جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان حمایت از انکشاف پایدار صنعت باغداری در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, گوشته
کابل خاک جبار, فرزه, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و بیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-01-07 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان تقویت مصونیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-03-01 2021-10-31 تکمیل
اکتید آکادمی هنر های دیجیتال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-08 2020-11-30 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در کشک روبات سنگی، هرات مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در کشک روبات سنگی، هرات مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی (Food Security) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2018-09-01 2019-09-01 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی (Food Security) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2018-09-01 2019-09-01 تکمیل
موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان آگاهی دهی حفظ الصیحه خانم ها و تجلیل از روز مادر صحت
کابل کابل
2019-06-15 2019-06-16 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک احیای معیشت برای جوامع کشاورزی که از اثر سیلاب در ولایت فاریاب متاثر گردیده اند زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-08-15 2020-05-14 تکمیل
حمایت از مهاجرین ترمیم سرپناه برای خانواده های آسیب دیده از اثر سیلاب های سال 2019 و بیجا شده گان از اثر جنگ ها مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-08-15 2020-05-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک های زمستانی جهت پاسخگوی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-11-07 2020-04-06 تکمیل
موسسه ظرفیت سازی زنان درواز کار گاه آموزشی درباره حقوقی قانونی زنان در تصمیم گیری ها در سطح خانواده ها حکومت داری خوب
بدخشان فیض اباد
2019-05-15 2019-06-15 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار سه باب تعمیرات ( ریاست های عدلیه کاپیسا ، پنجشیر و محکمه دهدادی بلخ ) حکومت داری خوب
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
بلخ دهدادی
2015-05-01 2017-09-30 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار سه باب تعمیرات ( ریاست های عدلیه کاپیسا ، پنجشیر و محکمه دهدادی بلخ ) حکومت داری خوب
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
بلخ دهدادی
2015-05-01 2017-09-30 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار سه باب تعمیرات ( ریاست های عدلیه کاپیسا ، پنجشیر و محکمه دهدادی بلخ ) حکومت داری خوب
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
بلخ دهدادی
2015-05-01 2017-09-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان فراهم اوری مواد غذایی برای آسیب دیدگان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان فراهم اوری مواد غذایی برای آسیب دیدگان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت از منابع معیشتی خانواده های آسیب پذیر متاثر از خشکسالی در ولایت هرات و بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کشک (روبات سنگی), گلران
بادغیس غورماچ
2018-10-16 2019-04-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت از منابع معیشتی خانواده های آسیب پذیر متاثر از خشکسالی در ولایت هرات و بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کشک (روبات سنگی), گلران
بادغیس غورماچ
2018-10-16 2019-04-15 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه ایجاد مرکز منابع کوچک برای جوانان در لیسه نسوان غرغره تعلیم و تربیه
بامیان شبر
2019-06-01 2019-09-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین حفظ الصحه کامل به رهبری مردم (CLTS) صحت
سرپل سنگچارک, گوسفندی
2018-05-01 2019-03-21 تکمیل
حمایت از مهاجرین حفظ الصحه کامل به رهبری مردم (CLTS) صحت
سرپل سنگچارک, گوسفندی
2018-05-01 2019-03-21 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, صیاد
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, صیاد
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2019-08-01 2020-08-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین توانمند سازی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2019-09-01 2020-06-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین ترمیم منابع آبی مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-06-10 2019-11-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین گروپ های پس انداز زنان برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کنترول گیاهان هرزه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان
2018-10-02 2019-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کنترول گیاهان هرزه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان
2018-10-02 2019-03-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغانستان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع آب آشامیدنی صحی برای متضررین خشکسالی و توزیع البسه زمستانی برای بیجا شده گان مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع آب آشامیدنی صحی برای متضررین خشکسالی و توزیع البسه زمستانی برای بیجا شده گان مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه فیلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه فیلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین حمایت از خانواده های بیجا شده منازعات ولایت فاریاب در ولسوالی های شبرغان و خواجه دو کوه در ولایت جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل