جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
ودان افغانستان پروګرام ظرفیت سازی CBA تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-09-10 2020-05-31 تکمیل
ودان افغانستان مرکز تداوی سراپا ( Kabul OPTC) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلنیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان Sub-National Civic Engagement and Outreach Grants (SCEOG) مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-01-01 2019-07-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان گفتمان های صلح و عدالت اجتماعی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی خارج بستر در مرکز سراپا بدخشان صحت
بدخشان بهارک
2019-01-01 2019-01-01 تکمیل
کته خیل توزیع مواد کمکی برای بیوه زنان ترمیم تعمیر یک باب مکتب وایجاد کورس خیاطی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-09-12 2019-12-14 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان اعمارصلح مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-02-01 2020-01-24 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-01 تکمیل
موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Technical Advisor for proposal writing and Capacity Building تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-08 2019-10-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مصونیت غذایی و بدل معیشت برای متضررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مصونیت غذایی و بدل معیشت برای متضررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه تشویق صلح و دموکراسی در افغانستان اګاهی عامه در مورد صلح اجتماعی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-05-01 2019-05-20 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
بین المللی برای معلولین کمک های عاجل برای آسیب ذده های خشکسالی صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-12-20 2019-06-19 تکمیل
بین المللی برای معلولین کمک های عاجل برای آسیب ذده های خشکسالی صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-12-20 2019-06-19 تکمیل
موسسه ارتقاً بازتوانی فزیکی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی توامند سازی خانم تحت خشونت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-02-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی توامند سازی خانم تحت خشونت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-02-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد روپانی کودکستان تعلیم و تربیه
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وبشری کار در مقابل غذا ترمیم سرک و کانالها زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل, شرن, گمل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه شیخ ذاید، شهرک معلولین، قصبه، کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-10 2019-09-25 تکمیل
هاجر افغانستان مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-05-15 تکمیل
انکشافی و فرهنگی پرتو مبارزه با آزار و اذیت جنسی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه اعمار مکتب ابتدایه حسن زی تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-03-21 2019-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تعلیم و تربیه در حالت اظطرار (ٍEiE) تعلیم و تربیه
جوزجان آقچه, شبرغان, فیض آباد
2019-01-01 2020-05-31 تکمیل
موسسه عمل مردم برای تغیر آموزش مهارت های خیاطی برای معیشیت زندگی مصئونیت اجتماعی
جوزجان شبرغان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه مصارف اداری پروژه های کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی و فرهنگی پرتو تقویت پاسخ دهی اجتماعات روستایی به خشونت علیه زنان مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2019-01-01 2019-09-30 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پرورشگاه پیوند نور مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
انجمن تقویه و انکشاف افغانستان پروژه حرفوی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی کمک به افغانها برای ایجاد حق دسترسی وشفافیت در بخش دادگاه غیر رسمی حکومت داری خوب
غور چغچران
2018-04-11 2019-04-10 تکمیل
موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی کمک به افغانها برای ایجاد حق دسترسی وشفافیت در بخش دادگاه غیر رسمی حکومت داری خوب
غور چغچران
2018-04-11 2019-04-10 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان حفظ الصحه و نظافت WaSH صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
اوپ مرسی افغانستان حفظ الصحه و نظافت WaSH صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
انکشافی و فرهنگی پرتو پرگرام حقوق محلی 11 مصئونیت اجتماعی
بامیان پنجاب
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه کلینیک های سیار صحت
فاریاب دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, پشتون کوت
غزنی غزنی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, سرخ رود, کامه
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال
بغلان بغلان جدید
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, نهر شاهی, چار بولک
کندهار دامان, غورک, کندهار
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2017-05-01 2020-04-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه کلینیک های سیار صحت
فاریاب دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, پشتون کوت
غزنی غزنی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, سرخ رود, کامه
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال
بغلان بغلان جدید
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, نهر شاهی, چار بولک
کندهار دامان, غورک, کندهار
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2017-05-01 2020-04-30 تکمیل
شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی پروژه کلینیک های سیار صحت
فاریاب دولت آباد, شرین تگاب, قرمقل, قیصار, پشتون کوت
غزنی غزنی
ننگرهار بتی کوت, بهسود, جلال آباد, خوگیانی, سرخ رود, کامه
لوگر برکی برک, خوشی, محمد آغه, پل علم, چرخ
سمنگان ایبک, حضرت سلطان
کندز حضرت امام صاحب, علی آباد, قلعه زال
بغلان بغلان جدید
هرات انجیل, زنده جان, غوریان, هرات, کشک (روبات سنگی), کهسان, گذره
کابل بگرام, ده سبز, شکر دره, قره باغ, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان
بلخ بلخ, خلم, دولت آباد, نهر شاهی, چار بولک
کندهار دامان, غورک, کندهار
جوزجان شبرغان, فیض آباد
2017-05-01 2020-04-30 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا اعمار لیلیه دخترانه تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-06-30 2019-12-31 تکمیل
بنیاد دوستی افغانستان وامریکا کورس کودینگ تعلیم و تربیه
بلخ مزار شریف
2019-06-30 2019-12-31 تکمیل