جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه دفتر ارتباط Comparative study on Formalizing illegal Mining in Afghanistan زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کابل کابل
هلمند لشکرگاه
2018-11-15 2019-05-31 تکمیل
اکتید کمک نقدی برای فراهم آوری ابزار برای آسیب دیده گان از خشکسالی در ولایت جوزجان زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان خانقاه, خواجه دوکوه
2019-01-15 2019-02-20 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Lobby & Advocacy -SALAH (TLO, EPD, SDO, PTRO, CAPU) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Improved Access to Information in Southern and Eastern Afghanistan مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2018-11-01 2019-03-04 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط Improved Access to Information in Southern and Eastern Afghanistan مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
2018-11-01 2019-03-04 تکمیل
اکتید کمک های بلافاصله برای حفاظت از مواشی اهالی متاثر از خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, میمنه, پشتون کوت
2019-03-11 2019-05-09 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2019-07-10 2019-12-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه تعلیم در حالت اضطراری تعلیم و تربیه
بلخ شورتیپه
2019-08-01 2020-07-31 تکمیل
اکتید کمک اضظراری جهت محافظت مواشی برای دهاقین متاثر از خشکسالی در ولایات بلخ زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ کلدار
2019-06-15 2019-08-31 تکمیل
موسسه رشد همکاران افغانستان موسسه رشد همکاران افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, کامه
کندهار ارغنداب, کندهار
2019-04-20 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي کمک نقدی برای بی جاه شده گان متاثر شده از جنگ در ولایات شمالي و شمال شرقی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-11-20 2020-05-20 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه تقویه مرکز ساینسی و تکنالوژی (GDSET) تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
سمنگان خرم و سارباغ
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
کاپیسا نجراب
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان حمایت از انکشاف پایدار صنعت باغداری در افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه, گوشته
کابل خاک جبار, فرزه, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اطفال جنگ زده تعلیم و بیه تعلیم و تربیه
وردک میدانشهر
کابل قره باغ, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-01-07 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان تقویت مصونیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-03-01 2021-10-31 تکمیل
اکتید آکادمی هنر های دیجیتال تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-08 2020-11-30 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
اکتید تسریع خاتمه عادات های رفع حاجت در فضا باز در افغانستان توسط تطبیق برنامه حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه مصئونیت اجتماعی
بدخشان شهر بزرگ, کشم
2016-03-04 2019-03-04 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در کشک روبات سنگی، هرات مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان تقویت حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان در کشک روبات سنگی، هرات مصئونیت اجتماعی
هرات کشک (روبات سنگی)
2018-10-01 2019-02-28 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی (Food Security) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2018-09-01 2019-09-01 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان تامین غذایی (Food Security) زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ چمتال
2018-09-01 2019-09-01 تکمیل
موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان آگاهی دهی حفظ الصیحه خانم ها و تجلیل از روز مادر صحت
کابل کابل
2019-06-15 2019-06-16 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک احیای معیشت برای جوامع کشاورزی که از اثر سیلاب در ولایت فاریاب متاثر گردیده اند زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-08-15 2020-05-14 تکمیل
حمایت از مهاجرین ترمیم سرپناه برای خانواده های آسیب دیده از اثر سیلاب های سال 2019 و بیجا شده گان از اثر جنگ ها مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-08-15 2020-05-15 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک های زمستانی جهت پاسخگوی برای خانواده های آسیب دیده منازعات و حوادث طبیعی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-11-07 2020-04-06 تکمیل
موسسه ظرفیت سازی زنان درواز کار گاه آموزشی درباره حقوقی قانونی زنان در تصمیم گیری ها در سطح خانواده ها حکومت داری خوب
بدخشان فیض اباد
2019-05-15 2019-06-15 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار سه باب تعمیرات ( ریاست های عدلیه کاپیسا ، پنجشیر و محکمه دهدادی بلخ ) حکومت داری خوب
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
بلخ دهدادی
2015-05-01 2017-09-30 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار سه باب تعمیرات ( ریاست های عدلیه کاپیسا ، پنجشیر و محکمه دهدادی بلخ ) حکومت داری خوب
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
بلخ دهدادی
2015-05-01 2017-09-30 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی اعمار سه باب تعمیرات ( ریاست های عدلیه کاپیسا ، پنجشیر و محکمه دهدادی بلخ ) حکومت داری خوب
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
بلخ دهدادی
2015-05-01 2017-09-30 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان فراهم اوری مواد غذایی برای آسیب دیدگان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان فراهم اوری مواد غذایی برای آسیب دیدگان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت از منابع معیشتی خانواده های آسیب پذیر متاثر از خشکسالی در ولایت هرات و بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کشک (روبات سنگی), گلران
بادغیس غورماچ
2018-10-16 2019-04-15 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل محافظت از منابع معیشتی خانواده های آسیب پذیر متاثر از خشکسالی در ولایت هرات و بادغیس زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کشک (روبات سنگی), گلران
بادغیس غورماچ
2018-10-16 2019-04-15 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین دسترسی به خدمات باکیفیت بازتوانی درافغانستان صحت
هرات هرات
2016-01-25 2020-01-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه ایجاد مرکز منابع کوچک برای جوانان در لیسه نسوان غرغره تعلیم و تربیه
بامیان شبر
2019-06-01 2019-09-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین حفظ الصحه کامل به رهبری مردم (CLTS) صحت
سرپل سنگچارک, گوسفندی
2018-05-01 2019-03-21 تکمیل
حمایت از مهاجرین حفظ الصحه کامل به رهبری مردم (CLTS) صحت
سرپل سنگچارک, گوسفندی
2018-05-01 2019-03-21 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, صیاد
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, صیاد
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
همکاری های جهانی آموزش بهداشت در دوران قاعده گی برای دختران صحت
بغلان پل خمری
2019-08-01 2020-08-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین توانمند سازی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2019-09-01 2020-06-01 تکمیل
حمایت از مهاجرین ترمیم منابع آبی مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-06-10 2019-11-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل