جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
ایشیا فوندیشن مساعدت های حقوقی از طریق تعلیمات حقوقی(31884) حکومت داری خوب
کابل کابل
2015-04-01 2020-02-29 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون مرکزی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه صحتمندی فاریاب صحت
فاریاب قرغان, قرمقل, دولت آباد, میمنه, خان چارباغ
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین تریننگ های حفظ الصحه و تهیه آب آشامیدنی صحی برای بیجا شده گان داخل و خارج[ ولایت مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
سرپل سرپل
زابل قلات, شاه جوی
جوزجان شبرغان, آقچه
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین تریننگ های حفظ الصحه و تهیه آب آشامیدنی صحی برای بیجا شده گان داخل و خارج[ ولایت مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
سرپل سرپل
زابل قلات, شاه جوی
جوزجان شبرغان, آقچه
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع پول نقد برای ترمیم سرپناه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت ازدهاقین آسیب دیده ازاثرجنگها وحوادث طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, میمنه
2018-11-15 2019-04-15 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت ازدهاقین آسیب دیده ازاثرجنگها وحوادث طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, میمنه
2018-11-15 2019-04-15 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین ادامه کمکهای آب صحی و حفظ الصحه، تعلیم و تبربیه و مدیریت کمپ تحت(۱۹۰۶) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست گربز, شمل, مندوزی, خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر خاص کنر, سوکی
کندز علی آباد, کندوز, حضرت امام صاحب
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل قره باغ, کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار پنجوایی, میوند, ارغنداب, شاه ولی کوت
زابل قلات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی دزراعتی بوـو تولید او دقوریه په برخه کی دهقانانو ته تریننگ ورکول زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار جلال آباد, بهسود
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی مکتب ایف (تعلیم و تربیه شاګردان و دایرنمودن کورسهای زمستانی برای شاګردان) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-01 2019-02-20 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-01 2019-02-20 تکمیل
کمک طبی بین المللی ارزیابی کمی و کیفی تشخیص موانع به دسترسی خدمات صحی صحت
کنر دانگام, مرور, سرکانو, خاص کنر, سوکی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی ارزیابی کمی و کیفی تشخیص موانع به دسترسی خدمات صحی صحت
کنر دانگام, مرور, سرکانو, خاص کنر, سوکی
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه افزایش اگهی درمورد حفا ظت از محیط زیست مصئونیت اجتماعی
کابل سروبی, فرزه, گلدره, شکر دره, کلکان, ده سبز, بگرام, کابل, پغمان
2019-12-01 2021-05-31 تحت کار
موسسه ندای زن تقویت پاسخ جامعه به خشونت علیه زنان در هرات RCV مصئونیت اجتماعی
هرات گذره, انجیل, زنده جان
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه ندای زن تقویت پاسخ جامعه به خشونت علیه زنان در هرات RCV مصئونیت اجتماعی
هرات گذره, انجیل, زنده جان
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ابتکار پاسخگویی افغانستان - تضمین آینده های همه جانبه و فراگیر حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2019-09-10 2022-09-09 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها واش صحت
خوست تنی, گربز, خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پروژه WASH در ولایت نیمروز UNICEF صحت
نیمروز کنگ, زرنچ, چهار بورجک, اصل چخانسور
2018-12-01 2019-01-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پروژه WASH در ولایت نیمروز UNICEF صحت
نیمروز کنگ, زرنچ, چهار بورجک, اصل چخانسور
2018-12-01 2019-01-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها واش صحت
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
کابل سروبی
2019-07-11 2020-05-15 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندهار میوند, ژيری, ارغنداب, دامان, اسپین بولدک
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تحت کار
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت بیجاه شده گان داخلی از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت بیجاه شده گان داخلی از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو کمک های عاجل بشری برای متضررین بیجا شده گان خشک سالی در هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات کرخ, غوریان, انجیل
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
کمک های خیریه خانه برای اطفال / خدمات فامیلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت از جوامع میزبان از اثر خشکسالی و بیجاشدگان صحت
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار ژيری, میوند
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت از جوامع میزبان از اثر خشکسالی و بیجاشدگان صحت
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار ژيری, میوند
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي منجمنت ونظارت از اعمار تعمیر باب مکتب 12 صنفی و ملحقات ان در شهرک مهاجرین قلموال منیه ولایت خوست تعلیم و تربیه
خوست خوست
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي منجمنت ونظارت از اعمار تعمیر باب مکتب 12 صنفی و ملحقات ان در شهرک مهاجرین قلموال منیه ولایت خوست تعلیم و تربیه
خوست خوست
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایجاد مشاغل پایدار از طریق تشبثات سود آور مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, قرغان, خان چارباغ
2019-04-22 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها واش صحت
وردک میدانشهر
2019-05-06 2019-09-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت اظطراری از مالداران که از اثر خشکسالی متضریر گردیده اند زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات کشک کهنه, کهسان, غوریان
کابل کابل
هلمند ناد علی, نهر سراج
کندهار کندهار
2019-03-15 2019-09-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی حفاظت جان، سلامت اضطراری، تغذیه و پاسخ WASH در نواحی آسیب دیده مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان صحت
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, شينواری, رودات, بهسود, کامه, کوز کنر, بتی کوت, مومند دره, خوگیانی
لغمان علی نگار
کنر نرنگ و بادیل, اسد آباد, دره پیچ, غازی آباد, مرور, شیگل و شلتان
نورستان وايگل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی حفاظت جان، سلامت اضطراری، تغذیه و پاسخ WASH در نواحی آسیب دیده مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان صحت
ننگرهار سرخ رود, جلال آباد, شينواری, رودات, بهسود, کامه, کوز کنر, بتی کوت, مومند دره, خوگیانی
لغمان علی نگار
کنر نرنگ و بادیل, اسد آباد, دره پیچ, غازی آباد, مرور, شیگل و شلتان
نورستان وايگل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
لی پلیکان مواظبت و آموزش حمایوی و ابتدائیه برای اطفال سالم و گنگ و آموزش حرفه و سوادآموزی برای خانم‌ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک های نقده برای ترمیم خانه ها و ضروریات زمستانی برای بیجا شده ګان داخلی و مردم متضرر محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, چپرهار, کوت, رودات, شیرزاد
لغمان مهتر لام
کنر سوکی, نرنگ و بادیل, چپه دره, دره پیچ, اوته پور, سرکانو
2019-11-10 2020-03-09 تکمیل