جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

اسم موسسه اسم پروژه سکتور مربوطه
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
مرکز توانمندی زنان بالا بردن تغیرات مثبت در افغانستان مصئونیت اجتماعی
ننگرهار جلال آباد
2017-04-01 2019-07-31 تکمیل
د شانتی داوطلبانو تولنه کتابخانه اطفال تعلیم و تربیه
ننگرهار جلال آباد
2019-11-01 2019-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل برنامه کمک دولت آسترالیا برای بهبود معیشت جوامع روستایی افغانستان - AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل برنامه کمک دولت آسترالیا برای بهبود معیشت جوامع روستایی افغانستان - AACRS زراعت ، مالداری و آبیاری
بادغیس آب کمری, قادس, قلعه نو, مقر
2018-09-01 2020-12-31 تکمیل
مرسی مالیزیا توزیع قرطاسیه تعلیم و تربیه
کندهار کندهار
2019-04-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی فعالیت ارتقای ظرفیت جامعی مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بادغیس قلعه نو
2018-09-25 2020-05-31 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی فعالیت ارتقای ظرفیت جامعی مدنی تعلیم و تربیه
بامیان بامیان, سیغان, شبر, ورث, پنجاب, کهمرد, یکاولنگ
بادغیس قلعه نو
2018-09-25 2020-05-31 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان حمایت از حقوق اطفال در افغانستان مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-09-20 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان حمایت از حقوق اطفال در افغانستان مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-09-20 2019-09-30 تکمیل
موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان حمایت از حقوق اطفال در افغانستان مصئونیت اجتماعی
تخار تالقان
بغلان پل خمری
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-09-20 2019-09-30 تکمیل
بین المللی برای معلولین بهبود دسترسی به خدمات بازتوانی فزیکی باکیفیت در افغانستان فیز 2 صحت
هرات هرات
کندهار کندهار
2019-07-10 2022-07-09 تحت کار
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون صفحه جدید تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-02-03 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون صفحه جدید تعلیم و تربیه
پروان چاریکار
دایکندی نیلی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-02-03 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون آگاهی دهی قانون اساسی افغانستان تعلیم و تربیه
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2017-08-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد شفافیت/حسابدهی و کاهش فساد از طریق برنامه های تحرک اجتماعی، اگاهی دهی و داد خواهی حکومت داری خوب
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
2019-02-24 2019-07-31 تکمیل
موسسه خیریه نور دو محراب جامع مسجد زیر بینا
ننگرهار جلال آباد, چپرهار
2019-04-03 2019-09-11 تکمیل
ودان افغانستان پروګرام ظرفیت سازی CBA تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-09-10 2020-05-31 تکمیل
ودان افغانستان پروګرام ظرفیت سازی CBA تعلیم و تربیه
کندهار ارغنداب, اسپین بولدک, دامان, دند, پنجوایی, ژيری, کندهار
2018-09-10 2020-05-31 تکمیل
ودان افغانستان مرکز تداوی سراپا ( Kabul OPTC) صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلنیک صحت
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه زراعت و مالداری زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیا احمد آباد, سید کرم, شواک, وزه جدران, گردیز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
گرحنده خیریه روغتیایی موسسه سیار کلنیک صحت
خوست باک, تنی, جاجی میدان, خوست, سپیره, شمل, صبری, علی شیر, مندوزی, موسی خیل, نادر شاه کوت, گربز
2019-06-22 2019-12-21 تکمیل
موسسه نابینایان افغانستان Sub-National Civic Engagement and Outreach Grants (SCEOG) مصئونیت اجتماعی
لغمان قرغه‌يی, مهتر لام
2019-01-01 2019-07-31 تکمیل
مدیاسنتربرای افغانستان گفتمان های صلح و عدالت اجتماعی مصئونیت اجتماعی
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
ودان افغانستان تداوی خارج بستر در مرکز سراپا بدخشان صحت
بدخشان بهارک
2019-01-01 2019-01-01 تکمیل
کته خیل توزیع مواد کمکی برای بیوه زنان ترمیم تعمیر یک باب مکتب وایجاد کورس خیاطی مصئونیت اجتماعی
کندز کندوز
2019-09-12 2019-12-14 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان اعمارصلح مصئونیت اجتماعی
کابل استالف, بگرام, خاک جبار, ده سبز, سروبی, شکر دره, فرزه, قره باغ, موسهی, میر بچه کوت, پغمان, چهار آسیاب, کابل, کلکان, گلدره
2019-02-01 2020-01-24 تکمیل
مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان کمک پول نقد برای سیلاب زدگان وخانوادهای بیجاه شده مصئونیت اجتماعی
هرات هرات
2019-01-01 2019-12-01 تکمیل
موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Technical Advisor for proposal writing and Capacity Building تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-07-08 2019-10-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مصونیت غذایی و بدل معیشت برای متضررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه زنان برای زنان افغان مصونیت غذایی و بدل معیشت برای متضررین خشک سالی مصئونیت اجتماعی
کندز حضرت امام صاحب, خان آباد, دشت ارچی, علی آباد, قلعه زال, چهار دره, کندوز
2018-09-01 2019-05-31 تکمیل
موسسه تشویق صلح و دموکراسی در افغانستان اګاهی عامه در مورد صلح اجتماعی حکومت داری خوب
کابل کابل
2019-05-01 2019-05-20 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan زیر بینا
سمنگان ایبک
بدخشان اشکاشم, بهارک, واخان, کشم
تخار بنگی, بهارک, تالقان, فرخار, ورسج
بغلان بغلان جدید, دهنه غوری, نهرین, پل خمری
2017-06-01 2022-06-28 تکمیل
بین المللی برای معلولین کمک های عاجل برای آسیب ذده های خشکسالی صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-12-20 2019-06-19 تکمیل
بین المللی برای معلولین کمک های عاجل برای آسیب ذده های خشکسالی صحت
هرات انجیل, هرات, گذره
2018-12-20 2019-06-19 تکمیل
موسسه ارتقاً بازتوانی فزیکی صحت
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی توامند سازی خانم تحت خشونت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-02-01 2019-06-30 تکمیل
موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی توامند سازی خانم تحت خشونت مصئونیت اجتماعی
پروان چاریکار
ننگرهار جلال آباد
بامیان بامیان
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2018-02-01 2019-06-30 تکمیل
بنیاد روپانی کودکستان تعلیم و تربیه
بدخشان اشکاشم, زیباک, واخان
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی وبشری کار در مقابل غذا ترمیم سرک و کانالها زراعت ، مالداری و آبیاری
پکتیکا برمل, شرن, گمل
2019-10-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه إستان ارمغان کمک به مکتب لیسه شیخ ذاید، شهرک معلولین، قصبه، کابل تعلیم و تربیه
کابل کابل
2019-09-10 2019-09-25 تکمیل
هاجر افغانستان مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان مصئونیت اجتماعی
کابل کابل
2019-01-01 2019-05-15 تکمیل
انکشافی و فرهنگی پرتو مبارزه با آزار و اذیت جنسی مصئونیت اجتماعی
بامیان بامیان
2019-01-01 2020-12-31 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل
ورلد ویژن انترنشنل آموزش برای زندگی تعلیم و تربیه
هرات انجیل, کرخ, گذره
بادغیس قلعه نو, مقر
2016-10-02 2019-09-30 تکمیل