جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
خدمات خیریه کاتولیک LEAP I توانمندسازی جوامع برای افزايش رفاه مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2015-11-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان توانمند سازی خبرنگاران تازه کار زن از طریق برنامه‌های ارتقای ظرفیت در ولایت تخار تعلیم و تربیه
تخار بهارک, فرخار, ورسج, کلفگان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان تقویه ظرفیت خانم ها از طریق آگاهی دهی از قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد وقانون منع خشونت علیه زنان در سطح مرکزولسوالی کلفگان ولایت تخار تعلیم و تربیه
تخار کلفگان
2019-12-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان آینده ساز سمینار روش مطالعه و فن بیان برای محصلین انستیتوت تربیه معلم سید جمال الدین تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا کلینیک اورتوپیدی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پاسخ سکتور صحت برای قضایای خشونت مبتنی بر جندر صحت
پروان چاریکار
غور چغچران
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه برنامه لسان جهانی انگلیسی تعلیم و تربیه
دایکندی خدیر, سنگتخت, شهرستان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی صحت باروری و خشونت مبتنی بر جندر در موارد اضطراری بشردوستانه صحت
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ترجمه کتاب به زبان پشتو تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2019-10-27 2019-11-11 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
بنیاد ضرورت مردم اطمینان از دسترسی به کمک های اساسی و حیاتی ابتدایی برای اکثریت آسیب دیده از اثر جنگ و فاجعه طبیعی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست صبری
پکتیا جانی خیل, سید کرم, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, شينواری, مومند دره
لوگر برکی برک, پل علم
2018-09-01 2019-11-30 تکمیل
بنیاد ضرورت مردم اطمینان از دسترسی به کمک های اساسی و حیاتی ابتدایی برای اکثریت آسیب دیده از اثر جنگ و فاجعه طبیعی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست صبری
پکتیا جانی خیل, سید کرم, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, شينواری, مومند دره
لوگر برکی برک, پل علم
2018-09-01 2019-11-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان چاپ کتاب سروی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-26 2019-06-27 تکمیل
موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان ‌ برنامه موسسه تعلیمات عالی هنرهاو معماری افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار نظارت به روند انتخابات حکومت داری خوب
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان شامل ساختن خانم ها به صفت نماینده تغییردرعرصه های خشونت علیه زنان وفقرزدایی حکومت داری خوب
کاپیسا حصه اول کوهستان
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد نظارت اجتماعی ار محاکم افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-11-26 2019-04-14 تکمیل
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد نظارت اجتماعی ار محاکم افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-11-26 2019-04-14 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 70 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
بدخشان بهارک
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ساخت یک ویدیو مستند برای FSAC Afghanistan زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-07-29 2019-09-15 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 60 بستر معتادین زنانه, اطفال و نوجوانان صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي نظارت از ا عمار تعمیر وملحقات آن برای کلینک های مانوگی در ولایت کنر و یچیراگام و گوشته ولایت ننگرهار صحت
ننگرهار پچير و آگام, گوشته
کنر دره پیچ
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش زبان کوریایی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2021-02-28 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ به نیازمندیهای فوری جمعیت های متاثر شده توسط خشکسالی (ECHO) صحت
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
2018-10-15 2019-04-15 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ به نیازمندیهای فوری جمعیت های متاثر شده توسط خشکسالی (ECHO) صحت
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
2018-10-15 2019-04-15 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آموزش خبرنگاران محیط زیستی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس اعمار تشناب های انستیتوت تخنیک ولایت هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل قریه صحتمند - TAKEDA صحت
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کرخ, گذره
2016-10-01 2021-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل قریه صحتمند - TAKEDA صحت
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کرخ, گذره
2016-10-01 2021-09-30 تکمیل