امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4133 موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت Hedayat Educational and Training Organization HETO 18/12/1395 سعاد ت غزنی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4138 موسسه هماهنگی وبازسازی نوبهار Now Bahar Coardinalion and Rehabilitian Organization NBCRO 18/12/1395 بی بی حور غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و صحت
4139 موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Service Organization AWSESO 18/12/1395 لیلا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4140 موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان Advocate of Afghan Womens Rights Organization AAWRO 18/12/1395 مژده کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4148 موسسه واحد امور افغانستان Afghanistan Affairs Unit Org. AAUO 18/12/1395 خیبر کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4150 موسسه حمایوی وانکشافی طلوع آفتاب Sun Rrise Supportive and Development Organization SRSDO 18/12/1395 نعمت الله کابل تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت
4153 موسسه اجتماعی وخدماتی جامعه موفق افغانستان social organization of succes and Success of afghan socity SOSSAS 18/12/1395 مرضیه کابل خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت و تعلیم و تربیه
4154 موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا Safa Development and Vocational Services Organization SDVSO 22/1/1396 بی بی عایشه بدخشان زراعت ، تعلیم تربیه خدمات اجتماعی
4155 موسسه عدالت خواهی برای زنان افغان Justice for Afghan Women Organization JAWO 22/1/1396 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4156 موسسه آموزشی حرفوی پامیر Pamir Vocational Training Organization PVTO 22/1/1396 ضیاگل بدحشان تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4157 موسسه آموزشی بهاربانوان Women Spring Educational Organization WSEO 22/1/1396 لیدا ملکزاده کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4158 موسسه اموزشی وخودکفائی برای جوانان Youth Educational and Self Sufficiency Organization YESSO 22/1/1396 بهاره کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4159 تولنیزه پراختیایی موسسه Community Based Improvement Organization CBIO 22/1/1396 سیدعبیدالله قندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4160 موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه Organization for Promotion of Health and Community Development OPHCD 22/1/1396 محمدعزیز کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4168 موسسه مساعدت برای افغانستان Relief Organization for Afghanistan ROA 22/1/1396 زاهد الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4170 موسسه خدماتی هماهنگی فعالین خانم های افغان Services and Coordination of Afghanistan Women Activists Organization SCAWAO 22/1/1396 صغرا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4172 موسسه زنان خدمتگارافغان زمین Afghan Land Servant Women Organization ALSWO 22/1/1396 شیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4175 موسسه حاکمیت قانون Rule of Law Organization RLO 22/1/1396 نسرین میاخیل تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
4179 موسسه مرکزملی دیالوگ وترقی National Center for Dialogue and Progress NCDP 22/1/1396 حمیده اندیشه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4181 موسسه هماهنگی موسسات در بدخشان badakhshan ngos coordination organiztion BNCO 22/1/1396 عبدالعلی بدخشان تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4182 موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Organization of Awareness Skills and Knowledge OASK 2/3/1396 بلال یوسف کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4183 موسسه توسعه پایدارکیهان برای افغانستان Kayhan Sustainabie Development Organization for Afghanistan KSDOA 2/3/1396 عابده کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4186 موسسه توسعه افکاراقتصادی زنان افغان Afghan Women Economic Mind Development Organization AWEMDO - 2/3/1396 آرزو کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی
4187 موسسه خیریه الخیر AL- Khair Charity Organization ALKCO 2/3/1396 زرولی احمد زی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4188 موسسه دوستانه برای تحقیق وبازتوانی جامعه Friendly Organization for Research and Community Empowerment FORCE 2/3/1396 احسان الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، و زراعت
4189 موسسه امروز وفردای درخشان Today and Tomorrow Bright Organization TTBO 2/3/1396 نجیب الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4190 موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization ARSDO 2/3/1396 عطاالرحمن کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی
4191 موسسه توسعه صحت ،تعلیم تربیه وزراعت Health Education and Agriculture Development Organization HEADO 2/3/1396 سیدشفیق الرحمن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4192 موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت Fazelat Education and Training Organization FETO 2/3/1396 سیدسرور تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4194 موسسه گهواره Gahwara Organization GO 2/3/1396 ذبیح الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4196 موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization ADERIO 2/3/1396 احمدرشاد کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4199 موسسه ملی حمایه محوفلج National Polio Plus Organization NPPO 2/3/1396 محمداسحق ننگرهار تعلیم تربیه و صحت
4200 موسسه تحقیق و توسعه دوامدار افغانستان Organization for Sustainable Development and Research of Afghanistan. OSDRA 2/3/1396 اعجاز الحق کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی
4201 موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization PAEDCSO 2/3/1396 حسین علی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4203 موسسه حمایوی زنان بی بضاعت Poor Women Support Organization PWSO 2/3/1396 شکرانه بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4205 موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان Afghan Women Education and Social Organization AWESO 2/3/1396 بیژن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4208 موسسه مطالعات اقتصادی و صلح Organization for Economic Studies and Peace OESP 24/03/1396 مزمل کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی
4212 موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین Student Promotion and Progress Organization SPPO 24/03/1396 اطیع الله کابل تعلیم و تربیه
4213 موسسه رفاه سبز برای زنان Green Welfare Organization for Women GWOW 24/03/1396 ترشکوا کابل صحت
4215 موسسه مرکز تحلیل و اتصال جهانی افغانستان Afghanistan Global Link and Analysis HUB Organization AGAHO 24/03/1396 محمد نوار خان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4216 د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه afghanistan national urban and rural deverlopment org ANURDO 24/03/1396 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4220 موسسه تعلیمی وبازسازی افغانستان New Afganistan Educational and Reconstruction Organization NAERO 23/05/1396 خیبر ایوبی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4221 موسسه هلال سبز افغانستان Afganistan Green Cresent Organization AGCO 23/05/1396 محمد ابراهیم قریشی کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
4222 موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی Afgan National Organization fo r Career and Education Development ANOCED 23/05/1396 تیمورشاه اعتبار بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4223 موسسه تعلیمی انکشاف جوانان Yauths Development and Educational Organization YDEO 23/05/1396 نوروزعلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4224 موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه Elite Educational and Services Organization EESO 23/05/1396 دقیق الرحمن بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4225 موسسه پل برای صلح Bridge for Peace Organization BPO 23/05/1396 نعمت الله بازدل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4229 موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه Health for All Development and Services Organization HADSO 23/05/1396 محمدعثمان بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4236 موسسه توانمند سازی بلوم Bloom Empowering Organization BEO - -23/05/1396 تانیا مریم فرزانه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4237 موسسه حمایه تعلیم تربیه با کیفیت وانکشاف پایدار Quality Education and Sustainable Development Support Organization QESDSO 23/05/1396 فروغ میرداد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه