جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3849 موسسه حمایت و تقویت زنان افغانستان Afghan Women Empowerment And Support Organization AWESO 15/01/1395 مینا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3854 موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر Education the Lifelong Mission Org. ELMO 15/01/1395 سید حامد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3857 موسسه تعلیمی اجتماعی و فرهنگی بامداد Bamdad Educational Culture and Social Organization BECSO 15/01/1395 محمد شفیع کابل تعلیمی ، اجتماعی ، فرهنگی
3858 موسسه ندای عدالت Voice of Justice Organization VOJO 15/01/1395 مرینا کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی، صحت
3862 موسسه جنبش علیه فقر زنان Move Against Poverty Women Organization MAPWO 15/01/1395 نجیب الله کابل صنایع دستی ، خیاطی، سواد اموزی ، اموزش فنی و حرفوی
3864 موسسه فرهنگ و هنر اسیا Asia Culture and Art Organization ACAAO 15/01/1395 نجیب الله فرزاد کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق
3876 موسسه حمایوی اطفال بی بضاعت Supportive Organization for Destitute Children SODC 1395/03/08 رحیمه بدخشان خدمات اجتماعی
3877 موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Humanitarian Assistance for Driving Internal Action Organization HADIAO 1395/03/08 مینا کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، خود کفایی
3878 موسسه انکشاف ورزش Organization of Development and Sport ODAS 1395/03/08 عیسی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، ورزش
3881 موسسه توانمندسازی اجتماعی و حقوقی پیوند Paiwand Legal and Social Empowerment Organization PLSEO 1395/03/08 سید وحید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3884 موسسه ارتقا مسولیت اجتماعی افغانستان Rise Afghanistan Social Responsibility Organization RASRO 1395/03/08 رحیم الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و مالداری
3885 موسسه مستقل انکشافی و بشری افغانستان Humanitarian Afghanistan Development Independent Organization HADIO 1395/03/08 محسنه بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3886 خدمات صحی و اجتماعی افغانستان Afghanistan Health and Social Services Organization AHSSO 1395/03/08 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی ، صحی و آگاهی دهی ، سروی و تحقیق
3889 موسسه خیریه و تعلیمی گانده Gaanda Welfare Educational Organization GWEO 1395/03/08 بهادر خان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
613 مؤسسه افغانها برای فردا Afghans 4 Tomorrow A4T 18/3/1385 نګینه یاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3893 موسسه فقر زدائی و انکشاف Organization of Poverty Reduction and Development OPRD 1395/03/08 محمد شریف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3895 موسسه مشارکت جامعه Community Partnership Organization CPO 1395/03/08 عبدالحلیم بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3897 موسسه روزنه امید برای بانوان Aperture of Hope Organization for Women AHOW 1395/03/08 پریزا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت خدمات حقوقی
3899 موسسه خبر گذاری زنان افغانستان Afghanistan Women News Agency Organization AWNAO 1395/03/08 پرستو کابل تعلیم و تربیه ، خدملت اجتماعی ، صحت
3900 موسسه فردای بهتر در افغانستان Organization for Better Tomorrow in Afghanistan OBTA 1395/03/08 خدیجه بامیان ظرفیت و اگاهی ، بخش بانون ، محیط زیست ، حرفوی
3901 موسسه انکشاف حرفوی برای زنان افغانستان Afghan Vocational Development Organization for Rural Female AVDORF 1395/03/08 فهیمه هرات خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی
3903 موسسه آرزوی فردا Wish for Tomorrow Organization WFTO 1395/03/08 عصمت الله کندز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3904 موسسه عمومی و رفاه اجتماعی صفا Safa Public Services and Social Welfare Organization SPSSWO 1395/03/08 محمد رحیم بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3906 موسسه کارآفرینی نسل نوین New Generation Entrepreneurship Organization NGEO 1395/03/08 محمد زمان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3908 موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان Ebtakar Inspiring Entrepreneurs of Afghanistan Organization EIEAO 1395/03/08 فرهاد کابل خدمات اجتماعی ، آموزشی ، اقتصادی
3910 موسسه ارتقا ظرفیت مدنی معیار Meyar Civil Capacity Building Organization MCCBO 1395/03/08 سید عقیل بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3912 موسسه افغانستان برای حمایت از مشارکت مدنی Organization of Afghanistan for Supporting Civic Engagement OASCE 1395/03/08 احمد خسرو کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی
3915 موسسه نسل سوم افغانستان برای حقوق بشر Afghanistan 3rd Generation for Human Rights Organization AGHRO 1395/03/08 عبدالباری هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت ،صنعی دستی
3916 موسسه انکشاف حرفوی امید فردا Tomorrow Hope Vocational Development Organization THVDO 1395/03/08 حسینه کاپیسا تعلیم و اربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3917 موسسه اجتماعی فدیه تبسم Fadia Tabasim Social Organization FTSO 1395/03/08 لیلا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3919 کمکهای محلی رفاه و بهبود Organization for Local Assistance Wellbeing and Improvement OLAWI 1395/03/08 سید شکیب هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3922 موسسه رابطه اجتماعی مردم و زنان افغان People Social Relation and Women Help Organization PSRWHO 26/4/1395 گل غتی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3928 موسسه دهکده سبز میهن Home Land Green Village organization HGVO 26/4/1395 احمد مسعود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3929 موسسه آموزش و توانائی زنان و جوانان افغان afghan women and youth learning and ability organization AWYLAO 26/4/1395 عبدالقدوس فهیم بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3931 موسسه کمک برای مستقبل زنان و جوانان women & youth future assist organization WYFAO 26/4/1395 شیر احمد فیض کابل تعلیم و تربیه
3935 موسسه خیریه حمایت از کودکان خیابانی افغانستان Afghanistan Street children relief charity organization ASCRCO 26/4/1395 عبدالباقی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3936 موسسه انکشاف اجتماعی نقطه کلیدی central point social development organization CPSDO 26/4/1395 مریم کابل خامات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3938 موسسه پیشرفت اجتماعی و امید برای صلح social development and hope for peace organization SDHPO 26/4/1395 سمیه سهار سروری هرات خدمات اجتماعی
3939 موسسه حمایت رفاه و خانواده family support and welfare organization FSWO 26/4/1395 حشمت الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3941 د افغانستان لپاره د هحی موسسه HASTA organization for Afghanistan HOFA 26/4/1395 عزیز احمد کندهار حقوقی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3943 موسسه حرکت نوین Nawen Movement Organization NMO 26/4/1395 حیات الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
3944 موسسه فروغ جاویدان eternal light organization ELO 26/4/1395 عبدالولید کابل صحت و تعلیم و تربیه
3947 موسسه رفاه اجتماعی و انکشاف زنان افغانستان Afghan women social welfare and development organization AWSDWO 26/4/1395 آسیه کابل خدمات اجتماعی
3948 موسسه پژوهشی و توسعه اینده Future investigative and Development organization FIDO 26/4/1395 طاهره بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
3951 موسسه خدماتی کارکرد جوانان Youth Performance Services Organization YPSO 26/4/1395 شکریه فریال کابل زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
3953 موسسه باز سازی روستا ها و انکشاف زراعت rehabilitation of Rural Areas and Agriculture development organization RRAADO 26/4/1395 امید کابل زراعت و خدمات اجتماعی
3954 موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی organization of Skills Development and social services OSDSS 26/4/1395 عبدالناصر کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3955 موسسه انکشافی تغیر جامعه community change , development organization CCADO 26/4/1395 مسافر شاه خراسانی کابل خدمات اجتماعی
3958 موسسه انکشاف و احیای مجدد افغانستان organization of Rural , Development and Rehabilitation ORDR 26/4/1395 جاوید "ایماق" کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماع و تعلیم و تربیه
3962 موسسه دانه های تغیر Seeds of Change Organization SOCO 3/6/1395 عبدالهادی بدخشان زراعت ، صحت ، و خدمات اجتماعی