جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان ښځو وړتیا لوړول مصئونیت اجتماعی
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
2019-02-02 2019-07-30 تکمیل
موسسه انکشافی پیشرو افغان مصئونیت شهری مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-10-31 2020-06-30 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه اجتماع زنان افغانستان شکل دادن آینده افغانستان توسط توانمندسازی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2017-07-01 2020-03-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) 1- هماهنگ سازی بیجا شده گان به مکاتب عمومی (دولتی) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
دوستی فرانسه با افعانها (افرن) 1- هماهنگ سازی بیجا شده گان به مکاتب عمومی (دولتی) تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2018-08-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه کمک به مردم بی بضاعت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-10 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي منجمنت ونظارت از اعمار تعمیر باب مکتب 12 صنفی و ملحقات ان در شهرک مهاجرین قلموال منیه ولایت خوست تعلیم و تربیه
خوست خوست
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي منجمنت ونظارت از اعمار تعمیر باب مکتب 12 صنفی و ملحقات ان در شهرک مهاجرین قلموال منیه ولایت خوست تعلیم و تربیه
خوست خوست
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع مواد غذای برای بیجا شدگان داخلی ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه پروژه آموزش برای توانمند سازی جامعه ومشارکت عامه برای محافظت وامنیت شهری تعلیم و تربیه
فراه فراه
2019-10-10 2020-05-14 تکمیل
دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه توزیع مواد غذایی برای سیلاب دیدگان ولایت فراه مصئونیت اجتماعی
فراه فراه
2019-02-10 2019-04-10 تکمیل
ودان افغانستان Farah DTC صحت
فراه فراه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات بشري اميد افغانستان بافت جاکت پشمی برای اطفال نوزاد صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه خدمات بشري اميد افغانستان بافت جاکت پشمی برای اطفال نوزاد صحت
کابل کابل
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
ودان افغانستان Farah CCC صحت
فراه فراه
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان گسترش برنامه های سارندویی در ولایات جنوبی افغانستان (SOUTH SCOUTS) تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
غور چغچران
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
جوزجان آقچه
2016-01-07 2019-12-06 تکمیل
بشری خیریه موسسه پاسخ دهی اضطرار برای اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود, مومند دره, چپرهار
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, دانگام, دره پیچ, سوکی, چپه دره
نورستان وامه, پارون
کابل کابل
2019-10-01 2020-08-31 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه تعلیمی تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2015-11-22 2019-11-22 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پاسخدهی با متضررین ناشی ازسیلابها مصئونیت اجتماعی
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی پاسخدهی به متضررین ناشی ازسیلابهادرموردمعیشت ومصونیت غذایی زراعت ، مالداری و آبیاری
هلمند لشکرگاه
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان, سیغان, ورث, پنجاب
2018-11-15 2019-11-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان بامیان, سیغان, ورث, پنجاب
2018-11-15 2019-11-15 تکمیل
افغانستان آزاد مصارف دفتر کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا - CBEEP تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا - CBEEP تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا - CBEEP تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا - CBEEP تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا - CBEEP تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا - CBEEP تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه معیشت و تعلیمات صلح تعلیم و تربیه
کابل پغمان
2017-04-01 2020-03-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان عرضه خدمات واکسیناسیون از طریق مراکز ثابت و اکسیناسیون در مراکز صحی فرعی تجهیز شده با زنجیر سرد واکسیناسیون تربیه شده به سطح جامعه وامزش و استخدام واکسیناسیون صحت
بدخشان ارغنج خواه, تيشکان, تگاب, خواهان, دراییم, راغستان, شهر بزرگ, فیض اباد, يفتل سفلى, کشم, یاوان
2017-03-01 2018-12-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان عرضه خدمات واکسیناسیون از طریق مراکز ثابت و اکسیناسیون در مراکز صحی فرعی تجهیز شده با زنجیر سرد واکسیناسیون تربیه شده به سطح جامعه وامزش و استخدام واکسیناسیون صحت
بدخشان ارغنج خواه, تيشکان, تگاب, خواهان, دراییم, راغستان, شهر بزرگ, فیض اباد, يفتل سفلى, کشم, یاوان
2017-03-01 2018-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانستان ACEP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-12-05 2019-07-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان برنامه مشارکت مدنی افغانستان ACEP مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-12-05 2019-07-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
جوزجان آقچه, خواجه دوکوه, شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه تقویت نهاد های جامعه مدنی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2019-01-09 2019-10-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کمک به زنان بدخشان برنامه مشارکت مدنی افغانستان حکومت داری خوب
بدخشان ارگو, بهارک, تيشکان, کشم
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار در بابا
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل