امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5043 موسسه شبکه منطقوی زنان در افغانستان Women’s Reginald Network Organization in Afghanistan WRNAO 30 / 7 / 1399 فاطمه کوهستانی کابل تحقیق، دادخواهی و آگاهی دهی
5031 موسسه حمایت از تعلیم و توانمند سازی جوانان Youth Empowerment and Education Support Organization YEES-O 1399/7/30 عبدالله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5044 موسسه صلح برای دختران افغان Sola for Afghan girls SOLA 30 / 7 / 1399 شبانه بسیج راسخ کابل صحت و تعلیم و تربیه
5045 موسسه مسیر صلح و عدالت Way of Pace and Justice Organization WPJO محمد ایوب بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5046 موسسه شهروند مسول Sharwand Masaol Organization SHMO 30 / 7 / 1399 ثمر الدین بلخ صحی و خدمات اجتماعی
5032 موسسه حمایت از برنامه های جهانی شدن Globalization Programs Support Organization GPSO 1399/7/30 سویتا فاریاب کاهش فقر، و فعالیت های اجتماعی
5047 موسسه تلاش برای صلح و انکشاف پایدار Effort for Sustainable Peace and Development Organization ESPDO 30 / 7 / 1399 فرید احمد کابل خدمات اجتماعی و صحی
5033 موسسه ارتقای ظرفیت برای زنان Organization of Improving Capacity for Women OICW 1399/7/30 صالحه / شهرام کابل صحت، ارتقای ظرفیت، و خدمات اجتماعی برای زنان
5048 دچاپیریال اوکډوالو لاسنیوی موسسه Environment And Returnees in Need Organization EARN-O واحد الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5034 کابل د سولی انستیتیوت موسسه Kabul Institute of Peace Organization KIPO 1399/7/30 نثار احمد کابل "د سولی او پخلاینی ، تولنیز او علمی
5049 موسسه خدماتی ،تعلیمی ، فرهنگی وحرفوی معرفت Marifat Educational Cultural & Vocational Services Organization MECVSO 30 / 7 / 1399 نزاکت دانش کابل خدمات اجتماعی و صحت
5050 موسسه ارتقای اجتماعی Social Uplift Organization SUO 30 / 7 / 1399 محمدحیدر احمدیار کابل خدمات اجتماعی وزراعت
5035 موسسه خیریه علمی، فرهنگی سراج Saraj Cultural Scientific and Charity Organization SCSCO 1399/7/30 نظیر احمد هرات علمی فرهنگی و هنری
5051 موسسه همبستگی زنان متحد Women United Solidarity Organization WUSO 30 / 7 / 1399 نوریه کابل خدمات اجتماعی وصحت
5036 موسسه پژوهش و روشنگری برای افغانستان Research and Enlightenment Organization for Afghanistan REOA 1399/7/30 بی بی حسینا بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5037 موسسه هماهنگی و انکشاف کمکهای بشری Humanitarian Response Coordination and Development Organization HRCDO 1399/7/30 گل صاحب خان خوست/ اجتماعی، زراعتی و انکشافی
5072 موسسه علمی و آموزش کار Education and Occupation Coalition Org EOCO 18 /9 / 1399 زرغونه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5052 موسسه صحت ، صلح و توسعه پایدار Health Peace and Sustainable Organization HPSDO 18 /9 /1399 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5053 موسسه تحقیقاتی و خدماتی روشانیه oshaniya Research Services Organization RRSO 18 /9 /1399 محمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5054 زموږ کور دیتیم پالنی اوتعلیم موسسه Our Home Orphan Care and Education Organization OHOCEO 18 /9 /1399 محمدنزیر جلال آباد خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5073 بست بشری همکاریو موسسسه Boost Humanitarian Cooperation Organization BHCO 18 / 9 / 1399 گل حسن هلمند تعلیم،زراعت ،صحت و مصونیت اجتماعی
5055 موسسه خدماتی وتحقیقاتی آژمان Services and Research Organization of Azhman SROA 18 /9 /1399 محمد کاظم اصغری کابل خدمات اجتماعی وزارعت آبیاری
5056 موسسه رویا - منابع برای جوانان افغان Roya Resources of Young Afghans Organization RRYAO 18 /9 /1399 شعیب مهریار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5074 سمون علمی او پرمختایی موسسه Samoon Learning and Development Org SLADO 18 / 9 / 1399 سید آغا ننگرهار تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و انکشاف
5057 موسسه خدماتی رهبران سفر Travel Leaders Services Organization TLSO 18 /9 /1399 محمدعثمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5058 موسسه زنان به عنوان عوامل تغیر Organization for Women as Change Agents OWCA 18 /9 /1399 احمدشبیر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5075 پامیر برای پیشرفت Pamir Organization for Development POD 18 / 9 / 1399 سمیع الله بدخشان تعلیم و تربیه و زراعت
5059 موسسه اموزشی وصحی برای بانوان افغانستان Educational and Health Organization for Afghanistan Women EHOAW 18 /9 /1399 مستوره/ اسد شایان کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی و صحت
5076 موسسه مرکز مطالعات و انکشاف زنان Women Development and Research Organization WDARO 18 / 9 / 1399 مریم رحیمی کابل تحقیقاتی و انکشافی
5060 موسسه قدرت در اتحاد Unity is Strength Organization USO 18 /9 /1399 محمد داود صمیم کابل مصونیت اجتاعی، صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5077 موسسه تعلیمی، صحی و اجتماعی رفاه Health and Social Welfare Education Organization HSWEO 18 / 9 / 1399 عبدالرحمن کابل تعلیمی،صحی و اجتماعی
5061 موسسه انکشاف قریه Village Development Organization VDO 18 /9 /1399 صدف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5078 موسسه صلح و انکشاف رومی Rumi Peace and Development Organization RPDO 18 / 9 / 1399 فرزانه کابل صلح انکشاف دهات و خدمات بشردوستانه
5062 موسسه ارتقای ظرفیت وآگاهی عامه Capacity Building and Public Awareness Organization CBPAO 18 /9 /1399 سمین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5063 موسسه بیگم برای زنان Begum Organization for Women BOW 18 /9 /1399 حمیده امان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5079 موسسه جوانان رضا کار افغانستان Afghanistan Volunteer Youths Organization AVYO 18 / 9 / 1399 فریحه ایثار کابل اجتماعی و اقتصادی
5080 موسسه تعلیمی، هنری حامی زنان افغان Hamey Afghan Women Education Art Organization HWEAO 18 / 9 / 1399 اسما هرات صحت خدمات اجتماعی و وتعلیم و تربیه
5065 موسسه تنظیم منابع جهانی Global Resource Management Organization GMRO 18 /9 /1399 امرالله حنیف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5066 موسسه مدیریت ورهبری انسانی Human Management & Leadership Organization HMLO 18 /9 /1399 گل زاهد کابل خدمات اجتماعی وصحت
5081 موسسه صلح وانکشاف پایدار Organization for Sustainable Peace and Development OSPD 18 / 9 / 1399 مطیع الله بهبر کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5067 عمران اجتماعی اوتعلیمی خیریه موسسه Imran Charity Social Educational Organization ICSEO 18 /9 /1399 برکت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5068 دهیله مرستندوی موسسه دافغان ښځو لپاره Hella Organization Helping Afghan Women HOHAW 18 /9 /1399 فرزانه احمدی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5082 دکرهڼیزو،ښوونیزواومشرۍ چارومرستندویه موسسه Help Agricultural Education and Leadership Organization HAELO 18 / 9 / 1399 محمد داود " همت" هلمند زراعت وآبیاری و تعلیم تربیه
5069 دپیغام حرفوی اوتعلیمی موسسه Message Vocational and Educational Organization MVEO 18 /9 /1399 صدیق الله کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5070 موسسه صلاح برای هماهنگی موسسات زنان Salah Organization for Coordination of Women Institutes SOCWI 18 /9 /1399 داکتر محمدعارف رحیمی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ابیاری
5083 یو قدم انسانیت دافغانستان لپاره A Step for Humanity Afghanistan Organization ASHAO 18 / 9 / 1399 محمد ادریس صافی کابل خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
5071 موسسه آینده درخشان زنان Organization of Bright Women’s Future OBWF 18 /9 /1399 محمدهاشم برهان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5084 وطن موسسه دځوان نسل دپرمختگ او کارایجاد ولولپاره Watan Organization for Generation Development and Job Creation for Youth WOGDJCY 18 / 9 / 1399 گل خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت و مالداری
5085 موسسه کمک های انکشافی تعلیمی وصحی برای افغاستان Afghanistan Educational and Health Development Aids Organization AEHDAO 18 / 9 / 1399 داکتر شاه ولی معروفی کابل تعلیم تربیه وصحت
5086 موسسه مطالعات دولت وجامعه Organization for Studies of Government and Society OSGS 18 / 9 / 1399 محرم علی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه