جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه زنان رضاكار بدخشان برنامه پلان بشر دوستانه HPP-2019 مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو, بهارک, جرم, خاش, شهر بزرگ, فیض اباد
2019-04-01 2019-11-30 تکمیل
قریه صلح برای پیشرفت افغانستان خودکفاسازی خانم ها - نانوایی مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف
2019-02-01 2019-08-01 تکمیل
موسسه اسایش بانوان حقوق زن از دیدگاه اسلام و قوانین نافذه افغانستان مصئونیت اجتماعی
بدخشان ارگو
2018-06-15 2018-07-15 تکمیل
اکسفام نووب مصونیت غذایی، آب و حفظ الصحه،مصونیت در ولسوالی های کندز، امام صاحب و خان آباد ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2018-06-01 2019-07-30 تکمیل
اکسفام نووب مصونیت غذایی، آب و حفظ الصحه،مصونیت در ولسوالی های کندز، امام صاحب و خان آباد ولایت کندز مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, کندوز
2018-06-01 2019-07-30 تکمیل
مرکز رشد استعداد های زنان افغان مهمان خانه مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-05-01 2019-07-31 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ایجاد معیشت پایدار برای بیجاشدهگان داخلی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-07-15 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ایجاد معیشت پایدار برای بیجاشدهگان داخلی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-07-15 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ایجاد معیشت پایدار برای بیجاشدهگان داخلی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-07-15 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ایجاد معیشت پایدار برای بیجاشدهگان داخلی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-07-15 2019-04-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه ایجاد معیشت پایدار برای بیجاشدهگان داخلی و عودت کننده گان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2015-07-15 2019-04-30 تکمیل
کمک های آسایش جهانی آب رسانی چتگر خانه مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2018-09-03 2019-09-03 تکمیل
کمک های آسایش جهانی آب رسانی چتگر خانه مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2018-09-03 2019-09-03 تکمیل
موسسه یتیمان و بیوه های افغان کورس های تقویت برای اطفال یتیم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های اضطراری تامین مصونیت غذایی و پاسخگویی به معیشت برای متضررین خشکسالی ولایت کندز در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2018-09-01 2019-01-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک های اضطراری تامین مصونیت غذایی و پاسخگویی به معیشت برای متضررین خشکسالی ولایت کندز در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کندز خان آباد
2018-09-01 2019-01-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی توزیع مواد غذایی برای افراد آسیب دیده از سیلاب مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-04-04 2019-12-31 تکمیل
دی جوهانیتر ارابه خدمات مراقبت از ضربات.خدمات ارجاع با اقدامات حمایتی در مناطق تحت منازعه صحت
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
2018-02-15 2019-03-31 تکمیل
دی جوهانیتر ارابه خدمات مراقبت از ضربات.خدمات ارجاع با اقدامات حمایتی در مناطق تحت منازعه صحت
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, قلعه زال, چهار دره
کابل کابل
2018-02-15 2019-03-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان ارایه خدمات حقوقی و صحی برای مهاجرین ۲ مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-09-01 2020-08-31 تکمیل
امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان موانع حقوقی فرا راه زنان در دسترسی به عدالت مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-01-01 2018-12-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک نقدی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک نقدی حکومت به خانم های بی بضاعت صحت
غور تولک, تيوره, دولت یار, دولینه, ساغر, شهرک, لعل و سرجنگل, پسابند, چغچران, چهار سده
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
اکسفام نووب آب و حفظ الصحه،مصونیت برای متضررین خشکسالی ولایت فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, میمنه, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-30 تکمیل
اکسفام نووب آب و حفظ الصحه،مصونیت برای متضررین خشکسالی ولایت فاریاب مصئونیت اجتماعی
فاریاب دولت آباد, میمنه, پشتون کوت
2018-09-01 2019-08-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های اضطراری برای حمایت از حیوانات و توضیع مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2018-05-12 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک های اضطراری برای حمایت از حیوانات و توضیع مواد زراعتی زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه فراه
2018-05-12 2019-05-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی پروگرام تغذی ضمیموی به گروپهای مورد هدف صحت
غور لعل و سرجنگل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
بشری خیریه موسسه کمک های زمستانی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, کندوز
بامیان شبر, یکاولنگ
بلخ دولت آباد, شولگره, چمتال
2019-10-15 2020-02-15 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به آسیب دیده گان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک به آسیب دیده گان خشکسالی مصئونیت اجتماعی
غور لعل و سرجنگل
2018-10-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت منابع طبیعی و ارتقاء معیشت پایدار کشاورزی در چهار ولسواالی سمنگان (شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان
2016-01-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت منابع طبیعی و ارتقاء معیشت پایدار کشاورزی در چهار ولسواالی سمنگان (شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان
2016-01-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت منابع طبیعی و ارتقاء معیشت پایدار کشاورزی در چهار ولسواالی سمنگان (شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان
2016-01-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی مدیریت منابع طبیعی و ارتقاء معیشت پایدار کشاورزی در چهار ولسواالی سمنگان (شمال زراعت ، مالداری و آبیاری
سمنگان دره صوف بالا, دره صوف پایان
2016-01-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک غذا مطابق فصل مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, بلچراغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک غذا مطابق فصل مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, بلچراغ, خواجه سبز پوش ولی, دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, میمنه, پشتون کوت, کوهستان, گرزیوان
2018-07-10 2019-03-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 100 قطعه یی مرغهای تخمی زراعت ، مالداری و آبیاری
کندز حضرت امام صاحب, کندوز
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 100 قطعه یی مرغهای تخمی زراعت ، مالداری و آبیاری
کنر سرکانو, شیگل و شلتان
2019-01-22 2020-01-22 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 500 قطعه یی مرغهای گوشتی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, نهر شاهی
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 500 قطعه یی مرغهای گوشتی زراعت ، مالداری و آبیاری
کابل فرزه, پغمان
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
تیری دیس هومز TSPAR -IIڅپر ۲عدالت برای اطفال حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-19 تکمیل
تیری دیس هومز TSPAR -IIڅپر ۲عدالت برای اطفال حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-19 تکمیل
تیری دیس هومز TSPAR -IIڅپر ۲عدالت برای اطفال حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
2017-01-01 2019-12-19 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان احداث فارم های 500 قطعه یی مرغهای گوشتی زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار نمک آب, چال
2019-01-15 2020-01-15 تکمیل
کمک های آسایش جهانی بشردوستانه مصئونیت اجتماعی
دایکندی کجران
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-11 2019-06-30 تکمیل
تیری دیس هومز نمد صحت
کابل ده سبز, چهار آسیاب, کابل
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
کمک های آسایش جهانی ازدواج دسته جمعی مصئونیت اجتماعی
دایکندی نیلی
2019-03-31 2019-05-15 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تقویت زنجیره ارزش زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
2018-12-01 2019-05-30 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان تقویت زنجیره ارزش زراعت زراعت ، مالداری و آبیاری
بغلان بغلان جدید, دوشی, پل خمری
2018-12-01 2019-05-30 تکمیل