امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3979 موسسه حمایت از زنان و اطفال افغان Afghan Children And Women Support Organization ACWSO 3/6/1395 نور الله کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3980 موسسه انکشاف مهارت ها و مساعدت برای افغانها Skills Development And Welfare Organization For Afghans SDWOA 3/6/1395 شعیب "غفورزی" کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3983 موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان Afghanistan People Solidarity And Rehabilitation Organization APSRO 3/6/1395 صفی الله خالقیار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3990 موسسه کثرت گرا برای زنان افغان Partnership Organization For Afghan Women POAW 3/6/1395 جمیله کابل ارتقای ظرفیت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3991 موسسه جوانان فردا Youth of Tomorrow Organization YTO 3/6/1395 نرگس عثمان کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3993 د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه Falah East Zone Education and Training Organization FEETO 3/6/1395 جهاد خیل ننگرهار تعلیم و تربیه ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3994 موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر Women Education For Better Tomorrow Organization WEBTO 3/6/1395 فاطمه هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3995 موسسه حمایت از تعلیم و فرهنگ Education And Cultural Support Organization ECSO 3/6/1395 محمد احسان کابل فرهنگی و تعلیمی
4000 موسسه خدمات تعلیمی و صحی زنان Women Health And Education Services Organization WHESO 3/6/1395 ناجیه قیوم احمدی بغلان حرفوی ، تعلیمی و صحی
4006 موسسه خدماتی و انکشافی مساوات Masawat Development and Services Organization MDASO 27/7/1395 زینب بلخ صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4012 د افغانستان لپاره بشری خدمتونو مرستندویه موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Services for Afghanistan OHASA 26/10/1395 ایمل سنجیده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4016 موسسه حامی محیط سبز Support of green Environmental Org. SGEO 27/7/1395 قمبر کابل زراعت و خدمات اجتماعی
4020 موسسه روشنی ، همکاری و انکشاف افغانستان Afghanistan Brightness Assistance and Development Org. ABADO 27/7/1395 سید موسی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4023 موسسه تعلیمات و آموزش های حرفوی هیله Heela Educational and Vocational Learning Org. HEVLO 27/7/1395 حامد بلوچ کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماع
4025 موسسه عمل مردم برای تغیر People Act for Change Org. PAFCO 27/7/1395 شگوفه جوزجان تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی وصحت
4032 موسسه خیریه اجتماعی و توسعه برای افغانستان Afghanistan Social Charity and Outreach Org ASCOO 27/7/1395 محمد علی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4033 موسسه محیط زیستی گیتی سبز Green Universe Environmental Org GUEO 27/7/1395 محمد یاسین کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی ومحیط زیست
4042 موسسه خدمات اتحاد نیکان Etehad Nikan Services Organization ENSO 3/9/1395 فهیمه کابل زراعت و مالداری ، ماهی پروری و صنعت
4043 موسسه تقویت جوانان Youth Empowerment Organization YEO 3/9/1395 جاوید کابل تعلیم و تربیه ، ظرفیت سازی ، توسعه جوانان
4046 موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده Ayenda Organization on Rehabilitation and Social Services AORSS 3/9/1395 طارق "سلیمان" کابل خدمات اجتماعی وتداوی معتادین
4052 موسسه خدماتی و انکشافی درنیکا Darnika Development and Service Organization DDSO 3/9/1395 نجیلا /مصطفی محمودی کفیل موسسه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4054 موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان Non-Profit Step with World Organization NPSWWO 3/9/1395 بی بی نگینه بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
4055 موسسه علمی و انکشافی افغان رایان Afghan Rayan Educational and Development Organization AREDO 3/9/1395 ننگیالی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4056 موسسه خدمات مسلکی و اکادمیک سهار Sahar Professional and Academic Services Organization SPASO 3/9/1395 محمد شعیب شریفی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4061 موسسه رشد و توسعه جوانان توانا Tawana Youth Development Organization TYDO 3/9/1395 هاجر کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی
4069 موسسه تحقیق و تغیر اجتماعی Organziation Research and Social Change ORSC 26/10/1395 شهیره تراب کابل صحت ، فرهنگی و تعلیم و تربیه
4077 موسسه ظرفیت سازی زنان درواز Darwaz women capacity building organization DWCBO 26/10/1395 آیم جان/ شاه گدا سیدا کفیل موسسه بدخشان تعلیم وتربیه حرفه خدمات اجتماعی و صحت
4078 موسسه فرهنگی وهنری پاکنگاران Paknegaran Culture And Art organization PCAO 26/10/1395 عزیزه خوشنصیب کابل هنری وفرهنگی
4083 قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Peace villag for Afghanistan development organization PVADO - 26/10/1395 احمد نوید بلخ تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4089 موسسه مسیرپایداربرای رشد انکشاف متوازن Sustainable Path for Enhancing Equal Development Organization SPEEDO 26/10/1395 جواد کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
4090 موسسه مبارزه علیه گدائی و بیکاری Counter Begging and Unemployment Organization CBUO 26/10/1395 محمد نعیم(فیاض) کابل صحت ، ایجاد شغل ، تعلیم و تربیه
4091 دتولنی پیاورتیادافغانستان حوانانودتعلیم اوبسیاینی موسسه Building of Able Society to Educate Youths of Afghanistan Organization BASEYAO 26/10/1395 مریم کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صنایع دستی
4097 موسسه انکشافی سر زمین من My Homland Development Organization MHDO 26/10/1395 محمد عزیز آصفی کابل ، خدمات اجتماعی صحت تعلیم و تربیه
4099 موسسه تعلیمی وآموزشی جوانان افغان Afghan Youth Educatianl and Trainig Organization AYETO 26/10/1395 ایرج احمد کابل خدمات اجتماعی وصحت
4102 موسسه مبارزه علیه فساد درافغانستان Organization to Fight comuption in Afghanistan OFCA 26/10/1395 سعیده صالح کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4105 موسسه هماهنگی صحی Alliance of Healht Organization AHO 26/10/1395 محمد شرف کابل صحت
4107 موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان Afghan Youth for Peace and Women Empowerment Org. AYPWEO 18/12/1395 نگینه کابل ارتقأ ظرفیت و خدمات اجتماعی
4115 موسسه تنظیم امور جنگلداری Forest Management Org FMO 18/12/1395 دلاور سمنگان زراعت خدمات اجتماعی صحت و محیط زیست
4117 موسسه شفافیت افغانستان Transparency Afghanistan Organization TAFO 18/12/1395 4117 عبدالصبور جسور کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4128 موسسه خدمات حرفوی و زراعتی زنان روستائی Village women vocational Services and Agriculture Organization VWVSAO 18/12/1395 عاصمه بدخشان خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه
4130 موسسه تحقیقی ، فرهنگی ، و گردشگری ساینا Saina Exploratory,Cultural and Tourism Org SECTO 18/12/1395 محمد زمان احمدی بامیان فرهنگی ، تحقیق ، تعلیم و تربیه و گردشگری
4131 موسسه انکشاف حرفوی برای زنان Vocation Development Organization for Women VDOW 18/12/1395 سید حبیب محمدی کابل تعلیم ترببیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4133 موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت Hedayat Educational and Training Organization HETO 18/12/1395 سعاد ت غزنی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4138 موسسه هماهنگی وبازسازی نوبهار Now Bahar Coardinalion and Rehabilitian Organization NBCRO 18/12/1395 حبیب الله غفوری غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و صحت
4139 موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Service Organization AWSESO 18/12/1395 لیلا/ عبدالواحد دانشیار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4150 موسسه حمایوی وانکشافی طلوع آفتاب Sun Rrise Supportive and Development Organization SRSDO 18/12/1395 نعمت الله کابل تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت
4154 موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا Safa Development and Vocational Services Organization SDVSO 22/1/1396 بی بی عایشه بدخشان زراعت ، تعلیم تربیه خدمات اجتماعی
4156 موسسه آموزشی حرفوی پامیر Pamir Vocational Training Organization PVTO 22/1/1396 ضیاگل بدحشان تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4157 موسسه آموزشی بهاربانوان Women Spring Educational Organization WSEO 22/1/1396 لیدا ملکزاده کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4158 موسسه اموزشی وخودکفائی برای جوانان Youth Educational and Self Sufficiency Organization YESSO 22/1/1396 بهاره کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی