امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4409 موسسه رشد ظرفیت و خودکفایی خانم های افغان Afghan Womens Capacity and Self-Sufficiency Growth Organization AWCSGO 19/01/1397 محمد جمیل کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4410 موسسه خدمات مسلکی و آموزشی سحر برای زنان افغان Sahar Educational and Vocational Services Organization for Afghan Women SEVOAW 19/01/1397 فریبا امیری کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4414 موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور Women Organization For Movement of Education Nationwide WOMEN 19/01/1397 نیلاب پوپل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4417 موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان Afghanistan Rural Women Support Organization ARWSO 19/01/1397 امید عمر خیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4418 موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization AKCRO 19/01/1397 عبدالفتاح کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4420 دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org WEARO 19/01/1397 اکرام الدین کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4421 موسسه خیریه سید الکونین Sayedul Cownain Charity Organization SCCO 19/01/1397 سید محمد زمان هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4422 موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization DAWEO 19/01/1397 وحیده سلام کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4423 موسسه آموزشی ، توسعوی و تحقیقاتی Educational, Development and Research Organization EDRO 19/01/1397 زبیر عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4424 موسسه معلومات برای پیشرفت جوانان و اطفال Information for Development of Youth and Children Organization IDYCO 2/3/1397 غلام دستگیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4426 موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان Afghanistan Legal Research and Development Organization ALRDO 2/3/1397 پوهنمل لطف الرحمن سعید کابل خدمات اجتماعی
4427 ملی ترون خیریه موسسه National Teron Charitable Organization NTCO 2/3/1397 علم جان کابل خدمات اجماعی ، تعلیمی و صحت
4430 موسسه زنان نخبه افغان Organization of Afghan Elite Women OAEW 2/3/1397 کرشنا صمدی کابل خدمات اجتماعی ُ صحت ُ زراعت و تعلیم و تربیه
4431 موسسه جوانان ملی افغانستان Afghanistan National Youth Organization ANYO 2/3/1397 نور الله مجددی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4433 موسسه پیشرفت اقدامات عملی Practical Action Development Organization PADO 2/3/1397 برهان الدین ظهیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، انرژی، زراعت و تعلیم و تربیه
4436 موسسه افغانستان متحد برای انکشاف پایدار Organization of United Afghanistan for Sustainable Development OUASD 2/3/1397 روح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4437 خیر البشر خیریه موسسه Khair-Ul-Bahsar Welfare Organization KBWO 2/3/1397 رحمت الله تکل کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4438 موسسه توانمند سازی جامعه از طریق اتحاد و مشارکت Society Empowerment Through Unity and Participation SETUPO 2/3/1397 پرویز احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4440 موسسه ائتلاف تداوی و احیا صحت Consortium of Health Agencies in the Treatment and Rehabilitation Organization CHATARO 2/3/1397 شفیق الله شریفی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4441 د انسان روزنه موسسه Human Training Organization HTO 2/3/1397 فیض الله هلمند خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4443 موسسه انکشاف ملی صدا Voice National Development Organization VNDO 2/3/1397 روح الله حسن یار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4445 موسسه پیام عدالت Justice Message Organization JMO 2/3/1397 صبغت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4446 موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان Afghanistan National Education Coalition Organization ANECO 2/3/1397 غلام علی پرویز کابل تعلیم و تربیه
4451 موسسه ظرفیت پروری فنی و حرفوی Technical and Professional Capacity Building Organization TPCBO 3/4/1397 احمد حارث ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4452 موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان Organization for Research, Evaluation and Afghanistan Development OREAD 3/4/1397 غلام قادر ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4453 موسسه صنایع دستی برای خود کفایی بیوه زنان افغان Handicraft Organization for Afghan Widows Self-Sufficiency HOAWSS 3/4/1397 اجمل ولایت کابل خدمات اجتماعی
4457 موسسه رویای قریه صلح Village of Peace Dream Organization VPDO 3/4/1397 معصومه ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4458 موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک Academic Research and Translation Organization ARTO 3/4/1397 محمد شعیب عمری ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4459 موسسه حمایوی برای عصری سازی، آموزش کارگر و ادغام محرومین Support Organization for Labor Upgrading,Training,Inclusion of Neglected SOLUTION 3/4/1397 عبدالمجید فاروق ولایت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4464 موسسه جوانان ودانشجویان برای صلح Youth and Students for Peace Organizatlon YSPO 3/4/1397 محمدآصف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4465 افغان الفوز نوستی خیریه موسسه Afghan Alfouz Innovational Welfare Organizatlon AAIWO 3/4/1397 عبدالصمد (موسی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4467 موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان Supporting of the children's Rights and Interests Organization SCRIO 26/4/1397 ارشاد احمد آزادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4470 موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Community Development and Research Organization CDRO 26/4/1397 سراج الدین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4477 موسسه برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی Organization for Social and Economic Development OSED 26/4/1397 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4480 موسسه محور انکشاف ملی National Development Hub Organization NDHO 26/4/1397 شیوا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4481 موسسه ارتقاء نیروی کار زنان Women Work Force Promotion Organization WWFPO 26/4/1397 ذلفیه کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4482 موسسه آموزشی ، ارتقا مراقبت های صحی و انکشاف تعلیم Training Organization of Promoting Medecare and Education Development TOPMED 26/4/1397 خواجه عبدالوهاب کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4484 موسسه ارتقای ظرفیت تلاش دانش Talash-e-Danish Capacity Building Organization TDCBO 10/5/1397 غلام حیدر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4485 موسسه گروپ نخبگان Elite Group Organization EGO 10/5/1397 محمد خالد کابل صحت،زراعت، تعلیم و تربیه، حکومت داری خوب و خدمات اجتماعی
4490 موسسه انکشافی بست Bost Organization for Development BOD 10/5/1397 عبدالصمد پوپل هلمند تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4491 موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان Women and Chihdren Charity Support Org . WCCSO 15/7/1397 ذبیح الله کنر تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4492 موسسه ملی اجتماعی و رفاه تعلیمی National Welfare Educational Org. NWEO 15/7/1397 محمد داود کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4493 موسسه نجات مردم افغانستان Rescue the Afghanistan People Org. RAPO 15/7/1397 عبدالصبور هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4494 موسسه خدمات اجتماعی جوانان برای تغیر Youth for Change Social Services Org. YCSSO 15/7/1397 سید احمد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4496 موسسه تحقیقاتی راه ابریشم Silk Road Research Org. SRRO 15/7/1397 محمد یوسف کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4505 موسسه تعلیمی و کار افرینی محور Mehwar Educational and Entrepreneurship Org. MEEO 15/7/1397 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4506 موسسه اقتصادی و آموزشی برای زنان اطفال Economical and Educational Org for Women and Children . EEOWC 15/7/1397 عبدالوهاب کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
4509 موسسه همبستگی برای نجات افغانستان Org of Unity for Afghanistan Rescue OUAR 15/7/1397 ثنا صدیقی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4511 موسسه بشر دوستانه برای بسیج افغانها Humanitarian Org for Mobilization of Afghans . HOMA 15/7/1397 زینب هرات خدمات اجتماعی
4519 موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی بشری Human Capacity Research Development Org . HCRDO 15/7/1397 وحید الله ایوبی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی