جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-03-01 2019-12-15 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آنسایت تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی، و مرکز حقوقی فامیلی رایگان ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-21 2019-12-15 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی، و مرکز حقوقی فامیلی رایگان ولایت بادغیس مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-21 2019-12-15 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2018-11-16 2019-12-15 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت غور مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2018-11-16 2019-12-15 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس رشد جامعه توسط تعلیم و تربیه (CUTE) تعلیم و تربیه
هرات گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2018-12-16 2019-12-15 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2018-12-16 2019-12-15 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقاء سطح تعلیمی و هماهنگی در جوامع (ILLHC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس توسعه نیروی کاری حرفه ای (PWD) تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ندای زن مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت نیمروز مصئونیت اجتماعی
نیمروز زرنچ
2019-01-01 2019-12-15 تکمیل
مؤسسه ماین پاکی پروژه سروی تخنیکی ماین و مواد منفجر ناشده تاپی در ولایت کندهار مصئونیت اجتماعی
کندهار دامان, میوند, پنجوایی
2019-10-10 2019-12-10 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, نیلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, ورث, یکاولنگ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آن سایت تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مطالعات زنان برای صلح برنامه آگاهی عامه و اشتراک زنان در صفوف پولیس ملی افغانستان حکومت داری خوب
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه های محلی و مراکز تعلیمی موقتی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, ده بالا, رودات, سرخ رود
کنر اسد آباد, مرور
2018-05-01 2019-03-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه های محلی و مراکز تعلیمی موقتی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, ده بالا, رودات, سرخ رود
کنر اسد آباد, مرور
2018-05-01 2019-03-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه اعمار مکتب ابتدایه حسن زی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-21 2019-12-31 تکمیل
کورد اید کمک های بشر دوستانه برای بیجاه شدگان داخلی، عودت کنندگان و مردم اصلی مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان, کرخ, کشک (روبات سنگی), کهسان
2019-01-01 2021-09-30 تحت کار
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, دره نور, رودات, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کنسرن برنامه تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
تخار رستاق
2019-05-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحی اساسی وعرضه مجموعه صحی شفاخانه ئی درولایت پکتیکا صحت
پکتیکا اورمماى, اورگون, اومنه, برمل, تورو, جانی خیل, دلا وکشامند, زرغون شهر, زیروک, سرحوضه, سروبی, شرن, مته خان, نيکه, وازه خوا, گمل, گیان, یحی خیل, یوسف خیل
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان آماده گی و پاسخدهی به حالات اظطرار در شمال افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, جرم, دراییم, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان
بغلان اندر آب, خنجان, دوشی, پل خمری
2018-10-15 2019-10-14 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان آماده گی و پاسخدهی به حالات اظطرار در شمال افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
بدخشان اشکاشم, جرم, دراییم, زیباک, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان
بغلان اندر آب, خنجان, دوشی, پل خمری
2018-10-15 2019-10-14 تکمیل
موسسه اداره و انکشاف صحت عرضه خدمات صحی اساسی وعرضه خدمات اساسی شفاخانه ئی درولایت خوست صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان رشد دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, غوریان, هرات, کرخ, گذره
بادغیس آب کمری, قلعه نو, مقر
2017-11-01 2020-10-30 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان طرح معلومات مشترک برای سیستم هشدار دهی قبلی به شیوه مردم محوری مبارزه با حوادث (اضطراری)
پنجشیر پریان
2018-11-01 2019-10-31 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان برنامه آب رسانی و حفظ الصحه ( WASEP) زیر بینا
بدخشان واخان
2019-01-01 2019-10-31 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان کاهش خطرات حوادث به شیوه مردم محوری مبارزه با حوادث (اضطراری)
بامیان بامیان, شبر, ورث, پنجاب
بدخشان اشکاشم, دراییم, دروازه بالا, دروازه پائین, شکي, شیغنان, فیض اباد, واخان, وردوج, یکمگان
بغلان اندر آب, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
سرف افغانستان باز توانی معلولین زون غرب تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری فراهم نمودن کمکهای بشری برای فامیل های بی جاشده ګان وبرګشت کننده ها مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود
کنر خاص کنر
2019-01-01 2019-03-30 تکمیل
دفتر آقا خان برای اسکان پروگرام ارتقای سطح پایداری جامعه به همکاری دولت استرالیا مبارزه با حوادث (اضطراری)
کندز خان آباد, علی آباد, کندوز
بامیان بامیان, ورث, پنجاب
بدخشان شکي
تخار تالقان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان حمایت های موسومی - توزیع پول نقد بدون قید و شرط برای مستحقین مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان جمعیت آسیب پذیر در زندان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, گذره
2015-04-20 2020-06-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن جنرال گرانت - 20001 مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه دفتر هماهنگی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید ظرفیت سازی محلی جهت کاهش خطرات حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
بلخ شولگره
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
کورد اید ظرفیت سازی محلی جهت کاهش خطرات حوادث طبعیی مصئونیت اجتماعی
بلخ شولگره
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل