جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
میشن ایست پاسخ سریع به خشکسالی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم
تخار رستاق
کابل کابل
2018-11-01 2019-02-28 تکمیل
میشن ایست پاسخ سریع به خشکسالی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم
تخار رستاق
کابل کابل
2018-11-01 2019-02-28 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان تعلیمات صحی و مراکز صحی (ولایت کابل) صحت
کابل میر بچه کوت, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف و توانائی خدمات باز توانی برای قربانیان ماین و افراد دارای معلولیت در ولایات ها کنر و ارزگان صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, چپه دره
کابل کابل
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته ازدیاد شناسایی، کاهش و تلاشهای جلوگیری بیماری مرض تب خون دهنده کانگو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کوت, گوشته
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل ده سبز, شکر دره, فرزه, قره باغ, چهار آسیاب
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-12-01 2019-05-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-12-01 2019-05-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز اول مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-12-01 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور تولک, دولت یار, ساغر, شهرک, چغچران
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
افغان اید د کورنیو د معیشت یوځای کولو پروژه (فلیپ)/ معیشت و ادغام مجدد خانواده ها تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد
لوگر پل علم
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-28 تکمیل
افغان اید د کورنیو د معیشت یوځای کولو پروژه (فلیپ)/ معیشت و ادغام مجدد خانواده ها تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد
لوگر پل علم
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-28 تکمیل
افغان اید د کورنیو د معیشت یوځای کولو پروژه (فلیپ)/ معیشت و ادغام مجدد خانواده ها تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد
لوگر پل علم
کابل کابل
2017-09-01 2021-02-28 تکمیل
انستیتوت اموزشی افغان کودکستان (کابل) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مرکز مدیریت ترانزیت و افراد دارای نیازهای ویژه مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
هرات هرات
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید پروگرام ماین پاکی وبهبود امرارمعیشت در جامع آسیب پذیر افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید پروگرام ماین پاکی وبهبود امرارمعیشت در جامع آسیب پذیر افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید پروگرام ماین پاکی وبهبود امرارمعیشت در جامع آسیب پذیر افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
2017-04-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به افراد دارای نیازمندی های خاص در زون مرکز و ولایت پکتیا در زون جنوب شرق- پروژه مدیریت٫ حفظ و مراقبت مرکز توزیع کمک های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین و پنا هنده گان در زون مرکز مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی مقر
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک سید آباد
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
کمیته بین المللی نجات کمک با پایداری افغانستان ذریعه فراهم سازی کمک ها اضطراری مصئونیت اجتماعی
لغمان مهتر لام
هلمند لشکرگاه
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-09-29 2019-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن سرپناه اضطراری و پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-24 2019-04-24 تکمیل
شلتر نو انترنشنل آموزش حرفه یی آرایشی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز بهبود شرایط صحی افراد بیچاره داخلی در شهرک های کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز بهبود شرایط صحی افراد بیچاره داخلی در شهرک های کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های اضطراری به دهاقین آسیب پذیر مبارزه با حوادث (اضطراری)
وردک جغتو, سید آباد, نرخ
2019-11-21 2020-06-30 تکمیل
افغانستان آزاد اعمار چهار صنف درسی در لیسه نسوان کرامان تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2018-07-10 2019-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات GB769 پشتیبانی جامع از میکانیسم حمایوی در ولسوالی های که در انجا عودت به وطن زیاد میباشد. مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-09-29 2020-09-28 تکمیل
افغانستان آزاد اعمار چهار صنف درسی در لیسه نسوان کرامان تعلیم و تربیه
پنجشیر دره
2018-07-10 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان حمایت قانونیت انتخابات DEM NDI مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
بنیاد اقا خان پروژه پایداری اقتصادی جوامع افغانستان -ACES مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, کندوز
بامیان بامیان
بدخشان اشکاشم, جرم
تخار ورسج, چاه آب
کابل کابل
2017-10-01 2021-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی کجران
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه بهبود، تقویه و وقایه واقعات ملاریا با تداوی بهتر آنها صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه صحت و انکشاف زنان صحت باروری و تغذیه مادران و نوزاد صحت
پروان جبل السراج, چاریکار
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی مساعدت زمستانی ازطریق توزیع موادغذایی به مستحقین مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی توزیع موادغذایی به نیازمند مستحق مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, سوکی, چپه دره
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
موسسه اسایش بانوان ظرفیت سازی گروپ کمک های خودی مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, دراییم
2019-08-21 2019-12-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه بهبود، تقویه و وقایه واقعات ملاریا با تداوی بهتر آنها صحت
پکتیا احمد آباد, جاجی, جانی خیل, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, وزه جدران, چمکنی, گردیز
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند روش تحقیق تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-08-23 2019-09-23 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی پروژه توانمند سازی اقتصادی 50فابیوه زن مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-11-11 2020-11-11 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی کجران
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-11 2019-06-30 تکمیل
کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان BPHS/EPHS SEHATMANDI صحت
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان توزیع پول نقد برای زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-01 2019-04-12 تکمیل
موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان توزیع تکه لباس برای زنا ن بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-15 2019-06-15 تکمیل
موسسه جوانان ملی افغانستان توزيع مواد غذائى مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود
2019-04-01 2019-05-31 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه برنامه غذایی پشتیبانی فصلی زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ازدواج دسته جمعی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2019-03-31 2019-05-15 تکمیل
دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه برنامه غذایی پشتیبانی فصلی زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز زرنچ
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building skills for jobs- DIKU ایجاد مهارتها برای اشتغال صحت
پکتیا گردیز
2018-02-01 2021-12-31 تحت کار