امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3003 موسسه انکشاف روانی اجتماعی فکر Feker Organization Of Psychosocial Development FOPD 14/05/1392 صغرا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3006 موسسه هیم فند افغانستان HEME Fund Afghanistan Organization HFAO 14/05/1392 ویلیم سا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3010 دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه Afghan Women Coordination and Promotion Org AWCPO 14/05/1392 شکریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3020 دبدلون موسسه Organization for Change OC 14/05/1392 همایون کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3031 دبیوزله افغانانو لپاره دبشری مرستی موسسه Humanitarian Assistance Organization for Vulnerable Afghanistan HAOVA 1392/07/09 حاجی محمد عمر کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3032 موسسه هماهنگی و توسعه جامعه Organization for Community Coordination Development OCCD 1392/07/09 محمد حسین حصین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3033 دبشری هوساینی موسسه Organization for Human Relief OHR 1392/07/09 فاطمه ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3034 موسسه تحقیقات آب و زراعت افغانستان Afghanistan Water and Agriculture Research Organization AWARO 1392/07/09 نصیر احمد کابل زراعت
3035 موسسه همکاری های رسانه یی و مدنی افغانستان Afghan Media And Civil Cooperation Org AMCCO 1392/07/09 نور آغا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3037 موسسه برای ابتکار زنان Organization For Women Initiative OWI 1392/07/09 شبنم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3047 موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر Community Action for Healing Poverty Org CAHPO 1392/07/09 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3048 موسسه بازسازی و خدماتی آریانا میوند Aryana Miwand Services and Rehabilitation Org AMSRO 1392/07/09 بورجان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3060 موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد Afghans Coordination Against Corruption Org AFCACO 1392/07/09 صداقت علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3066 موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان Afghan Development and Democracy Org ADDO 1392/07/09 سید عبدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3067 موسسه حمایت از خانواده های بی سرپرست و عودت کننده گان افغان Relief Committee for Destitute Afghan and returnee families RCDARF 1392/07/09 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3068 موسسه کمک برای انکشاف افغانستان Organization for Afghanistan Development &Support OADS 16/9/1392 محمد نبی رحیمی پنجشیر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3070 موسسه هلت نیت افغانستان Organization Healthnet Afghanistan HNAO 16/9/1392 عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3073 موسسه حمایت از صنایع دستی زنان افغان Support of Handicraft of afghan Women Org SHAWO 16/9/1392 نرکس هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3074 مساعدت برای قهرمانان افغان Help for Afghan Heroes ORG H4AHO 16/9/1392 محمد سلیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3075 موسسه انکشاف صنایع دستی زنان افغان Afghan Women Development Handi Craft Org AWDHO 16/9/1392 بی بی فاطمه هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3077 موسسه حمایت از جوانان و انکشاف افغانستان Afghanistan Development and Youths Support Org ADYSO 16/9/1392 فرحناز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3082 موسسه اجتماعی و فرهنگی رنگین کمان Rainbow Social and Cultural Organization RSCO 16/9/1392 خادم علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3090 موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان Charity Services Organization for Afghanistan Orphans CSOAO 16/9/1392 سیمین گل هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3093 موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Transparent Election for Afghanistan Org TEFAO 16/9/1392 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3094 موسسه ارتقا توانمندی زن با تعلیم Promotion Women's Capilities by Education Org PWCEO 16/9/1392 فریبا کاظم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3100 د سولی پاملرنی او مرستندیه موسسه Peace Care Relief Org PCRO 16/9/1392 قریب الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3106 موسسه اجتماعی خیاطی ، بافنده گی و صنایع دستی لاجورد Lajaward Social Organization For Tailoring and Textme Handicraft LSOTTH 13/11/1392 همایون بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3114 دویار اجتماعی او خدماتی موسسه Organization of Weyar for Social Services OWSS 13/11/1392 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3115 موسسه خدماتی ابتکار بانوان افغان Afghan Womens Innovative Services Org AWISO 13/11/1392 فاضله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3119 موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان Development of Handicraft and Agricultulture Organization of Afghanistan DHAOA 13/11/1392 مژگان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3120 موسسه ابتکار و انکشاف وطن Watan Development and Initiative Org WDIO 13/11/1392 محبوب شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3121 موسسه بشردوستانه انکشافی نجات Relief Humanitarian Development Org RHDO 13/11/1392 داکتر فیض محمد عاطف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3122 موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند Bright Future for Afghan Needful Org BFANO 13/11/1392 ادنیا ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3124 دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Rural Rehabilitation and Development Program Org RRDPO 13/11/1392 عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3125 موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان Afghanistan Migrants Advice and Support Org AMASO 13/11/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3128 موسسه سرتاسری مرض شکر در افغانستان Diabetic Organization Overall Afghanistan. DOOA 13/11/1392 اسد الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3131 موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز Green Town Agriculture and Social Services Org GASSO 13/11/1392 شمس الدین بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
3134 موسسه انکشافی و اقتصادی جوانان Youth Economic and Development Org YEDO 13/11/1392 پیمانه حمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3140 موسسه همکاری مستقل برای تغیر Independent Cooperation for Change Organization ICCO 13/11/1392 سید عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3141 هینداره تعلیمی او دتولنیزی پرمختیا موسسه Hindara Educational and Social Development Org HESDO 13/11/1392 غوث الدین فروتن کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3143 موسسه توجه برای زنده گی Care for life Org CLO 13/11/1392 پری تخار خدمات اجتماعی،زراعت
3151 موسسه خدمات شفاف برای مردم Transparent Services for People Org TSPO 13/11/1392 احمد فهیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3158 نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه Noor Welfare Telismia Organization. NWTO 19/01/1393 جاجی حبیب الرحمن خوست صحت
3160 موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Social Change for Afghan Women Org SCAWO 19/01/1393 تمنا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3167 موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان Badakhshan Vocational Women Services Organization BVWSO 19/01/1393 ساره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3168 موسسه برای انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development OFSD 19/01/1393 قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3170 موسسه انکشاف روستائی Rural Movement Org RMO 19/01/1393 سید عبدالرازق هاشمی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3171 موسسه مدافعین اجتماعی برای جوانان افغانستان Social Advocates for Youths Organization Afghanistan SAYOA 19/01/1393 فیصل هادی زاده کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3174 موسسه زبان صلح Pen Tangue of Peace Org PTPO 19/01/1393 غلام رسول بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3176 موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان Organization for Economic Development of Afghanistan OEDA 19/01/1393 سمیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه