جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2852 موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان Afghanistan Social and Legal Org ASLO 30/12/1391 زرافشان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2855 موسسه انکشافی ورزش جوانان Sport and Youth Development Org SYDO 30/12/1391 سید محمود ضیا دشتی سید جلال کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2858 موسسه بازسازی زیر بناهای اجتماعی و انکشافی افغانستان Rehabilitation of Social infrastructures and Afghanistan Development Org RSADO 30/12/1391 محمد خسرو عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2859 موسسه خدماتی و انکشافی برای افغانها Services Cultural and Development Org for Afghans SCDOA 30/12/1391 بی بی هاجره نورعلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2864 موسسه خیریه حمایت از مادران Mothers Avocation Charity Org MACO 30/12/1391 زمرد حسینی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2865 موسسه تعلیمی و حرفوی ام سلمه Om - Salama Education and Vocational Org OEVO 30/12/1391 مریم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2868 موسسه حمایت حقوق بشر افغانستان Afghanistan Advocacy Human Rights Org AAHRO 30/12/1391 نصرت کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2871 دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه Welfare Organization Rehabilitation Livelihood and Development WORLD 30/12/1391 داکتر عبدالعزیز ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2874 موسسه انکشافی وبشری Organization for Humanitarian and Development OHD 30/12/1391 صدیق شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2879 موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم coordination of assistance from people to people org CAPPO 30/12/1391 حسیب الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2880 د سحو لپاره د تلپاتی پرمختگ موسسه Sustainable Development Organization for Women SDOFW 30/12/1391 اجمل حسین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2886 موسسه مصونیت و کاهش بحران Safety and Risk Mitigation Organization SRMO 29/2/1392 عبدالحمید عبدالحکیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2890 موسسه انکشافی و اجتماعی زنان بهارستان Baharistan Woman Social and Development Organization BWSDO 29/2/1392 فوریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2899 گرحنده خیریه روغتیایی موسسه Mobile Medical Charity Organization MMCO 29/2/1392 غازی میرخان خوست خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2904 خدمات اجتماعی و صنایع دستی Industrial and Social Servies Organization ISSO 29/2/1392 نعمت الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2906 موسسه کمک کاریابی برای زنان Organization of job Opportunity for Women OJOW 29/2/1392 شکیلا عبدالرزاق سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2909 موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social welfare Organization AWSWO 29/2/1392 احمد شکیب احمد شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2912 موسسه سبز جوانان افغانستان Afghanistan Young Organization AYGO 29/2/1392 محمد شفیق محمد عزیز شفیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2916 موسسه یتیمان و بیوه های افغان Orphans and Widows Organization OWOA 29/2/1392 صابره عبدالودود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2917 موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح Civil and Liberal Initiative For Peace Organization CLIPO 29/2/1392 جاوید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2918 موسسه برپا خواستن خانم های اکادمیک افغانستلن Stand up for Afghan Academic Women's Organization SAAWO 29/2/1392 منیژه بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2924 موسسه بازسازی بهار امید Bahar Omid Rehabilitation Organization BORO 29/2/1392 نعمت الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2927 موسسه فرهنگی ندای بیدار Consciousness Calling Cultural Organization CCCO 29/2/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی
2930 دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه Welfare and Developmant For Social Services Organization WDOSS 29/2/1392 سردار سعادت ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2934 موسسه امداد و انکشاف جامعه Organization of Community Relief and Development OCRD 29/2/1392 فضل الربی تخار تعلیم وتربیه، زراعت
2940 موسسه خدمات صحی سها Saha Medical Service Organization SMSO 29/2/1392 داکتر رقیه ناصری کابل صحت
2945 موسسه فردای بهتر برای زنان Better Tomorrow for Women Organization BTWO 29/2/1392 نورضیا کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2948 موسسه انکشافی برای پیشرفت اقتصادی Development Organization for Economical improvement DOEI 5/4/1392 محمد ناصر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2954 موسسه خدمات اجتماعی تعلیمی و انکشافی ارتقا Arteqa of Social Education Development Services Org ASEDSO 1392-04-05 سید احمد حسین بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2960 موسسه خدمات و انکشافی زنان و اطفال Development Services for Women and Children Organization DSWCO 5/4/1392 شریفه حاجی غنی ننگرهار ولایت ننگرهار خدمات اجتماعی
2962 موسسه زراعتی و خدمات اجتماعی چشمه Cheshma Agricultural and Services Social Org CASSO 5/4/1392 محمد عابد عبیدالله کابل زراعت
2969 موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی Important Agricultural ORG IATO 5/4/1392 فرهاد وردگ کابل تعلیم وتربیه، زراعت
2976 افغان پرمختیائی تعلیمی او تولنیزه موسسه Afghan Development Education and Social Organization ADESO 5/4/1392 عبدالرازق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2996 موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان Salam Afghanistan Welfare and Development Org SAWDO 14/05/1392 عنایت الرحمن عبالقیوم کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2999 موسسه ترویج خدماتی ، اجتماعی و فرهنگی Promote Social and Services Culture Org PSSCO 14/05/1392 بی بی شیما بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3001 موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی Organization for Talent and Entrepreneurship Development OTED 14/05/1392 دوکتر شفیق الله امین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3003 موسسه انکشاف روانی اجتماعی فکر Feker Organization Of Psychosocial Development FOPD 14/05/1392 صغرا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3006 موسسه هیم فند افغانستان HEME Fund Afghanistan Organization HFAO 14/05/1392 ویلیم سا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3010 دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه Afghan Women Coordination and Promotion Org AWCPO 14/05/1392 شکریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3020 دبدلون موسسه Organization for Change OC 14/05/1392 همایون کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3031 دبیوزله افغانانو لپاره دبشری مرستی موسسه Humanitarian Assistance Organization for Vulnerable Afghanistan HAOVA 1392/07/09 حاجی محمد عمر کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3032 موسسه هماهنگی و توسعه جامعه Organization for Community Coordination Development OCCD 1392/07/09 محمد حسین حصین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3033 دبشری هوساینی موسسه Organization for Human Relief OHR 1392/07/09 فاطمه ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3034 موسسه تحقیقات آب و زراعت افغانستان Afghanistan Water and Agriculture Research Organization AWARO 1392/07/09 نصیر احمد کابل زراعت
3035 موسسه همکاری های رسانه یی و مدنی افغانستان Afghan Media And Civil Cooperation Org AMCCO 1392/07/09 نور آغا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3037 موسسه برای ابتکار زنان Organization For Women Initiative OWI 1392/07/09 شبنم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3047 موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر Community Action for Healing Poverty Org CAHPO 1392/07/09 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3048 موسسه بازسازی و خدماتی آریانا میوند Aryana Miwand Services and Rehabilitation Org AMSRO 1392/07/09 بورجان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3060 موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد Afghans Coordination Against Corruption Org AFCACO 1392/07/09 صداقت علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3066 موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان Afghan Development and Democracy Org ADDO 1392/07/09 سید عبدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه