جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خانقاه, خمیاب, خواجه دوکوه, درزاب, شبرغان, فیض آباد, قرقین, مردیان, مينگجيک
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند مدیریت تنظیم منابع طبیعی و توستعه پایدار معیشت زراعتی ( سمت شمال ) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند مدیریت تنظیم منابع طبیعی و توستعه پایدار معیشت زراعتی ( سمت شمال ) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند مدیریت تنظیم منابع طبیعی و توستعه پایدار معیشت زراعتی ( سمت شمال ) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند مدیریت تنظیم منابع طبیعی و توستعه پایدار معیشت زراعتی ( سمت شمال ) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مردم ضرورتمند مدیریت تنظیم منابع طبیعی و توستعه پایدار معیشت زراعتی ( سمت شمال ) زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
2015-11-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک, حضرت سلطان, خرم و سارباغ, دره صوف بالا, دره صوف پایان, روی دو آب, فیروز نخچیر
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی سمنگان مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
2017-11-08 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی ننگرهار مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی کنر مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان فلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب استاد محمد کریم کابلی، ناحیه یازده هم کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-08-20 2019-09-20 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز مشوره دهی تخار مصئونیت اجتماعی
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مرکز حمایوی زنان تخار مصئونیت اجتماعی
تخار اشکمش, بنگی, بهارک, تالقان, حضر سموچ, خواجه بهاندی, خواجه غار, درقد, دشت قلعه, رستاق, فرخار, نمک آب, ورسج, چال, چاه آب, کلفگان, ینگی قلعه
2019-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان نتیجه (NATJA) مصئونیت اجتماعی
بغلان پل خمری
2019-09-06 2019-01-16 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی برنامه تغذیه ای مبتنی بر جامعه (CBNP) در ولایت لغمان صحت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمایت پایدار در افغانستان آموزش مسلکی 200 تن از عودت کنندگان داخلی، مستضعفین داخلی و پیشبرد مرکز خدمات کاریابی/ تمدید مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
همکاری برای صلح و همبستگی دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه کمک قرطاسیه به مکتب بی بی ذینب تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-12-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه توضع قرطاسه به مکتب اۤپتدایه علم وهنر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-05 تکمیل
د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه پروژه توضع قرطاسه باب برای مکتب ابتدایه سولی(دسولی ښونڅی) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-12-24 2019-12-30 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات آمورش های حرفوی فرنیچر (Building Skill for Job) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات اموزشهای حرفوی مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان زندگی بهتر برای خانم ها صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-11-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان زندگی بهتر برای خانم ها صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2018-11-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان برنامه PSN , برنامه آموزش خیاطی و صنایع دستی , باز سازی برق آبی کوچک ,نظارت از اعمار مکتب 2+6 صنفی و مرکز اجتماعی, توزیع سولرسیستم, نصب واحد های مسکونی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور, نیلی
غور لعل و سرجنگل
بامیان 1یکاولنگ, بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد
وردک حصه اول بیهسود, مرکز بهسود
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه توانمند سازی رهبران جامعه حکومت داری خوب
خوست خوست
پکتیا گردیز
کنر اسد آباد
2018-09-07 2019-06-30 تکمیل
دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه توانمند سازی رهبران جامعه حکومت داری خوب
خوست خوست
پکتیا گردیز
کنر اسد آباد
2018-09-07 2019-06-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارتقاع ظرفیت کارمندان صحي و مراکز صحی جهت ارایه خدمات با کیفیت به متضررین خشونت به اساس جنسیت صحت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر محمد آغه
سمنگان ایبک
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس مقر
کندهار کندهار
زابل قلات
2017-10-17 2019-10-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارتقاع ظرفیت کارمندان صحي و مراکز صحی جهت ارایه خدمات با کیفیت به متضررین خشونت به اساس جنسیت صحت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر محمد آغه
سمنگان ایبک
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس مقر
کندهار کندهار
زابل قلات
2017-10-17 2019-10-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان ارتقاع ظرفیت کارمندان صحي و مراکز صحی جهت ارایه خدمات با کیفیت به متضررین خشونت به اساس جنسیت صحت
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
پکتیکا اورگون
خوست خوست
پکتیا گردیز
لوگر محمد آغه
سمنگان ایبک
نیمروز زرنچ
کابل کابل
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
بادغیس مقر
کندهار کندهار
زابل قلات
2017-10-17 2019-10-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل حمایت اجتماع - Faith and Development مصئونیت اجتماعی
غور تولک, تيوره, دولت یار, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
هرات ادرسکن, انجیل, اوبه, زنده جان, شیندند, غوریان, فارسی, هرات, پشتون زرغون, چشت شريف, کرخ, کشک (روبات سنگی), کشک کهنه, کهسان, گذره, گلران
بادغیس آب کمری, بالامرغاب, جوند, غورماچ, قادس, قلعه نو, مقر
2019-10-01 2022-09-30 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی قوی زنان متاثر از ناحیه خشونت به عدالت از طریق راهکار های اساس و پذیرفته شده فرهنگی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
ننگرهار کامه
کندز علی آباد, کندوز
تخار بهارک
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
مرکز توانمندی زنان دسترسی قوی زنان متاثر از ناحیه خشونت به عدالت از طریق راهکار های اساس و پذیرفته شده فرهنگی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, مندوزی
ننگرهار کامه
کندز علی آباد, کندوز
تخار بهارک
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها NON‐FORMAL APPROACH FOR TRAINING, EDUCATION & JOB IN AFGHANISTAN NATEJA PROJECT مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2018-09-17 2019-01-16 تکمیل
موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها NON‐FORMAL APPROACH FOR TRAINING, EDUCATION & JOB IN AFGHANISTAN NATEJA PROJECT مصئونیت اجتماعی
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2018-09-17 2019-01-16 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه ارتقای اعتبار انتخابات PECP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه ارتقای اعتبار انتخابات PECP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP NCE مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP 2019 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر محمد آغه
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان حمایت قانونیت انتخابات DEM NDI مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان حمایت قانونیت انتخابات DEM NDI مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
اداره تغذیه وتحصیل بین المللی گرنت کوچک-2019 زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان جبل السراج, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بتی کوت, بهسود, سرخ رود, مومند دره, کامه, کوز کنر
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد, کندوز
تخار بنگی, بهارک, تالقان
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
هرات انجیل, اوبه, پشتون زرغون, گذره
کابل کابل
بلخ دهدادی, شورتیپه, شولگره, نهر شاهی, کلدار
جوزجان خانقاه, شبرغان, فیض آباد, قرقین
2019-03-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه عدالت افغانستان عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
2016-05-15 2021-04-17 تکمیل
موسسه عدالت افغانستان عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
2016-05-15 2021-04-17 تکمیل
موسسه عدالت افغانستان عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
2016-05-15 2021-04-17 تکمیل
موسسه عدالت افغانستان عدالت حکومت داری خوب
کابل کابل
2016-05-15 2021-04-17 تکمیل