جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
کمک های آسایش جهانی پرورشگاه الزهرا غزنی مصئونیت اجتماعی
غزنی غزنی
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
2017-08-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
2017-08-01 2019-01-31 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم
2017-08-01 2019-01-31 تکمیل
تیری دیس هومز پروژه بیجا شدگان هرات مصئونیت اجتماعی
هرات غوریان, کرخ, کهسان, گلران
2019-01-01 2021-03-09 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, چمتال
2017-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, چمتال
2017-09-01 2019-02-28 تکمیل
موسسه تقويت اجتماعي افغانستان انکشاف مرغداری خانگی زراعت ، مالداری و آبیاری
بلخ بلخ, دهدادی, چمتال
2017-09-01 2019-02-28 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری برای آسیب دیدگان خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری برای آسیب دیدگان خشکسالی زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات انجیل, کشک (روبات سنگی), گذره
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
مؤسسه فرشته نجات پرورشگاه فرشته نجات مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2020-01-01 تکمیل
تیری دیس هومز پروگرام دسترسی عدالت برای اطفال حکومت داری خوب
تخار تالقان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو رضاکارانو موسسه برنامه مشارکت مدنی افغانستان مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2018-12-01 2019-07-31 تکمیل
د افغانستان د بیاودانولو رضاکارانو موسسه برنامه مشارکت مدنی افغانستان مصئونیت اجتماعی
نیمروز اصل چخانسور, زرنچ, چهار بورجک, کنگ
2018-12-01 2019-07-31 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان داخلی بیځایه شوو او راستانه شوو مهاجرینو ته اقتصادی فرطتونو برابرول تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, سرخ رود, کامه
کابل کابل
2019-09-26 2019-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی واش صحت
دایکندی اشترلی
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
غزنی غزنی
کابل سروبی
2019-07-11 2020-05-15 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی تعلیم و تربیه در حالت اضطرار تعلیم و تربیه
کندز قلعه زال
2018-08-01 2020-07-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی حمایت از جوامع میزبان از اثر خشکسالی و بیجاشدگان صحت
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار میوند, ژيری
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی حمایت از جوامع میزبان از اثر خشکسالی و بیجاشدگان صحت
هلمند ناد علی, ناوه بارکزائی
کندهار میوند, ژيری
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی واش صحت
وردک میدانشهر
2019-05-06 2019-09-30 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی حمایت بیجاه شده گان داخلی از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی حمایت بیجاه شده گان داخلی از اثر خشکسالی مصئونیت اجتماعی
هرات کرخ
2018-12-15 2019-06-14 تکمیل
موسسه براي كمك هاي انكشافي مدیریت گدام ها٫ ارزیابی ضرورت ها و توزیع مواد اساسی غیر غذایی در ولایات های شمال و شمال شرق مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی
سرپل سرپل
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بدخشان فیض اباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
کابل کابل
بلخ مزار شریف
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک های بشردوستانه هالند، فیز چهارم پروژه پاسخ دهی مشترک به حالت اضطراری مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, خوگیانی, سرخ رود, چپرهار
کندز حضرت امام صاحب, دشت ارچی, کندوز
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور Basic Life Support & Emergency Medical Technician صحت
کابل کابل
2018-11-15 2019-07-31 تکمیل
موسسه مدنی داد خواهی و توانمندی ایجاد مشاغل پایدار از طریق تشبثات سود آور مصئونیت اجتماعی
فاریاب اندخوی, خان چارباغ, قرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی پروگرام تغذی حمایوی با هدف صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-02-14 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان آموزش های مدنی انتخاباتی تعلیم و تربیه
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2019-02-05 2019-07-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی ملاریا صحت
کندهار کندهار
2019-01-01 2019-03-31 تکمیل
شبکه بازتوانی و امداد بو علی ملاریا صحت
کندهار کندهار
2019-04-01 2020-12-31 تکمیل
موسسه خیریه فامیل حوان حفر یک حلقه چاه نیمه عمیق مصئونیت اجتماعی
ننگرهار پچير و آگام
2019-01-01 2019-02-02 تکمیل
موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان افزایش شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات عمومی از طریق ارتقاء آگاهی شهروندان ، نظارت بر ارایه خدمات و دادخواهی حکومت داری خوب
غور دولت یار, دولینه, لعل و سرجنگل
2019-04-01 2020-01-31 تکمیل
اکسفام نووب کمک برای آسیب دیدگان سیلاب_2 مصئونیت اجتماعی
هرات انجیل, هرات
2019-04-09 2019-08-09 تکمیل
تیری دیس هومز ساخت سرک توسط نیروی بشری (LBRC) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2016-01-11 2019-12-31 تکمیل
تیری دیس هومز ساخت سرک توسط نیروی بشری (LBRC) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2016-01-11 2019-12-31 تکمیل
تیری دیس هومز ساخت سرک توسط نیروی بشری (LBRC) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2016-01-11 2019-12-31 تکمیل
تیری دیس هومز ساخت سرک توسط نیروی بشری (LBRC) زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2016-01-11 2019-12-31 تکمیل
موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت مصئونیت اشخاص دارای معلولیت در خدمات شهری مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-08-29 2020-03-28 تکمیل
اکسفام نووب کمک برای آسیب دیدگان سیلاب_1 مصئونیت اجتماعی
هرات زنده جان, غوریان
2019-03-26 2019-09-25 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری وزراعتی برای آسیب دیدگان خشکسالی_شیندند زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات شیندند
2018-09-10 2019-01-10 تکمیل
اکسفام نووب کمک های فوری مالداری وزراعتی برای آسیب دیدگان خشکسالی_شیندند زراعت ، مالداری و آبیاری
هرات شیندند
2018-09-10 2019-01-10 تکمیل
دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه پروتوکول تداوی خشونت مبنی جندر صحت
دایکندی اشترلی, خدیر, سنگتخت, شهرستان, میرامور, نیلی, کجران, کيتی
ارزگان ارزگان خاص, ترين کوت, دهراود, شهيد حساس, چنارتو, چوره, گیزاب
لغمان دولت شاه, علی شینگ, علی نگار, قرغه‌يی, مهتر لام
کنر دانگام, سرکانو, شیگل و شلتان, مرور, ناری
نورستان برگ متال, دوآب, ماندول, نورگرام, وامه, وايگل, پارون, کامدیش
وردک جغتو, جلریز, حصه اول بیهسود, دایمیرداد, سید آباد, مرکز بهسود, میدانشهر, نرخ, چک وردک
کاپیسا الاسی, تگاب, حصه اول کوهستان, حصه دوم کوهستان, محمودراقی, نجراب, کوه بند
2019-05-01 2019-12-31 تکمیل
اکسفام نووب پاسخدهی برای سیلاب های سال 2019 هرات و دایکندی مصئونیت اجتماعی
دایکندی میرامور, نیلی
هرات انجیل, هرات, گذره
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تعلیمی و تربیوی جامی تعلیمی وتربیتی تعلیم و تربیه
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی مدیریت خطرات حوادث قریه مصئونیت اجتماعی
بدخشان اشکاشم, شیغنان, واخان
2019-08-21 2019-12-31 تکمیل
مرکز غیرنظامیان در جنگ مرکز غیرنظامیان در جنگ فاز دوم مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-06-01 2022-05-31 تکمیل
د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه ارتقا ظرفیت در بخش خشونت مبنی بر جندر(GBV)، صحت باروری (RH) و ستراتیژی انکشاف نفوس (PDS) در افغانستان مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
غور چغچران
سرپل سرپل
پکتیکا شرن
خوست خوست
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
لوگر پل علم
لغمان مهتر لام
کنر اسد آباد
سمنگان ایبک
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
وردک سید آباد
تخار تالقان
بغلان پل خمری
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
پنجشیر بازارک
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
زابل قلات
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
برکت افغانستان آمریت های معارف ولسوالی ها تعلیم و تربیه
فاریاب اندخوی, خان چارباغ
2018-09-06 2019-06-05 تکمیل