جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زمان آکاهی عامه ترویج فرهنگ رهبریت جوانان از طریق صلح تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان بهره برداری و نگهداری از مرکز اطلاعات صحی صحت
کابل کابل
2019-03-15 2021-07-31 تحت کار
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, صیاد
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کمک های اضطراری زراعتی به دهاقین آسیب پذیر خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سرپل سرپل, صیاد
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین توزیع عاجل مواد غذایی در قلعه نو(۱۸۳۶) مبارزه با حوادث (اضطراری)
بادغیس قلعه نو
2018-11-29 2019-06-30 تکمیل
آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان ترتیب و تولید یک ویدیو یی مسنتد برای دفتر ASMO صحت
کابل کابل
2019-01-05 2019-02-28 تکمیل
موسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان آموزش قرآنکریم برای دختران و زنان معلول و بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد غذای مصئونیت اجتماعی
پروان سرخ پارسا, سیاه گردی غوربند, شیخ علی, شینواری
2019-08-15 2019-10-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت توزیع مواد در حالت اضطرار مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون, شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
وردک جلریز, نرخ
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
سمنگان ایبک
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه مهره دوزی و سواد آموزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-14 2019-06-22 تکمیل
اسیادتولنی پرمختیائی موسسه مهره دوزی و سواد آموزی مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-04-14 2019-06-22 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مرکز حمایوی اطفال (شیلتر) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-15 2019-12-15 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GO377) کمک به پایداری افغانستان ذریعه فراهم سازی کمک های اضطراری مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, علی شیر, قلندر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
پکتیا جاجی, دند و پتان, زرمت, سید کرم, شواک, لاجه احمد خیل, چمکنی, گردیز
ننگرهار بتی کوت, بهسود, خوگیانی, در بابا, رودات, سرخ رود, لعل پور, مومند دره, چپرهار, کوت, کوز کنر, گوشته
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
هرات انجیل, زنده جان, هرات, کرخ, کشک کهنه, گذره
هلمند لشکرگاه, مارجه, ناد علی, ناوه بارکزائی, کلکان, گرمسیر
بادغیس قلعه نو
2018-09-29 2019-09-28 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (شھر هرات) حکومت داری خوب
هرات هرات
2017-05-10 2020-05-09 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (شھر هرات) حکومت داری خوب
هرات هرات
2017-05-10 2020-05-09 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (شھر هرات) حکومت داری خوب
هرات هرات
2017-05-10 2020-05-09 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX970)کمک های زمستانی (پول نقد و خیمه) به بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو, مقر
2018-09-16 2019-03-15 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX970)کمک های زمستانی (پول نقد و خیمه) به بیجاشدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو, مقر
2018-09-16 2019-03-15 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت اموزش معلیمین تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-11-04 2019-04-30 تکمیل
موسسه حرکت به سوی مصونیت اموزش معلیمین تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-11-04 2019-04-30 تکمیل
نریوال مسلم هندز ذکات الفطر مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2019-05-31 تکمیل
نی قلعه پروژه تعلیمات قبل از مکتب تعلیم و تربیه
غزنی قره باغ
2018-04-21 2020-12-31 تکمیل
ایمرجنسی موسسه ایمرجنسی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان ACEP مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, شهرستان, میرامور, نیلی, کيتی
2018-12-05 2019-07-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پرګرام حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
لوگر محمد آغه
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان پرګرام حفظ الصحه عمومی به رهبری جامعه صحت
لوگر محمد آغه
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک فراهم نمودن آگاهی از خطرات ماین ها/ مهمات بجامانده از جنگ برای مهاجرین و عودت کننده گان در مراکز عودت کننده گان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, مومند دره
نیمروز زرنچ
هرات کهسان
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک
2019-05-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه پيام نو براي زنان افغان ACEP مصئونیت اجتماعی
دایکندی خدیر, شهرستان, میرامور, نیلی, کيتی
2018-12-05 2019-07-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم منتظر نه میماند تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک, پنجوایی, کندهار
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کندهار ژيری
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
هیلو ترست ماین پاکی مصئونیت اجتماعی
پروان شینواری
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کندهار ژيری
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه اعمار صنوف درسی در مکاتب، مبرز و چاه به اطفال عودت کننده گان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2018-08-01 2019-04-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه اعمار صنوف درسی در مکاتب، مبرز و چاه به اطفال عودت کننده گان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2018-08-01 2019-04-30 تکمیل
اکتید کمک های معیشت اضطراری به دهاقین متاثیر از خشکسالی در بدخشان زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان ارگو, بهارک
2018-11-21 2019-03-31 تکمیل
موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان کمپاین آگاهی دهی منع خشونت علیه زن صحت
بامیان بامیان
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-02-19 2020-02-18 تکمیل
دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه نظارت از روند تطبیق قطعنامه 1325 به سطح محلی و ملی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX977) کمک های زمستانی برای بیجا شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX977) کمک های زمستانی برای بیجا شدگان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین توسعه اجتماعی میان مرزی از طریق تعلیم و تربیه اساسی دائیمی و افزایش دسترسی ایشان به امکانات آب پاک و حفظ الصحه(۱۹۰۳) مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, شمل, مندوزی, گربز
2019-01-01 2021-08-31 تحت کار
افغان پلاننگ اجنسی ادغام مجدد بازگشت کنندگان وآگاهی دهی در رابطه به مسایل اجتماعی وراه حل های مشکلات روانی مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد
2019-10-30 2020-10-29 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال تعلیم منتظر نه میماند پروژه (ضمیمه) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی دادخواهی برای بلند نمودن صدای افغانها در پروسه ملی صلح مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-09-01 2020-11-30 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (ولسوالی ھای-ھرات) حکومت داری خوب
هرات زنده جان, پشتون زرغون
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (ولسوالی ھای-ھرات) حکومت داری خوب
هرات زنده جان, پشتون زرغون
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
اکسفام نووب برنامھ ملی میثاق شھروندی (ولسوالی ھای-ھرات) حکومت داری خوب
هرات زنده جان, پشتون زرغون
2017-05-06 2020-05-05 تکمیل
کمیته بین المللی نجات (GX990) کمک زمستانی و سر پناه برای بیجا شدګان داخلی مصئونیت اجتماعی
بادغیس قلعه نو
2019-02-20 2019-07-19 تکمیل
موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری فعالیت صحت
کندز کندوز
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل