امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4837 د افغانستان شفافیت او خپلواک انتخاباتی موسسه Transparent and Independent Election Org of Afghanistan. TIEOA 6 / 8 / 1398 احمد ضیا عظیمی شینوازده کابل خدمات اجتماعی
4838 کوچی خیریه موسسه Kochi Charity Org. KCO 6 / 8 / 1398 فریده کوچی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4839 موسسه افغانستان به پیش Afghanistan Forward Org . AFGFO 6 / 8 / 1398 مسعود احمد عزیزی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4842 موسسه توسعه و انکشاف وترنری شالیهوترا Shalihotra Veterinary Extension and Development Org. SVEDO 6 / 8 / 1398 محمد حامد کابل زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4844 موسسه کمک برای اطفال یتیم Help for Orphan Children Org. HOCO 6 / 8 / 1398 عبدالولی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4845 موسسه مطالعات محیط زیست افغانستان Org for Environmental Studies Afghanistan OESA 6 / 8 / 1398 زینب کابل خدمات اجتماعی
4848 موسسه جعمیت در حال حرکت People on the Move Org . POMO 6 / 8 / 1398 جلیل احمد کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4849 موسسه تحول و رفاه اقتصادی Evaluation and Welfare Economic Org. EWEO 6 / 8 / 1398 فرزانه کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4850 موسسه امید و عدالت Hope and Justice Org. HJO 6 / 8 / 1398 غلام قادر کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4852 موسسه گام بسوی روشنایی افغانستان Step to Brightness of Afghanistan Org . SBAO 6 / 8 / 1398 شگوفه کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4853 موسسه کمک های بشر دوستانه و توسعه زراعت Humanitarian Assistance and Agriculture Development org. HAADO 17 / 9 /1398 احمد ضیا هلمند بخش زراعت، صحت،خدمات حقوقی و اجتماعی، تعلیم و تربیه
4855 موسسه تحقیقات عامه و انکشاف آسیا Asia Public Research and Development org. APRDO 17 / 9 /1398 زحیمه تخار صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4856 موسسه خدمات تعلیمی و اجتماعی جیهون Jaehon Education and social services org. JESSO 17 / 9 /1398 ناهید نیران بدخشان خدمات اجتماعی، مراقبت مادر و طفل و تعلیمات صحی
4857 موسسه صدایی زنان هلمند Voice Helmand women org. VHWO 17 / 9 /1398 ماه زری هلمند بلند بردن سطح تعلیم زنان، ظرفیت سازی در بخش های اقتصادی زنان، ایجاد فرصت های کاری برای زنان بی بضاعت، مبارزه با خشونت علیه زنان، پایین آوردن مرگ و میر مادران و اطفال
4858 موسسه اتحاد برای بشردوستی Unity for Humanity Organization U H O 17 / 9 /1398 عبدالسلام کابل خدمات تعلیماتی،خدماتی اجتماعی، و صحی.
4860 موسسه طراحی، پلانگذاری و تحقیقاتی شهری Urban Design, planning and Research organization UDPRO 17 / 9 /1398 سیدعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4861 موسسه آموزشی و ارتقای فرهنگ افغانستان Afghanistan Educational and cultural Development Organization AECDO 17 / 9 /1398 عبدالرشید رشاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و ابیاری.
4863 موسسه رهنمای صحت Health Guide Organization. HGO 17 / 9 /1398 مرسل کابل خدمات تعلیماتی صحی.
4865 موسسه رفاه اجتماعی راه رهنورد Rah-e-Rahnaward Social Wefare Organization RRSWO 17 / 9 /1398 سراج الدین غور تعلیم و تربیه، صحت و مصونیت اجتماعی
4868 موسسه کارا Kara Organization KARAO 17 / 9 /1398 سید مرشد شمیسی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و آبیاری
4869 د سحینه زده کونکو تریننگ او سکیلتیا علمی موسسه Female Student Training and Engagement Academic organization. FSTEAO 17 / 9 /1398 رخسار کابل تعلیم و تربیه
4872 خدمات اجتماعی برادران افغان Afghan Brothers Social Services org. ABSSO 17 / 9 /1398 عبدالبشیر تخار خدمات آموزشی، خدمات اجتماعی و خدمات محیط زیستی
4873 موسسه تجدید قوای شرق East Power Renewal Organization EPRO 17 / 9 /1398 شیراحمد راشد امان فاریاب خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4874 موسسه امور صحی بشری Humanity Health Matters Organization HHMO 17 / 9 /1398 محمد محمدی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4875 موسسه توسعه اموزشی افغانستان ایده Instruction Development Organization of Afghanistan Idea IDOAI 17 / 9 /1398 مرتضی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4876 موسسه وقایه قبل ازوقوع کمک به مردم Incident Prevention to Assist the People Organization IPAPO 17 / 9 /1398 فرحناز کابل خدمات اجتماعی ،زراعت وآبیاری و صحت
4877 موسسه پیشرفت اجتماعی و ارتقای تعلیمی افغانستان Afghanistan Social Development and Educational Promotion Organization ASDEPO 17 / 9 /1398 فردین کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4878 د دوامداره او موثراقتصادی پرمختگ موسسه Sustainable and Effective Economic Progression Organization SEEPO 17 / 9 /1398 سید نظیم خدرخیل ننگرهار تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4879 موسسه خیریه و خدمات اجتماعی بینوایان Benawayan Social Service and Charity Organization BSSCO 17 / 9 /1398 شاه محمدمرادی عریزاده کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربه و صحت
4880 موسسه همبستگی حمایت از تحصیلات عالی Alliance of Higher Education Support Organization. AHESO 17 /10 / 1398 پیرمحمد منوسم پنجشیر خدمات اجتماعی
4881 د سحو غر موسسه women’s Voice organization WVO 17 /10 / 1398 مینا جلال خدمات اجتماعی
4882 د مدیریت، چاپریال، تعلیم و او پرمختک موسسه Organization for Management Environment Education and Development. OMEED 17 /10 / 1398 بشیرالله مدیریت، محیط زیست
4883 افغان زده کری مرستندویه موسسه Afghan Learning Aid Organization ALAO 17 /10 / 1398 محمد صبور تعلیم و تربیه و فرهنگ
4884 موسسه کمک رسانی و توسعه نوین New Development and Relief Organization. NDRO 17 /10 / 1398 عبدالقدوس زراعت، خدمات اجتماعی..
4885 موسسه توانمندی سازی جوانان اگاه افغان Wide- awake Afghan Youth Empowerment Organization. WAYEO 17 /10 / 1398 محمد اسمعیل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4886 روعتیا ،معلولیت او پرمختیا موسسه Health Disability and Development Organization. HDDO 17 /10 / 1398 راضی خان خدمات صحی، فراهم آوری خدمات بازتوانی فزیکی و
4887 موسسه کار Work Organization WO 17 /10 / 1398 محمد داود طلوع بلخ خدمات اجتماعی
4888 موسسه خدمات اجتماعی و زراعتی ظهور نور. Zohor Noor Social Service and Agriculture Organization. ZNSSAO 17 /10 / 1398 نقیب الله خدمات اجتماعی، زراعت ، آبیاری و مالداری.
4889 موسسه راه حل های انکشافی Organization for Development Solutions. ODS 17 /10 / 1398 محمد مهدی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت
4890 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی امواج Waves of Social Welfare and Economic Organization WSWEO 17 /10 / 1398 الحاج محمدهارون بدخشان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4891 نجات سادات خیریه او تولنیزه موسسه Nejat Sadat Charity and Social Organization NSCSO 17 /10 / 1398 سید محمد اکبر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4892 موسسه انکشاف و راه حل های موثر Integrated Development Solutions Organization IDSO 17 /10 / 1398 ساحل کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
104 موسسه باز سازی بشردوست Basher Dost Rehabilitation Team BRT 21/7/1384 گل محمد نبی زاده کابل تعلیم و تربیه، زراعت و مالداری ,خدمات اجتماعی وصحت
143 پروگرام بازسازی و انکشاف افغانستان Afghanistan Rehabilitation And Development Program ARDP 1384/8/9 محمد صدیق خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم تربیه
272 موسسه فرهنگی اجتماعی وامدادی کشتی تم با tampa ship education cultural and social organization ECSOTS 7/10/1384 محمد حبیب خدمات اجتماعی
273 د افغانستان بیارغونی او عاجلومرستو اداره Afghanistan Rehabilitation And Emergency Help Organization AREHO 7/10/1384 عزیزالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
331 اداره خیریه زنان افغانستان Afghanistan Women Development Association AWDA 28/10/1384 سید محمد هارون تعلیم و تربیه و صحت
357 موسسه بازسازی و خدماتی اجتماعی خپلوان Khpeluan Rehabilitation And Social Organization KRSSO 1384/11/5 محمد بشیر ناصری کابل خدمات اجتماعی
401 دافغانستان دبيارغوني پروگرام Afghanistan Rehabilitation Program ARP 1384/11/19 رواش ظهیر کابل کمک به مردم بی بضاعت
447 موسسه اداره خدمات پروژوی Project Management Office Service Org BPS 1/12/1384 شاپور احمد کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت