امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2534 موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی Support development Capacity organization SDCO 23 /1 / 1391 رجب خان محبت خان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2538 موسسه فرهنگی و خدماتی آرمان بشارت Arman-e-basharat cultural services organization ABCSO 23 /1 / 1391 سیما غلام رسول بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2539 دحقوقی مرستو او تولنیزی پرمختیا موسسه Legal aids and Social development organization LASDO 23 /1 / 1391 عبدالستار فضل الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2543 د افغانستان لپاره دبشری سرچینو دتر لاسه کولو موسسه Organization for human resource allocation Afghanistan OHRAA 23 /1 / 1391 روح الله محمدانور کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2548 موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان Supporting organization for Afghanistan civil society SOACS 23 /1 / 1391 خلیل احمد( پارسا ) هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2561 موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت Marefat civil Capacity building organization MCCBO 23 /1 / 1391 محمد حسین غلام حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2562 موسسه تحقیقا تی برای صلح و همبستگی Organization for research in peace and solidarity ORPS 23 /1 / 1391 محبوبه (سراج) عبدالستار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2563 نوی مشورتی او مرستندویه موسسه New Consultancy and Relief Org. NCRO 23 /1 / 1391 سید غفران سید عثمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2567 موسسه تعلیمی و تربیتی ستاره نو Stara-e- Naw Educational Org. SNEO 23 /1 / 1391 عمر هسپولات کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2568 موسسه حرفوی صداقت Sadaqat Vocational Organization SVO 23 /1 / 1391 ماه گل سید غیاث الدین جوزجان خدمات اجتماعی، زراعت
2571 موسسه خدماتی و انکشافی میهن باستان Maian Bastan Services and Development Org. MBSDO 23 /1 / 1391 روبینا جلالی جمال الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2573 دالمواسات خیریه موسسه Al-Mouwsat Charity Org AMWO 23 /1 / 1391 انورالحق سعید الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2574 موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی Organization for policy Research and Development Studies OPRDS 23 /1 / 1391 مریم کامران کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2578 موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های حقوقی افغانستان Organization for social Development Assistants and Legal Rights OSDLR 23 /1 / 1391 ریاض احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2594 موسسه مرکزی برای تحقیق و تعلیم تربیه Central Organization for Research and Education CORE 1391/2/27 محمد رسول خان عزیز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2597 موسسه انکشاف برای ظرفیت افغانستان Development organization for Community Afghanistan DOCA 1391/2/27 عزیزالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2600 موسسه توسعوی و تعلیمی توران افغانستان Toran developmentAnd Education organization TADEO 1391/2/27 محمد جواد علی جمعه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2604 موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال Humanitarian assistances for mothers and children Organization HAMCO 1391/2/27 شکیلا (نوید) حاجی محمد خان کابل خدمات اجتماعی
2614 دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه Todays Afghanistan conciliation Trust organization TACTO 1391/2/27 عبدالحق (نیازی ) شاه سمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2620 موسسه اجتماعی و صحی عدالت برای خانم ها و اطفال Adult social and health organization for women and children ASHOWC 1391/2/27 سحر یوسفزی مرزا محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2625 موسسه ظرفیت سازی اقتصادی زنان Economic capacity building woman organization ECBWO 1391/2/27 زرغونه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2631 ددوامداره پرمختیالباره دمنابعوا یجادونکی موسسه Creating Resources for sustainableDevelopment organization CRSDO 1391/2/27 شیر خان ستانه کل ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2632 موسسه فرهنگ و انکشاف Cultural and development organization CDO 1391/2/27 ُسید ذهیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2636 موسسه خدمات اجتماعی رفاهی Social welfare services of organization SWSO 1391/2/27 عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2640 موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان Trustful Empowerment and Nestle Tact Organization TENTO 1391/3/24 روز خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2641 موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه Women Integrate for Society Empowerment Organization WISEO 1391/3/24 محمد رامین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2642 موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا Afghan Australian Development and Rehabilitation Organization AADRO 1391/3/24 عصمت الله عبدلرزاق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2650 موسسه روند همکاری های افغانستان Aid Trends Organization Afghanistan ATOA 1391/3/24 حسیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2651 موسسه خدمات صحی و تعلیمی برای زنان و اطفال Health Educational Services for Women and children Organization HESWCO 1391/3/24 عبدالغنی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2669 موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی Organization for Development Services Agriculture Development ODSAD 4/28 /1391 بابه جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2670 موسسه افغانها برای صلح و انکشاف افغانستان Afghans for Afghanistan Development and peace Organization AADPO 4/28 /1391 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، صحت
2671 موسسه دنیا مادر و طفل World of Mother and Child Organization WMCO 4/28 /1391 سیم سخی کابل خدمات اجتماعی، صحت
2680 موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا Tawana Services Development &Cultural Organization TSDCO 4/28 /1391 سید محمد نادر (حاتمی) بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2684 موسسه راه نوبرای مردم Organization of New Way For People ONWP 4/28 /1391 محبوبه (سادات ) سید ابرار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2685 دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه Humanitarian Organization for advocacy and Development HOAD 4/28 /1391 محمد اکرم ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2687 موسسه محیط سبز روستائی Rural Green Environment Organization RGEO 4/28 /1391 انجینر احمد سیر بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2689 نوی آبیاری موسسه New Irrigation Organization NIO 4/28 /1391 احمد سعید ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2690 دافغان روغتیایی لاس رسی موسسه Afghan Medical Outreach Organization AMOO 4/28 /1391 فرهاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2700 موسسه تعلیمی خورشید برای زنان Khorshid Educational Organization For Women KEOW 1391/6/14 بی بی خوری بدخشان تعلیم وتربیه
2706 موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan Youths Social and Educational Organization AYSEO 1391/6/14 عبدالخلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2709 موسسه بازسازی افغانستان بلند High Afghanistan Rehabilitation Organization HARO 1391/6/14 ظهورالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2711 همت افغان دکرنی او مالداری موسسه Hemat Afghan Agriculture and livestock Organization HAALO 1391/6/14 حبیب الرحمن کندز تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2716 صحی و انکشافی نوی تلاش برای افغانها New Tallish Health and Development Organization for Afghan NTHDOA 1391/6/14 احمدفرید ستانکزی سحر گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2717 موسسه زراعتی و انجینری گروپ های ولایتی Stat Croup Agriculture and Engineering Organization SCAEO 1391/6/14 انجینر نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2718 موسسه توانمند اجتماعی بشری و معیشت زنده گی Social Humanitarian and Livelihood Empowerment Organization. SHELO 1391/6/14 مصطفی ولی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2728 موسسه اقدام مردم برای تغیر Peoples Action for Change Organization PACO 1391/6/14 محمد شفیق عبدالقدیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2730 موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی Life Roots Social and Economical Development LRSEDO 1391/7/26 مسیح الله محمدی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2736 موسسه تعلیمی و مدنی پیشرفت Progress Educational civil Organization PECO 1391/7/26 محمد رضا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2742 موسسه مدنی و انکشافی طلوع شمس Tolo shams civil and Development Organization TSCDO 1391/7/26 سید ذین الدین فاریاب تعلیم وتربیه، صحت
2744 موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان Women Economy Social and Sport Development Organization WESSDO 1391/7/26 فیروزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت