جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
همکاری های جهانی کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی محبس زنان مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش مهارت ها به خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش مهارت ها به خانم ها مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی کمک های اضطراری برای بیجاشده گان (IDP) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
همکاری های جهانی آب زراعتی آماچ آباد زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی دارالیتام تعلیم و تربیه
وردک سید آباد
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه د ټولنی په سطحه د سایکوسوشل او دوامداره دوباره عیارول فعلیتونه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-27 2020-10-26 تکمیل
موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی کشت سمارق برای خانم های بی بضاعت عودت کننده زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان
هرات انجیل
2019-05-15 2019-09-15 تکمیل
موسسه خدمات صحی سها موسسه خدمات صحی سها صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر FITI TOOLKIT مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-15 2019-08-31 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان RASANA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان RASANA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان RASANA مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-06-01 2019-09-30 تکمیل
افغان اید تقویت وانعطاف پذیری جوامع افعانستان در مقابل حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
ننگرهار بهسود
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بدخشان ارگو, کشم
کابل کابل
2015-11-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت وانعطاف پذیری جوامع افعانستان در مقابل حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
ننگرهار بهسود
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بدخشان ارگو, کشم
کابل کابل
2015-11-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت وانعطاف پذیری جوامع افعانستان در مقابل حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
ننگرهار بهسود
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بدخشان ارگو, کشم
کابل کابل
2015-11-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت وانعطاف پذیری جوامع افعانستان در مقابل حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
ننگرهار بهسود
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بدخشان ارگو, کشم
کابل کابل
2015-11-01 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت وانعطاف پذیری جوامع افعانستان در مقابل حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
ننگرهار بهسود
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, فیروز نخچیر
بدخشان ارگو, کشم
کابل کابل
2015-11-01 2019-03-31 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک های نقده برای ترمیم خانه ها و ضروریات زمستانی برای بیجا شده ګان داخلی و مردم متضرر محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, رودات, شیرزاد, چپرهار, کوت
لغمان مهتر لام
کنر اوته پور, دره پیچ, سرکانو, سوکی, نرنگ و بادیل, چپه دره
2019-11-10 2020-03-09 تکمیل
بشری خیریه موسسه آب ؛ صحت و حفظ الصحه (دسترسی بهتر آب آشامیدنی ، بهداشت و خدمات صحی) مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل
2018-01-12 2020-02-28 تکمیل
بشری خیریه موسسه آب ؛ صحت و حفظ الصحه (دسترسی بهتر آب آشامیدنی ، بهداشت و خدمات صحی) مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, کابل
2018-01-12 2020-02-28 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها ایجاد مرکز مراقبت از یتیمان و بیوه زنان (سرپناه) مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ
2019-10-05 2020-10-05 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهیه پایان نامه های محصلین پوهنحی ژورنالیزم تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهیه پایان نامه های محصلین پوهنحی ژورنالیزم تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ارتفاع و آگاهی دسترسی به اطلاعات و چگونگی استفاده از ان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ارتفاع و آگاهی دسترسی به اطلاعات و چگونگی استفاده از ان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل شکر دره
2018-01-11 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل شکر دره
2018-01-11 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توضیع گوشت قربانی به ۸۰۰ فامیل های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-02 2019-07-03 تکمیل
موسسه سبز جوانان افغانستان تحقیق در مورد مدیریت زباله حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-11-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا پروژه پاسخدهی به خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بادغیس بالامرغاب
2019-04-16 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان ابتکار بانوان خلاق برای پاکی سرسبزی بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان ابتکار بانوان خلاق برای پاکی سرسبزی بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان فیض اباد
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
بشری خیریه موسسه ابتکار رهبری خانمهای افغان تعلیم و تربیه
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه ابتکار رهبری خانمهای افغان تعلیم و تربیه
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
ننگرهار جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم از فرآیند های انتخابات مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم از فرآیند های انتخابات مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته اصلاح نسل بز کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
2018-01-01 2022-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته اصلاح نسل بز کشمیره زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل
2018-01-01 2022-03-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروژه مشترک بروک و DCA زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
کابل استالف, ده سبز, شکر دره, فرزه, کابل, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, مرمل, نهر شاهی, چار کنت, چمتال
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروژه مشترک بروک و DCA زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, کوز کنر, گوشته
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, روی دو آب, فیروز نخچیر
بامیان 1یکاولنگ, بامیان
کابل استالف, ده سبز, شکر دره, فرزه, کابل, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, مرمل, نهر شاهی, چار کنت, چمتال
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل