جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه ای به جمعیت آسیب دیده در خشکسالی در استان های زابل و نورستان صحت
نورستان پارون
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت جذب شده از خشکسالی در استان های سرپول، سمنگان و هلمند صحت
سرپل سرپل
سمنگان حضرت سلطان
هلمند لشکرگاه
2018-09-22 2019-03-21 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت جذب شده از خشکسالی در استان های سرپول، سمنگان و هلمند صحت
سرپل سرپل
سمنگان حضرت سلطان
هلمند لشکرگاه
2018-09-22 2019-03-21 تکمیل
مؤسسه کاردو سواد آموزی تعلیم و تربیه
غور لعل و سرجنگل
2019-04-01 2020-03-30 تکمیل
موسسه تعلیمی ، محیط زئیست وتوسعه زنان Every voice count تعلیم و تربیه
کابل بگرام
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان کورس سوادآموزی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-20 2020-04-14 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال تحقیق در مورد دست رسی دختران به تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
پروان بگرام, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, حصارک
بدخشان بهارک, فیض اباد, يفتل سفلى
کابل بگرام, میر بچه کوت, کابل
بلخ بلخ, خلم, چار کنت
کندهار دامان, دند, کندهار
2018-04-01 2021-04-24 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال تحقیق در مورد دست رسی دختران به تعلیم و تربیه تعلیم و تربیه
پروان بگرام, سید خیل, چاریکار
ننگرهار بهسود, جلال آباد, حصارک
بدخشان بهارک, فیض اباد, يفتل سفلى
کابل بگرام, میر بچه کوت, کابل
بلخ بلخ, خلم, چار کنت
کندهار دامان, دند, کندهار
2018-04-01 2021-04-24 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان دادخواهی برای ایجاد شرایط کاری برای زنان حکومت داری خوب
هرات هرات
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
2019-10-16 2020-06-15 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت در حالات اضطراری / بین بیجا شده گان داخلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-20 2019-09-26 تکمیل
موسسه تعاونی و انکشافی توفیق پروژه تعلیمی برای دختران تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-05-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان راه اندازی ورکشاپ های آموزشی بخاطر بالا بردن سطح آگاهی جامعه در مورد برابری اجتماعی مصئونیت اجتماعی
بدخشان تيشکان
2019-07-15 2019-07-15 تکمیل
موسسه تلاش های انکشافی افغانستان Green Park Establishment in Khak-e-Jabar District Kabul زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه تلاش های انکشافی افغانستان Green Park Establishment in Khak-e-Jabar District Kabul زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پلان پروگرام بشری مصئونیت اجتماعی
تخار نمک آب, چاه آب
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت شهر ما خانه ما مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2019-01-01 2019-05-30 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت ازدواج با رضایت، فامیل خرسند مصئونیت اجتماعی
سمنگان ایبک
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
2019-10-15 2020-06-15 تکمیل
موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت پروگرام مساعدت های دادخواهی حقوقی تعلیم و تربیه
تخار حضر سموچ, رستاق, نمک آب
2019-12-27 2020-12-26 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان (ERM8) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک میکانیزم واکنش حالت اضطراری در افغانستان (ERM8) مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
غزنی غزنی
پکتیا گردیز
لوگر پل علم
وردک میدانشهر
کاپیسا نجراب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
فراه فراه
2018-05-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های پل علم و خوشی ولایت لوگر زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, پل علم
2018-10-30 2019-11-07 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های پل علم و خوشی ولایت لوگر زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر خوشی, پل علم
2018-10-30 2019-11-07 تکمیل
موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان برگزاری تریننگ های تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل, کلکان, گلدره
2018-12-20 2019-07-31 تکمیل
موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان برگزاری تریننگ های تعلیمات مدنی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل, کلکان, گلدره
2018-12-20 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 30 قطعه ای تخمی به سطح خانواده ها در ولسوالی های موسهی ، چارآسیاب ، ده سبز و سروبی )ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل ده سبز, سروبی, موسهی, چهار آسیاب
2019-01-14 2020-01-22 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های استالف و شکردره ولایت کابل زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل استالف, شکر دره
2019-01-14 2020-01-22 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های مهتر لام و علینگار ولایت لغمان زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان علی نگار, مهتر لام
2018-12-26 2020-01-03 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 500 قطعه ای گوشتی برای 50 فامیل در ولسوالی های انجیل و زنده جان ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان
2019-01-14 2020-01-22 تکمیل
اکتید بهبود دسترسی به آموزش برای کودکان متاثر از بحران در ولایت فاریاب افغانستان تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
2019-06-15 2020-06-14 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان ارایه خدمات مصنوبتی به بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان متاثز از جنگ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
نیمروز زرنچ
2019-12-16 2020-12-15 تکمیل
موسسه امید برای انکشاف افغانستان تجلیل از روز جهانی اعصای سفید مصئونیت اجتماعی
کابل پغمان
2019-10-25 2019-10-25 تکمیل
ای إی تی گلوبل AET Global LLC تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-06-01 2023-05-27 تحت کار
ای إی تی گلوبل AET Global LLC تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-06-01 2023-05-27 تحت کار
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ محافظت بیشتر اطفال درافغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-06 2021-03-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ محافظت بیشتر اطفال درافغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-06 2021-03-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ محافظت بیشتر اطفال درافغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-06 2021-03-31 تکمیل
موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان ADALAT Legal Advocacy Grants Program - Balkh حکومت داری خوب
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-12-27 2020-12-26 تکمیل
کمک های خیریه جاپان برنامه جامع پروگرام ماین پاکی در ولایات کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کابل ده سبز, شکر دره, کابل, گلدره
2019-06-24 2020-06-23 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی برای نفوس آسیب دیده گان قربانیان جنگ و بیجا شدگان سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی برای نفوس آسیب دیده گان قربانیان جنگ و بیجا شدگان سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان چاپ هفته نامه ننی افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-02 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA)، مدیریت کمپ مهاجرین، تعلیم و تربیه ومعیشت برای مهاجرین(۱۸۰۵) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA)، مدیریت کمپ مهاجرین، تعلیم و تربیه ومعیشت برای مهاجرین(۱۸۰۵) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه/حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه/حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حاکمیت حقوق طفل مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان- (۱۸۰۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان- (۱۸۰۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل