جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند اطمینان از دسترسی به کمک های اساسی و حیاتی ابتدایی برای اکثریت آسیب دیده از اثر جنگ و فاجعه طبیعی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست صبری
پکتیا جانی خیل, سید کرم, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, شينواری, مومند دره
لوگر برکی برک, پل علم
2018-09-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند اطمینان از دسترسی به کمک های اساسی و حیاتی ابتدایی برای اکثریت آسیب دیده از اثر جنگ و فاجعه طبیعی در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
خوست صبری
پکتیا جانی خیل, سید کرم, چمکنی, گردیز
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, شينواری, مومند دره
لوگر برکی برک, پل علم
2018-09-01 2019-11-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان چاپ کتاب سروی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-26 2019-06-27 تکمیل
موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان ‌ برنامه موسسه تعلیمات عالی هنرهاو معماری افغان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار نظارت به روند انتخابات حکومت داری خوب
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان شامل ساختن خانم ها به صفت نماینده تغییردرعرصه های خشونت علیه زنان وفقرزدایی حکومت داری خوب
کاپیسا حصه اول کوهستان
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان پروسه حسابده وشفاف برای انکشاف بهتر و فراگیر حکومت داری خوب
پروان بگرام, جبل السراج
2016-01-01 2019-03-15 تکمیل
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد نظارت اجتماعی ار محاکم افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-11-26 2019-04-14 تکمیل
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد نظارت اجتماعی ار محاکم افغانستان حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-11-26 2019-04-14 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 70 بستر معتادین زنانه و اطفال صحت
بدخشان بهارک
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ساخت یک ویدیو مستند برای FSAC Afghanistan زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2019-07-29 2019-09-15 تکمیل
ودان افغانستان شفاخانه 60 بستر معتادین زنانه, اطفال و نوجوانان صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي نظارت از ا عمار تعمیر وملحقات آن برای کلینک های مانوگی در ولایت کنر و یچیراگام و گوشته ولایت ننگرهار صحت
ننگرهار پچير و آگام, گوشته
کنر دره پیچ
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا آموزش زبان کوریایی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2021-02-28 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ به نیازمندیهای فوری جمعیت های متاثر شده توسط خشکسالی (ECHO) صحت
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
2018-10-15 2019-04-15 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ به نیازمندیهای فوری جمعیت های متاثر شده توسط خشکسالی (ECHO) صحت
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
2018-10-15 2019-04-15 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان آموزش خبرنگاران محیط زیستی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس اعمار تشناب های انستیتوت تخنیک ولایت هرات تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان ترینینگ آموزشی تعلیمات مدنی در مورد انتخابات حکومت داری خوب
غور لعل و سرجنگل
2019-08-15 2019-09-22 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل اعمار کلینیک صحی جامع اسلام قلعه صحت
هرات کهسان
2017-02-01 2019-05-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل اعمار کلینیک صحی جامع اسلام قلعه صحت
هرات کهسان
2017-02-01 2019-05-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل اعمار کلینیک صحی جامع اسلام قلعه صحت
هرات کهسان
2017-02-01 2019-05-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل فراهم آوری خدمات صحی نجات بخش با تیم های صحی سیار در ولسوالی شمالی هرات و بادغیس صحت
هرات کشک کهنه, گلران
بادغیس بالامرغاب, مقر
2018-09-25 2019-03-24 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل فراهم آوری خدمات صحی نجات بخش با تیم های صحی سیار در ولسوالی شمالی هرات و بادغیس صحت
هرات کشک کهنه, گلران
بادغیس بالامرغاب, مقر
2018-09-25 2019-03-24 تکمیل
بهبود بهداشت کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان صحت
بلخ چار کنت
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ودان افغانستان تعلیم و تربیه منتظر نه میمانه (ٍECW) تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, سرخ رود
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی صحت مادران، اطفال و نوجوانان صحت
غور چغچران
هرات هرات
کابل کابل
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت پروژه ماهی پروری زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر خاص کنر, سرکانو, سوکی, نرنگ و بادیل
2019-04-20 2020-10-16 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقاء ظرفیت از طریق تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, ورث
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آن سایت تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه فکر برتر ارتقاء ظرفیت تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-04-01 2021-04-01 تکمیل