امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3836 موسسه بشردوستانه در امور انکشاف محلی Humanitarian Organization for Local Development Affairs HOLDA 15/01/1395 نجیبه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات اقتصادی
3840 موسسه انکشاف خدمات اجتماعی و فرهنگسرای دوربین Farhang saraye Doorbin Development Social Services Organization FDDCCO 15/01/1395 نور احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3841 موسسه انکشافی و دادخواهی صدای شهروند Citizens Voice Advocacy and Development Organization CVADO 15/01/1395 احمد نصیر بغلان ظرفیت سازی ، انکشافی ، اجتماعی
3842 موسسه امید و ترقی برای افغانستان Hope and Development for Afghanistan Organization HDAO 15/01/1395 سمیع الله صمیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3854 موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر Education the Lifelong Mission Org. ELMO 15/01/1395 سید حامد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3862 موسسه جنبش علیه فقر زنان Move Against Poverty Women Organization MAPWO 15/01/1395 نجیب الله کابل زراعت صحت تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3864 موسسه فرهنگ و هنر اسیا Asia Culture and Art Organization ACAAO 15/01/1395 نجیب الله فرزاد کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق
3876 موسسه حمایوی اطفال بی بضاعت Supportive Organization for Destitute Children SODC 1395/03/08 رحیمه بدخشان خدمات اجتماعی
3877 موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Humanitarian Assistance for Driving Internal Action Organization HADIAO 1395/03/08 مینا کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، خود کفایی
3881 موسسه توانمندسازی اجتماعی و حقوقی پیوند Paiwand Legal and Social Empowerment Organization PLSEO 1395/03/08 سید وحید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3889 موسسه خیریه و تعلیمی گانده Gaanda Welfare Educational Organization GWEO 1395/03/08 گل امین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
613 مؤسسه افغانها برای فردا Afghans 4 Tomorrow A4T 18/3/1385 نګینه یاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3893 موسسه فقر زدائی و انکشاف Organization of Poverty Reduction and Development OPRD 1395/03/08 محمد شریف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3897 موسسه روزنه امید برای بانوان Aperture of Hope Organization for Women AHOW 1395/03/08 پریزا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت خدمات حقوقی
3900 موسسه فردای بهتر در افغانستان Organization for Better Tomorrow in Afghanistan OBTA 1395/03/08 خدیجه بامیان ظرفیت و اگاهی ، بخش بانون ، محیط زیست ، حرفوی
3903 موسسه آرزوی فردا Wish for Tomorrow Organization WFTO 1395/03/08 عصمت الله کندز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3904 موسسه عمومی و رفاه اجتماعی صفا Safa Public Services and Social Welfare Organization SPSSWO 1395/03/08 محمد رحیم بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3908 موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان Ebtakar Inspiring Entrepreneurs of Afghanistan Organization EIEAO 1395/03/08 فرهاد کابل خدمات اجتماعی ، آموزشی ، اقتصادی
3910 موسسه ارتقا ظرفیت مدنی معیار Meyar Civil Capacity Building Organization MCCBO 1395/03/08 سید عقیل بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3916 موسسه انکشاف حرفوی امید فردا Tomorrow Hope Vocational Development Organization THVDO 1395/03/08 حسینه کاپیسا تعلیم و اربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3919 کمکهای محلی رفاه و بهبود Organization for Local Assistance Wellbeing and Improvement OLAWI 1395/03/08 سید شکیب هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3922 موسسه رابطه اجتماعی مردم و زنان افغان People Social Relation and Women Help Organization PSRWHO 26/4/1395 گل غتی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3928 موسسه دهکده سبز میهن Home Land Green Village organization HGVO 26/4/1395 احمد مسعود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3931 موسسه کمک برای مستقبل زنان و جوانان women & youth future assist organization WYFAO 26/4/1395 شیر احمد فیض کابل تعلیم و تربیه
3936 موسسه انکشاف اجتماعی نقطه کلیدی central point social development organization CPSDO 26/4/1395 مریم کابل خامات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3938 موسسه پیشرفت اجتماعی و امید برای صلح social development and hope for peace organization SDHPO 26/4/1395 سمیه سهار سروری هرات خدمات اجتماعی
3939 موسسه حمایت رفاه و خانواده family support and welfare organization FSWO 26/4/1395 محمدزاکر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3941 د افغانستان لپاره د هحی موسسه HASTA organization for Afghanistan HOFA 26/4/1395 عزیز احمد کندهار حقوقی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3944 موسسه فروغ جاویدان eternal light organization ELO 26/4/1395 عبدالولید کابل صحت و تعلیم و تربیه
3948 موسسه پژوهشی و توسعه اینده Future investigative and Development organization FIDO 26/4/1395 طاهره بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
3958 موسسه انکشاف و احیای مجدد افغانستان organization of Rural , Development and Rehabilitation ORDR 26/4/1395 جاوید "ایماق" کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماع و تعلیم و تربیه
3962 موسسه دانه های تغیر Seeds of Change Organization SOCO 3/6/1395 عبدالهادی بدخشان زراعت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3963 موسسه بشری برای توانمند سازی و برابری جامعه Humanitarian Organization For Society Empowerment and Equality HOSEE 3/6/1395 شکیب هرات صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3967 موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس Ehsas Welfare And Social Services Organization EWSSO 3/6/1395 عبدالفتاح(جواد) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
3969 موسسه خدمات اجتماعی زنان ایثار گر Dedicated Women Social Services Organization DWSSO 3/6/1395 ماریا مطمئن هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
3970 موسسه کمک های خیریه و انکشاف تعلیمی Development , Education and Welfare Assistance Organization DEWAO 3/6/1395 مطیع الحق ننگرهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3972 د افغانستان د دوامدار پرمختک موسسه Sustainable Development Organization Of Afghanistan SDOA 3/6/1395 سعیدالله شیرزوی کابل زراعت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3973 موسسه بسوی آینده درخشان Towards Delight Future Organization TDFO 3/6/1395 احسان الله(صدیق) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3975 موسسه افغان برای تقویت دموکراسی Afghani Democracy Empowerment Organization AFDEO 3/6/1395 اسد الله هرات حقوقی و سایر خدمات
3979 موسسه حمایت از زنان و اطفال افغان Afghan Children And Women Support Organization ACWSO 3/6/1395 نور الله کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3980 موسسه انکشاف مهارت ها و مساعدت برای افغانها Skills Development And Welfare Organization For Afghans SDWOA 3/6/1395 شعیب "غفورزی" کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3983 موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان Afghanistan People Solidarity And Rehabilitation Organization APSRO 3/6/1395 صفی الله خالقیار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3990 موسسه کثرت گرا برای زنان افغان Partnership Organization For Afghan Women POAW 3/6/1395 جمیله کابل ارتقای ظرفیت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3991 موسسه جوانان فردا Youth of Tomorrow Organization YTO 3/6/1395 نرگس عثمان کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3993 د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه Falah East Zone Education and Training Organization FEETO 3/6/1395 جهاد خیل ننگرهار تعلیم و تربیه ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3994 موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر Women Education For Better Tomorrow Organization WEBTO 3/6/1395 فاطمه هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3995 موسسه حمایت از تعلیم و فرهنگ Education And Cultural Support Organization ECSO 3/6/1395 محمد احسان کابل فرهنگی و تعلیمی
4000 موسسه خدمات تعلیمی و صحی زنان Women Health And Education Services Organization WHESO 3/6/1395 ناجیه قیوم احمدی بغلان حرفوی ، تعلیمی و صحی
4006 موسسه خدماتی و انکشافی مساوات Masawat Development and Services Organization MDASO 27/7/1395 زینب بلخ صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4012 د افغانستان لپاره بشری خدمتونو مرستندویه موسسه Organization for Humanitarian Assistance and Services for Afghanistan OHASA 26/10/1395 ایمل سنجیده کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه