امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
5003 یو افغانستان د پرمختک موسسه One Afghanistan Development Organization OADO 19/6/1399 سبحان الله کابل فعالیت اجتماعی و تعلیم و تربیه
5006 موسسه باران صلح Rain Peace Organization RPO 19/6/1399 ممتاز یوسفزی/ محمد فرهاد کفیل کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
5008 موسسه حفاظت ازمحیط زیست ، اموزش و توسعه Environmental Protection Trainings and Development Organization of EPTDO 19/6/1399 عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5009 دبشری اوټولنیزومرستو موسسه Organization for Community and Humanitarian Assistance OCHA 19/6/1399 وحید الله کنر
5014 موسسه آسایش خاطر برای افغانستان Tranquility Organization for Afghanistan TOA 19/6/1399 محمدمنصور واحدی کابل خدمات اجتماعی و زراعت ومالداری
5016 د تولنی دهوساینی اوپاملرنه موسسه Community Relief and Care Organization CRCO 19/6/1399 محمد الیاس زراع کندهار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5017 موسسه اجتماعی برای زنان افغان Afghan Social Organization for Women ASOW 19/6/1399 مرضیه محمدی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5018 موسسه خیریه دهکده مهر Dehkada Mehr Charity Organization DMCO 19/6/1399 جواد علی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
5041 طرزی څیړ نیز موسسه Tarzi Research Organization TRO 30 / 7 / 1399 صبغت الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5022 موسسه مدیریت برنامه های رفاهی وانکشاف پایدار WISDOMO Welfare Interventions for Sustainable Development Oriented Management Organization WISDOMO 1399/7/30 داکتر عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی وصحت
5023 موسسه بشری وتوسعه مستقردرجامعه Community Based Humanitarian and Development Organization CBHDO 1399/7/30 خالد خان کابل خدمات اجتماعی و زراعت آبیاری
5042 د افغانستان له پاره د دوامداره موخو موسسه Sustainable Goals Organization for Afghanistan SGOA 30 / 7 / 1399 گل محمد کندهار تعلیم و تربیه ، فرهنک و ټولنیزه و صحت
5025 موسسه دیدجوانان مخترع Youth Vision Invention Organization YVIO 1399/7/30 خواجه فواد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5026 رڼا تعلیمی ، انکشافی او اجتماعی موسسه Rana Educational Development & Social Organization REDSO 1399/7/30 شریف الله زابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5027 موسسه دیده بان بازارافغانستان Look-out Afghanistan Market Organization LAMO محمداکلیل کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5028 انسان ځیړنیزه موسسه Insan Research Organization IRO 1399/7/30 فهیم الله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5029 دبشری او پرمختیایی مرستو موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Development OHAD 1399/7/30 فرشته آخند زاده - - کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5030 موسسه انکشافی و آموزشی خدمت Khedmat Development and Learning Organization KDLO حبیبه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5043 موسسه شبکه منطقوی زنان در افغانستان Women’s Reginald Network Organization in Afghanistan WRNAO 30 / 7 / 1399 فاطمه کوهستانی کابل تحقیق، دادخواهی و آگاهی دهی
5031 موسسه حمایت از تعلیم و توانمند سازی جوانان Youth Empowerment and Education Support Organization YEES-O 1399/7/30 عبدالله کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
5044 موسسه صلح برای دختران افغان Sola for Afghan girls SOLA 30 / 7 / 1399 شبانه بسیج راسخ کابل صحت و تعلیم و تربیه
5045 موسسه مسیر صلح و عدالت Way of Pace and Justice Organization WPJO محمد ایوب بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5046 موسسه شهروند مسول Sharwand Masaol Organization SHMO 30 / 7 / 1399 ثمر الدین بلخ صحی و خدمات اجتماعی
5032 موسسه حمایت از برنامه های جهانی شدن Globalization Programs Support Organization GPSO 1399/7/30 سویتا فاریاب کاهش فقر، و فعالیت های اجتماعی
5047 موسسه تلاش برای صلح و انکشاف پایدار Effort for Sustainable Peace and Development Organization ESPDO 30 / 7 / 1399 فرید احمد کابل خدمات اجتماعی و صحی
5033 موسسه ارتقای ظرفیت برای زنان Organization of Improving Capacity for Women OICW 1399/7/30 صالحه / شهرام کابل صحت، ارتقای ظرفیت، و خدمات اجتماعی برای زنان
5048 دچاپیریال اوکډوالو لاسنیوی موسسه Environment And Returnees in Need Organization EARN-O واحد الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5034 کابل د سولی انستیتیوت موسسه Kabul Institute of Peace Organization KIPO 1399/7/30 نثار احمد کابل "د سولی او پخلاینی ، تولنیز او علمی
5049 موسسه خدماتی ،تعلیمی ، فرهنگی وحرفوی معرفت Marifat Educational Cultural & Vocational Services Organization MECVSO 30 / 7 / 1399 نزاکت دانش کابل خدمات اجتماعی و صحت
5050 موسسه ارتقای اجتماعی Social Uplift Organization SUO 30 / 7 / 1399 محمدحیدر احمدیار کابل خدمات اجتماعی وزراعت
5035 موسسه خیریه علمی، فرهنگی سراج Saraj Cultural Scientific and Charity Organization SCSCO 1399/7/30 نظیر احمد هرات علمی فرهنگی و هنری
5051 موسسه همبستگی زنان متحد Women United Solidarity Organization WUSO 30 / 7 / 1399 نوریه کابل خدمات اجتماعی وصحت
5036 موسسه پژوهش و روشنگری برای افغانستان Research and Enlightenment Organization for Afghanistan REOA 1399/7/30 بی بی حسینا صلاحیت امضا ندارد. بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5037 موسسه هماهنگی و انکشاف کمکهای بشری Humanitarian Response Coordination and Development Organization HRCDO 1399/7/30 گل صاحب خان خوست/ اجتماعی، زراعتی و انکشافی
5072 موسسه علمی و آموزش کار Education and Occupation Coalition Org EOCO 18 /9 / 1399 زرغونه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
5052 موسسه صحت ، صلح و توسعه پایدار Health Peace and Sustainable Organization HPSDO 18 /9 /1399 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی و صحت
5053 موسسه تحقیقاتی و خدماتی روشانیه oshaniya Research Services Organization RRSO 18 /9 /1399 محمدضیا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5054 زموږ کور دیتیم پالنی اوتعلیم موسسه Our Home Orphan Care and Education Organization OHOCEO 18 /9 /1399 محمدنزیر جلال آباد خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5073 بست بشری همکاریو موسسسه Boost Humanitarian Cooperation Organization BHCO 18 / 9 / 1399 گل حسن هلمند تعلیم،زراعت ،صحت و مصونیت اجتماعی
5055 موسسه خدماتی وتحقیقاتی آژمان Services and Research Organization of Azhman SROA 18 /9 /1399 فیروز خپلواک کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وزارعت آبیاری وصحت
5056 موسسه رویا - منابع برای جوانان افغان Roya Resources of Young Afghans Organization RRYAO 18 /9 /1399 شعیب مهریار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5074 سمون علمی او پرمختایی موسسه Samoon Learning and Development Org SLADO 18 / 9 / 1399 سید آغا ننگرهار تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی و انکشاف
5057 موسسه خدماتی رهبران سفر Travel Leaders Services Organization TLSO 18 /9 /1399 محمدعثمان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
5058 موسسه زنان به عنوان عوامل تغیر Organization for Women as Change Agents OWCA 18 /9 /1399 احمدشبیر کابل خدمات اجتماعی و صحت
5075 پامیر برای پیشرفت Pamir Organization for Development POD 18 / 9 / 1399 سمیع الله بدخشان تعلیم و تربیه و زراعت
5059 موسسه اموزشی وصحی برای بانوان افغانستان Educational and Health Organization for Afghanistan Women EHOAW 18 /9 /1399 مستوره/ اسد شایان کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی و صحت
5076 موسسه مرکز مطالعات و انکشاف زنان Women Development and Research Organization WDARO 18 / 9 / 1399 مریم رحیمی کابل تحقیقاتی و انکشافی
5060 موسسه قدرت در اتحاد Unity is Strength Organization USO 18 /9 /1399 محمد داود صمیم کابل مصونیت اجتاعی، صحت، زراعت و تعلیم و تربیه
5077 موسسه تعلیمی، صحی و اجتماعی رفاه Health and Social Welfare Education Organization HSWEO 18 / 9 / 1399 عبدالرحمن کابل تعلیمی،صحی و اجتماعی
5061 موسسه انکشاف قریه Village Development Organization VDO 18 /9 /1399 صدف کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه