جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری فعالیت صحت
کندز کندوز
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع مواد غذایی برای سیلاب دیدگان ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-02-10 2019-04-10 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي ارایه خدمات مصؤنیتی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع مواد غذای برای بیجا شدگان داخلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها پروژه ماین پاکی محلی ولایت لوگر مبارزه با حوادث (اضطراری)
لوگر محمد آغه
2019-09-01 2020-04-15 تکمیل
اکشن اید Community Based Eco-DRR (CBED) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
2018-11-08 2021-04-30 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان مرکز حمایوی زنان ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2018-02-01 2020-12-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان مرکز حمایوی زنان ولایت پروان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
2018-02-01 2020-12-31 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
2018-06-01 2019-02-28 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
سمنگان روی دو آب
2018-06-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان مدیریت زنجیره تامینات ( انگور و کشمش ) زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام
کابل استالف, شکر دره, فرزه
2019-10-23 2022-12-31 تحت کار
کمیته بین المللی نجات (GX991) کمک زمستانی و سر پناه برای بیجا شده گان از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, گذره
2019-02-20 2019-07-19 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه از جعبه سیاه تا به ساختن بلوک ها:( همکاری دولت و شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی در بخش صحت و معارف) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه از جعبه سیاه تا به ساختن بلوک ها:( همکاری دولت و شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی در بخش صحت و معارف) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه از جعبه سیاه تا به ساختن بلوک ها:( همکاری دولت و شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی در بخش صحت و معارف) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان باغچه مرغداری زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس قادس, قلعه نو, مقر
2019-01-14 2020-02-12 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برنامه شامل سازی مردم عام از فرایند های کشوری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2014-03-01 2019-07-31 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به خشکسالی 2018(حفظ الصحه و بهبود مصونیت غذایی وامرار معیشت )TOP UP مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2018-11-04 2019-02-04 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به خشکسالی 2018(حفظ الصحه و بهبود مصونیت غذایی وامرار معیشت )TOP UP مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2018-11-04 2019-02-04 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (SV542) پاسخګویی مشترک افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, رودات, سرخ رود, مومند دره, کوز کنر, گوشته
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی, کلکان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
بدخشان دراییم
2018-05-01 2019-04-18 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
بدخشان دراییم
2018-05-01 2019-04-18 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه دسترسی به عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشاف کوپراتیف های زراعتی بین المللی برنامه زنجیره ارزش/نباتات با ارزش زراعتی افغانستان AVC-HVC زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-09-20 2023-08-01 تحت کار
کمیته بین المللی نجات (TA034) بلند بردن دسترسی به اب ، خدمات، بهداشت وزیرساختهای بهداشتی برای دختران مکتب در ولایت هلمند تعلیم و تربیه
هلمند لشکرگاه
2018-10-01 2019-07-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TA034) بلند بردن دسترسی به اب ، خدمات، بهداشت وزیرساختهای بهداشتی برای دختران مکتب در ولایت هلمند تعلیم و تربیه
هلمند لشکرگاه
2018-10-01 2019-07-31 تکمیل
دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه د مدنی ګډون او پوهاوی پروژه حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, چپرهار, کامه
2019-01-15 2019-07-31 تکمیل
نی قلعه تجلیل از 30 سالگی کنوانسیون حقوق طفل تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
2019-09-23 2020-01-20 تکمیل
اکشن اید Community Based Eco-DRR (CBED) مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان, پنجاب, یکاولنگ
2018-11-08 2021-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ماین پاکی بشردوستانه در حمایت از پلان کاری عملیاتی DMAC در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, سالنگ, چاریکار, کوه صافی
کنر اسد آباد, خاص کنر
بامیان شبر, کهمرد
2019-04-03 2020-03-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TFI54) مساعدت های نقدی بشری برای خانواده های آسیب دیده از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (TFI54) مساعدت های نقدی بشری برای خانواده های آسیب دیده از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه ابتکار کار آفرینی و توانمند سازی جوانان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
تخار تالقان
2019-01-20 2019-07-20 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین معیشت پایدار، توسعه حکومتداری و کارایی قانون در افغانستان(۱۹۰۲) مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
نورستان وامه, پارون
2019-05-09 2019-09-30 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه نسوان بتاش، فیض آباد بدخشان تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2019-06-12 2019-06-25 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
بلخ مزار شریف
2016-01-01 2019-03-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته پروګرام تغذی برای افراد مورد هدف صحت
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر نهاد اجرایی ملی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-18 2019-05-17 تکمیل