جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کی یر انترنشنل برنامه مثاق شهروندی (CCNP-3) حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-05-10 2020-11-09 تحت کار
کی یر انترنشنل برنامه مثاق شهروندی (CCNP-3) حکومت داری خوب
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-05-10 2020-11-09 تحت کار
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2019-03-01 2020-03-31 تکمیل
کی یر انترنشنل حفاظت در اولویت - Safe from the Start مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-06-01 2019-09-26 تکمیل
کی یر انترنشنل حفاظت در اولویت - Safe from the Start مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-06-01 2019-09-26 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX968) کمک های بشردوستانه از طریق کمک های حمایه اطفال به منظور کاهش خطرات به افراد آسیب دیده از خشک سالی مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
هلمند ناد علی
بادغیس آب کمری, مقر
2018-01-09 2019-08-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX968) کمک های بشردوستانه از طریق کمک های حمایه اطفال به منظور کاهش خطرات به افراد آسیب دیده از خشک سالی مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
هلمند ناد علی
بادغیس آب کمری, مقر
2018-01-09 2019-08-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه هالند، فیز چهارم پروژه پاسخ دهی مشترک به حالت اضطراری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار چپرهار, سرخ رود, بهسود, خوگیانی
کندز کندوز, دشت ارچی, حضرت امام صاحب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه کلینیک های سیار صحت
فاریاب پشتون کوت, قیصار, شرین تگاب, دولت آباد, قرمقل
غزنی غزنی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه, بتی کوت, خوگیانی, سرخ رود
لوگر محمد آغه, پل علم, برکی برک, خوشی, چرخ
سمنگان حضرت سلطان, ایبک
کندز علی آباد, قلعه زال, حضرت امام صاحب
بغلان بغلان جدید
هرات زنده جان, گذره, کشک (روبات سنگی), کهسان, غوریان, انجیل, هرات
کابل کلکان, بگرام, کابل, چهار آسیاب, قره باغ, پغمان, شکر دره, ده سبز
بلخ بلخ, دولت آباد, چار بولک, نهر شاهی, خلم
کندهار غورک, دامان, کندهار
جوزجان فیض آباد, شبرغان
2017-05-01 2020-04-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه کلینیک های سیار صحت
فاریاب پشتون کوت, قیصار, شرین تگاب, دولت آباد, قرمقل
غزنی غزنی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه, بتی کوت, خوگیانی, سرخ رود
لوگر محمد آغه, پل علم, برکی برک, خوشی, چرخ
سمنگان حضرت سلطان, ایبک
کندز علی آباد, قلعه زال, حضرت امام صاحب
بغلان بغلان جدید
هرات زنده جان, گذره, کشک (روبات سنگی), کهسان, غوریان, انجیل, هرات
کابل کلکان, بگرام, کابل, چهار آسیاب, قره باغ, پغمان, شکر دره, ده سبز
بلخ بلخ, دولت آباد, چار بولک, نهر شاهی, خلم
کندهار غورک, دامان, کندهار
جوزجان فیض آباد, شبرغان
2017-05-01 2020-04-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه کلینیک های سیار صحت
فاریاب پشتون کوت, قیصار, شرین تگاب, دولت آباد, قرمقل
غزنی غزنی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه, بتی کوت, خوگیانی, سرخ رود
لوگر محمد آغه, پل علم, برکی برک, خوشی, چرخ
سمنگان حضرت سلطان, ایبک
کندز علی آباد, قلعه زال, حضرت امام صاحب
بغلان بغلان جدید
هرات زنده جان, گذره, کشک (روبات سنگی), کهسان, غوریان, انجیل, هرات
کابل کلکان, بگرام, کابل, چهار آسیاب, قره باغ, پغمان, شکر دره, ده سبز
بلخ بلخ, دولت آباد, چار بولک, نهر شاهی, خلم
کندهار غورک, دامان, کندهار
جوزجان فیض آباد, شبرغان
2017-05-01 2020-04-30 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پروسه پاسخ گویی وحساب دهی برای انکشاف همه شمول حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های مرکز تعلیمی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور Basic Life Support & Emergency Medical Technician صحت
کابل کابل
2018-11-15 2019-07-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین توزیع عاجل مواد غذایی در قلعه نو(۱۸۳۶) مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو
2018-11-29 2019-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین معلومات، مشاوره و مساعدت هاه حقوقی(ICLA) و کمکهای روانی – اجتماعی برای مهاجرین و عودت کنندگان در افغانستان(۱۹۰۷) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل, سوزمه قلعه, سنگچارک
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, رودات, بهسود, کامه, کوز کنر, دره نور, گوشته
کابل قره باغ, استالف, ده سبز, بگرام, کابل, سروبی
بلخ شولگره, زاری, چمتال, چار بولک, بلخ, دهدادی, مرمل, دولت آباد, کشنده, مزار شریف, نهر شاهی, خلم, شورتیپه, کلدار
کندهار کندهار, اسپین بولدک, دامان, ارغنداب, میوند, پنجوایی, ژيری
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان, آقچه
2019-09-30 2020-09-29 تحت کار
بنیاد اقا خان حمایت از همکاریها و فرصتها جهت انکشاف اقتصاد منطقوی- SCORED زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار بهارک, کلفگان, ورسج, دشت قلعه, خواجه بهاندی
2017-07-01 2022-06-30 تحت کار
بنیاد اقا خان حمایت از همکاریها و فرصتها جهت انکشاف اقتصاد منطقوی- SCORED زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار بهارک, کلفگان, ورسج, دشت قلعه, خواجه بهاندی
2017-07-01 2022-06-30 تحت کار
بنیاد اقا خان حمایت از همکاریها و فرصتها جهت انکشاف اقتصاد منطقوی- SCORED زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار بهارک, کلفگان, ورسج, دشت قلعه, خواجه بهاندی
2017-07-01 2022-06-30 تحت کار
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه عرضه خدمات صحی برای رجعت کننده گان(Returnees) وبیجاشده گان داخلی (IDPs) صحت
ننگرهار بهسود
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان کورس های طبقه اناث و مرکز خانم ها تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان, اندخوی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایجاد مشاغل پایدار از طریق تشبثات سود آور مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, قرغان, خان چارباغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (EC448) کمک به پایداری افغانستان ذریعه فراهم سازی کمک های اضطراری برای متظررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-10-01 2019-09-29 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (EC448) کمک به پایداری افغانستان ذریعه فراهم سازی کمک های اضطراری برای متظررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-10-01 2019-09-29 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان پروژه های کوتاه مدت و تهیه میز و چوکی و مواد درسی برای مکاتب تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی
بلخ بلخ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه هر صدا شنیده میشود - EVC حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
خوست مندوزی, خوست
کابل میر بچه کوت, بگرام
بلخ چار کنت, خلم
2016-01-01 2020-12-31 تحت کار
کی یر انترنشنل پروژه هر صدا شنیده میشود - EVC حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
خوست مندوزی, خوست
کابل میر بچه کوت, بگرام
بلخ چار کنت, خلم
2016-01-01 2020-12-31 تحت کار
کی یر انترنشنل پروژه هر صدا شنیده میشود - EVC حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
خوست مندوزی, خوست
کابل میر بچه کوت, بگرام
بلخ چار کنت, خلم
2016-01-01 2020-12-31 تحت کار
کی یر انترنشنل پروژه هر صدا شنیده میشود - EVC حکومت داری خوب
پروان جبل السراج, بگرام
خوست مندوزی, خوست
کابل میر بچه کوت, بگرام
بلخ چار کنت, خلم
2016-01-01 2020-12-31 تحت کار
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۶ صنفی لیسه ایبک نمبر ۲ تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
2018-07-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۶ صنفی لیسه ایبک نمبر ۲ تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
2018-07-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۸ صنفی مکتب خواجه بغرا نمبر ۲ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تحت کار
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۸ صنفی مکتب خواجه بغرا نمبر ۲ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-08-01 2020-07-31 تحت کار
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
علوم اداری برای صحت امحای توبرکلوز Challenge TB صحت
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2015-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی آگاهی واهمیت آموزش دختران در کاهش خشونت های خانواده گی و استقلالیت اقتصادی زنان تعلیم و تربیه
بدخشان شکي
2019-05-15 2019-06-15 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین معلومات، مشاوره و مساعدتهای حقوقی(ICLA) و تعلیم وتربیه(۱۹۰۸) مصئونیت اجتماعی
فاریاب قیصار, میمنه, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست گربز
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۲ صنفی نوآباد و ۲۴ صنفی حضرت نعمان تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی, مزار شریف
2017-07-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۲ صنفی نوآباد و ۲۴ صنفی حضرت نعمان تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی, مزار شریف
2017-07-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۲ صنفی نوآباد و ۲۴ صنفی حضرت نعمان تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی, مزار شریف
2017-07-01 2019-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه خدمات مشوره ای برای اجرای قرارداد مبتنی بر عملکرد توسط ارایه مجموعه اساسی خدمات صحی (BPHS) و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) در ولایت پکتیا صحت
پکتیا چمکنی, جاجی, دند و پتان, گردیز, زرمت, شواک, وزه جدران, سید کرم, احمد آباد, جانی خیل, لاجه احمد خیل
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان آموزش های مدنی انتخاباتی تعلیم و تربیه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-02-05 2019-07-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه رشد معیشت برای به حاشیه رانده شده گان - LAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی غزنی
خوست خوست
کابل کابل
بلخ نهر شاهی, دهدادی
2018-08-01 2020-07-31 تحت کار