امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
917 خدمات حقوقی زنان افغان Afghan Women Rights Organization AWRO 5/11/1385 سید فرهاد الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
919 مرکز تعلیمی و تربیوی فلاح Falah Education Training Center FETCO 5/11/1385 عبدالهادی کابل تعلیم و تربیه و صحت
932 موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان Afghanistan Rehabilitation and Health Service Organization ARHSO 5/11/1385 رحیم الله رحیمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
934 موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی Organization of Technical Cooperation for Community Development OTCD 5/11/1385 شیر شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
947 گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر Human Rights Research & Advocacy Consortium HRRAC 5/11/1385 شکیبا صافی/ حکمیم الله کابل خدمات اجتماعی
951 جهان نیازمند افغانستان World in Need Afghanistan WINA 5/11/1385 ران کابل خدمات اجتماعی
956 موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت Accessibility Organization for Afghan Disable AOAD 5/11/1385 عبدالخالق کابل خدمات اجتماعی، صحت
961 مرکز اجتماعی معلولین Community Center for Disabled CCD 5/11/1385 احمد شاه اعظمی کابل خدمات اجتماعی، صحت
967 سلام برای بازسازی افغانستان Salam ORG for Afghanistan Rehabilitation SOFAR 1386/3/17 عبدالبصیر مهمند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
968 آسایش زنان و اطفال Women and Children Welfare WCW 1386/3/17 شایسته هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
970 مساعدت به زنان افغان Help for Afghan Women Organisation HAWO 1386/3/17 مطیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
974 موسسه خیریه نجات افغان از فقر Afghan Poverty Relief Charity ORG APRCO 1386/3/17 سید اسحق غزنی خدمات اجتماعی
982 دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه Social Services for Afghan Women ORG SSAWO 1386/3/31 تورپیکی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
985 دزرغون کندهار دبیاودانولوموسسه Green Kandahar Rehabilitation ORG GKRO 1386/3/31 محمد کریم کندهار خدمات اجتماعی
993 افغانهای متاًثر از ماین Afghan landmine Survivors Organization ALSO 1386/4/21 محمد حسین احمدی کابل ماین پاکی
995 موسسه ارتقاً Empro Organization EO 1386/4/21 عبدالولی کابل صحت
1010 موسسه خیریه خراسان افغان Afghan Kharasan Charity Org AKCO 1386/5/18 آمنه جامی کابل تعلیم وتربیه، صحت
1014 بشری خیریه موسسه Organisation of Human Welfare OHW 1386/5/18 غلام سخی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1016 موسسه حرکت به سوی مصونیت Movement for Protection Org. MPO 1386/5/18 محب الله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1024 دانشگاه امریکائی افغانستان American University of Afghanistan AUAF 1386/5/18 این بیکفرد کابل تعلیم وتربیه
1035 موسسه خیریه امام باقر افغانستان Amam Baqier Charity Org of Afghanistan ABCOA 1386/5/18 عبدالحسین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت.
1060 دافغانستان ددوامداری پرمختیا تولنه Society for Sustainable Development of Afghanistan SSDA 1386/5/18 نورمحمد شفیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت و صحت.
1062 موسسه بهزیستی زنان و اطفال Women and Children Life Improvement ORG WCLIO 1386/5/18 فضل الرحمن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1071 موسسه کمک های بشری برای زنان افغانستان Organisation for Humanitarian Help of Afghanistan Women OHHAW 1386/5/18 نجیلا سیرت نجفی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1082 موسسه مدیریت ، ابتکارات و انکشاف Organization for Management , Initiatives Development OMID 1386/5/18 عبدالوهاب نسیمی کابل خدمات اجتماعی، زراعت، صحت
1090 موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان Social Development and Better Future for Afghanistan ORG SDBFAO 1386/5/18 Mobina Akbari کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1097 موسسه حفاظت و تحقیقات صحی Health Protection and Research ORG HPRO 1386/5/18 غلام فاروق منصور کابل صحت
1100 موسسه امید فردا Tomorrow Hopes ORG THO 1386/5/18 ماری کابل تعلیم وتربیه صحت ، زراعت
1109 موسسه احیای مجدد برای زنان Rehabilitation ORG for Women ROW 1386/5/18 نادیه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1111 موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Watch Afghanistan ORG IWAO 1386/5/18 سید اکرم افضلی کابل خدمات اجتماعی
1112 کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان Medical Management and Research Courses for Afghanistan MMRCA 1386/5/18 لیلماه کابل تعلیم وتربیه، صحت
1113 موسسه باغ های تاریخی کابل Kabul Historic Gardens Trust. KHGT 1386/5/18 احمدشاه کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1126 موسسه خیریه نور Noor Welfare Association ORG NWAO 1386/12/23 سید عبدالاحد ننگرهار تعلیم تربیه صحت و و زراعت
1129 موسسه خدماتی و تربیوی افغان Afghan Training Services ORG ATSO 1386/12/23 سید عبدالاحد غزنی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1137 موسسه عدالت برای همه Justice For All ORG JFAO 1386/12/23 محفوظه فولاد پروان خدمات اجتماعی
1145 موسسه تعلیمات حرفوی و خدمات زراعتی زنان Women Vocational Training and Agriculture service ORG WVTASO 22/1/1387 نظیفه پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1154 موسسه انکشافی و اجتماعی رازی Razi Social Development ORG RSDO 22/1/1387 محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1162 موسسه خدمات فرهنگی چکاد نو New Chakad Cultural Services ORG NCCSO 22/1/1387 احمد سهیل نصیری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت.
1165 موسسه خدمات باز توانی برای نابینایان ORG Rahyab Rehabilitation Services for Blind ORRSB 22/1/1387 بنفشه کابل خدمات اجتماعی
1171 موسسه انکشاف تعلیم و دهات Education and Rural Development ORG ERDO 1387/2/19 ذبیح الله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1172 موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان Afghan Child Education and Care ORG AFCECO 1387/2/19 پشتنه رسول کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1174 موسسه پشتیبانی و رفع نیازمندی های اطفال و زنان افغان Support Children and Afghan Women Needs ORG SCAWNO 1387/2/19 احمد شکیب مسعودی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1183 مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Champion Technical Training Center CTTC 1387/2/19 محمد زمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1187 تحقیق و انکشاف پایدار ORG for Sustainable Development and Research OSDR 1387/2/19 غلام رسول موسی خیل کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1210 موسسه توانمند سازی جامعه Society Empowerment Organisation SEO 1387/3/23 محمدعاطف هرات تعلیم وتربیه
1212 موسسه مطالعاتی عامه افغانستان Afghanistan Public Policy Research Organization APPRO 1387/3/23 حمد شهیر انیل کابل خدمات اجتماعی
1223 موسسه بازار یابی اجتماعی افغان Afghan Social Marketing ORG ASMO 1387/5/2 ابراهیم حیدر کابل صحت
1228 موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت Livelihoods Economic and Agriculture Development ORG LEADO 1387/5/2 حاجی امیر محمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1239 دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه Health care and Social Development ORG HSDO 1387/6/7 دوکتور محمد اصف ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1241 موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان Sabet Cultural ORG for Afghanistan Women SCOAW 1387/6/7 بی بی زینب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت