امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4882 د مدیریت، چاپریال، تعلیم و او پرمختک موسسه Organization for Management Environment Education and Development. OMEED 17 /10 / 1398 بشیرالله مدیریت، محیط زیست
4883 افغان زده کری مرستندویه موسسه Afghan Learning Aid Organization ALAO 17 /10 / 1398 محمد صبور تعلیم و تربیه و فرهنگ
4884 موسسه کمک رسانی و توسعه نوین New Development and Relief Organization. NDRO 17 /10 / 1398 عبدالقدوس زراعت، خدمات اجتماعی..
4885 موسسه توانمندی سازی جوانان اگاه افغان Wide- awake Afghan Youth Empowerment Organization. WAYEO 17 /10 / 1398 محمد اسمعیل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4886 روعتیا ،معلولیت او پرمختیا موسسه Health Disability and Development Organization. HDDO 17 /10 / 1398 راضی خان خدمات صحی، فراهم آوری خدمات بازتوانی فزیکی و
4887 موسسه کار Work Organization WO 17 /10 / 1398 محمد داود طلوع بلخ خدمات اجتماعی
4888 موسسه خدمات اجتماعی و زراعتی ظهور نور. Zohor Noor Social Service and Agriculture Organization. ZNSSAO 17 /10 / 1398 نقیب الله خدمات اجتماعی، زراعت ، آبیاری و مالداری.
4889 موسسه راه حل های انکشافی Organization for Development Solutions. ODS 17 /10 / 1398 محمد مهدی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت
4890 موسسه رفاه اجتماعی و اقتصادی امواج Waves of Social Welfare and Economic Organization WSWEO 17 /10 / 1398 الحاج محمدهارون بدخشان خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4891 نجات سادات خیریه او تولنیزه موسسه Nejat Sadat Charity and Social Organization NSCSO 17 /10 / 1398 سید محمد اکبر کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4892 موسسه انکشاف و راه حل های موثر Integrated Development Solutions Organization IDSO 17 /10 / 1398 ساحل کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
104 موسسه باز سازی بشردوست Basher Dost Rehabilitation Team BRT 21/7/1384 گل محمد ولایت بلخ تعلیم و تربیه، زراعت و مالداری
143 پروگرام بازسازی و انکشاف افغانستان Afghanistan Rehabilitation And Development Program ARDP 1384/8/9 محمد صدیق خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم تربیه
272 موسسه فرهنگی اجتماعی وامدادی کشتی تم با tampa ship education cultural and social organization ECSOTS 7/10/1384 محمد حبیب خدمات اجتماعی
273 د افغانستان بیارغونی او عاجلومرستو اداره Afghanistan Rehabilitation And Emergency Help Organization AREHO 7/10/1384 عزیزالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
331 اداره خیریه زنان افغانستان Afghanistan Women Development Association AWDA 28/10/1384 سید محمد هارون تعلیم و تربیه و صحت
401 دافغانستان دبيارغوني پروگرام Afghanistan Rehabilitation Program ARP 1384/11/19 رواش ظهیر کابل کمک به مردم بی بضاعت
447 موسسه اداره خدمات پروژوی Project Management Office Service Org BPS 1/12/1384 شاپور احمد کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
4893 موسسه خدماتی و اجتماعی صراط الجنه Siratul jannah Social Service Organization SJSSO 16 /11 / 1398 سید مراد بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4895 موسسه درفش کاویان Darafsh Kawyan Organization DKO 16 /11 / 1398 سلطانه عزیزی کابل آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی
4896 موسسه انکشاف پایدار و محیط زیست افغانستان Afghanistan Sustainable Development and Environment Organization ASDEO 16 /11 / 1398 میلاد امیری کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4897 موسسه انکشاف صحی برای جامعه Organization of Health Development for Community OHDC 16 /11 / 1398 دوکتور احمد جواد کابل صحت، تعلیم و تربیه ، زراعت و مالداری
4900 موسسه علمی و پژوهشی صلح پایدار The Scientific and Research Organization of Sustainable Peace SROSR 16 /11 / 1398 محمد صابر کابل خدمات اجتماعی
4901 موسسه آموزشی تحقیقاتی کاوش Kavosh Educational Research Organization KERO 16 /11 / 1398 سید یوسف موسوی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4902 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی نیکان هرات Nekan Herat Social Services and Educational Organization NHSSEO 16 /11 / 1398 محمد حسین هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4904 موسسه ترقی و باز سازی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Growth Organization ARGO 16 /11 / 1398 احسان الله کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4905 موسسه فراگیربرای آگاهی مردم ما Pervasive Organization for Our Humanity Awareness POOHA 16 /11 / 1398 مصطفی نور کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4906 دافغانستان لپاره د تولنیزو اوبشردوستانه مرستو موسسه Social & Humanitarian Assistance Organization for Afghanistan SHAOA 16 /11 / 1398 نورالحق کندهار خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
4907 موسسه شوری روابط خارجی افغانستان Organization Council on Foreign Relation of Afghanistan OCFRA 16 /11 / 1398 سید عنایت الله کابل تحقیق ، پژوهش، و ارایه خدمات مشورتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی در موارد مختلف اجتماعی اقتصاد و خارجی
4909 موسسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان Afghanistan Research and Evaluation Unit Organization AREUO 12 / 12 / 1398 داکتر اورحلا نعمت کابل مدیریت منابع طبیعی، مصونیت اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی
4910 موسسه مطالعات منازعه، صلح وهمگرایی افغانستان - Afghanistan Organization for Conflict Peace & Integration Studies AOCPIS 12 /12/1398 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4911 موسسه خدماتی و انکشافی جمس Gems Service and Development Organization GSDO 12 /12/1398 عبادت الله کابل خدمات امور اجتماتی و صحت
4912 موسسه توسعه خدمات عامه و رفاه بشری Human Welfare & Public Service Development Organization HWPSDO 12 /12/1398 طیبه غور خدمات اجتماعی و معارف
4913 موسسه تحرک جوانان برای انکشاف پایدار Youth Movement for Sustainable Development Organization YMSDO 12 /12/1398 ملکه سادات کابل خدمات اجتماعی و صحت
4914 موسسه آموزشی وحرفوی زنان بی بضاعت Poor Women’s Educational and Professional Organization PWEPO 12 /12/1398 کریم الله بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4916 موسسه تحقیق ومطالعات کوبها دیالوک Kubha Dialogue Research & Studies Organization KDRSO 12 /12/1398 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
4917 موسسه برای تقلیل فقر Organization for Reducing Poverty ORP 12 /12/1398 فضل الحق(امیری) کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4918 د سولی اوپرمختک ملی مرکز موسسه National Center for Peace and Development Organization NCPDO 12 /12/1398 رحمت الله همراز کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4920 موسسه خدمات اجتماعی باران Baran Social Services organization BSSO 12 /12/1398 سید احمد بلخ خدمات اجتماعی و صحی
4923 موسسه اجتماعی و انکشاف فردای بهتر Farda-e-Behter Social and Development Organization FSDO 12 /12/1398 بهرام الدین فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه وزراعت و محیط زیست.
4928 موسسه آموزش های فنی وحرفه یی افغان کاشانه Afghan Kashana Vocational Technical Training Organization AKVTTO 18 /2 / 1399 محمدبلال کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4933 موسسه نجات دادن حیوانات کوچک کابل Kabul Small Animal Rescue Organization KSARO 18 /2 / 1399 شارلت مکث ول کابل خدمات اجتماعی
4941 دوطن ځلانده پرمختیایی موسسه Watan Bright Development Organization WBDO 18 /2 / 1399 سراج الدین کابل خدمات اجتماعی
4942 موسسه ملی و خدمات رفاه وتوسعه National Organization for Relief & Development Services NORDS 18 /2 / 1399 شبیراحمد زمانی کابل خدمات اجتماعی
4943 موسسه میدیوتیک افغانستان برای انکشاف وصلح Mediothek Afghsnistan for Development and Peace Organization MADPO 18 /2 / 1399 عبدالله رسولی کابل خدمات اجتماعی
4944 موسسه خیریت طبی برای مردم People Medical Charity Organization PMCO 18 /2 / 1399 عطاوالله تخار صحت و خدمات اجتماعی
4929 موسسه باهم برای صلح وتحقیق Organization of Baham for Peace and Research OBPR 18 /2 / 1399 سیلی منگل کابل خدمات اجتماعی
4945 موسسه رسانه ای وانکشافی رستا Rasta Media and Development Organization RMDO 18 /2 / 1399 فرشته کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4930 موسسه المپیک خاص افغانستان برای معیبوبین عقلی Special Olympic Afghanistan for Intellectual Disables Organization SOAIDO 18 /2 / 1399 داکتر ځلا کابل صحت و خدمات اجتماعی
4946 موسسه زنان برای تغیرمثبت Women for Positive Change Organization WFPCO 18 /2 / 1399 آرزو ولایت کابل خدمات اجتماعی