جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
شلتر فار لایف کورس های حرفوی مسلکی و فنی مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-08-01 2019-03-05 تکمیل
شلتر فار لایف کورس های حرفوی مسلکی و فنی مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-08-01 2019-03-05 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2018-08-01 2019-02-15 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2018-08-01 2019-02-15 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخگویی به خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بدخشان تيشکان, تگاب, شهر بزرگ, يفتل سفلى, کشم
2018-10-01 2019-03-31 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخگویی به خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بدخشان تيشکان, تگاب, شهر بزرگ, يفتل سفلى, کشم
2018-10-01 2019-03-31 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارغنج خواه, فیض اباد, وردوج, کشم
تخار تالقان, رستاق, ورسج, کلفگان
2019-04-10 2019-10-09 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, شهدا, فیض اباد, کشم
2019-05-01 2019-10-31 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخدهی به بیجاشده گان جنگ های داخلی و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, بهارک, تيشکان, جرم, خواهان, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یکمگان
تخار اشکمش, بنگی, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-08-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر فار لایف Unconditional seasonal support-CBT/ کمک های فصلی غیر مشروت زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
شلتر فار لایف conditional seasonal support/کمک های فصلی مشروت زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
2019-09-01 2019-11-30 تکمیل
شلتر فار لایف Unconditional seasonal support-food/کمک های فصلی غیر مشروت زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارغنج خواه, بهارک, تيشکان, جرم, فیض اباد, وردوج, کران و منجان, یکمگان
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ
2019-07-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان پروژه کوچک (Micro Grant) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید
2019-09-01 2019-12-15 تکمیل
ملی ترون خیریه موسسه توزیع مواد قرطاسیه برای متعلمین بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-10 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل پاسخدهی به خسارات ناشی از سیلاب ها زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس قادس
2019-03-15 2019-09-30 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی در ولایت قندوز مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2019-11-10 2020-04-09 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه دادخواهی برای بلند نمودن صدای مردم در پروسه صلح مصئونیت اجتماعی
کندهار کندهار
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان توسعۀ برای تغییر تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان توسعۀ برای تغییر تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان توسعۀ برای تغییر تعلیم و تربیه
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تحت کار
موسسه شهدا میوزیک تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه شهدا میوزیک تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
د افغانستان لپاره بشری خدمتونو مرستندویه موسسه نظارت بر توضیع مواد خوراکی برای مهاجرین وزیرستان پاکستان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی توزیع نمودن بسته های هایجین فامیلی و تبلیغات حفظ الصحه شخصی و محیطی و همچنان اگاهی بخاطر کاهش سو تغذی صحت
ننگرهار در بابا, رودات, مومند دره, گوشته
وردک جغتو, حصه اول بیهسود, سید آباد, مرکز بهسود, نرخ, چک وردک
2019-11-05 2020-05-05 تکمیل
موسسه همکاری های صحی ومدنی آوا Urban Safety and Security Programme مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2019-10-06 2020-04-06 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان انکشاف جندر و حق زنان در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان انکشاف جندر و حق زنان در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان بهتر ساختن زندگی نو جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-05 2020-07-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان بهتر ساختن زندگی نو جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-05 2020-07-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان بهتر ساختن زندگی نو جوانان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-05-05 2020-07-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان توانمندسازی خانمها و دختران و اشتراک انها در تصامیم که به سطح خانواده و اجتماع مطابق به فرهنگ و دین باشد. تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-08-06 2020-03-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان توانمندسازی خانمها و دختران و اشتراک انها در تصامیم که به سطح خانواده و اجتماع مطابق به فرهنگ و دین باشد. تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-08-06 2020-03-31 تکمیل
موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان توانمندسازی خانمها و دختران و اشتراک انها در تصامیم که به سطح خانواده و اجتماع مطابق به فرهنگ و دین باشد. تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-08-06 2020-03-31 تکمیل
موسسه خیریه فامیل حوان تداوی مریضان بی بضاعت و شاګردان برورشګاه شمسه صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تعلیمی، صحی و حقوق بشر {مهر} آگاهی عامه برای شوراهای انکشافی مصونیت و امنیت برای زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-08-10 2020-05-06 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی مصونیت غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان یکاولنگ
2019-10-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان آموزش رای دهندگان برای انتخابات سال 2019 در ولایت فراه تعلیم و تربیه
فراه فراه, لاش و جوین
2019-03-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team badghis MHT صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قلعه نو
2018-09-28 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team badghis MHT صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قلعه نو
2018-09-28 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان WASH HELMAND صحت
هلمند سنگین قلعه, ناوه بارکزائی
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان WASH HELMAND صحت
هلمند سنگین قلعه, ناوه بارکزائی
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان تقویت مشارکت سیاسی زنان در زون غرب مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2019-02-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان تقویت مردانگی مثبت برای تساوی جنسیت مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان آگاهی دهی درمورد مشارکت وتصمیم گیری ازسطح خانواده تاسطح جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان بهارک
2019-08-15 2019-09-15 تکمیل
کانترپارت انترنشنل کاونتر پارت انترنشنل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-12-04 2019-12-04 تکمیل
کانترپارت انترنشنل کاونتر پارت انترنشنل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-12-04 2019-12-04 تکمیل
کانترپارت انترنشنل کاونتر پارت انترنشنل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-12-04 2019-12-04 تکمیل
کانترپارت انترنشنل کاونتر پارت انترنشنل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-12-04 2019-12-04 تکمیل
کانترپارت انترنشنل کاونتر پارت انترنشنل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2014-12-04 2019-12-04 تکمیل