جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
حمایت از مهاجرین کمک برای زنان محبوس مصئونیت اجتماعی
سرپل سرپل
جوزجان شبرغان
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین گروپ های پس انداز زنان برای افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کنترول گیاهان هرزه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان
2018-10-02 2019-03-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین پروژه کنترول گیاهان هرزه زراعت ، مالداری و آبیاری
جوزجان شبرغان
2018-10-02 2019-03-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
اداره بازسازی دهات افغان برنامه ملی میثاق شهروندی حکومت داری خوب
سرپل بلخاب, سرپل, سنگچارک, سوزمه قلعه, صیاد, کوهستانات, گوسفندی
2017-06-01 2020-05-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع آب آشامیدنی صحی برای متضررین خشکسالی و توزیع البسه زمستانی برای بیجا شده گان مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
حمایت از مهاجرین توزیع آب آشامیدنی صحی برای متضررین خشکسالی و توزیع البسه زمستانی برای بیجا شده گان مصئونیت اجتماعی
سرپل گوسفندی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2018-04-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه فیلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
موسسه همیاری زنان برای توسعه فیلوشیپ مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2018-04-01 2019-03-30 تکمیل
حمایت از مهاجرین حمایت از خانواده های بیجا شده منازعات ولایت فاریاب در ولسوالی های شبرغان و خواجه دو کوه در ولایت جوزجان مصئونیت اجتماعی
جوزجان خواجه دوکوه, شبرغان
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی خانه سبز مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-02-28 تکمیل
رت جرمنی حمایت ازباثبات سازی تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هیواد ویلفر لمیتد توزیع مواد غذایی و غیر غذایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
کابل ده سبز, شکر دره, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه برای اهالی ولسوالی قلات وسوزمه قلعه در ولایت زابل /سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
زابل قلات
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه برای اهالی ولسوالی قلات وسوزمه قلعه در ولایت زابل /سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
زابل قلات
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه اساسی زیر بنا برای بدخشان زیر بینا
بدخشان اشکاشم, واخان
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین ایجاد شغل و فرصت های کاری برای مردم بیجاشده و جوامع میزبان در مراکز شهری افغانستان(۱۹۱۱) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-10-10 2023-10-09 تحت کار
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از اطفال بیجا شده های داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-01 2019-07-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از اطفال بیجا شده های داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-01 2019-07-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن شرح کد جزای افغانستان (32204) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-17 2019-07-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن شرح کد جزای افغانستان (32204) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-17 2019-07-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
2017-01-01 2018-12-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
2017-01-01 2018-12-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه په نورستان کی د واورین پړانګ په اړه د عامه پوهاوي څخه تر ساتنی پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-12-11 2021-05-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه آموزش با کیفیت در افغانستان -AQL تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل کابل
بلخ خلم, مرمل
2019-04-01 2023-03-31 تحت کار
اسلامیک ریلیف ورد واید تعلیمات در حال اضطرار تعلیم و تربیه
بلخ دهدادی, شورتیپه, مزار شریف, نهر شاهی
2019-08-15 2020-08-14 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیله دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2018-12-15 2019-06-15 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیله دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2018-12-15 2019-06-15 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروژه بیجا شده گان وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2013-01-01 2014-10-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2013-01-01 2014-10-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی دوم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-05-01 2016-05-30 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی دوم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-05-01 2016-05-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایوی تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ دولت آباد
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر از خشکسالی در شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
کی یر انترنشنل پروژه پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر از خشکسالی در شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان M.G (انکشاف مهارت ها و ارتقای ظرفیت جوانان) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید
2019-09-01 2019-12-15 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا برنامه ازدواجهای قبل از وقت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان برنامۀ ارتقای ظرفیت معارف تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-11 2020-03-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان برنامۀ ارتقای ظرفیت معارف تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-11 2020-03-31 تکمیل