جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2015-12-01 2019-03-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی خانه سبز مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-12-01 2020-02-28 تکمیل
رت جرمنی حمایت ازباثبات سازی تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هیواد ویلفر لمیتد توزیع مواد غذایی و غیر غذایی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار آچين, بتی کوت, بهسود, جلال آباد, حصارک, خوگیانی, خیوه, در بابا, دره نور, ده بالا, رودات, سرخ رود, شينواری, شیرزاد, لعل پور, مومند دره, نازیان, پچير و آگام, چپرهار, کامه, کوت, کوز کنر, گوشته
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر اسد آباد, اوته پور, بر کنر, خاص کنر, دانگام, دره پیچ, سرکانو, سوکی, شیگل و شلتان, غازی آباد, مرور, ناری, نرنگ و بادیل, نورگل, چپه دره
کابل ده سبز, شکر دره, کابل, کلکان
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه برای اهالی ولسوالی قلات وسوزمه قلعه در ولایت زابل /سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
زابل قلات
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروگرام حفظ الصحه کامل به رهبری جامعه برای اهالی ولسوالی قلات وسوزمه قلعه در ولایت زابل /سرپل صحت
سرپل سوزمه قلعه
زابل قلات
2018-04-15 2019-04-14 تکمیل
بنیاد اقا خان توسعه اساسی زیر بنا برای بدخشان زیر بینا
بدخشان اشکاشم, واخان
کابل کابل
2019-01-01 2021-12-31 تکمیل
هیت ناروی برای مهاجرین ایجاد شغل و فرصت های کاری برای مردم بیجاشده و جوامع میزبان در مراکز شهری افغانستان(۱۹۱۱) مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات, گذره
بلخ دهدادی, مزار شریف, نهر شاهی
2019-10-10 2023-10-09 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از اطفال بیجا شده های داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-01 2019-07-31 تکمیل
مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان حمایت از اطفال بیجا شده های داخلی مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل
2018-11-01 2019-07-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن شرح کد جزای افغانستان (32204) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-17 2019-07-31 تکمیل
ایشیا فوندیشن شرح کد جزای افغانستان (32204) حکومت داری خوب
کابل کابل
2018-10-17 2019-07-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
2017-01-01 2018-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت تعلیمات محلی در ولایات پروان و کاپیسا تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
2017-01-01 2018-12-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه تقویت دسترسی به تعلیمات محلی برای اطفال خارج از مکتب (IAE) تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, کوه بند
کابل کابل
2018-04-01 2019-03-31 تکمیل
دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه په نورستان کی د واورین پړانګ په اړه د عامه پوهاوي څخه تر ساتنی پروژه زراعت ، مالداری و آبیاری
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
2019-12-11 2021-05-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه آموزش با کیفیت در افغانستان -AQL تعلیم و تربیه
پروان بگرام, جبل السراج, سالنگ, سید خیل, چاریکار
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی
کابل کابل
بلخ خلم, مرمل
2019-04-01 2023-03-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیله دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2018-12-15 2019-06-15 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیله دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2018-12-15 2019-06-15 تکمیل
تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه پروژه بیجا شده گان وزیرستان شمالی مصئونیت اجتماعی
پکتیکا اورگون, برمل
خوست خوست
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2013-01-01 2014-10-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2013-01-01 2014-10-31 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی دوم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-05-01 2016-05-30 تکمیل
معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی کنترول و ارزیابی پروژه های ساختمانی و ارتقأ ظرفیت کارمندان تخنیکی دوم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2015-05-01 2016-05-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایوی تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ دولت آباد
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر از خشکسالی در شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
پاملرنه انترنشنل موسسه پروژه پاسخدهی عاجل برای فامیل های متضرر از خشکسالی در شمال افغانستان مصئونیت اجتماعی
سمنگان خرم و سارباغ, فیروز نخچیر
کابل کابل
بلخ خلم, چار کنت
2018-08-01 2019-08-31 تکمیل
موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان M.G (انکشاف مهارت ها و ارتقای ظرفیت جوانان) مصئونیت اجتماعی
بغلان بغلان جدید
2019-09-01 2019-12-15 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا برنامه ازدواجهای قبل از وقت تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان برنامۀ ارتقای ظرفیت معارف تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-11 2020-03-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان برنامۀ ارتقای ظرفیت معارف تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-10-11 2020-03-31 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت دسترسی زنان موتاثر از خشونت به عدالت از طریق روش های قبول شده فرهنگی - فاز دوم مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هرات انجیل
بادغیس آب کمری, مقر
کندهار دند, ژيری
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان تقویت دسترسی زنان موتاثر از خشونت به عدالت از طریق روش های قبول شده فرهنگی - فاز دوم مصئونیت اجتماعی
ارزگان ترين کوت
هرات انجیل
بادغیس آب کمری, مقر
کندهار دند, ژيری
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان حمایت و پاسخ دهی به قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت برای بیجا شده گان داخلی و عودت کننده گان در ولایات بلخ، فاریاب، و کندز مصئونیت اجتماعی
فاریاب المار, اندخوی, بلچراغ, خان چارباغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرغان, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بلخ بلخ, خلم, دهدادی, مرمل, چار کنت
2019-12-01 2022-11-30 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه "سکالرشیپ پروموت برای خانمهای (SPAG) " تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس بالامرغاب
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه "سکالرشیپ پروموت برای خانمهای (SPAG) " تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان بغلان جدید
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس بالامرغاب
کندهار کندهار
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-02-28 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال حمایت سازمانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-08-01 2019-06-01 تکمیل
نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال حمایت سازمانی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-08-01 2019-06-01 تکمیل
مرکز توانمندی زنان توسعه اعاشه و معشیت خانم ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کابل کابل
2018-08-01 2019-10-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان توسعه اعاشه و معشیت خانم ها زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کابل کابل
2018-08-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه بین المللی زبان شناسی ثمر انکشاف زبانهای افغانستان تعلیم و تربیه
نورستان ماندول
بدخشان شیغنان, فیض اباد, واخان, کران و منجان
کابل کابل
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک Drought کمک های اضطراری برای قربانیان خشکسالی در 16 اجتماع در ولایت غور، افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
غور لعل و سرجنگل, چغچران
2018-09-15 2019-04-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک Drought کمک های اضطراری برای قربانیان خشکسالی در 16 اجتماع در ولایت غور، افغانستان زراعت ، مالداری و آبیاری
غور لعل و سرجنگل, چغچران
2018-09-15 2019-04-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBEEP تقویت تعلیمات محلی در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBEEP تقویت تعلیمات محلی در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل
خدمات خیریه کاتولیک CBEEP تقویت تعلیمات محلی در افغانستان تعلیم و تربیه
دایکندی اشترلی, سنگتخت
غور لعل و سرجنگل, چغچران
بامیان 1یکاولنگ
هرات ادرسکن, کرخ, گذره
2014-04-01 2019-06-30 تکمیل