جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
د افغانستان لپاره د هالند کمیته پروگرام انکشاف زراعتی ساحوی در شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک
کندز علی آباد, چهار دره, کندوز
بدخشان بهارک, شهدا
بغلان بورکه, خنجان, دوشی
بلخ بلخ, دهدادی, دولت آباد, چار کنت
جوزجان خواجه دوکوه
2014-08-28 2019-05-20 تکمیل
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
اکسفام نووب توسعه و تغیر مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود
هرات انجیل, کرخ, گذره
بلخ بلخ, خلم, دهدادی
2017-04-01 2022-03-31 تکمیل
موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان بورسیه های تحصیلی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
احیای مهارتها و بازسازی ستارز حمایت فصلی غذا مصئونیت اجتماعی
وردک جغتو, جلریز, دایمیرداد, سید آباد, نرخ, چک وردک
2019-08-15 2019-10-31 تکمیل
اکسفام نووب حکومت و شهروند حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, سرخ رود
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
هرات انجیل, گذره
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب حکومت و شهروند حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, سرخ رود
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
هرات انجیل, گذره
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب حکومت و شهروند حکومت داری خوب
ننگرهار بهسود, سرخ رود
تخار تالقان, دشت قلعه, رستاق
هرات انجیل, گذره
2017-01-01 2019-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه حمایت زمستانی به متضررین خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان حضرت سلطان, فیروز نخچیر
جوزجان آقچه, خانقاه
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به فامیل های که از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به فامیل های که از خشکسالی متاثر شده اند مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر مرکز حمایوی زنان و مشوره دهی حقوقی فامیلی ولایت هرات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2018-03-01 2019-12-15 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان ملاریا صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
خدمات صحی و انکشافی افغان پروژه صحی و تغذی برای متضررین خشک سالی در ولایت ارزگان صحت
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, چوره
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ چهلستون مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر زیر بینا
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
موسسه باغ های تاریخی کابل باغ بابر زیر بینا
کابل کابل
1397-10-11 1398-10-10 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی اعمار صلح و ایجاد جوامع خود کفا مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, قرغان, قرمقل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز حمایوی برای زنان قربانی خشونت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-03-30 تکمیل
دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه د ځوانانو فعالیت مصئونیت اجتماعی
نورستان پارون
2019-01-02 2019-05-30 تکمیل
افغان اید تهیه کمک عاجل پول نقد برای سر پناه وبسته زمستانی برای بیجاشده گان فیروز کوه مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2018-12-05 2019-04-15 تکمیل
افغان اید تهیه کمک عاجل پول نقد برای سر پناه وبسته زمستانی برای بیجاشده گان فیروز کوه مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2018-12-05 2019-04-15 تکمیل
افغان اید کمک های عاجل مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی شهرستان, نیلی
غور لعل و سرجنگل
2019-03-15 2019-07-14 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات صحی و حقوقی برای مهاجرین و بیجا شوندگان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات صحی و حقوقی برای مهاجرین و بیجا شوندگان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-09-01 2019-08-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کاهش انتشار ګازات ګلخانه یی توسط جنګلات جامعه و سیستم پایدار بایومس زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان سالنگ
ننگرهار دره نور
2017-11-01 2019-08-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کاهش انتشار ګازات ګلخانه یی توسط جنګلات جامعه و سیستم پایدار بایومس زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان سالنگ
ننگرهار دره نور
2017-11-01 2019-08-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کاهش انتشار ګازات ګلخانه یی توسط جنګلات جامعه و سیستم پایدار بایومس زراعت ، مالداری و آبیاری
پروان سالنگ
ننگرهار دره نور
2017-11-01 2019-08-30 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز مساعدت های حقوقی برای قربانیان خشونت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2018-12-01 2019-11-30 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان مرکز مساعدت های حقوقی برای قربانیان خشونت مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2018-12-01 2019-11-30 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی ترویج رهبریت و فرهنگ صلح بین جوانان از طریق سواد آموزی تعلیم و تربیه
فاریاب میمنه
2019-01-01 2019-03-11 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان ایجاد صلح از طریق مشارکت زنان مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, قرغان, قرمقل, پشتون کوت
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه بهبود مصونیت غذايي و مدیریت منابع طبیعي زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار کامه, کوز کنر, گوشته
2019-01-01 2021-11-30 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر تقویت پاسخ جامعه به خشونت علیه زنان در هرات RCV مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه رفاه اقشار پذیر تقویت پاسخ جامعه به خشونت علیه زنان در هرات RCV مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
اکسفام نووب همکاری های استراتیژیک حکومت داری خوب
دایکندی نیلی
ننگرهار جلال آباد
تخار تالقان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-01 2019-06-30 تکمیل
دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه ظرفیت سازی رهبری زنان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار مومند دره, کوت
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
2019-10-01 2020-09-30 تکمیل
د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه Sub-National Civic Engagement and Outreach Grant تعلیم و تربیه
نورستان وامه, وايگل, پارون
2019-02-22 2019-07-31 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب خواجه سبزپوش، ولسوالی رستاق ولایت تخار تعلیم و تربیه
تخار رستاق
2019-05-05 2019-05-31 تکمیل
موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني RCV مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2018-07-15 2019-07-15 تکمیل
موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني RCV مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2018-07-15 2019-07-15 تکمیل
موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني برنامه حقوق محلی 7 مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل