جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه بین المللی روان شناسی خدمات مشاوره روانی-اجتماعی مسلکی در مراکز حمایوی زنان در افغانستان صحت
پروان چاریکار
غور چغچران
فاریاب اندخوی, میمنه
غزنی غزنی
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
بدخشان فیض اباد
نیمروز زرنچ
کاپیسا محمودراقی
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
فراه فراه
بادغیس قلعه نو
جوزجان شبرغان
2019-03-21 2019-12-15 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگوی عاجل صحی در نقاط دور دست کندهار مرحله دوهم صحت
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک
2019-02-15 2019-06-15 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان حفاظت از متضررین خشونت ( بیچا شده گان ، عوت کننده گان ، مردم محل ) مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان حفاظت از متضررین خشونت ( بیچا شده گان ، عوت کننده گان ، مردم محل ) مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-07-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان پاسخگوی عاجل صحی در نقاط دور دست کندهار مرحله سوم صحت
کابل کابل
کندهار اسپین بولدک
2019-07-01 2019-10-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه های محلی و مراکز تعلیمی موقتی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, ده بالا, رودات, سرخ رود
کنر اسد آباد, مرور
2018-05-01 2019-03-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه های محلی و مراکز تعلیمی موقتی تعلیم و تربیه
ننگرهار بهسود, جلال آباد, ده بالا, رودات, سرخ رود
کنر اسد آباد, مرور
2018-05-01 2019-03-31 تکمیل
مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی کمک اضطراری برای حمایت معیشت دهاقین متآثرشده ازسیلاب ها درفراه زراعت ، مالداری و آبیاری
فراه انار دره, فراه, پشت رود
2019-09-01 2020-06-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل تعلیمات اضطراری برای اطفال متاثر از خشکسالی و ناامنی تعلیم و تربیه
بادغیس قلعه نو, مقر
2019-06-01 2020-06-30 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات تداوی و وقایه معتادین مواد مخدر صحت
کابل کابل
2018-01-01 2020-06-30 تکمیل
خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات تداوی و وقایه معتادین مواد مخدر صحت
کابل کابل
2018-01-01 2020-06-30 تکمیل
مؤسسه بازسازی و تقویه مهارت های زنان افغان حفظه الصحه کامل به رهبری جامعه زراعت ، مالداری و آبیاری
تخار رستاق
2019-08-15 2019-12-30 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان مشارکت مدنی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, کوز کنر
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان مشارکت مدنی مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, کوز کنر
2018-12-10 2019-07-31 تکمیل
موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان شفافیت و حسابدهی ارګانهای دولتی (امانت) مصئونیت اجتماعی
ننگرهار بهسود, جلال آباد, دره نور, سرخ رود, کامه, کوز کنر
2019-03-05 2019-12-31 تکمیل
بین المللی برای معلولین مساعدت انساني براي آسيب دیدگان دربرخواسته ازجنگ و بحران هاي طولانی مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
کندهار کندهار
2019-04-01 2020-03-31 تکمیل
موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی Access Micro-scholarship Program تعلیم و تربیه
بغلان پل خمری
2019-01-20 2020-12-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان بالا بردن تغیرات مثبت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-04-01 2019-07-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان بالا بردن تغیرات مثبت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-04-01 2019-07-31 تکمیل
مرکز توانمندی زنان بالا بردن تغیرات مثبت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-04-01 2019-07-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-11-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل برنامه کمک دولت آسترالیا برای بهبود معیشت جوامع روستایی افغانستان - AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل برنامه کمک دولت آسترالیا برای بهبود معیشت جوامع روستایی افغانستان - AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
مرسی مالیزیا توزیع قرطاسیه تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی فعالیت ارتقای ظرفیت جامعی مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بادغیس قلعه نو
2018-09-25 2020-05-31 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی فعالیت ارتقای ظرفیت جامعی مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بادغیس قلعه نو
2018-09-25 2020-05-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان حمایت از حقوق اطفال در افغانستان مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-09-20 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان حمایت از حقوق اطفال در افغانستان مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-09-20 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان حمایت از حقوق اطفال در افغانستان مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-09-20 2019-09-30 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان فیز 2 صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-07-10 2022-07-09 تحت کار
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون صفحه جدید تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-02-03 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون صفحه جدید تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-02-03 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد شفافیت/حسابدهی و کاهش فساد از طریق برنامه های تحرک اجتماعی، اگاهی دهی و داد خواهی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-02-24 2019-07-31 تکمیل
موسسه خیریه نور دو محراب جامع مسجد زیر بینا
ننگرهار جلال آباد, چپرهار
2019-04-03 2019-09-11 تکمیل
ودان افغانستان پروګرام ظرفیت سازی CBA تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-09-10 2020-05-31 تکمیل
ودان افغانستان پروګرام ظرفیت سازی CBA تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-09-10 2020-05-31 تکمیل
ودان افغانستان مرکز تداوی سراپا ( Kabul OPTC) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلنیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان Sub-National Civic Engagement and Outreach Grants (SCEOG) مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-01-01 2019-07-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان گفتمان های صلح و عدالت اجتماعی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی خارج بستر در مرکز سراپا بدخشان صحت
بدخشان بهارک
2019-01-01 2019-01-01 تکمیل
کته خیل توزیع مواد کمکی برای بیوه زنان ترمیم تعمیر یک باب مکتب وایجاد کورس خیاطی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-09-12 2019-12-14 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان اعمارصلح مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-02-01 2020-01-24 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-01 تکمیل
موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Technical Advisor for proposal writing and Capacity Building تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-08 2019-10-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مصونیت غذایی و بدل معیشت برای متضررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل