جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه کمک به اطفال افغانستان برنامه تقویت نهاد های جامعه مدنی تعلیم و تربیه
جوزجان شبرغان
2019-01-09 2019-10-31 تکمیل
موسسه کمک به اطفال افغانستان تقویت همه جانبه سیستم های محافظت اطفال در سطح جامعه مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل, سنگچارک, گوسفندی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه کمک به زنان بدخشان برنامه مشارکت مدنی افغانستان حکومت داری خوب
بدخشان ارگو, بهارک, تيشکان, کشم
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار در بابا
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تهیه نمودن آب آشامیدنی و تبلیغات صحی صحت
ننگرهار مومند دره
2019-11-01 2020-02-28 تکمیل
موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان مشارکت مدنی افغانستان حکومت داری خوب
پکتیکا زرغون شهر, شرن, مته خان, یوسف خیل
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان مشارکت مدنی افغانستان حکومت داری خوب
پکتیکا زرغون شهر, شرن, مته خان, یوسف خیل
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
مؤسسه انکشافی سنائی SEEDSحمایه وتقویه دهقانان زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, کشک (روبات سنگی)
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, نهر شاهی
2016-05-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه آموزشی دیجیتالی بانو آگاهی دهی در باره قانون منع خشونت حکومت داری خوب
بدخشان شهدا
2019-05-15 2019-06-15 تکمیل
همکاری های جهانی کانال سنگ مهر شهر فیض آباد مصئونیت اجتماعی
بدخشان فیض اباد
2019-05-01 2019-05-31 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان کمک نقدی صحی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2018-11-24 2019-06-21 تکمیل
مواظبت خانواده های افغان کمک نقدی صحی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
لوگر ازره, برکی برک, خروار, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
2018-11-24 2019-06-21 تکمیل
اکسفام نووب توزیع فصلی بسته های زراعتی (تخم گندم وکودهای کیمیاوی) برای دهاقین کوچک در ولایات مرکزی(بامیان، دایکندی وغور) زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, شهرستان, میرامور
غور تولک, دولت یار, دولینه, شهرک, لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان ورث, پنجاب, یکاولنگ
2019-11-01 2020-04-30 تکمیل
افغان اید تقویت بهبود سریع و راه حل های با دوام در محلات سکونت غیر رسمی و طویل المدت بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان مهاجر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2017-05-12 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت بهبود سریع و راه حل های با دوام در محلات سکونت غیر رسمی و طویل المدت بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان مهاجر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2017-05-12 2019-03-31 تکمیل
افغان اید تقویت بهبود سریع و راه حل های با دوام در محلات سکونت غیر رسمی و طویل المدت بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان مهاجر مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
کندهار کندهار
2017-05-12 2019-03-31 تکمیل
موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان فند معارف برای جامعه مدنی (Civil Society Education Fund): تمویل مالی برنامه های دادخواهی ائتلاف ملی معارف افغانستان تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه آموزش های اجتماعی و روانی برای دختران مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هماهنگی کمکهای بشری کمک به عودت کننذه گان جهت رسیدگی به نیازمندی های غذایی مصئونیت اجتماعی
کنر خاص کنر
2019-03-28 2019-06-27 تکمیل
افغان اید مدیریت علفچر ها زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, نیلی
2018-06-01 2022-05-30 تحت کار
افغان اید مدیریت علفچر ها زراعت ، مالداری و آبیاری
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, نیلی
2018-06-01 2022-05-30 تحت کار
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی ساحات مولث به ماین و مهمات منفلق نشده زیر بینا
پروان سیاه گردی غوربند, شینواری
سرپل سرپل
پکتیکا زرغون شهر, شرن
خوست سپیره, قلندر
پکتیا احمد آباد, جاجی, دند و پتان, زرمت, شواک, لاجه احمد خیل
ننگرهار لعل پور, مومند دره, پچير و آگام, کوت, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
کنر خاص کنر, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان کهمرد
وردک جلریز, چک وردک
تخار اشکمش, تالقان
بغلان دوشی, پل خمری
نیمروز چهار بورجک
کاپیسا نجراب
کابل موسهی, پغمان
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه, ناد علی, نهر سراج
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, غورک, معروف, ميانشين
زابل ترنگ و جلدک, شینکی
2018-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها سروی غیر تخنیکی ساحات مولث به ماین و مهمات منفلق نشده زیر بینا
پروان سیاه گردی غوربند, شینواری
سرپل سرپل
پکتیکا زرغون شهر, شرن
خوست سپیره, قلندر
پکتیا احمد آباد, جاجی, دند و پتان, زرمت, شواک, لاجه احمد خیل
ننگرهار لعل پور, مومند دره, پچير و آگام, کوت, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار
کنر خاص کنر, نورگل
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان کهمرد
وردک جلریز, چک وردک
تخار اشکمش, تالقان
بغلان دوشی, پل خمری
نیمروز چهار بورجک
کاپیسا نجراب
کابل موسهی, پغمان
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه, ناد علی, نهر سراج
کندهار ارغستان, اسپین بولدک, دامان, غورک, معروف, ميانشين
زابل ترنگ و جلدک, شینکی
2018-04-01 2020-03-31 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه تعلیم و تربیه و آموزش های حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه صنف دست دوزی برای زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه صنف دست دوزی برای زنان بی بضاعت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
دسولی ریشی CHAMP زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل کابل
2010-02-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه کمک مالی برای اطفال کارکن روی سرک که به مکتب میروند مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
همکاری های جهانی مکتب ناشنوایان مصئونیت اجتماعی
غور چغچران
2019-01-01 2019-03-06 تکمیل
همکاری های جهانی مراقبت های قبل از ولادت صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی تغذیه برای اطفال و مادران بارداروشیرده صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی فارم تحقیقاتی زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی ساخت سرک برای نورستان زیر بینا
نورستان ماندول
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
همکاری های جهانی پرورش گاه مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
همکاری های جهانی اطفال روی جاده مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
همکاری های جهانی کورس لسان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-03-01 2020-02-28 تکمیل
همکاری های جهانی چاه های نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2020-01-31 تکمیل
همت افغان دکرنی او مالداری موسسه کمک موسمی مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
0000-00-00 0000-00-00 تکمیل