جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه کنترول سیستم های مصارفات عمومی مبارزه با حوادث (اضطراری)
دایکندی نیلی
فاریاب اندخوی
2019-10-02 2019-12-31 تکمیل
سرف افغانستان پروژه انکشاف اجتماعی زون مرکزی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل شکر دره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه صحتمندی فاریاب صحت
فاریاب خان چارباغ, دولت آباد, قرغان, قرمقل, میمنه
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
کورد اید توزیع پول نقد برای تهیه مواد غذایی مصئونیت اجتماعی
ارزگان ارزگان خاص
2018-08-01 2019-02-28 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه مساعدت عاجل خیمه،مواد غیر غذایی، بسته های صحی،صحت باروری و معیشت برای خانواده های آسیب دیده ازحوادث در افغانستان مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان چاریکار
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
کاپیسا محمودراقی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2020-04-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین تریننگ های حفظ الصحه و تهیه آب آشامیدنی صحی برای بیجا شده گان داخل و خارج[ ولایت مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
سرپل سرپل
زابل شاه جوی, قلات
جوزجان آقچه, شبرغان
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین تریننگ های حفظ الصحه و تهیه آب آشامیدنی صحی برای بیجا شده گان داخل و خارج[ ولایت مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت, چوره
سرپل سرپل
زابل شاه جوی, قلات
جوزجان آقچه, شبرغان
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع پول نقد برای ترمیم سرپناه مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
2019-07-01 2019-12-31 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره حمایت از شاگردان یتیم تعلیم و تربیه
ننگرهار سرخ رود
لغمان مهتر لام
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت ازدهاقین آسیب دیده ازاثرجنگها وحوادث طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, میمنه
2018-11-15 2019-04-15 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت ازدهاقین آسیب دیده ازاثرجنگها وحوادث طبیعی زراعت ، مالداری و آبیاری
فاریاب اندخوی, میمنه
2018-11-15 2019-04-15 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین ادامه کمکهای آب صحی و حفظ الصحه، تعلیم و تبربیه و مدیریت کمپ تحت(۱۹۰۶) مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
فاریاب المار, قیصار, پشتون کوت
سرپل سرپل
خوست خوست, شمل, مندوزی, گربز
ننگرهار جلال آباد
کنر خاص کنر, سوکی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل قره باغ, کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار ارغنداب, شاه ولی کوت, میوند, پنجوایی
زابل قلات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی دزراعتی بوـو تولید او دقوریه په برخه کی دهقانانو ته تریننگ ورکول زراعت ، مالداری و آبیاری
ننگرهار بهسود, جلال آباد
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
تهداب گذاری امید های بین المللی مکتب ایف (تعلیم و تربیه شاګردان و دایرنمودن کورسهای زمستانی برای شاګردان) تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-01 2019-02-20 تکمیل
مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره توزیع البسه زمستانی مبارزه با حوادث (اضطراری)
پروان کوه صافی
ننگرهار بتی کوت
لغمان قرغه‌يی
2018-12-01 2019-02-20 تکمیل
کمک طبی بین المللی ارزیابی کمی و کیفی تشخیص موانع به دسترسی خدمات صحی صحت
کنر خاص کنر, دانگام, سرکانو, سوکی, مرور
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی ارزیابی کمی و کیفی تشخیص موانع به دسترسی خدمات صحی صحت
کنر خاص کنر, دانگام, سرکانو, سوکی, مرور
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه افزایش اگاهی درمورد حفا ظت از محیط زیست،تنوع زیستي و کاهش از الودګي هوا مصئونیت اجتماعی
کابل بگرام, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, پغمان, کابل, کلکان, گلدره
2019-12-01 2021-05-31 تکمیل
موسسه ندای زن تقویت پاسخ جامعه به خشونت علیه زنان در هرات RCV مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه ندای زن تقویت پاسخ جامعه به خشونت علیه زنان در هرات RCV مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, زنده جان, گذره
2018-07-15 2019-07-14 تکمیل
موسسه خیریه نجات دندان نجات دندان (2019) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها واش صحت
خوست تنی, خوست, گربز
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پروژه WASH در ولایت نیمروز UNICEF صحت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2018-12-01 2019-01-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پروژه WASH در ولایت نیمروز UNICEF صحت
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2018-12-01 2019-01-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها واش صحت
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
کابل سروبی
2019-07-11 2020-05-15 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, میوند, ژيری
2019-05-01 2020-04-30 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت بیجاه شده گان داخلی از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت بیجاه شده گان داخلی از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو کمک های عاجل بشری برای متضررین بیجا شده گان خشک سالی در هرات مبارزه با حوادث (اضطراری)
هرات انجیل, غوریان, کرخ
2018-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی توزیع پوشاک زمستانی برای بیجا شده گان داخلی - کابل مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2018-11-01 2018-12-01 تکمیل
کمک های خیریه خانه برای اطفال / خدمات فامیلی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت از جوامع میزبان از اثر خشکسالی و بیجاشدگان صحت
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار میوند, ژيری
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها حمایت از جوامع میزبان از اثر خشکسالی و بیجاشدگان صحت
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار میوند, ژيری
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي منجمنت ونظارت از اعمار تعمیر باب مکتب 12 صنفی و ملحقات ان در شهرک مهاجرین قلموال منیه ولایت خوست تعلیم و تربیه
خوست خوست
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي منجمنت ونظارت از اعمار تعمیر باب مکتب 12 صنفی و ملحقات ان در شهرک مهاجرین قلموال منیه ولایت خوست تعلیم و تربیه
خوست خوست
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها ایجاد مشاغل پایدار از طریق تشبثات سود آور مبارزه با حوادث (اضطراری)
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان
2019-04-22 2019-12-31 تکمیل
هماهنگی کمکها برای افغان ها واش صحت
وردک میدانشهر
2019-05-06 2019-09-30 تکمیل
افغان پلاننگ اجنسی حمایت اظطراری از مالداران که از اثر خشکسالی متضریر گردیده اند زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات غوریان, کشک کهنه, کهسان
کابل کابل
هلمند ناد علی, نهر سراج
کندهار کندهار
2019-03-15 2019-09-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی حفاظت جان، سلامت اضطراری، تغذیه و پاسخ WASH در نواحی آسیب دیده مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, سرخ رود, شينواری, مومند دره, کامه, کوز کنر
لغمان علی نگار
کنر اسد آباد, دره پیچ, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, نرنگ و بادیل
نورستان وايگل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
کمک طبی بین المللی حفاظت جان، سلامت اضطراری، تغذیه و پاسخ WASH در نواحی آسیب دیده مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان صحت
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, رودات, سرخ رود, شينواری, مومند دره, کامه, کوز کنر
لغمان علی نگار
کنر اسد آباد, دره پیچ, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, نرنگ و بادیل
نورستان وايگل
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
لی پلیکان مواظبت و آموزش حمایوی و ابتدائیه برای اطفال سالم و گنگ و آموزش حرفه و سوادآموزی برای خانم‌ها مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
نوی مشورتی او مرستندویه موسسه کمک های نقده برای ترمیم خانه ها و ضروریات زمستانی برای بیجا شده ګان داخلی و مردم متضرر محلی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار خوگیانی, رودات, شیرزاد, چپرهار, کوت
لغمان مهتر لام
کنر اوته پور, دره پیچ, سرکانو, سوکی, نرنگ و بادیل, چپه دره
2019-11-10 2020-03-09 تکمیل
تحفظ حیات وحش افغانستان رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان از طریق مدیریت پایدار انرژی و ایکوسیستم زراعت ، مالداری و آبیاری
بامیان سیغان, کهمرد, یکاولنگ
بدخشان واخان
کابل کابل
2018-08-27 2022-10-31 تحت کار
موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Engagement of Community Members in Municipality Governance حکومت داری خوب
بامیان بامیان
2019-10-30 2020-08-28 تکمیل
شبکه زنان افغان Increasing Access to Justice for Family Law Clients and Strengthen the Capacity of Civil Society and Young Lawyers to Project Human Rights in Afghanistan (LALE Project) حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل