جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت اطفال جهت دسترسی به آموزش و تعلیم وتربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع گوشت قربانی در عید قربان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
کابل خاک جبار
2019-07-15 2019-08-15 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کرخ
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
بریمن فعالیت آب و حفظ الصحه شهری (AUWS Activity) زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-04-07 2023-03-09 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ دهی به نیازهای سرپناه و مواد زمسانی در ولسوالی مقر و بالامرغاب ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس بالامرغاب, مقر
2019-11-06 2020-05-05 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ارزیابی چند سکتوره افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, کرخ, کهسان
2019-07-15 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه PPP Nuristan صحت
نورستان پارون
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه PPP Nuristan صحت
نورستان پارون
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه PPP Nuristan صحت
نورستان پارون
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین انکشاف سرپناه اضطراری و مساعدت زمستانی به جوامع بیجاشدگان خشکسالی در ولایت های هرات و بادغیس(۱۹۲۲) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
بادغیس قلعه نو
2019-11-10 2020-05-09 تکمیل
لشکر ترحم همکاری های بشردوستانه برای بیجا شدگان داخلی در غرب کشور زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, هرات
2018-06-15 2019-12-14 تکمیل
لشکر ترحم همکاری های بشردوستانه برای بیجا شدگان داخلی در غرب کشور زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, هرات
2018-06-15 2019-12-14 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت افغان های بیجا شده از طریق انتقال از امداد به توانبخشی، مرحله سوم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات, کهسان
کابل ده سبز, کابل
کندهار کندهار
2018-01-04 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت افغان های بیجا شده از طریق انتقال از امداد به توانبخشی، مرحله سوم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات, کهسان
کابل ده سبز, کابل
کندهار کندهار
2018-01-04 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-02-20 2019-06-19 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارایه خدمات تغذیه ای به جمعیت آسیب دیده با خشکسالی در مناطق هدف استان سرپل صحت
سرپل سرپل
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارایه خدمات تغذیه ای به جمعیت آسیب دیده با خشکسالی در مناطق هدف استان سرپل صحت
سرپل سرپل
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه ای به جمعیت آسیب دیده در خشکسالی در استان های زابل و نورستان صحت
نورستان پارون
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت جذب شده از خشکسالی در استان های سرپول، سمنگان و هلمند صحت
سرپل سرپل
سمنگان حضرت سلطان
هلمند لشکرگاه
2018-09-22 2019-03-21 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت جذب شده از خشکسالی در استان های سرپول، سمنگان و هلمند صحت
سرپل سرپل
سمنگان حضرت سلطان
هلمند لشکرگاه
2018-09-22 2019-03-21 تکمیل
مؤسسه کاردو سواد آموزی تعلیم و تربیه
غور لعل و سرجنگل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه تعلیمی ، محیط زئیست وتوسعه زنان Every voice count تعلیم و تربیه
کابل بگرام
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان کورس سوادآموزی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-20 2020-04-14 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال تحقیق در مورد دست رسی دختران به تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
پروان بگرام, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, حصارک
بدخشان بهارک, فیض اباد, يفتل سفلى
کابل بگرام, میر بچه کوت, کابل
بلخ بلخ, خلم, چار کنت
کندهار دامان, دند, کندهار
2018-04-01 2021-04-24 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال تحقیق در مورد دست رسی دختران به تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
پروان بگرام, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, حصارک
بدخشان بهارک, فیض اباد, يفتل سفلى
کابل بگرام, میر بچه کوت, کابل
بلخ بلخ, خلم, چار کنت
کندهار دامان, دند, کندهار
2018-04-01 2021-04-24 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان دادخواهی برای ایجاد شرایط کاری برای زنان حکومت داری خوب
هرات هرات
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت در حالات اضطراری / بین بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-20 2019-09-26 تکمیل
موسسه تعاونی و انکشافی توفیق پروژه تعلیمی برای دختران تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-05-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان راه اندازی ورکشاپ های آموزشی بخاطر بالا بردن سطح آگاهی جامعه در مورد برابری اجتماعی مصئونیت اجتماعی
بدخشان تيشکان
2019-07-15 2019-07-15 تکمیل
موسسه تلاش های انکشافی افغانستان Green Park Establishment in Khak-e-Jabar District Kabul زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه تلاش های انکشافی افغانستان Green Park Establishment in Khak-e-Jabar District Kabul زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مصئونیت اجتماعی
تخار نمک آب, چاه آب
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت شهر ما خانه ما مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2019-01-01 2019-05-30 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت ازدواج با رضایت، فامیل خرسند مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2019-10-15 2020-06-15 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پروگرام مساعدت های دادخواهی حقوقی تعلیم و تربیه
تخار حضر سموچ, رستاق, نمک آب
2019-12-27 2020-12-26 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان (ERM8) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان (ERM8) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های پل علم و خوشی ولایت لوگر زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, پل علم
2018-10-30 2019-11-07 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های پل علم و خوشی ولایت لوگر زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, پل علم
2018-10-30 2019-11-07 تکمیل
موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان برگزاری تریننگ های تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل, کلکان, گلدره
2018-12-20 2019-07-31 تکمیل
موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان برگزاری تریننگ های تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل, کلکان, گلدره
2018-12-20 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 30 قطعه ای تخمی به سطح خانواده ها در ولسوالی های موسهی ، چارآسیاب ، ده سبز و سروبی )ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل ده سبز, سروبی, موسهی, چهار آسیاب
2019-01-14 2020-01-22 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های استالف و شکردره ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل استالف, شکر دره
2019-01-14 2020-01-22 تکمیل