جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
برکت افغانستان آمریت های معارف ولسوالی ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان کورسهای آموزشی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان برنامه حکومتداری خوب برای شهروندان افغانستان حکومت داری خوب
بادغیس آب کمری, قادس, مقر
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان لیسه ملاکریم نظر تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
تخار تالقان
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
پلین انک قصه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه برنامه نویسی برای ایجاد انگیزه آموزش مهارت های کامپیوتری و گرافیکی بانوان تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
موسسه گهواره صلح و دوستی تعلیم و تربیه
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-02-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند روش تحقیق تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-08-23 2019-09-23 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت تعلیمی وتربیتی تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه تعلیمی وتربیتی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-03-01 تکمیل
صحی بین المللی کانادا تحقیق در مورد مریضان سایبری تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زمان آکاهی عامه ترویج فرهنگ رهبریت جوانان از طریق صلح تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
برکت افغانستان مکتب سواد حیاتی تعلیم و تربیه
فاریاب قرغان
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل
برکت افغانستان سواد آموزی تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه مهره دوزی و سواد آموزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-14 2019-06-22 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه مهره دوزی و سواد آموزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-14 2019-06-22 تکمیل
موسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان آموزش قرآنکریم برای دختران و زنان معلول و بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت اموزش معلیمین تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-11-04 2019-04-30 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت اموزش معلیمین تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-11-04 2019-04-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی ادغام مجدد بازگشت کنندگان وآگاهی دهی در رابطه به مسایل اجتماعی وراه حل های مشکلات روانی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2019-10-30 2020-10-29 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی کمک های اضطراری ( آب، حفظ الصحه، و بهداشت) برای ولایت زابل صحت
زابل شاه جوی, قلات
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی کمک های اضطراری ( آب، حفظ الصحه، و بهداشت) برای ولایت زابل صحت
زابل شاه جوی, قلات
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری فعالیت صحت
کندز کندوز
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
نریوال صحی هیأ ت جلوگیری از خشونت های خانواده گی و مسائل مربوط به جندر صحت
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, دولت آباد, زاری, شهرک حیرتان, شورتیپه, شولگره, مرمل, مزار شریف, نهر شاهی, چار بولک, چار کنت, چمتال, کشنده, کلدار
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه دسترسی به عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به خشکسالی 2018(حفظ الصحه و بهبود مصونیت غذایی وامرار معیشت )TOP UP مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2018-11-04 2019-02-04 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی به خشکسالی 2018(حفظ الصحه و بهبود مصونیت غذایی وامرار معیشت )TOP UP مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور
2018-11-04 2019-02-04 تکمیل
برکت افغانستان مکتب بیش کپه سرخ تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه
2019-03-23 2019-12-06 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه ابتکار کار آفرینی و توانمند سازی جوانان مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
تخار تالقان
2019-01-20 2019-07-20 تکمیل
بنیاد بیات کمک از طرف بیاد بیات به نیازمندان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-12 2019-07-21 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, پنجاب
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, پنجاب
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, پنجاب
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
اکشن اید تقویت پاسخگویی در مقابل خشونت علیه زنان در ولایت های هرات و بامیان افغانستان مصئونیت اجتماعی
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, پنجاب
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, گذره
کابل کابل
2016-01-15 2019-10-15 تکمیل
افغان اید حمایت های عاجل معشیت برای دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
افغان اید حمایت های عاجل معشیت برای دهاقین زراعت ، مالداری و آبیاری
غور دولت یار, لعل و سرجنگل, چغچران
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
بنیاد بیات کمک از طرف بیاد بیات به نیازمندان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-12 2019-07-21 تکمیل
افغان اید کمک های عاجل اضطراری معیشتی برای دهاقین متضرر از خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان
غور دولت یار, چغچران
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر نهاد اجرایی ملی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-18 2019-05-17 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه از جعبه سیاه تا به ساختن بلوک ها:( همکاری دولت و شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی در بخش صحت و معارف) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه از جعبه سیاه تا به ساختن بلوک ها:( همکاری دولت و شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی در بخش صحت و معارف) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه از جعبه سیاه تا به ساختن بلوک ها:( همکاری دولت و شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی در بخش صحت و معارف) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان اید توزیع بسته های اسطراری مصونیت غذایی زراعت و مالداری برای متضررین خشکسالی در ولایت غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک
2018-09-18 2019-01-30 تکمیل
افغان اید توزیع بسته های اسطراری مصونیت غذایی زراعت و مالداری برای متضررین خشکسالی در ولایت غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور شهرک
2018-09-18 2019-01-30 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه نظارت از روند تطبیق قطعنامه 1325 به سطح محلی و ملی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه دفتر هماهنگی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی برنامه سو تغذی برای اطفال صحت
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, غورماچ, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل