جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
رت جرمنی حمایت ازباثبات سازی تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان لپاره د سویدن کمیته توسعه و انکشاف خدمات با کیفیت بازتوانی فزیکی در افغانستان صحت
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
بلخ مزار شریف
2016-01-01 2019-03-31 تکمیل
دی جوهانیتر ارابه خدمات مراقبت از ضربات.خدمات ارجاع با اقدامات حمایتی در مناطق تحت منازعه صحت
کندز چهار دره, دشت ارچی, قلعه زال, حضرت امام صاحب
کابل کابل
2018-02-15 2019-03-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (HRT-BPHS) صحت
هرات گلران, زنده جان, فارسی, انجیل, نیظام شهید, اوبه, چشت شريف, کرخ, هرات, شیندند, ادرسکن, غوریان, کهسان, کشک کهنه, گذره, کشک (روبات سنگی), پشتون زرغون
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
همت افغان دکرنی او مالداری موسسه توزیع مواد خوراکی در مقابل اعمار و پاک کاری کانال(دارایی عامه) مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Building resilience and transforming conflicts in rural communities تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری
بدخشان فیض اباد
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی ترویج صلح تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور اعتماد سازی و مشارکت معنی دار زنان افغان در انتخابات ریاست جمهوری زیر بینا
ننگرهار خوگیانی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-02-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ تقویه آینده افغانستان از طریق توانمند سازی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-02-21 2021-03-31 تحت کار
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ مصونیت غذای و تنظیم منابع طبیعی در ولایت جوزجان زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان, خانقاه, آقچه
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ مصونیت غذای و تنظیم منابع طبیعی در ولایت جوزجان زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان, خانقاه, آقچه
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌ مصونیت غذای و تنظیم منابع طبیعی در ولایت جوزجان زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان, خانقاه, آقچه
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین اطلاع رسانی٫ مشاوره و مساعدت های حقوقی(ICLA) و حمایت های روان درمانی برای بیجاشدها و عودت کنندگان(۱۸۲۳) مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, خان آباد, قلعه زال, حضرت امام صاحب
کابل ده سبز, استالف, قره باغ, کابل
بلخ چار کنت, نهر شاهی, مزار شریف, کشنده, خلم, بلخ, دهدادی
کندهار دامان, اسپین بولدک, ژيری, پنجوایی, کندهار, ارغنداب
2018-09-30 2019-09-29 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین اطلاع رسانی٫ مشاوره و مساعدت های حقوقی(ICLA) و حمایت های روان درمانی برای بیجاشدها و عودت کنندگان(۱۸۲۳) مصئونیت اجتماعی
کندز علی آباد, خان آباد, قلعه زال, حضرت امام صاحب
کابل ده سبز, استالف, قره باغ, کابل
بلخ چار کنت, نهر شاهی, مزار شریف, کشنده, خلم, بلخ, دهدادی
کندهار دامان, اسپین بولدک, ژيری, پنجوایی, کندهار, ارغنداب
2018-09-30 2019-09-29 تکمیل
ریلیف انتر نشنل (Regional Agriculture Development Program ( RADP-E زراعت ، مالداری و آبیاری
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2016-09-30 2021-07-20 تحت کار
موسسه مطالعاتی عامه افغانستان ارزیابی برنامه خدمات پاسخ به خشونت مبتنی بر جنسیت صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-09-29 تکمیل
حمایت از مهاجرین ایجاد معیشت، آب آشامیدنی صحی نظافت و حفظ الصحه و سرپناه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, بهسود, سرخ رود, جلال آباد, کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تقويه حكومت داري افغانستان بررسی آمادگی و ظرفیت مراکز صحی و عرضه کننده گان خدمات صحی برای تقویت پاسخ صحی در مورد خشونت جنسی (GBV) صحت
کابل کابل
2019-06-10 2019-09-10 تکمیل
هاجر افغانستان پروگرام مرکز حمایوی انتقالی برای زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری و انکشاف برای افغانستان صحتمندی (EPHS & BPHS-GHZ) صحت
غزنی ناوه, مالستان, گيلان, مقر, جاغوری, آب بند, گیرو, قره باغ, اندر, واغظ, ولی محمد شهید خوگیانی, جغتو, رشیدان, دهک, غزنی, زنه خان, خواجه عمری, ناور, اجرستان
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان برنامه توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-03-14 2021-06-30 تحت کار
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین نظارت انتخابات قابل دسترس برای اشخاص دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-15 2019-08-31 تکمیل
انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان پیشبرد تعلیمات سواد آموزی وحرفه از طریق مراکز آموزش محلی تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
بامیان بامیان
کابل پغمان, میر بچه کوت, کابل, ده سبز, فرزه, استالف, قره باغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی فرزندی پروری مثبت پروگرام صحت روانی تعلیم و تربیه
هرات زنده جان, انجیل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه بین المللی پردو حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری USWDP تعلیم و تربیه
هرات هرات
کابل کابل
2016-02-21 2019-06-30 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه اموزش اساسی برای 200 واکسیناتور صحت
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
افغانهای متاًثر از ماین نظارت انتخابات قابل دسترس برای اشخاص دارای معلولیت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-15 2019-08-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی پروگرام صحت روانی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها بهبود واش در مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, بهسود, کوز کنر, دره نور
2018-09-01 2019-09-15 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها بهبود واش در مکاتب تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, بهسود, کوز کنر, دره نور
2018-09-01 2019-09-15 تکمیل
کمک های خیریه جاپان پروگرام جامع عملیاتی ماین در ولایت های کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج, سالنگ, چاریکار, بگرام
کابل کابل, ده سبز, شکر دره, گلدره
2018-05-23 2019-06-22 تکمیل
کمک های خیریه جاپان پروگرام جامع عملیاتی ماین در ولایت های کابل و پروان مصئونیت اجتماعی
پروان جبل السراج, سالنگ, چاریکار, بگرام
کابل کابل, ده سبز, شکر دره, گلدره
2018-05-23 2019-06-22 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه مبارزه علیه فساد در سکتور معارف تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-02-24 2019-07-31 تکمیل
اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان من یک خانم هستم و میخواهم کار کنم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
کورد اید پاسخ مشترک افغانستان نمبر چهارم - AFJR 4 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود, بهسود, کامه
کندز کندوز, خان آباد, حضرت امام صاحب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اسند:رهبری ازطریق ورزش انکشاف رهبران جوان از طریق ورزش تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل شکر دره
2018-01-11 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توانمند سازی زنان مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل شکر دره
2018-01-11 2019-06-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی تربیه معلم اناث تعلیم و تربیه
بلخ مرمل, چار کنت, دهدادی, شولگره, کشنده, نهر شاهی
2018-01-01 2020-12-31 تحت کار
هیئت معاونت بین المللی تربیه معلم اناث تعلیم و تربیه
بلخ مرمل, چار کنت, دهدادی, شولگره, کشنده, نهر شاهی
2018-01-01 2020-12-31 تحت کار
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
کورد اید صفحه جدید - تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ با ارتباط دادن ان به عدالت و امنیت همه شمول مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
لیپکو پروگرام کنترل جذام و توبرکلوز صحت
دایکندی شهرستان
غور لعل و سرجنگل
غزنی مالستان, جاغوری
بامیان ورث, پنجاب, یکاولنگ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2021-07-31 تحت کار
لیپکو پروگرام کنترل جذام و توبرکلوز صحت
دایکندی شهرستان
غور لعل و سرجنگل
غزنی مالستان, جاغوری
بامیان ورث, پنجاب, یکاولنگ
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-11-01 2021-07-31 تحت کار
ولت هنگر هیلفه بهبود مصئونیت غذائی و تغذیه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه, خانقاه, شبرغان
2015-12-01 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصئونیت غذائی و تغذیه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان آقچه, خانقاه, شبرغان
2015-12-01 2019-04-30 تکمیل