات محلی ثانوی - LSCBE تعلیم و تربیه
خوست تنی, خوست, مندوزی, نادر شاه کوت, گربز
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان خفاظت از اطفال در مرکز کمپ مهاجرین داخلی هزات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-08-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان خفاظت از اطفال در مرکز کمپ مهاجرین داخلی هزات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-08-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Base Line Survey سروی دست اول مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-11-28 2020-01-20 تکمیل
موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Increasing Young women's Engagement in Election in Afghanistan حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-04-01 2021-03-31 تکمیل
موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان International Youth Day Grant حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-06-01 2019-08-30 تکمیل
موسسه مدیریت منابع طبیعی ومحیط زیست climate change زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان
2019-11-10 2019-11-12 تکمیل
پروگرام تقویه تلاش های جامعه افغانی همکاری به عینو کرکت اکادمی صحت
کندهار کندهار
2019-04-02 2019-04-28 تکمیل
نی قلعه تجلیل از 30 سالگی کنوانسیون حقوق طفل تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
2019-09-23 2020-01-20 تکمیل
نی قلعه مکتب نسوان انده تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ
2019-06-01 2020-06-30 تکمیل
نی قلعه مصارف اداری دفتر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان فراهم آوری تسهیلات زراعتی برای انکشاف مارکیت های روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان
کندز چهار دره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2019-06-16 2020-06-15 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان تقویت مصونیت غذایی و حفظ منابع طبعی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-06-01 2021-11-30 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Returnees and IDPs and VE in Afghanistan مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-02-10 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Returnees and IDPs and VE in Afghanistan مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-02-10 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Comparative study on Formalizing illegal Mining in Afghanistan زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2018-11-15 2019-05-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Comparative study on Formalizing illegal Mining in Afghanistan زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2018-11-15 2019-05-31 تکمیل
اکتید کمک نقدی برای فراهم آوری ابزار برای آسیب دیده گان از خشکسالی در ولایت جوزجان زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه
2019-01-15 2019-02-20 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Lobby & Advocacy -SALAH (TLO, EPD, SDO, PTRO, CAPU) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Improved Access to Information in Southern and Eastern Afghanistan مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2018-11-01 2019-03-04 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Improved Access to Information in Southern and Eastern Afghanistan مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2018-11-01 2019-03-04 تکمیل
اکتید کمک های بلافاصله برای حفاظت از مواشی اهالی متاثر از خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, میمنه, پشتون کوت
2019-03-11 2019-05-09 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2019-07-10 2019-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تعلیم در حالت اضطراری تعلیم و تربیه
بلخ شورتیپه
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید کمک اضظراری جهت محافظت مواشی برای دهاقین متاثر از خشکسالی در ولایات بلخ زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ کلدار
2019-06-15 2019-08-31 تکمیل
موسسه رشد همکاران افغانستان موسسه رشد همکاران افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, کامه
کندهار ارغنداب, کندهار
2019-04-20 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک نقدی برای بی جاه شده گان متاثر شده از جنگ در ولایات شمالي و شمال شرقی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-11-20 2020-05-20 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه تقویه مرکز ساینسی و تکنالوژی (GDSET) تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
سمنگان خرم و سارباغ
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل