جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کنسرن تقویت انعطاف پذیری جامعه در مقابل حوادث مصئونیت اجتماعی
بدخشان راغستان, کوهستان, یاوان
تخار رستاق, نمک آب, چال, چاه آب
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
کنسرن تقویت انعطاف پذیری جامعه در مقابل حوادث مصئونیت اجتماعی
بدخشان راغستان, کوهستان, یاوان
تخار رستاق, نمک آب, چال, چاه آب
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
کنسرن تقویت انعطاف پذیری جامعه در مقابل حوادث مصئونیت اجتماعی
بدخشان راغستان, کوهستان, یاوان
تخار رستاق, نمک آب, چال, چاه آب
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
کنسرن تقویت انعطاف پذیری جامعه در مقابل حوادث مصئونیت اجتماعی
بدخشان راغستان, کوهستان, یاوان
تخار رستاق, نمک آب, چال, چاه آب
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
کنسرن تقویت انعطاف پذیری جامعه در مقابل حوادث مصئونیت اجتماعی
بدخشان راغستان, کوهستان, یاوان
تخار رستاق, نمک آب, چال, چاه آب
2015-03-12 2019-03-31 تکمیل
دی جوهانیتر تربیه قابله ها به سطح جامعه صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2018-01-18 2021-01-17 تکمیل
دی جوهانیتر تربیه قابله ها به سطح جامعه صحت
تخار تالقان
کابل کابل
2018-01-18 2021-01-17 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه اضطراری و کمک نقدی برای خرید اقلام غیر غذایی برای بیجا شدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
بادغیس آب کمری, قلعه نو
2018-09-20 2019-03-20 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان فراهم سازی سرپناه اضطراری و کمک نقدی برای خرید اقلام غیر غذایی برای بیجا شدگان متاثر از خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
بادغیس آب کمری, قلعه نو
2018-09-20 2019-03-20 تکمیل
سرف افغانستان پروژه بازتوانایی معلولین تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کوز کنر
لغمان مهتر لام
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه صحتمندی دایکندی صحت
دایکندی نیلی
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه هماهنگی و توسعه جامعه اموزش اساسی برای 200 واکسیناتور صحت
کابل کابل
2018-05-01 2019-02-28 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان پروژه پاسخګویی به خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بامیان سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان پروژه پاسخګویی به خشکسالی مصئونیت اجتماعی
بامیان سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
2018-10-01 2019-05-31 تکمیل
د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه د کوچنیانو د ښوونې او روزنې ملاتړ لپاره د افغانستان ټولنه تعلیم و تربیه
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
2019-10-01 2020-04-30 تکمیل
اسلامیک ریلیف ورد واید تسهیل اموزش برای دختران خارج از مکتب تعلیم و تربیه
کابل کابل
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
کندهار دامان, کندهار
2019-01-01 2021-12-01 تحت کار
دی جوهانیتر فراهمی خدمات اولیه صحی برای بیجا شدگان داخلی در محلات غیر رسمی کابل صحت
کابل کابل
2017-10-01 2019-09-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات اولیه صحی برای بیجا شدگان داخلی در محلات غیر رسمی کابل صحت
کابل کابل
2017-10-01 2019-09-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات اولیه صحی برای بیجا شدگان داخلی در محلات غیر رسمی کابل صحت
کابل کابل
2017-10-01 2019-09-30 تکمیل
کورد اید حمایه مالی و تخنیکی از انستیتوت علوم صحی قندهار صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان مشارکت مدنی افغانستان (ACEP) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان مشارکت مدنی افغانستان (ACEP) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان پاسخگویی به خشکسالی در ولایت غور زراعت ، مالداری و آبیاری
غور تولک, دولت یار, لعل و سرجنگل
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 2 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست سپیره, نادر شاه کوت
2019-09-02 2019-12-02 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان شهروند - دولت (Citizen State Project) حکومت داری خوب
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-30 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان شهروند - دولت (Citizen State Project) حکومت داری خوب
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-30 تکمیل
انستیتوت جامعه مدنی افغانستان شهروند - دولت (Citizen State Project) حکومت داری خوب
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی توزیع مواد غذایی به مهاجرین وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
خوست تنی, خوست, گربز
2019-10-10 2020-01-10 تکمیل
دی جوهانیتر بهداشت آب اشامیدنی و خدمات صحی حفط صحه برای بیجا شدگان کابل در ساحات رسمی کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
دی جوهانیتر بهداشت آب اشامیدنی و خدمات صحی حفط صحه برای بیجا شدگان کابل در ساحات رسمی کابل صحت
کابل کابل
2018-12-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي پروژه انکشافی و توزیع مواد غذای زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل, شرن, گمل
2019-08-15 2019-12-14 تکمیل
موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان بهبود دسترسی اسناد ملکی عودت کننده گان، بی جاه شده گان از طریق اگاهی حقوقی و مساعت قانونی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
2019-01-01 2019-11-30 تکمیل
ایشیا فوندیشن تقویت تعلیم و تربیه در افغانستان (SEA II) - 31828 تعلیم و تربیه
کابل کابل
2014-05-14 2020-09-30 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
دی جوهانیتر فراهمی خدمات صحی تغذی و حمایت روانی برای مهاجرین وکوچی ها صحت
کابل کابل
2017-12-01 2019-07-31 تکمیل
فیوچرگروپ گلوبل اوتریج بهبود سکتور صحت صحت
کابل کابل
2015-09-28 2020-09-27 تکمیل
فیوچرگروپ گلوبل اوتریج بهبود سکتور صحت صحت
کابل کابل
2015-09-28 2020-09-27 تکمیل
فیوچرگروپ گلوبل اوتریج بهبود سکتور صحت صحت
کابل کابل
2015-09-28 2020-09-27 تکمیل
موسسه کمک های بشری غذایی مواد و چکالی خپلو کورنیو لپاره مصئونیت اجتماعی
هلمند باغران, دیشو, ریگ خانشين, سنگین قلعه, لشکرگاه, مارجه, موسی قلعه, ناد علی, ناوه بارکزائی, نهر سراج, نوزاد, واشیر, کجکی, گرشک, گرمسیر
2019-01-01 2019-04-28 تکمیل
کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان شفاخانه چک وردک صحت
وردک چک وردک
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان حفظ الصحه و نظافت WaSH صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان خیریه خدمات به یتیمان افغانستان ( کمک های مردمی ) مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-05-10 2019-05-10 تکمیل
موسسه انکشافی و زراعتی مثمر ترمیم سرک و کانال زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان وامه, پارون
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان مبارزه علیه بچه بازی و محوه معافیت از مجازات مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-30 2020-10-01 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل