جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4650 موسسه میهن برای بازسازی افغانستان Maihan Organization for Rehabilitation of Afghanistan MORA 1/12/1397 عبدالاحد کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4651 موسسه حمایت ازکودکان استثنایی افغانستان Disabled Children Support Organization of Afghanistan DCSOA 1/12/1397 فاطمه کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4652 موسسه خودکفایی جوانان افغان Afghan Youth Self-Worth Organization AYSWO 1/12/1397 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4653 موسسه تحول جامعه توسط ظرفیت سازی Change of Community by Capacity Building Organization CCCBO 8 / 12 / 1397 سید منصور کابل صحت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4654 موسسه امداد کودکان کار Labra Cahild Relief Organization LCRO 8 / 12 / 1397 مصطفی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4655 موسسه حمایت ازاطفال وکارآفرینی برای زنان وجوانان Supporting Children and Entrepreneurship for Women and Youth Organization SCEWYO 8 / 12 / 1397 عارفه کابل صحت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4657 موسسه تحقیقاتی وتعلیمی راهکار Rahkaar Research and Education Organization RREO 8 / 12 / 1397 میرسید شاه دانش کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4658 موسسه توسعه تعلیم واقتصاد مادروطفل افغان Afghan Mother and Child Education and Economic Development Organization AMCEEDO 8 / 12 / 1397 احمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4659 موسسه کمک های صحی وبشری Health Assistance and Humanitarian Organization HAHO 8 / 12 / 1397 سید فقیرشاه کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4660 موسسه اجتماعی صباح افغانستان Sabah Afghanistan Social Organization SASO 8 / 12 / 1397 مریم پوپل کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4661 موسسه انکشافی استعداد های جوانان Young Talents Development Organization YTDO 8 / 12 / 1397 نازنین کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4662 موسسه اجتماعی وانکشاف تعلیمی ویستا Vista Educational and Social Development Organization VESDO 22 / 12 / 1397 حورا کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4663 موسسه کاروتوسعه برای افغانستان Organization for Work and Development of Afghanistan OWDA 22 / 12 / 1397 نوروز علی کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4664 دافغان شحوتعلیمی ،اجتماعی اوخدماتی موسسه Afghan Women s Education Social Services Organization AWESSO 22 / 12 / 1397 زرغونه کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4665 موسسه انکشاف ورزش وخدمات اجتماعی برای افغانستان Growth for Afghanistan Sports and Social Service Organization GASSSO 22 / 12 / 1397 بشیر کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4666 موسسه اندیشه خلاق برای تغیر Creative Think for Change Organization CTCO 22 / 12 / 1397 محجوبه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه وزراعت
4667 موسسه شبکه زنان افغانستان درحکومتداری شهری Network of Afghan Women in Urban Governances Organization NAWUGO 22 / 12 / 1397 حمیرا ثاقب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4668 موسسه توسعه اجتماع کاپل Kapul Community Outreach Organization KCOO 22 / 12 / 1397 سید مصطفی کابل خدمات اجتماعی و زراعت
4669 موسسه جامعه قلب آسیا Organization of Heart of Asia Society OHAS 22 / 12 / 1397 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی
4670 موسسه حمایت پایدار اقتصادی زنان Women Long Lasting Economic Support Organization WLESO 22 / 12 / 1397 سهیلا هرات تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4671 موسسه تحقیقاتی توسعه و حکومتداری خوب Research Organization for Development and Good Governance RODGG 22 / 12 / 1397 یقین علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4672 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تکسار Taksaar Social Service and Development Organization TSSDO 22 / 12 / 1397 سویتا تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4673 موسسه بشردوستانه برای اقدام پایداردرافغانستان Humanitarian Organization for Sustainable Action in Afghanistan HOSAA 22 / 12 / 1397 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4675 موسسه مرکزکمک به خانواده ها و جامعه Crux Assistance for Family and community Org. CAFCO 22 / 12 / 1397 محمد اسلم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4676 موسسه همکاری های اجتماعی برای جامعه بشری Social Assist for Humanity Society Organization SAHSO 22 / 12 / 1397 نظام الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4677 موسسه حمایت اززنان بیوه واطفال یتیم Organization for Supporting of Widows and Orphans OSWO Organization for Supporting of Widows and Orphans 22 / 12 / 1397 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4678 موسسه جوانان همتا افغانستان Youth Peer Afghanistan Organization YPAO 22 / 12 / 1397 لاهورجان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4680 موسسه انکشاف شغلی و تعلیمی دنیا Dunya Educational and Development Employment Org . DEDEO 22 / 12 / 1397 عبدالجلیل بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4682 موسسه زند گی بهتر برای زنان Better Life for Women Org. BLWO 7 / 1 / 1398 فرخنده تخار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4683 موسسه نسل سبزوصلح Peace and Green Generation Organization PGGO 7 / 1 / 1398 آغامحمد بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4691 موسسه توانمند سازی وکمک نگین Negin Improvement and Aid Organization NEAO 7 / 1 / 1398 محمد نسیم بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4693 موسسه مطالعات مدیریتی Management Studies Organization MSO 7 / 1 / 1398 روما هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه
4698 موسسه ارتقای ظرفیت بانوان خبره Capacity Building of Proficient Women Organization CPWO 21/1/1398 مومنه خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4699 موسسه جوهرسبز Green Ink Organization GIO 21/1/1398 زهره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4700 موسسه تعلیمی وانکشافی چراغ Lamp Educational and Development Organization LEDO 21/1/1398 شاه پور بلخ خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه
4702 موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان Positive Social Change for Afghanistan Organization PSCAO 21/1/1398 پتونی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4703 موسسه همکاری های حمایوی ثبات وتقویت زنان وجوانان برای افغانستان سبز Women Resilience Assistance Organization for Green Afghanistan WRAOGA 21/1/1398 وجیهه صافی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4704 موسسه خدمات اجتماعی و خیریه افغانستان Social and Charity Services Organization for Afghanistan SCSOA 21/1/1398 محمد عابد عبادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4705 موسسه تقویت جوانان از طریق باسواد نمودن جامعه Empowering Youth by Educating Society Organization EYES-O 21/1/1398 اباسین کابل خدمات اجتماعی
4706 موسسه صحی ،تعلیمی وتکنالوژی افغانستان Afghanistan Technology, Education and Health Organization ATEHO 21/1/1398 سمیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4707 موسسه جوانان برای انکشاف پایدار Youth for Sustainabie Development Organization YFSDO 21/1/1398 دیانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4710 موسسه افغان برای حفاظت از اطفال و زنان Afghan Organization for Child and Women Protection AOCWP 21/1/1398 فریدون قیومی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4712 حیات دارالیتام د ماشومانو د روسانه راتلونکی موسسه Hayat Orphanage Bright Future for Childeran Org. HOBFCO 4/2/1398 شمشاد لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4713 موسسه مصالحه برای توانمند سازی محلی Reconcilition Org fro Local Empowerment . ROLE 4/2/1398 احمد تیموری هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4714 موسسه آکاهی عامه افغانستان برای افغانها Afghanistan Public Awareness Org for Afghans APAOA 4/2/1398 محمد عرفان کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4715 موسسه اجتماعی و فرهنگی نیمه ی روشن Bright Half Social and Cultural Org . BHSCO 4/2/1398 محمد ادریس بهراج کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4716 موسسه تعلیمی و صحی جهانی Global Edcational and Medical Org . GEMO 4/2/1398 شریف الله کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه
4718 موسسه حمایت جوان پاداش Padash Youth Supprt Org . PYSO 4/2/1398 احمد ضیا مایار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه و زراعت
4719 موسسه انیستیوت مطالعات حکومت داری خوب افغانستان Afghanistan Institute for Good Governance Studies Org . AIGGSO 4/2/1398 نوش آذر صالح کابل خدمات اجتماعی
4721 موسسه علمی و تحقیقاتی حکومتداری پایدار Sustainable Governance Academic and Research Organization SGARO 4/2/1398 منیب الله کابل حکومت داری خوب ، تعلیم و تربیه و زیربنا