جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
هیات ناروی برای مهاجرین کمک اضطراری به جوامع متاثر از خشکسالی وحمایت از تعلیم و تربیه درمناطق متاثر از منازعات مسلحانه در افغانستان(۱۸۲۹) مبارزه با حوادث (اضطراری)
ارزگان ترين کوت
هرات انجیل
بادغیس قلعه نو
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس کمپیوتر برای دختر خانم ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس کورس کمپیوتر برای دختر خانم ها تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2019-06-30 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توضیع مواد خوراکه برای فامیل های بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-12-05 2019-12-06 تکمیل
موسسه انجمن نه آنلوس حمایت از فعالیت های سپورتی معلولین صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور مزار شریف صحت
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Advanced Security and Hostile Environment training مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
2018-12-09 2019-02-28 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Advanced Security and Hostile Environment training مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
2018-12-09 2019-02-28 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
کورد اید نظارت از صلح و امنیت زنان مصئونیت اجتماعی
پروان بگرام, چاریکار
دایکندی شهرستان, نیلی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود
فاریاب شرین تگاب, میمنه, پشتون کوت
پکتیا احمد آباد, گردیز
ننگرهار بهسود, جلال آباد, کامه
لغمان علی شینگ, قرغه‌يی, مهتر لام
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, علی آباد
بامیان بامیان, شبر, یکاولنگ
بدخشان ارگو, فیض اباد, يفتل سفلى
هرات انجیل, هرات, گذره
کابل کابل
بلخ خلم, دولت آباد, مزار شریف
هلمند لشکرگاه, ناد علی, کلکان
کندهار ارغنداب, دامان, کندهار
2015-07-01 2020-03-31 تکمیل
مؤسسه افغانها برای فردا توضیع گوشت قربانی به ۸۰۰ فامیل های بی بضاعت مبارزه با حوادث (اضطراری)
کابل کابل
2019-02-06 2019-03-07 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRDs Relocation مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-11-23 2019-05-23 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران HRDs Relocation مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
2018-11-23 2019-05-23 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان گروپهای خودکفا (SHG) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
جمعیت کمک های انسانی حفر 30 حلقه چاه مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
2019-09-07 2019-12-07 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP NCE مصئونیت اجتماعی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
سمنگان ایبک
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان پروژه نشراتی رحمت تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی شفاخانه نور کندهار صحت
کندهار ارغنداب, دامان, شاه ولی کوت, میوند, کندهار
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان پروژه تقویت و مشارکت دیموکراسی ADAP 2019 مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر محمد آغه
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
هلمند لشکرگاه
کندهار کندهار
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی مرکزآموزش زبان انگلیسی تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی مدیریت پایدار نهاد های مدنی افغانستان تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
وردک میدانشهر
کابل کابل
2019-03-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان حمایت قانونیت انتخابات DEM NDI مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی انکشاف وامرار معشیت زیر بینا
بلخ نهر شاهی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ به نیازمندیهای فوری جمعیت های متاثر شده توسط خشکسالی (ECHO) صحت
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
2018-10-15 2019-04-15 تکمیل
ریلیف انتر نشنل پاسخ به نیازمندیهای فوری جمعیت های متاثر شده توسط خشکسالی (ECHO) صحت
نیمروز اصل چخانسور, چهار بورجک, کنگ
2018-10-15 2019-04-15 تکمیل
موسسه انکشافی وبشری کار در مقابل غذا ترمیم سرک و کانالها زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل, شرن, گمل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
هیئت معاونت بین المللی انکشاف دهات در لعل سرجنگل زراعت ، مالداری و آبیاری
غور لعل و سرجنگل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان اعمار تعمیر ۱۲ صنفی لیسه خواجه بغرا نمبر ۲ تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-01 2020-12-31 تکمیل
سرف افغانستان باز توانی معلولین زون مرکز تعلیم و تربیه
پروان بگرام, چاریکار
کابل استالف, شکر دره, فرزه, قره باغ, پغمان, کابل, کلکان, گلدره
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان برنامه PSN , برنامه آموزش خیاطی و صنایع دستی , باز سازی برق آبی کوچک ,نظارت از اعمار مکتب 2+6 صنفی و مرکز اجتماعی, توزیع سولرسیستم, نصب واحد های مسکونی مصئونیت اجتماعی
دایکندی شهرستان, میرامور, نیلی
غور لعل و سرجنگل
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
وردک حصه اول بیهسود, مرکز بهسود
2019-02-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان (ANCTIP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-20 2019-05-20 تکمیل
موسسه امداد وانکشاف سریع شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان (ANCTIP) مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2018-06-20 2019-05-20 تکمیل
موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان برنامه های ادبی-فرهنگی به حمایت از آزادی بیان به نماینده‌گی از انجمن جهانی قلم تعلیم و تربیه
کابل کابل
2018-01-01 2018-12-30 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه دست به دست افغانستان توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در ولایت بلخ مصئونیت اجتماعی
بلخ مزار شریف, چمتال
2017-01-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه مصونیت و کاهش بحران Early Warning System and Networking مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی تقویت سهم گیری جامعه مدنی در پروسه های انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-08-09 2021-08-08 تحت کار
انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی تقویت سهم گیری جامعه مدنی در پروسه های انتخابات افغانستان حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-08-09 2021-08-08 تحت کار
کورس های احیای طبی برای افغانها ملاریا صحت
نیمروز اصل چخانسور, خاشرود, دل آرام, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
فراه انار دره, بالابلوک, بکواه, خاک سفید, شیب کوه, فراه, قلعه کاه, لاش و جوین, پرچمن, پشت رود, گلستان
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2017-04-01 2022-04-01 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2017-04-01 2022-04-01 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه تشبث، دادخواهى و آموزش زنان WEAT تعلیم و تربیه
غزنی جاغوری, غزنی
ننگرهار بهسود, کامه
کاپیسا حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان
کابل کابل
2017-04-01 2022-04-01 تحت کار
کمیته امداد افغانها پروژه 50 بستر زنان و اطفال صحت
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
افغانستان فردا تعلیم وتربیه تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-01-06 تکمیل
سوزو انترنشنل پروژه آبرساني شهرکباريک آب مصئونیت اجتماعی
کابل قره باغ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
مؤسسه اکبر بهبود دید گاه و توانمند سازی جامعه مدنی در جهت موثریت و حسابدهی مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
فاریاب میمنه
غزنی غزنی
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
تخار تالقان
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-11-15 2021-11-14 تحت کار
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا مرکز حمایوی تربیه معلم تعلیم و تربیه
بلخ دولت آباد
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل