امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3205 موسسه خدمات محلی و نسلهای آینده Organization for Local Services and Future Generation OLSFG ماعی امان الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3207 موسسه خیریه بشری خدمت Khedmat Human Welfare Organization KHWO 1393/3/18 عارف الله الکوزی کابل خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3212 موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها Vocation Professionalization and Household Economic Growth Organization VPHEGO 1393/3/18 عبدالمنان بلخ تعلیم و تربیه خدمات حرفوی
3217 موسسه تحقیقاتی در امور جوانان Research Organization on Youth Affairs ROYA 1393/3/18 برشنا صافی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3218 موسسه همنوای بشری میهن Maihan Humanitarian Convergence Organization MHCO 1393/3/18 جمال الدین آرین بامیان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3219 اسیادتولنی پرمختیائی موسسه Asia Community Development Organization ACDO 1393/3/18 برکت الله رسولی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی ، زراعت
3220 موسسه توانمند سازی زنان Empowerment of Women Organization EWO 1393/3/18 فروزان بدخشان زراعت ، صحت خدمات حرفوی
3226 موسسه برابری حق و عدالت برای خانم ها Women Equality Lawand Justieary DLJO 1393/3/18 لیلما بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3228 موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان Tonahan Education Training Organization TETO 1393/3/18 غازی محمد پروان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3232 موسسه توانمندی سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Empowerment Organization AWSEEO 1393/3/18 وژمه غنی کابل خدمات اقتصادی ، خدمات حقوقی ، خدمات اجتماعی
3234 موسسه خیریه جام غور Jameghor Charity Organization JCO 1393/3/18 حمید الله غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3237 خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان Afghanistan Samerqand Social Services Organization ASSSO 20/05/1393 عبدالنعیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3239 موسسه خدماتی و حرفوی زنان و دختران افغان Afghan Women and Girls Vocational and Services Organization AWGVSO 20/05/1393 نسیمه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3244 موسسه امداد تعلیمی و انکشافی افغانستان Educational Support and Development Organization of Afghanistan ESDOA 20/05/1393 زمرک ژوند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3245 موسسه تعلیمی و انکشافی امید نو New Ambition Educational and Development Organization NAEDO 20/05/1393 عزیزه پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3250 موسسه زراعتی ، حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational ,Vocational and Agricultural Organization AWEVAO 20/05/1393 شکریه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3259 د ښځو د پیاورتیا موسسه Organization for Women Empowerment OWE 20/05/1393 نسرین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3266 موسسه توانمندسازیزنان پیشگام Pioneer Women Empowerment Organization PWEO 20/05/1393 ذکیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3268 موسسه دادخواهی برای رفاه جامعه و تحکیم قانون Advocacy for Welfare of Society and Consolidation of Rules of low Organization AWSCRLO 20/05/1393 محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3275 افغان تعلیمی او خیریه موسسه Afghan Educational and Aid Organization AEAO 1393/7/6 مولوی فضل محمد فیضان کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات
3277 موسسه تعلیماتی ، انکشافی و صحی Educational and Health and Development Organization EHDO 1393/7/6 علم تاج دایکندی تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3279 موسسه خدمات اجتماعی و حقوقی راستین Rastin Social and Legal Services Organization RSLSO 1393/7/6 زهره بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3286 موسسه حمایه اطفال و توانمندسازی زنان Organization for Saving the Children and Empowering Women OSCEW 1393/7/6 محمد نصیر کابل "خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی "
3291 موسسه دست کمک به زنان Helping Hands for Women Organization HHWO 1393/7/6 میرویس(ستانکزی) کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی
3295 دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه Organization for Social, Cultural, Awareness and Rehabilitation of Afghanistan OSCAR 1393/7/6 صبغت الله شاکر کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3299 موسسه بلند بردن ظرفیت های افغان Capacity Building of Afghan Organization CBAO 1393/7/6 عبدالله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3300 موسسه صحی و انکشافی جامعه Organization of Health and Community Development OHCD 1393/7/6 داکتر نورالله کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3301 موسسه صحی و تعلیمی برابری Equality for Health and Education Organization EHEO 1393/7/6 علی صافی بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
3306 انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Afghanistan Institute for Civil Society AICS 1393/7/6 محمد ها شم (امیری) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3309 موسسه حمایت کمک های خیریه اسلامی Islamic Support Aid and Relief Organization ISARO 1393/9/05 معراج محمد کابل صحت و خدمات اجتماعی
3312 موسسه حقوقی مبتدا Mubtada Legal Organization MLO 1393/9/05 گلچیره بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات صحی ، حفظ الصحه محیطی
3316 موسسه افغانها برای انکشاف و توانائی Afghan Organization for Development and Empowerment AODE 1393/9/05 فاطمه کابل تعلیم و تربیه صحت خدمات حرفوی
3323 موسسه ابتکار افغانستان Afghanistan Initiative Organization AIO 1393/9/05 سوسن هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3327 موسسه تعلیمی برای توانمند سازی افغانستان Educational Organization for Empowerment of Afghanistan EOEA 1393/9/05 لمر کابل تعلیم و تربیه ، دادخواهی ، صحت ، زراعت
3329 موسسه سفیر رشد و انکشاف Safir Growth and Development Organization SGDO 1393/9/05 لیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، حقوق
3330 موسسه تعلیمی و انکشافی زنان فردا Tomorrow Women Educational and Development Organization TWEDO 1393/9/05 نرگس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3336 دسولی او دادخواهی موسسه Organization for Peace and Advocacy OPA 1393/9/05 طارق الله کابل "تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی "
3337 موسسه خدمات اجتماعی مولانا Mawlana Social Service Organization MSSO 1393/9/05 عبدالجمیل امین سمنگان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3339 موسسه حقوقی مدبران افغان Mudaberan Afghan Legal Organization MALO 1393/9/05 مروه بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3353 موسسه جوانان افغان در عصر نوین Afghan Youth New Era Organization AYNEO 1393/9/05 محمد آهنگران کابل تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3365 موسسه انکشاف تعلیم و تربیه و سواد اموزی Development in Education and Literacy Organization DELO 1393/10/17 شهبا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3371 موسسه انکشافی ابتکار جدید New Initiative Development Organization NIDO 1393/10/17 علی یار علی زاده بامیان تعلیم وتربیه ، زراعت ، صحت
3375 موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات Sustainable Agriculture And Rural Community Development Organization SARCDO 1393/10/17 طهماس کابل زراعت و خدمات اجتماعی
3377 موسسه دانا و توانا Dana and Tawana Organization DTO 1393/10/17 زینب کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3380 دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه Welfare Relief Organization for Afghanistan WROA 1393/10/17 سکندر ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3389 موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک Bhark Vocational, Agriculture and Social Services BVASS 1393/10/17 فرحناز بدخشان تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، زراعت
3392 محیط زیست سبز و انکشاف Green Environment and Development Organization GREDO 1393/10/17 وفی الله غفاری کابل معلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3394 موسسه تعلیمی و اجتماعی زنان Educational and Social Organization for Women ESOW 1393/10/17 شگوفه لغمان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3396 موسسه فکر برتر Better Idea Organization BIO 1393/10/17 نجیبه هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت وصحی
3402 موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان Social Women Economy Promotion and Development Organization WEPDO 1393/10/17 بسیتا خالقیار بغلان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی