امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4394 موسسه توسعه دمو.کراسی درافغانستان Democracy Development Organization in Afghanistan DDOA 19/01/1397 خاطره صدیقی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4395 موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز Charmaghz Cultural Cervices Organization CCSO 19/01/1397 فرشته کریم کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4398 موسسه آموزشی وبشری افغانستان Organization of Education & Humanity Afghanistan OEHA - -19/01/1397 بشیراحمد رضائی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4399 موسسه توانمند سازی اجتماعی زنان و جوانان Women and Youth Social Empowerment Organization WYSEO 19/01/1397 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت
4400 موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان Liberty Equality Fraternity Organization of Afghanistan LEFAO 19/01/1397 داکترحسین جان طاهر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4402 موسسه کارگزاران دموکراسی افغانستان Afghanistan Agents of Democracy Organization AADO 19/01/1397 عقیل شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4403 موسسه خدمات اجتماعی زن وجامعه Women and Society Social Services Organization WSSSO 19/01/1397 - عادله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4406 موسسه طبی و همکاری بشری افغان Afghan Medical Humanitarian Assistance Organization AMHAO 19/01/1397 عتیق الله اکبری کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4408 موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان Afghan Education Development and Health Services Organization AEDHSO 19/01/1397 زرلشت لونگ ولایت کابل صحت و تعلیم و تربیه
4409 موسسه رشد ظرفیت و خودکفایی خانم های افغان Afghan Womens Capacity and Self-Sufficiency Growth Organization AWCSGO 19/01/1397 محمد جمیل کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4410 موسسه خدمات مسلکی و آموزشی سحر برای زنان افغان Sahar Educational and Vocational Services Organization for Afghan Women SEVOAW 19/01/1397 فریبا امیری کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4414 موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور Women Organization For Movement of Education Nationwide WOMEN 19/01/1397 نیلاب پوپل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4417 موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان Afghanistan Rural Women Support Organization ARWSO 19/01/1397 امید عمر خیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4418 موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization AKCRO 19/01/1397 عبدالفتاح کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4420 دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org WEARO 19/01/1397 اکرام الدین کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4421 موسسه خیریه سید الکونین Sayedul Cownain Charity Organization SCCO 19/01/1397 سید محمد زمان هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4422 موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization DAWEO 19/01/1397 وحیده سلام/ سهراب الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4423 موسسه آموزشی ، توسعوی و تحقیقاتی Educational, Development and Research Organization EDRO 19/01/1397 زبیر عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4424 موسسه معلومات برای پیشرفت جوانان و اطفال Information for Development of Youth and Children Organization IDYCO 2/3/1397 غلام دستگیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4426 موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان Afghanistan Legal Research and Development Organization ALRDO 2/3/1397 پوهنمل لطف الرحمن سعید کابل خدمات اجتماعی
4427 ملی ترون خیریه موسسه National Teron Charitable Organization NTCO 2/3/1397 علم جان کابل خدمات اجماعی ، تعلیمی و صحت
4430 موسسه زنان نخبه افغان Organization of Afghan Elite Women OAEW 2/3/1397 کرشنا صمدی کابل خدمات اجتماعی ُ صحت ُ زراعت و تعلیم و تربیه
4431 موسسه جوانان ملی افغانستان Afghanistan National Youth Organization ANYO 2/3/1397 نور الله مجددی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4433 موسسه پیشرفت اقدامات عملی Practical Action Development Organization PADO 2/3/1397 برهان الدین ظهیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، انرژی، زراعت و تعلیم و تربیه
4436 موسسه افغانستان متحد برای انکشاف پایدار Organization of United Afghanistan for Sustainable Development OUASD 2/3/1397 روح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4437 خیر البشر خیریه موسسه Khair-Ul-Bahsar Welfare Organization KBWO 2/3/1397 رحمت الله تکل کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4438 موسسه توانمند سازی جامعه از طریق اتحاد و مشارکت Society Empowerment Through Unity and Participation SETUPO 2/3/1397 پرویز احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4440 موسسه ائتلاف تداوی و احیا صحت Consortium of Health Agencies in the Treatment and Rehabilitation Organization CHATARO 2/3/1397 شفیق الله شریفی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4441 د انسان روزنه موسسه Human Training Organization HTO 2/3/1397 فیض الله هلمند خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4443 موسسه انکشاف ملی صدا Voice National Development Organization VNDO 2/3/1397 روح الله حسن یار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4445 موسسه پیام عدالت Justice Message Organization JMO 2/3/1397 صبغت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4446 موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان Afghanistan National Education Coalition Organization ANECO 2/3/1397 غلام علی پرویز کابل تعلیم و تربیه
4451 موسسه ظرفیت پروری فنی و حرفوی Technical and Professional Capacity Building Organization TPCBO 3/4/1397 احمد حارث ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4452 موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان Organization for Research, Evaluation and Afghanistan Development OREAD 3/4/1397 غلام قادر ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4453 موسسه صنایع دستی برای خود کفایی بیوه زنان افغان Handicraft Organization for Afghan Widows Self-Sufficiency HOAWSS 3/4/1397 اجمل ولایت کابل خدمات اجتماعی
4457 موسسه رویای قریه صلح Village of Peace Dream Organization VPDO 3/4/1397 معصومه ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4458 موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک Academic Research and Translation Organization ARTO 3/4/1397 محمد شعیب عمری ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4459 موسسه حمایوی برای عصری سازی، آموزش کارگر و ادغام محرومین Support Organization for Labor Upgrading,Training,Inclusion of Neglected SOLUTION 3/4/1397 عبدالمجید فاروق ولایت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4464 موسسه جوانان ودانشجویان برای صلح Youth and Students for Peace Organizatlon YSPO 3/4/1397 محمدآصف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4465 افغان الفوز نوستی خیریه موسسه Afghan Alfouz Innovational Welfare Organizatlon AAIWO 3/4/1397 عبدالصمد (موسی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4467 موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان Supporting of the children's Rights and Interests Organization SCRIO 26/4/1397 ارشاد احمد آزادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4470 موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Community Development and Research Organization CDRO 26/4/1397 سراج الدین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4477 موسسه برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی Organization for Social and Economic Development OSED 26/4/1397 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4480 موسسه محور انکشاف ملی National Development Hub Organization NDHO 26/4/1397 شیوا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4481 موسسه ارتقاء نیروی کار زنان Women Work Force Promotion Organization WWFPO 26/4/1397 ذلفیه کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4482 موسسه آموزشی ، ارتقا مراقبت های صحی و انکشاف تعلیم Training Organization of Promoting Medecare and Education Development TOPMED 26/4/1397 خواجه عبدالوهاب کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4484 موسسه ارتقای ظرفیت تلاش دانش Talash-e-Danish Capacity Building Organization TDCBO 10/5/1397 غلام حیدر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4485 موسسه گروپ نخبگان Elite Group Organization EGO 10/5/1397 محمد خالد کابل صحت،زراعت، تعلیم و تربیه، حکومت داری خوب و خدمات اجتماعی
4490 موسسه انکشافی بست Bost Organization for Development BOD 10/5/1397 عبدالصمد پوپل هلمند تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4491 موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان Women and Chihdren Charity Support Org . WCCSO 15/7/1397 ذبیح الله کنر تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی