جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 100 قطعه ای تخمی برای 250 فامیل در ولسوالی های مهتر لام و علینگار ولایت لغمان زراعت ، مالداری و آبیاری
لغمان علی نگار, مهتر لام
2018-12-26 2020-01-03 تکمیل
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی پروژه مرغداری 500 قطعه ای گوشتی برای 50 فامیل در ولسوالی های انجیل و زنده جان ولایت هرات زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان
2019-01-14 2020-01-22 تکمیل
اکتید بهبود دسترسی به آموزش برای کودکان متاثر از بحران در ولایت فاریاب افغانستان تعلیم و تربیه
فاریاب المار, اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان
2019-06-15 2020-06-14 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان ارایه خدمات مصنوبتی به بیجاشدگان داخلی و جوامع میزبان متاثز از جنگ مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
نیمروز زرنچ
2019-12-16 2020-12-15 تکمیل
موسسه امید برای انکشاف افغانستان تجلیل از روز جهانی اعصای سفید مصئونیت اجتماعی
کابل پغمان
2019-10-25 2019-10-25 تکمیل
ای إی تی گلوبل AET Global LLC تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-06-01 2023-05-27 تکمیل
ای إی تی گلوبل AET Global LLC تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2018-06-01 2023-05-27 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ محافظت بیشتر اطفال درافغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-06 2021-03-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ محافظت بیشتر اطفال درافغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-06 2021-03-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ محافظت بیشتر اطفال درافغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2017-01-06 2021-03-31 تکمیل
موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان ADALAT Legal Advocacy Grants Program - Balkh حکومت داری خوب
بلخ بلخ, دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-12-27 2020-12-26 تکمیل
د جاپان خیریه مرستی/کمک های خیریه جاپان برنامه جامع پروگرام ماین پاکی در ولایات کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
کابل ده سبز, شکر دره, کابل, گلدره
2019-06-24 2020-06-23 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی برای نفوس آسیب دیده گان قربانیان جنگ و بیجا شدگان سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی برای نفوس آسیب دیده گان قربانیان جنگ و بیجا شدگان سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان چاپ هفته نامه ننی افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-02 2019-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA)، مدیریت کمپ مهاجرین، تعلیم و تربیه ومعیشت برای مهاجرین(۱۸۰۵) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA)، مدیریت کمپ مهاجرین، تعلیم و تربیه ومعیشت برای مهاجرین(۱۸۰۵) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین سرپناه/حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین سرپناه/حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال حاکمیت حقوق طفل مصئونیت اجتماعی
فاریاب میمنه
کابل کابل
بلخ دهدادی, شولگره, مزار شریف, نهر شاهی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان- (۱۸۰۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین مکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان- (۱۸۰۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ بلخ, مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ECHO Project + ECHO Match fund-پروژه ( ECHO) پاسخ دهی عاجل تغذی برای شناسایی حالت سوتغذی در مناطق نیازمند کشور صحت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-05-01 2019-05-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ECHO Project + ECHO Match fund-پروژه ( ECHO) پاسخ دهی عاجل تغذی برای شناسایی حالت سوتغذی در مناطق نیازمند کشور صحت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-05-01 2019-05-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع مواد غذایی رمضانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2019-04-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعه مدنی در بلخ و پکتیا تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعه مدنی در بلخ و پکتیا تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل حفاظت مواشی برای دهاقین متاثر شده از خشک سالی در ولایت کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار شاه ولی کوت
2019-03-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف سهیم ساختن جامعه مدنی برای ارائه خدمات محلی بهتر و پاسخگو حکومت داری خوب
دایکندی شهرستان
ارزگان ارزگان خاص
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا زرمت
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
نیمروز دل آرام
کاپیسا تگاب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند ناد علی
کندهار کندهار
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک به 80 فامیل بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ نهر شاهی
2019-12-24 2019-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل Responding to Emergency Food Security Needs in Farah & Nimroz Provinces زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2019-11-10 2020-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان پروژه تغیرات اقلیمی - EC زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, کوف آب
تخار فرخار, ورسج, چاه آب
کابل کابل
2018-08-01 2022-08-27 تکمیل
بنیاد اقا خان پروژه تغیرات اقلیمی - EC زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, کوف آب
تخار فرخار, ورسج, چاه آب
کابل کابل
2018-08-01 2022-08-27 تکمیل
موسسه همبستگی زنان برای عدالت خدمات روان درمانی با قربانیان شکنجه بیرون از زندان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر مهاجرت و اقلیم جنوب آسیا(SAMAC) مصئونیت اجتماعی
تخار چاه آب
هرات هرات
2019-10-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Civic & Voter Education Project - ACEP حکومت داری خوب
کنر اسد آباد, خاص کنر, مرور
2019-05-05 2019-08-31 تکمیل
موسسه هنری و فرهنگی بابا سومین جشنواره دمبوره بامیان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-06-01 2019-08-31 تکمیل
اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان من یک خانم هستم و میخواهم کار کنم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک IAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-30 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات باز توانی برای نابینایان کمک به تعلیمات فراگیر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-23 2020-03-20 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ادامه مساعدتهای حقوقی، سرپناه، تعلیم و تربیه تسریعی و کمکهای معیشتی تحت موافقت جهانی دونر با دفتر(۱۹۰۵) مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات عامه از طریق دسترسی به قانون اطلاعات و مشارکت شهروندان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کابل کابل
2018-11-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و انکشاف شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات عامه از طریق دسترسی به قانون اطلاعات و مشارکت شهروندان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کابل کابل
2018-11-15 2019-04-14 تکمیل
لشکر ترحم د لوړ ارزښت لرونکی دایمی باغداری پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, میوند, پنجوایی, ژيری
2015-07-07 2020-05-31 تکمیل