جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
افغان سواد آموزی موسسه Vocational Skill Training مصئونیت اجتماعی
کندهار پنجوایی, کندهار
2019-10-01 2020-04-30 تکمیل
موسسه قریه صلح برای افغانها اجتماع آموزشی و یادگیری باغبانی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان
2019-04-15 2020-04-15 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس ارتقاء سطح تعلیمی و هماهنگی در جوامع (ILLHC) تعلیم و تربیه
هرات انجیل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مرکز حمایوی اطفال (شیلتر) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-15 2019-12-15 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مرکز حمایوی اطفال (شیلتر) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-15 2019-12-15 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان توانمند سازی شهروندان مورد هدف در تخار بخاطر تاثیر گزاری بر پالیسی ها و نظارت از حسابدهی حکومت و ارائه خدمات دادخواهی در عرصه ایجاد تغیرات اجتماعی مثبت مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان, فرخار, کلفگان
2018-12-15 2019-07-31 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان توانمند سازی شهروندان مورد هدف در تخار بخاطر تاثیر گزاری بر پالیسی ها و نظارت از حسابدهی حکومت و ارائه خدمات دادخواهی در عرصه ایجاد تغیرات اجتماعی مثبت مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان, فرخار, کلفگان
2018-12-15 2019-07-31 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آنلاین و آنسایت تعلیم و تربیه
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان داد خواهی و پاسخگویی پیرامون آموزش و پرورش در تخار تعلیم و تربیه
تخار تالقان, دشت قلعه
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال SRACAD مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال SRACAD مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال SRACAD مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال SRACAD مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
حمایه بین المللی اطفال SRACAD مبارزه با حوادث (اضطراری)
سرپل سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, گوسفندی
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان, فیض آباد
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
موسسه بهار كار مرکز حمایوی زنان مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگوی عاجل صحی در نقاط دور دست کندهار صحت
کندهار کندهار
2018-05-01 2019-02-14 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگوی عاجل صحی در نقاط دور دست کندهار صحت
کندهار کندهار
2018-05-01 2019-02-14 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه Seasonal Support Project مصئونیت اجتماعی
زابل قلات
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
افغان سواد آموزی موسسه School Feeding Project تعلیم و تربیه
کندهار اسپین بولدک, دامان, دند
2019-11-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه برنامه مکمل آموزشی تعلیم و تربیه
دایکندی شهرستان, میرامور
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری Seasonal Support زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-10-15 2020-01-14 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی به مادارن و اطفال از طریق حمایت کارمندان معاینه خانه های شخصی در ولایات فراه و هلمند صحت
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی به مادارن و اطفال از طریق حمایت کارمندان معاینه خانه های شخصی در ولایات فراه و هلمند صحت
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه عرضه خدمات صحی به مادارن و اطفال از طریق حمایت کارمندان معاینه خانه های شخصی در ولایات فراه و هلمند صحت
فراه فراه
هلمند لشکرگاه
2017-06-12 2020-06-11 تکمیل
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان د خاص کنړ د چارکۍ کلی لپاره بریښنا زیر بینا
کنر خاص کنر
2019-05-15 2019-07-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین مشارکت مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2018-12-02 2019-07-31 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین مشارکت مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
2018-12-02 2019-07-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کاهش ازدواج های اطفال به عنوان میکانیزم منفی مقابله توسط جوامع بیجاشده از اثر خشکسالی در هرات مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
کندهار خاکریز
زابل ارغنداب, قلات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل زراعتی به دهقانان متاثر شده از خشک سالی در قندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار پنجوایی, ژيری
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک های عاجل زراعتی به دهقانان متاثر شده از خشک سالی در قندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار پنجوایی, ژيری
2018-11-15 2019-04-19 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک عاجل زراعتی به دهاقین متاثر شده از خشکسالی در قندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دامان
2018-11-18 2019-04-19 تکمیل
انجمن مهاجرين دنمارک کمک عاجل زراعتی به دهاقین متاثر شده از خشکسالی در قندهار زراعت ، مالداری و آبیاری
کندهار دامان
2018-11-18 2019-04-19 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت از مزکز اجتماعی زنان و جوانان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2018-06-16 2019-12-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) حمایت از مزکز اجتماعی زنان و جوانان تعلیم و تربیه
بامیان بامیان
2018-06-16 2019-12-31 تکمیل
انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان کمک بر شاگردان تعلیم و تربیه
ننگرهار کامه
2019-10-01 2019-03-30 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر 4 صنفی نوآباد تعلیم و تربیه
بلخ نهر شاهی
2019-10-01 2020-04-30 تکمیل
جس ویت ریفوجی سرویس برنامه آموزشی تقویتی (CEC) تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, نیلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه د کنړ ادارې او حسابدارې انستیتوت لپاره د تل پاتی انرژی له لاری بریښنا ته د لاسرسي او سمسورتیا پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر اسد آباد
2019-01-01 2020-06-14 تکمیل
موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز Promoting Green Culture-Advocacy on Conducted Research تعلیم و تربیه
خوست خوست
پکتیا گردیز
سمنگان ایبک
کابل کابل
2019-05-20 2019-11-19 تکمیل
موسسه برای انکشاف وخدمات دومدار درافغانستان برنامه آموزشی نمونه گیری خون صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل برای عودت کنندگان در سه ولایت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2018-10-01 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه کمک های عاجل برای عودت کنندگان در سه ولایت مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2018-10-01 2019-01-31 تکمیل
د افغانستان اینده نسلونه تقذیه برای شاګردای مکاتب ابتدایه مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, پچير و آگام
2019-05-01 2019-10-30 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه برنامه لسان جهانی انگلیسی تعلیم و تربیه
دایکندی خدیر, سنگتخت, شهرستان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 3 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست, علی شیر
2019-06-11 2019-09-11 تکمیل
مؤسسه کوه نور فولاد مرغداری تخمی 30 قطعه یی و مرغداری گوشتی 500 قطعه یی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, محمد آغه
وردک میدانشهر
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه برنامه محافظت از اطفال در معرض خطر تعلیم و تربیه
دایکندی نیلی
2019-07-01 2020-06-30 تکمیل
کورد اید پاسخ مشترک افغانستان نمبر چهارم - AFJR 4 مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, سرخ رود, کامه
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی(ICLA) و سر پناه(۱۷۱۴) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
کابل کابل
کندهار کندهار
2017-03-12 2019-03-30 تکمیل