جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4514 موسسه انکشافی تعلیم برای همه و محافظت اظفال افغانستان Education for all Child Protection Development Org of Afghanistan . ECPDOA 15/7/1397 یعقوب شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4515 موسسه فردا بهتر زنان افغان Better Tommoro for Afghan Women Org. BTAWO 15/7/1397 فرید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4516 موسسه تحقیقاتی و مطالعات استراتیژی منار معرفت Mannar-e-Marifat Research and Stategic Studies Org. MMRSSO 15/7/1397 عبدالحکیم کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4517 موسسه حمایوی برای شهروندان افغانستان Supportive Org for Citizens of Afghanistan . SOCA 15/7/1397 نجیب الله کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4518 موسسه کاروان رونق Caravan Improvement Org CIO 15/7/1397 محمد صدیق بادغیس خدمات اجتماعی
4519 موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی بشری Human Capacity Research Development Org . HCRDO 15/7/1397 وحید الله ایوبی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4520 موسسه تعلیمی و تربیوی جامی Jami Edcation and Traning Org . JETO 15/7/1397 عبدالعزیز هرات تعلیم تربیه
4521 موسسه فزیوتراپی زنان افغان Afghan Women Physiotherapy Org . AWPTO 15/7/1397 محمد فواد کابل خدمات اجتماعی صحت
4522 موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان راسخ افغانستان Afghanistan Permanent Heroes Cultural and Development Org. APHCDO 15/7/1397 عزیزالله راسخ بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4523 موسسه ابتکار بانوان Creative Women Initiative Org. CWIO 15/7/1397 هما بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4524 موسسه حمایت از متضررین جنگ و حوادث طبیعی Battelle and Natural Disaster Victims Protection Org . BNDVPO 15/7/1397 کنشکا جنبش کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4525 موسسه حمایت از اطفال یتیم و بی سر پرست Protection of Orphans and Helpless Children Org. POHCO 15/7/1397 حیات الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4526 د اغیزمنی حکومت داری او ثبات انیستیوت موسسه The Institute Governace and Stabilization Organization IEGSO 15/7/1397 محمد نعیم کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4527 موسسه زنان برای عدالت Women for Justice Org. WJO 15/7/1397 حمیرا رسولی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4528 موسسه قریه صلح هریوا Hariva Village of Peace Ogranization HVPO 15/7/1397 ذکیه هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4529 موسسه تربیوی و خدماتی برای زنان افغان Learning and Services Organization for Afghan Women LSOAW 15/7/1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4530 موسسه توسعه زنده گی اجتماعی Org for Social Life Development . OSLD 16 /8/1397 محمد رمضان کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4531 موسسه خلاقیت زنان Women Creativity Org. WCO 16 /8/1397 حزب الله کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4532 موسسه دوستی مادران افغان Friendship of Afghan Mothers Org. FAMO 16 /8/1397 حمیدالله کابل صحت
4533 موسسه خلاقیت و ابتکار اجتماعی Org for Social Initiative and Innovation . OSII 16 /8/1397 احمد رشاد کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4534 موسسه خیریه، تعلیمی و هنری حامی Hami Charity Educational Artist Org. HCEAO 16 /8/1397 وحید هرات تعلیم و تربیه، و خدمات اجتماعی
4535 موسسه خیریه برای یتیمان و معلولین Welfare Org for Orphans and Disables WOOD 16 /8/1397 حشمت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4536 د فساد سره مبارزی ، پرمختگ او بیارغونی لپاره د سحو عمل موسسه Organization of Women Action for Anti Corruption ,Development and Rehabilitation OWAACDAR 16 /8/1397 عبدالله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4537 بشریت لپاره دنجات اوپرمختک موسسه Human Development and Relief Organization HDRO 16 /8/1397 عبدالجباریوسفی ننگرهار تعلیم و تربیه، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4538 موسسه مطالعات حقوقی ومحیط زیستی افغانستان Afghanistan Legal And Environmeatal Studies Organization ALESO 16 /8/1397 آرام الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4539 موسسه پل دوستی Friendship Bridge Organization FBO 16 /8/1397 سیدشاه آغا کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4540 موسسه انکشافی وآموزشی زن افغان Aghan Woman Development and Training Organization AWDTO 16 /8/1397 حمیرا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4541 موسسه صحی ورفاهی افغانستان Health and Welfare Organization of Afghanistan HAWOA 16 /8/1397 زرغونه ننگرهار صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4542 موسسه سلام خدمت برای ملت افغانستان salaam organization saver for Afghanistan Nation SOSAN 16 /8/1397 سرورالدین عیار تخار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4543 موسسه ملی ورزش برای مکاتب واطفال National sport organization for children and school NSOCS 16 /8/1397 حیات الله کابل خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
4544 موسسه تعلیمی Learn Org LO 16 /8/1397 پشتنه درانی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4545 موسسه تکنالوژی عصرسبز Green Era Tech Organization GETO 16 /8/1397 زحل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4546 موسسه تعلیمی وبازسازی افغان Afghan Educational and Rehabilitation organization AERO 16 /8/1397 فریداحمدعرفان کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4547 موسسه اختصاصی کارمندان اجتماعی افغانستان Afghanistan social workers professional organization ASWPO 16 /8/1397 فرحت کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4548 موسسه بانک غذایی افغانستان Afghanistan Food Bank Organization AFBO 16 /8/1397 عالم زیب زرغون کابل خدمات اجتماعی
4549 موسسه مرکزمطالعات پالیسی افغانستان Afghanistan Center for Policy Studies org ACPS 16 /8/1397 عبدالهادی جلالی کابل صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4550 موسسه جوانان کارآفرین درعصرنوین Youth Entrepreneur in New Era Organization YENEO 16 /8/1397 جعفر کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4551 موسسه حفاظت ازکمک های بشردوستانه وکاربرای سهولت افغانها Keep Hamanitarian Assistances and Work for Afghans Relief KHAWARO 16 /8/1397 محمدظهورصدیقی هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4552 موسسه بشردوستانه راه امید Hope Way Humanitarian Organization HWHO 16 /8/1397 سیدمحمدتقی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4553 موسسه مهاجرت افغان Afghan organization for Mirgration AOM 16 /8/1397 عبدالقادر عمری کابل خدمات اجتماعی، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4554 موسسه ملی ابتکاروعمل Nationl Organaization of Initiative and Action NOIA 23/8/1397 سیدمجیب سادات کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4555 موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی Peroozi Support and Empowerment Organization PSEW 23/8/1397 آرزو نوبهار کابل آموزش وتوانمندسازی
4559 موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود Monji-e-Mawuood Chartable ، Cultural and Social Organization MMCSO 7/9/1397 سید آغا حسن کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4560 موسسه معرفت مشارکت عامه و خصوصی Public Private Partnership Knowledge Hub Organization PPPKHO 7/9/1397 فردین صدیقی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت و صحت
4561 موسسه دنیای راه نجات Dunya-e-Rah-e-Nejat Organization DRNO 7/9/1397 مسعوده بلخ صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4562 موسسه انکشاف ایده های سازنده Productive Ideas Development Organization PIDO 7/9/1397 اقبال شاه قلندری غزنی فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی
4563 موسسه تعلیمی و تربیتی امید برای همه Educational and Training Hope Organization for Each ETHOE 7/9/1397 سید انور کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4564 موسسه خیریه دانش Danish Welfare Organization DWO 7/9/1397 عبدالاول بغلان زراعت،صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4565 موسسه اجتماعی موفقیت افغانستان برای توسعه و عمل Afghanistan Success Organization for Development and Action ASSODA 7/9/1397 محراب الدین مبارز بلخ صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4566 موسسه شهر دانش City of Knowledge Organization CKO 7/9/1397 لمبه کابل تعلیم و تربیه