امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3306 انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Afghanistan Institute for Civil Society AICS 1393/7/6 محمد ها شم (امیری) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3309 موسسه حمایت کمک های خیریه اسلامی Islamic Support Aid and Relief Organization ISARO 1393/9/05 معراج محمد کابل صحت و خدمات اجتماعی
3312 موسسه حقوقی مبتدا Mubtada Legal Organization MLO 1393/9/05 گلچیره بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات صحی ، حفظ الصحه محیطی
3313 موسسه حمایت از مردم افغانستان Support of Afghan people Organization SAPO 1393/9/05 محمد آصف بلخ خدمات اجتماهی تعلیم و تربیه
3327 موسسه تعلیمی برای توانمند سازی افغانستان Educational Organization for Empowerment of Afghanistan EOEA 1393/9/05 لمر کابل تعلیم و تربیه ، دادخواهی ، صحت ، زراعت
3329 موسسه سفیر رشد و انکشاف Safir Growth and Development Organization SGDO 1393/9/05 لیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، حقوق
3330 موسسه تعلیمی و انکشافی زنان فردا Tomorrow Women Educational and Development Organization TWEDO 1393/9/05 نرگس / عبدالفتاح احمد کفیل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3337 موسسه خدمات اجتماعی مولانا Mawlana Social Service Organization MSSO 1393/9/05 عبدالجمیل امین سمنگان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3339 موسسه حقوقی مدبران افغان Mudaberan Afghan Legal Organization MALO 1393/9/05 مروه بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3344 موسسه خدماتی و صحی افغانستان زرین Zarin Afghanistan Services and Health Organization ZASHO 1393/9/05 محمد یوسف کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3353 موسسه جوانان افغان در عصر نوین Afghan Youth New Era Organization AYNEO 1393/9/05 محمد آهنگران کابل تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3358 صحی او داجتماعی پرمختیا موسسه دافغانستان دپاره Health and Social Development Organization for Afghanistan HSDOA 1393/9/05 نثار احمد کندهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، و سایر خدمات
3365 موسسه انکشاف تعلیم و تربیه و سواد اموزی Development in Education and Literacy Organization DELO 1393/10/17 سید ابرار کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت
3371 موسسه انکشافی ابتکار جدید New Initiative Development Organization NIDO 1393/10/17 علی یار علی زاده بامیان تعلیم وتربیه ، زراعت ، صحت
3375 موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات Sustainable Agriculture And Rural Community Development Organization SARCDO 1393/10/17 طهماس کابل زراعت و خدمات اجتماعی
3377 موسسه دانا و توانا Dana and Tawana Organization DTO 1393/10/17 زینب کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3380 دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه Welfare Relief Organization for Afghanistan WROA 1393/10/17 سکندر ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3389 موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک Bhark Vocational, Agriculture and Social Services BVASS 1393/10/17 فرحناز بدخشان تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، زراعت
3392 محیط زیست سبز و انکشاف Green Environment and Development Organization GREDO 1393/10/17 وفی الله غفاری کابل معلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3396 موسسه فکر برتر Better Idea Organization BIO 1393/10/17 نجیبه هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت وصحی
3402 موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان Social Women Economy Promotion and Development Organization WEPDO 1393/10/17 بسیتا خالقیار بغلان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3410 موسسه انکشافی ظرفیتسازی رنگین کمان Ranageen Kaman Development and Capacity Organization RKDCO 1393/10/17 سمیه کابل حقوق زراعت تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3411 موسسه تعلیمی عنایه Inaye Educational Organization IEO 1393/10/17 "شعیب یوسفزی " کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3422 موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان Afghanistan Youth Civic Engagement Educational Organization AYCEEO 1393/12/05 ادریس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و خدمات فرهنگی
3424 موسسه اقدام برای انکشاف و رفاه مناطق روستائی Action for Welfare and Development of Rural Environment Organization AWDREO 1393/12/05 زهرا محمدی/ ذاکر حسین سرپرست موسسه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3429 دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه Humanitarian Assistants Empowerment Organization HAEO 0799660498 093161887 اسد الله ننگرهار خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی
3432 حمایت از اطفال و ظرفیت سازی زنان و جوانان Women &Youth Capacity building &Children Cooperative Organization WYCCCO 1393/12/05 عبدالهادی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3434 موسسه دیده بان مهاجرت افغانستان Migration Watch Afghanistan Org. MWAO 1393/12/05 مطیع الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3452 د افغانی خیریه تولنی موسسه Organization of Afghanistan Welfare Society OAWS 1393/12/05 امان الله ذاکر- سرپرست کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
3455 موسسه تعلیمات مسلکی زنان بدخشان Badakhshan Women Vocational Training Organization BWVTO 1393/12/05 مسلیمه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3460 موسسه انکشافی محراق Focus Development Organization FDO 1393/12/05 نقیب الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، فرهنگی
3462 موسسه جامعه سبز برای همه Green Society Organization for All GSOA 1393/12/05 نصرالله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3463 موسسه رسانه سلام افغانستان Salam Afghanistan Media Organization SAMO 1393/12/05 احمد ناصر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3470 موسسه ظرفیت سازی و صنایع دستی تابش Tabush Handicraft and Capacity building Organization THCBO 1393/12/05 هاجره کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3475 دعامه ظرفیت لورولو موسسه Public Capacity Building Organization PCBO 1393/12/05 فضل الرحمن خوست تعلیم و تربیه ، صحت زراعت ، خدمات حرفوی
3478 موسسه کمک های صحی برای افغانها Health Aid Organization For Afghanistan HAOA 1393/12/05 روزینا نوری کابل بخش صحت
3479 موسسه خیریه و تعلیمی زابلی Zabuli Charity and Education Organization ZCEO 1393/12/05 ناهید کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعیی
3484 موسسه هماهنگی کمکهای بشری Organization for Coordination of Humanitarian Relief OCHR 1393/12/05 غلام صادق کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3488 موسسه فرهنگی و اجتماعی برای زنان افغان Culture and Social Organization for Afghan Women CSOAW 1393/12/05 شیبا صلاحیت امضا ندار کابل سواد اموزی ، خیاطی
3493 دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه Society for Education Awareness Research Consultancy and Health Organization SEARCHO 1394/1/12 شرافت ساپی کنر تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ، حقوق
3497 موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان Ruz Afghanistan Economic and Social Development Organization RAESDO 1394/1/12 نازیه / علاوالدین بدخشان خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی ، تعلیم و تربیه ، خدمات صحی
3502 موسسه خدماتی اجتماعی تفکر نوین Tafakur -e- Naween Social Services Organization TNSSO 1394/1/12 استاد شکیلا صلاحیت امضا ندارد / احسان الله سالک کفیل موسسه سمنگان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی
3505 موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان Afghan Women Advancement and Rural Development Organization AWARDO 1394/1/12 شمس الله تابان بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3507 موسسه خیریه همکاری سادات Sadat Tradesmen Charity Organization STCO 1394/1/12 فهیمه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3521 موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Vulnerable People Org. SVPO 1394/1/12 سکینه کابل حقوقی آموزشی و خدمات اجتماعی
3522 موسسه تعلیمی وانکشافی زنان Women Training and Development Org. WTDO 1394/1/12 مهتاب ملکزی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3530 موسسه خدماتی و اجتماعی چشمه مهربانی Chashima-1-Mehrabani Social Service Organization CMSSO 23/2/1394 محمدحیدر(دهزاد) بلخ تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3532 موسسه ظرفیت سازی و توسعه برای زنان Capacity Building and Development Organization for Women CDOW 23/2/1394 سید عمر بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، زراعت
3542 موسسه پل امید و صحت Bridge Hope and Health Organization BHHO 23/2/1394 عبدالرحیم رجایی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3546 موسسه خیریه برای توانمند سازی متداوم Mercy Organization for Viable Empowerment MOVE 23/2/1394 محمد جاوید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت