جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د کامی دوریا مرستو موسسه ترمیم مساجد و کمک بهاستادان مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
دقانون غوستونکی موسسه مشاهده از روند محاکم حکومت داری خوب
هرات هرات
2018-11-26 2019-03-31 تکمیل
دقانون غوستونکی موسسه مشاهده از روند محاکم حکومت داری خوب
هرات هرات
2018-11-26 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک گسترش و دسترسی به فضای امن در محدوده افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, خاک جبار, ده سبز, پغمان, کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دقانون غوستونکی موسسه ظرفیت سازی وکلای مدافع حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-04-01 2019-09-30 تکمیل
دقانون غوستونکی موسسه مساعدت حقوقی برای زنان حکومت داری خوب
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
دقانون غوستونکی موسسه مساعدت حقوقی برای زنان حکومت داری خوب
کابل استالف, شکر دره, قره باغ, پغمان, کابل
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک سرپناه اضطراری به جمعیت های متاثر شده از سیل در افغانستان مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
کندهار میوند, پنجوایی, ژيری
2019-03-24 2019-10-23 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن سرپناه اضطراری به بیجاشده گان داخلی (IDP)) که در ولایت هرات از خشک سالی متاثر شده اند. مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-09-20 2019-03-19 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن سرپناه اضطراری به بیجاشده گان داخلی (IDP)) که در ولایت هرات از خشک سالی متاثر شده اند. مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-09-20 2019-03-19 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, گوشته
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, کندهار
2018-06-01 2019-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها و مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, گوشته
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, کندهار
2018-06-01 2019-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن سرپناه اضطراری و پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-24 2019-04-24 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن سرپناه اضطراری و پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-24 2019-04-24 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک نجات زنده گی و محافظت مردم که از خشک سالی 2018 در افغانستان متاثر میشوند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
کندهار خاکریز, شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2018-01-09 2019-05-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک نجات زنده گی و محافظت مردم که از خشک سالی 2018 در افغانستان متاثر میشوند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه
کندهار خاکریز, شاه ولی کوت, میوند, ژيری
2018-01-09 2019-05-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک غذای متنوع مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
هرات هرات, کهسان
کندهار ارغنداب, پنجوایی, کندهار
2017-08-01 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک غذای متنوع مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
هرات هرات, کهسان
کندهار ارغنداب, پنجوایی, کندهار
2017-08-01 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک غذای متنوع مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود
هرات هرات, کهسان
کندهار ارغنداب, پنجوایی, کندهار
2017-08-01 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های زمستانی برای مردم آسیب پذیر و متاثرشده در افغانستان مصئونیت اجتماعی
وردک میدانشهر
هرات هرات
کابل کابل
2019-11-08 2020-04-30 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ماین پاکی بشردوستانه در ولایات پنجشیر و ننگرهار افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
ننگرهار مومند دره
بغلان تاله و برفک
پنجشیر پریان
کابل ده سبز
2018-07-01 2019-10-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک ماین پاکی بشردوستانه در ولایات پنجشیر و ننگرهار افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام
ننگرهار مومند دره
بغلان تاله و برفک
پنجشیر پریان
کابل ده سبز
2018-07-01 2019-10-31 تکمیل
همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro Bambini Di Kabul PBK تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت اطفال جهت دسترسی به آموزش و تعلیم وتربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ حمایت اطفال جهت دسترسی به آموزش و تعلیم وتربیه در افغانستان تعلیم و تربیه
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه خیریه الخیر توزیع گوشت قربانی در عید قربان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود
کابل خاک جبار
2019-07-15 2019-08-15 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کرخ
2019-01-01 2019-08-31 تکمیل
بریمن فعالیت آب و حفظ الصحه شهری (AUWS Activity) زیر بینا
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
هرات هرات
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-04-07 2023-03-09 تحت کار
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات زنده جان
2018-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان پاسخ دهی به نیازهای سرپناه و مواد زمسانی در ولسوالی مقر و بالامرغاب ولایت بادغیس مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس بالامرغاب, مقر
2019-11-06 2020-05-05 تکمیل
موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان ارزیابی چند سکتوره افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, هرات, کرخ, کهسان
2019-07-15 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه PPP Nuristan صحت
نورستان پارون
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه PPP Nuristan صحت
نورستان پارون
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه PPP Nuristan صحت
نورستان پارون
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه جوانان افغان در عصر نوین دختران تئاتریست سفیران برابری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین انکشاف سرپناه اضطراری و مساعدت زمستانی به جوامع بیجاشدگان خشکسالی در ولایت های هرات و بادغیس(۱۹۲۲) مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل
بادغیس قلعه نو
2019-11-10 2020-05-09 تکمیل
لشکر ترحم همکاری های بشردوستانه برای بیجا شدگان داخلی در غرب کشور زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, هرات
2018-06-15 2019-12-14 تکمیل
لشکر ترحم همکاری های بشردوستانه برای بیجا شدگان داخلی در غرب کشور زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, هرات
2018-06-15 2019-12-14 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت افغان های بیجا شده از طریق انتقال از امداد به توانبخشی، مرحله سوم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات, کهسان
کابل ده سبز, کابل
کندهار کندهار
2018-01-04 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک حمایت افغان های بیجا شده از طریق انتقال از امداد به توانبخشی، مرحله سوم مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات, کهسان
کابل ده سبز, کابل
کندهار کندهار
2018-01-04 2019-03-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک بهبود شرایط امن و شرافتمندانه زندگی از طریق فراهم نمودن پول نقد برای رفع نیازمندی های زمستانی به بیجاشده گان داخلی (IDP) که در ولایت هرات از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2019-02-20 2019-06-19 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) زیر بینا
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارایه خدمات تغذیه ای به جمعیت آسیب دیده با خشکسالی در مناطق هدف استان سرپل صحت
سرپل سرپل
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارایه خدمات تغذیه ای به جمعیت آسیب دیده با خشکسالی در مناطق هدف استان سرپل صحت
سرپل سرپل
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل