امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4400 موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان Liberty Equality Fraternity Organization of Afghanistan LEFAO 19/01/1397 داکترحسین جان طاهر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4402 موسسه کارگزاران دموکراسی افغانستان Afghanistan Agents of Democracy Organization AADO 19/01/1397 عقیل شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4406 موسسه طبی و همکاری بشری افغان Afghan Medical Humanitarian Assistance Organization AMHAO 19/01/1397 عتیق الله اکبری کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4408 موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان Afghan Education Development and Health Services Organization AEDHSO 19/01/1397 زرلشت لونگ ولایت کابل صحت و تعلیم و تربیه
4414 موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور Women Organization For Movement of Education Nationwide WOMEN 19/01/1397 نیلاب پوپل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4417 موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان Afghanistan Rural Women Support Organization ARWSO 19/01/1397 امید عمر خیل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4418 موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization AKCRO 19/01/1397 عبدالفتاح کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4420 دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org WEARO 19/01/1397 اکرام الدین کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت
4421 موسسه خیریه سید الکونین Sayedul Cownain Charity Organization SCCO 19/01/1397 سید محمد زمان هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4422 موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization DAWEO 19/01/1397 وحیده سلام/ سهراب الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه وصحت
4423 موسسه آموزشی ، توسعوی و تحقیقاتی Educational, Development and Research Organization EDRO 19/01/1397 زبیر عمر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4426 موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان Afghanistan Legal Research and Development Organization ALRDO 2/3/1397 پوهنمل لطف الرحمن سعید کابل خدمات اجتماعی
4430 موسسه زنان نخبه افغان Organization of Afghan Elite Women OAEW 2/3/1397 کرشنا صمدی کابل خدمات اجتماعی ُ صحت ُ زراعت و تعلیم و تربیه
4431 موسسه جوانان ملی افغانستان Afghanistan National Youth Organization ANYO 2/3/1397 نور الله مجددی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4433 موسسه پیشرفت اقدامات عملی Practical Action Development Organization PADO 2/3/1397 برهان الدین ظهیر کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، انرژی، زراعت و تعلیم و تربیه
4436 موسسه افغانستان متحد برای انکشاف پایدار Organization of United Afghanistan for Sustainable Development OUASD 2/3/1397 روح الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4438 موسسه توانمند سازی جامعه از طریق اتحاد و مشارکت Society Empowerment Through Unity and Participation SETUPO 2/3/1397 پرویز احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4440 موسسه ائتلاف تداوی و احیا صحت Consortium of Health Agencies in the Treatment and Rehabilitation Organization CHATARO 2/3/1397 شفیق الله شریفی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4443 موسسه انکشاف ملی صدا Voice National Development Organization VNDO 2/3/1397 روح الله حسن یار کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4444 موسسه عالی برای آموزش وتوسعه Great Organization for Learning and Development GOLD 2/3/1397 احمد سلیم صحاح هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه
4446 موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان Afghanistan National Education Coalition Organization ANECO 2/3/1397 غلام علی پرویز کابل تعلیم و تربیه
4451 موسسه ظرفیت پروری فنی و حرفوی Technical and Professional Capacity Building Organization TPCBO 3/4/1397 احمد حارث ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4452 موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان Organization for Research, Evaluation and Afghanistan Development OREAD 3/4/1397 عبدالله صافی ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4453 موسسه صنایع دستی برای خود کفایی بیوه زنان افغان Handicraft Organization for Afghan Widows Self-Sufficiency HOAWSS 3/4/1397 اجمل ولایت کابل خدمات اجتماعی
4457 موسسه رویای قریه صلح Village of Peace Dream Organization VPDO 3/4/1397 معصومه ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4459 موسسه حمایوی برای عصری سازی، آموزش کارگر و ادغام محرومین Support Organization for Labor Upgrading,Training,Inclusion of Neglected SOLUTION 3/4/1397 عبدالمجید فاروق ولایت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4465 افغان الفوز نوستی خیریه موسسه Afghan Alfouz Innovational Welfare Organizatlon AAIWO 3/4/1397 عبدالصمد (موسی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4467 موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان Supporting of the children's Rights and Interests Organization SCRIO 26/4/1397 ارشاد احمد آزادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4470 موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Community Development and Research Organization CDRO 26/4/1397 سراج الدین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4477 موسسه برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی Organization for Social and Economic Development OSED 26/4/1397 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4480 موسسه محور انکشاف ملی National Development Hub Organization NDHO 26/4/1397 شیوا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4481 موسسه ارتقاء نیروی کار زنان Women Work Force Promotion Organization WWFPO 26/4/1397 ذلفیه کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4484 موسسه ارتقای ظرفیت تلاش دانش Talash-e-Danish Capacity Building Organization TDCBO 10/5/1397 غلام حیدر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4485 موسسه گروپ نخبگان Elite Group Organization EGO 10/5/1397 محمد خالد کابل صحت،زراعت، تعلیم و تربیه، حکومت داری خوب و خدمات اجتماعی
4490 موسسه انکشافی بست Bost Organization for Development BOD 10/5/1397 عبدالصمد پوپل هلمند تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4491 موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان Women and Chihdren Charity Support Org . WCCSO 15/7/1397 ارشاد الله زلمی کنر تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4492 موسسه ملی اجتماعی و رفاه تعلیمی National Welfare Educational Org. NWEO 15/7/1397 محمد داود کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4493 موسسه نجات مردم افغانستان Rescue the Afghanistan People Org. RAPO 15/7/1397 عبدالصبور هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4496 موسسه تحقیقاتی راه ابریشم Silk Road Research Org. SRRO 15/7/1397 محمد یوسف کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4505 موسسه تعلیمی و کار افرینی محور Mehwar Educational and Entrepreneurship Org. MEEO 15/7/1397 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4506 موسسه انکشافی و امداد رسانی کمک Komak Development and Aid Organization KDAO 15/7/1397 خواجه عبدالصامت صدیقی کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
4519 موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی بشری Human Capacity Research Development Org . HCRDO 15/7/1397 وحید الله ایوبی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4520 موسسه تعلیمی و تربیوی جامی Jami Edcation and Traning Org . JETO 15/7/1397 عبدالعزیز هرات تعلیم تربیه
4521 موسسه فزیوتراپی زنان افغان Afghan Women Physiotherapy Org . AWPTO 15/7/1397 محمد فواد کابل خدمات اجتماعی صحت
4522 موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان راسخ افغانستان Afghanistan Permanent Heroes Cultural and Development Org. APHCDO 15/7/1397 عزیزالله راسخ بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4524 موسسه حمایت از متضررین جنگ و حوادث طبیعی Battelle and Natural Disaster Victims Protection Org . BNDVPO 15/7/1397 انجنیر امان الله ترین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4526 د اغیزمنی حکومت داری او ثبات انیستیوت موسسه The Institute Governace and Stabilization Organization IEGSO 15/7/1397 محمد نعیم کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4527 موسسه زنان برای عدالت Women for Justice Org. WJO 15/7/1397 احمد نذیر سوری کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4528 موسسه قریه صلح هریوا Hariva Village of Peace Ogranization HVPO 15/7/1397 ذکیه هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4529 موسسه تربیوی و خدماتی برای زنان افغان Learning and Services Organization for Afghan Women LSOAW 15/7/1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی