جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک نقدی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت از تطبیق پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند لشکرگاه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-02-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات ( GW169) تعلیم و تربیه منتظر نمی ما ند تعلیم و تربیه
ننگرهار در بابا, دره نور, کامه, کوز کنر, گوشته
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, کلکان
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
اکسفام نووب آب و حفظ الصحه،مصونیت برای متضررین خشکسالی ولایت فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, میمنه, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-30 تکمیل
اکسفام نووب آب و حفظ الصحه،مصونیت برای متضررین خشکسالی ولایت فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, میمنه, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های اضطراری برای حمایت از حیوانات و توضیع مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2018-05-12 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های اضطراری برای حمایت از حیوانات و توضیع مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2018-05-12 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه اکبر بهبود دید گاه و توانمند سازی جامعه مدنی در جهت موثریت و حسابدهی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-15 2021-11-14 تحت کار
کی یر انترنشنل پروژه آموزش با کیفیت در افغانستان -AQL تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل کابل
بلخ خلم, مرمل
2019-04-01 2023-03-31 تحت کار
بنیاد بیات کمک از طرف بیاد بیات به نیازمندان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-12 2019-07-21 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز Charmaghz Mobile Blue Library تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور لعل و سرجنگل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
لشکر ترحم برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه بازار های روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-11-13 2019-12-31 تکمیل
لشکر ترحم برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه بازار های روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-11-13 2019-12-31 تکمیل
لشکر ترحم برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه بازار های روستایی زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, گرمسیر
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2016-11-13 2019-12-31 تکمیل
زنان در خدمت زنان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
پنجشیر انابه, بازارک, رخه
کابل شکر دره, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بامیان شبر, یکاولنگ
بلخ دولت آباد, شولگره, چمتال
2019-10-15 2020-02-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به آسیب دیده گان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به آسیب دیده گان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر از خشکسالی در شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر از خشکسالی در شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک غذا مطابق فصل مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, بلچراغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک غذا مطابق فصل مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, بلچراغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان سیاه گردی غوربند
غزنی گیرو
خوست تنی
بغلان خنجان
کاپیسا نجراب
کابل خاک جبار
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
اکتید کمک های معیشت اضطراری به دهاقین متاثیر از خشکسالی در بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, بهارک
2018-11-21 2019-03-31 تکمیل
دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه پروتوکول تداوی خشونت مبنی جندر صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر دانگام, سرکانو, شیگل و شلتان, مرور, ناری
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا زنان و تغییر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-10-01 2020-03-30 تکمیل
اکتید پایدار ساختن سرپناه(خانه امن) زنان افغان در کابل، وتشقویق انها بخاطر استقرار مجدد و بازگشت به زنده ګی عادی درجامعه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-11-01 2019-01-15 تکمیل
هاجر افغانستان مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-05-15 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری برای آسیب دیدگان خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه نسل نوین افغانستان مدیریت شبکه دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) برنامه های سفارت امریکا در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-22 2021-09-21 تحت کار
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری برای آسیب دیدگان خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان داخلی بیځایه شوو او راستانه شوو مهاجرینو ته اقتصادی فرطتونو برابرول تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
کابل کابل
2019-09-26 2019-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
ننگرهار پچير و آگام
کنر دانگام
کندز کندوز
بغلان دوشی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار دامان
2019-03-01 2019-08-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمکهای عاجل آب وحفظ الصحه(WASH) برای بیجاشدگان متاثر از خشکسالی در غرب افغانستان(۱۸۲۵) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات هرات
بادغیس قلعه نو
2018-07-10 2019-01-09 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه صلح و امنیت زنان - WPS مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, میر بچه کوت, کابل
2018-03-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط پروژه تنظیم علفچرها زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2018-06-01 2022-05-31 تحت کار
موسسه دفتر ارتباط پروژه تنظیم علفچرها زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2018-06-01 2022-05-31 تحت کار
موسسه دفتر ارتباط ارتقاء ظرفیت کارمندان اداری ادره محترم لوی ځارنوال حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
لغمان دولت شاه
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-06-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه دفتر ارتباط ارتقاء ظرفیت کارمندان اداری ادره محترم لوی ځارنوال حکومت داری خوب
پکتیا گردیز
لغمان دولت شاه
بامیان بامیان
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-06-01 2019-06-30 تکمیل
کمپاین بین المللی زنان ارتقای ظرفیت خانم های بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-08-01 2019-10-09 تکمیل
اکتید ارزیابی سرپناه در افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارغنج خواه, ارگو, اشکاشم, بهارک, تيشکان, تگاب, جرم, خاش, خواهان, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, راغستان, زیباک, شهدا, شهر بزرگ, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, يفتل سفلى, کران و منجان, کشم, کوف آب, کوهستان, یاوان, یکمگان
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, نیظام شهید, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
کندهار ارغستان, ارغنداب, اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, ریگ, شاه ولی کوت, شورابک, غورک, معروف, ميانشين, میوند, نیش, پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن تقویت تعلیم و تربیه در افغانستان (SEA II) - 31828 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2014-05-14 2020-09-30 تکمیل
موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Civic & Voter Education Project - ACEP حکومت داری خوب
کنر اسد آباد, خاص کنر, مرور
2019-05-05 2019-08-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی فراهم نمودن خدمات صحی ُتغذیه و خدمات محافظوی توسط تیم های سیار برای متاثر شوندگان خشک سالی در ولایت غور و هرات صحت
غور دولینه
هرات ادرسکن, انجیل, زنده جان
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
همکاری های جهانی تغذیه برای اطفال و مادران باردار و شیرده صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز کارخانه سیار چهارمغز تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین کمکهای حمایوی و تعلیمی به بیجاشدگان آسیب دیده از منازعات مسلحانه(۱۹۰۹) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, سرخ رود
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات انجیل
کابل شکر دره
کندهار اسپین بولدک, شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی, کندهار
زابل قلات, میزان
2019-04-01 2021-05-31 تکمیل