جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
حمایه بین المللی اطفال ECHO Project + ECHO Match fund-پروژه ( ECHO) پاسخ دهی عاجل تغذی برای شناسایی حالت سوتغذی در مناطق نیازمند کشور صحت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-05-01 2019-05-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال ECHO Project + ECHO Match fund-پروژه ( ECHO) پاسخ دهی عاجل تغذی برای شناسایی حالت سوتغذی در مناطق نیازمند کشور صحت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کابل کابل
کندهار پنجوایی, ژيری, کندهار
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2018-05-01 2019-05-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع مواد غذایی رمضانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2019-04-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعه مدنی در بلخ و پکتیا تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي ارتقاء ظرفیت نهادهای جامعه مدنی در بلخ و پکتیا تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
کابل کابل
بلخ بلخ
2018-09-01 2020-05-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه- عبور از منازعات(۱۸۲۲) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز کندوز
هرات انجیل, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2018-12-01 2022-11-30 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه- عبور از منازعات(۱۸۲۲) تعلیم و تربیه
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قیصار, پشتون کوت
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد, خاص کنر, سوکی, نرنگ و بادیل, نورگل
کندز کندوز
هرات انجیل, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2018-12-01 2022-11-30 تحت کار
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل حفاظت مواشی برای دهاقین متاثر شده از خشک سالی در ولایت کندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار شاه ولی کوت
2019-03-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي سهیم ساختن جامعه مدنی برای ارائه خدمات محلی بهتر و پاسخگو حکومت داری خوب
دایکندی شهرستان
ارزگان ارزگان خاص
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا زرمت
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
نیمروز دل آرام
کاپیسا تگاب
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
هلمند ناد علی
کندهار کندهار
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه افغانها برای حمایت از معارف کمک به 80 فامیل بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
بلخ نهر شاهی
2019-12-24 2019-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل Responding to Emergency Food Security Needs in Farah & Nimroz Provinces زراعت ، مالداری و آبیاری
نیمروز زرنچ
فراه فراه
2019-11-10 2020-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان ساینس برای دختران-GSci تعلیم و تربیه
بغلان بغلان جدید, خنجان, دوشی, پل خمری
کابل کابل
2018-03-02 2021-03-31 تکمیل
بنیاد اقا خان پروژه تغیرات اقلیمی - EC زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, کوف آب
تخار فرخار, ورسج, چاه آب
کابل کابل
2018-08-01 2022-08-27 تحت کار
بنیاد اقا خان پروژه تغیرات اقلیمی - EC زراعت ، مالداری و آبیاری
بدخشان اشکاشم, خواهان, دروازه بالا, دروازه پائین, زیباک, شکي, کوف آب
تخار فرخار, ورسج, چاه آب
کابل کابل
2018-08-01 2022-08-27 تحت کار
موسسه همبستگی زنان برای عدالت خدمات روان درمانی با قربانیان شکنجه بیرون از زندان صحت
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر مهاجرت و اقلیم جنوب آسیا(SAMAC) مصئونیت اجتماعی
تخار چاه آب
هرات هرات
2019-10-01 2020-12-30 تکمیل
موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Civic & Voter Education Project - ACEP حکومت داری خوب
کنر اسد آباد, خاص کنر, مرور
2019-05-05 2019-08-31 تکمیل
موسسه هنری و فرهنگی بابا سومین جشنواره دمبوره بامیان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2019-06-01 2019-08-31 تکمیل
اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان من یک خانم هستم و میخواهم کار کنم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تکمیل
موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک IAP تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-04-30 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات باز توانی برای نابینایان کمک به تعلیمات فراگیر تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-23 2020-03-20 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین ادامه مساعدتهای حقوقی، سرپناه، تعلیم و تربیه تسریعی و کمکهای معیشتی تحت موافقت جهانی دونر با دفتر(۱۹۰۵) مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه, کوز کنر
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه امید و ترقی برای افغانستان ددوران خیلو دکرنیزبند چاپیره دټولنیز بنسټ پراساس دنیالګیو کرلو په واسطه دچاپیریال ساتنی او دخلکو دژوند ښه کولو نوښت پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه امید و ترقی برای افغانستان ددوران خیلو دکرنیزبند چاپیره دټولنیز بنسټ پراساس دنیالګیو کرلو په واسطه دچاپیریال ساتنی او دخلکو دژوند ښه کولو نوښت پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل خاک جبار
2018-12-15 2020-12-14 تکمیل
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات عامه از طریق دسترسی به قانون اطلاعات و مشارکت شهروندان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کابل کابل
2018-11-15 2019-04-14 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات عامه از طریق دسترسی به قانون اطلاعات و مشارکت شهروندان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
کابل کابل
2018-11-15 2019-04-14 تکمیل
لشکر ترحم د لوړ ارزښت لرونکی دایمی باغداری پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, میوند, پنجوایی, ژيری
2015-07-07 2020-05-31 تکمیل
لشکر ترحم د لوړ ارزښت لرونکی دایمی باغداری پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, میوند, پنجوایی, ژيری
2015-07-07 2020-05-31 تکمیل
لشکر ترحم د لوړ ارزښت لرونکی دایمی باغداری پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, میوند, پنجوایی, ژيری
2015-07-07 2020-05-31 تکمیل
لشکر ترحم د لوړ ارزښت لرونکی دایمی باغداری پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, میوند, پنجوایی, ژيری
2015-07-07 2020-05-31 تکمیل
لشکر ترحم د لوړ ارزښت لرونکی دایمی باغداری پروګرام زراعت ، مالداری و آبیاری
ارزگان ترين کوت, دهراود, چوره
هلمند لشکرگاه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج
کندهار اسپین بولدک, خاکریز, دامان, دند, میوند, پنجوایی, ژيری
2015-07-07 2020-05-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي آموزش ساختار های غیر رسمی صلح و زنان در جامعه در مورد مداکرات صلح،منازعه،میانجی و ساختن شبکه با ساختار های رسمی صلح مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی
کندز کندوز
کابل کابل
2018-12-17 2019-05-31 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي آموزش ساختار های غیر رسمی صلح و زنان در جامعه در مورد مداکرات صلح،منازعه،میانجی و ساختن شبکه با ساختار های رسمی صلح مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی
کندز کندوز
کابل کابل
2018-12-17 2019-05-31 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه کمک موسمی برای بیجاشده گان در مناطق غیر پلانی کابل مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-10-10 2020-01-09 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي ارائه آموزش حرفه ای و فنی و حمایت از ایجاد زمینه کار برای زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-11-02 2020-04-30 تکمیل
موسسه برابري براي صلح و دموكراسي ارائه آموزش حرفه ای و فنی و حمایت از ایجاد زمینه کار برای زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
کابل کابل
2018-11-02 2020-04-30 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه Drought Response مبارزه با حوادث (اضطراری)
زابل اته غر, ارغنداب, ترنگ و جلدک, دای چوپان, شاه جوی, شینکی, میزان, نو بهار, کاکر (خاک افغان)
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
لشکر ترحم نیروی کاری فنی، حرفوی و قابل استخدام مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ, میر بچه کوت, کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار دامان, کندهار
2017-10-01 2020-09-30 تکمیل
لشکر ترحم نیروی کاری فنی، حرفوی و قابل استخدام مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ, میر بچه کوت, کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار دامان, کندهار
2017-10-01 2020-09-30 تکمیل
لشکر ترحم نیروی کاری فنی، حرفوی و قابل استخدام مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, چاریکار
ننگرهار جلال آباد, سرخ رود, کامه
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل بگرام, ده سبز, قره باغ, میر بچه کوت, کابل
هلمند لشکرگاه, ناوه بارکزائی, گرشک
کندهار دامان, کندهار
2017-10-01 2020-09-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس توسعه نیروی کاری حرفه ای (PWD) تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2017-04-01 2022-04-01 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2017-04-01 2022-04-01 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2017-04-01 2022-04-01 تحت کار
جس ویت ریفوجی سرویس رشد جامعه توسط تعلیم و تربیه (CUTE) تعلیم و تربیه
هرات گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها بهبود انعطاف پذیری خشکسالی در ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها بهبود انعطاف پذیری خشکسالی در ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور افغانستان مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-09-15 2019-02-15 تکمیل