امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4530 موسسه توسعه زنده گی اجتماعی Org for Social Life Development . OSLD 16 /8/1397 محمد رمضان کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4532 موسسه دوستی مادران افغان Friendship of Afghan Mothers Org. FAMO 16 /8/1397 حمیدالله کابل صحت خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
4533 موسسه خلاقیت و ابتکار اجتماعی Org for Social Initiative and Innovation . OSII 16 /8/1397 احمد بکتاش بریالی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4538 موسسه مطالعات حقوقی ومحیط زیستی افغانستان Afghanistan Legal And Environmeatal Studies Organization ALESO 16 /8/1397 آرام الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4544 موسسه تعلیمی Learn Org LO 16 /8/1397 پشتنه درانی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4545 موسسه تکنالوژی عصرسبز Green Era Tech Organization GETO 16 /8/1397 زحل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4546 موسسه تعلیمی وبازسازی افغان Afghan Educational and Rehabilitation organization AERO 16 /8/1397 فریداحمدعرفان کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4547 موسسه اختصاصی کارمندان اجتماعی افغانستان Afghanistan social workers professional organization ASWPO 16 /8/1397 مسعود ایوبی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت
4551 موسسه حفاظت ازکمک های بشردوستانه وکاربرای سهولت افغانها Keep Hamanitarian Assistances and Work for Afghans Relief KHAWARO 16 /8/1397 محمدظهورصدیقی هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4552 موسسه بشردوستانه راه امید Hope Way Humanitarian Organization HWHO 16 /8/1397 سیدمحمدتقی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4554 موسسه ملی ابتکاروعمل Nationl Organaization of Initiative and Action NOIA 23/8/1397 منیب الله صافی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4555 موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی Peroozi Support and Empowerment Organization PSEO 23/8/1397 احمدزی فیضی کابل / بتاریخ 4/10/1402 به اساس فیصله کمسون فعال گردید. صحت ، زراعت وآبیاری، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4559 موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود Monji-e-Mawuood Chartable ، Cultural and Social Organization MMCSO 7/9/1397 سید آغا حسن کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4560 موسسه معرفت مشارکت عامه و خصوصی Public Private Partnership Knowledge Hub Organization PPPKHO 7/9/1397 فردین صدیقی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت و صحت
4562 موسسه انکشاف ایده های سازنده Productive Ideas Development Organization PIDO 7/9/1397 اقبال شاه قلندری غزنی فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی صحت زراعت
4564 موسسه خیریه دانش Danish Welfare Organization DWO 7/9/1397 عبدالاول بغلان زراعت،صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4565 موسسه اجتماعی موفقیت افغانستان برای توسعه و عمل Afghanistan Success Organization for Development and Action ASSODA 7/9/1397 محراب الدین مبارز بلخ صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4569 موسسه برای حفاظت زیست و پایداری Org for Consevatation and Sustainability . OCS 14/9/1397 حمیدالله کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4570 موسسه فرصت عالی برای آموزش عملی High Opportunity for Practical Education Org HOPEO 14/9/1397 عنایت الله سهیل کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4572 موسسه افغانها برای حمایت از معارف Org of Afghan Support for Education. OASE 21/9/1397 بصیر حضرتی بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4576 موسسه باز سازی نو بهار Now Bahar Rehbilitation Org . NBRO 21/9/1397 محمد یونس بلخ خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4579 موسسه صنایع دستی افغان کاریاب Afghan Jobseeker Handicrafts Org. AJHO 21/9/1397 نفس گل بختانی ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4580 موسسه چشم امید اتفاق Eye of Alliance Hope Org . EAHO 21/9/1397 فتانه کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4581 موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان Org of Social Researchand Analysis of Afghanistan. OSRAA 21/9/1397 مریم بریالی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4582 موسسه خدمات اجتماعی امید تغیر Omid Tagir Social Servises Org. OTSSO 21/9/1397 فریبا مریم/ نصرالله صاحب زاده کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4583 موسسه حقوق بشر بلوچهای افغان Afghan Baluches People Human Rights Org. ABPHRO 21/9/1397 عزت الله کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4584 موسسه ورود به آینده روشن Enter to Bright Future Org. EBFO 21/9/1397 لطیفه احمدی فراه خدمات اجتماعی، ، تعلیم و تربیه و زراعت
4587 موسسه رفاه اجتماعی برای زنان و کودکان Social Welfare Organization for Women and Children SWOWC 28 / 9 / 1397 فرشته فاریاب تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4590 موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social Protection Organization AWSPO 28 / 9 / 1397 سلیمه شریفی / غلام محی الدین سرپرست موسسه کابل خدمات اجتماعی، صحت تعلیم و تربیه
4591 موسسه انکشاف پایدار و خدمات اجتماعی افغانستان Afghanistan Sustainable Development & Social Service Organization ASDSSO 28 / 9 / 1397 میرویس امر خیل کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4593 موسسه برای جهت جدید Organization for New Direction OND 5 / 10 / 1397 مظفر شاه کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4600 موسسه توانبخشی و رفاه بشری Human Welfare and Rehabulitation Organization HWRO 12 / 10 / 1397 محمد باقر اعتمادی کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4601 موسسه توانمند سازی و تحکیم صلح جوانان افغانستان Afghanistan Youth Empowerment and Peace-Building Organization AYEPO 12 / 10 / 1397 احمد شاه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4602 موسسه توسعه و تحول Amplification and Mutation Organization AMO 12 / 10 / 1397 سید عبدالغفور غور تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی، زراعت، محیط زیست و صحت
4604 موسسه خط توسعه Development Line Organization DLO 12 / 10 / 1397 فضیله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4605 موسسه مسیر کامیابی و شفافیت Road to Prosperity and Transparency Organization RPTO 12 / 10 / 1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه
4606 موسسه تحقیق و توسعه بین المللی Institute for International Research and Development IIRD 12 / 10 / 1397 ذبیع الله کابل توانمند سازی و ارتقا ظرفیت ، ایجاد برنامه های کاری و تحقیق و توسعه بین المللی
4607 موسسه اجتماعی مفکوره جدید New Idea Sociul Organization NISO 26 / 10 / 1397 نورمحمد بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4612 د کندهاردمهاجرینوموسسه Kandahar Refugee Organization KRO 26 / 10 / 1397 عبیدالله کندهار خدمات اجتماعی
4613 انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی Biruni Institute for Economic and Polizy Studies BIEPS 26 / 10 / 1397 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی
4617 موسسه توسعه بانوان جوان Young Women Development Organization YWDO 3 / 11 / 1397 تورپیکی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4620 موسسه اجتماعی توانمند سازی جوانان افغان Social Empowerment Afghan Youth Organization SEAYO 3 / 11 / 1397 مهدی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4623 موسسه اشتغال زائی خاش نوین New Khash Employment Organization NKEW 3 / 11 / 1397 محمدسردارمحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4628 موسسه افغانستان برای تغییروبهبود Afghanistan Organization for Change and Improvement AOCI 10 / 11 / 1397 بابر کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4631 موسسه شفاف انکشاف جامعه Community Development Transparent Organization CDTO 10 / 11 / 1397 دوکتوراحمدجاوید کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4633 موسسه اجتماعی فرهنگی پرند Parand Social Cultural Organization PSCO 17 / 11 / 1397 حمید الله بلخ زراعت،صحت و خدمات اجتماعی
4634 موسسه خدمات حقوقی عجازافغان Ejaz Afghan Legal Services Organization EALSO 17 / 11 / 1397 مطیع الله هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4637 موسسه همکاربرای انکشاف زنان Partner for Women Development Organization PWDO 17 / 11 / 1397 شیرالله کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4638 موسسه توانمند سازی وانکشاف اجتماعی ومسلکی رهاورد Rahaward Empowerment and Social Technical Development Organization RESTDO 17 / 11 / 1397 سید محمد نجیم کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4679 ستاسو غږ موسسه Your Vice Organization YVO 2019-03-13 صابر الله مملوال ننگرهار صحت و معارف