جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته خدمات زراعتی و مالداری به اشتراک مردم/ بخش کوچیها زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان بگرام, جبل السراج, سیاه گردی غوربند, شینواری, چاریکار
لوگر ازره, برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کلکان
2014-01-26 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه، تعلیمی و هنری حامی حمایت از زنان در افغانستان حکومت داری خوب
هرات انجیل
2019-06-04 2019-12-04 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه حمایت از پروسه محافظه و توانمند سازی اطفال افغانستان تعلیم و تربیه
لوگر خوشی, محمد آغه, پل علم
2019-10-01 2021-02-28 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته ازدیاد شناسایی، کاهش و تلاشهای جلوگیری بیماری مرض تب خون دهنده کانگو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کوت, گوشته
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل ده سبز, شکر دره, فرزه, قره باغ, چهار آسیاب
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته ازدیاد شناسایی، کاهش و تلاشهای جلوگیری بیماری مرض تب خون دهنده کانگو زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کوت, گوشته
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, شبر
هرات انجیل, کرخ, گذره
کابل ده سبز, شکر دره, فرزه, قره باغ, چهار آسیاب
بلخ بلخ, دهدادی, نهر شاهی
کندهار ارغنداب, دامان
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Advocacy for on duty Doctors in Directorate of Public Health Nangarhar صحت
ننگرهار جلال آباد
2019-08-20 2019-10-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک زمستانی برای بیجاشده گان داخلی در ولایات پکتیکا و نورستان مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, سروبی, شرن
نورستان پارون
2019-11-15 2020-05-14 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه (Unconditional (USS مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي تقویت ظرفیت ها و بهبود دسترسی به فرصت ها با تقویت انسجام اجتماعی و حمایت کردن پروژه های PSN (مردم با ضرورت های مشخص) با عملی نمودن پروژه های CPM (اقدامات حفاظتی جامعه) برای دوباره انسجام کردن عودت کننده ها٫ بی جاشده گان و مردم میزبان. مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اثر مراکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-09-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه اثر مراکز آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر تعلیم و تربیه
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-09-01 2020-08-31 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب نسوان شهر کهنه رستاق، ولایت تخار تعلیم و تربیه
تخار رستاق
2019-06-02 2019-06-17 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه نسوان بتاش، فیض آباد بدخشان تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2019-06-12 2019-06-25 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه نسوان بتاش، شهر فیض آباد بدخشان تعلیم و تربیه
بدخشان فیض اباد
2019-06-12 2019-06-25 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ارتقای زنان در حکومت به همکاری Chemomics Inc حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-02-01 2019-03-02 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ترتیب و اماده ساختن ی یک ویدیو مستند برای دفتر British Council تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-27 2019-05-23 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي ایجاد سهولت های صحی از طریق اعمار تعمیر ها و ملحقات ان صحت
ننگرهار در بابا, مومند دره
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي ایجاد سهولت های صحی از طریق اعمار تعمیر ها و ملحقات ان صحت
ننگرهار در بابا, مومند دره
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان اماده ساختن مواد ضروری برای کمیسون مستقل انتخابات حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-02-24 2019-04-24 تکمیل
بشری خیریه موسسه ډ ټولنیز مصؤنیت برنامه تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-02-15 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team helamd(MHT) صحت
هلمند ناوه بارکزائی, نهر سراج
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان mobile health team helamd(MHT) صحت
هلمند ناوه بارکزائی, نهر سراج
2018-03-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community -led total sanitation (CLTS صحت
هلمند گرمسیر
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community -led total sanitation (CLTS صحت
هلمند گرمسیر
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community based nutrition package(CBNP صحت
هلمند باغران, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه خدماتی جوانان افغان (community based nutrition package(CBNP صحت
هلمند باغران, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, کلکان, گرمسیر
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
شلتر فار لایف conditional seasonal support/کمک های فصلی مشروت مصئونیت اجتماعی
بدخشان راغستان, کوهستان, یاوان
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع خیمه ها برای مردم بی سرپناه و مکاتب دولتی که سرپناه نداشته اند مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, رودات, کامه
لوگر محمد آغه, پل علم
کابل بگرام, خاک جبار, سروبی, موسهی
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز Charmaghz Mobile Blue Library تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان فیلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه د شکایاتو د کمیسون د کارنو څخه کتنه حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-12-10 2020-12-06 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن Governance حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-11-15 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن Governance حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-15 2019-11-15 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن Her Voice - Her Right مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن Her Voice - Her Right مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
بی بی سی میدا اکشن Her Voice - Her Right مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال هر صدا شنیده میشود (EVC) تعلیم و تربیه
بلخ خلم, چار کنت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان مکاتب رڼا تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان نتیجه (NATEJA) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2018-09-06 2019-01-16 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان نتیجه (NATEJA) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید, پل خمری
2018-09-06 2019-01-16 تکمیل
شلتر فار لایف کورس های حرفوی مسلکی و فنی مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-08-01 2019-03-05 تکمیل
شلتر فار لایف کورس های حرفوی مسلکی و فنی مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-08-01 2019-03-05 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2018-08-01 2019-02-15 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2018-08-01 2019-02-15 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخگویی به خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بدخشان تيشکان, تگاب, شهر بزرگ, يفتل سفلى, کشم
2018-10-01 2019-03-31 تکمیل
شلتر فار لایف پاسخگویی به خشک سالی مصئونیت اجتماعی
بدخشان تيشکان, تگاب, شهر بزرگ, يفتل سفلى, کشم
2018-10-01 2019-03-31 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارغنج خواه, فیض اباد, وردوج, کشم
تخار تالقان, رستاق, ورسج, کلفگان
2019-04-10 2019-10-09 تکمیل
شلتر فار لایف احیای زیربناها و کاهش خطرات حوادث زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, شهدا, فیض اباد, کشم
2019-05-01 2019-10-31 تکمیل