امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4015 موسسه توانمند سازی زنان از طریق مهارتهای مسلکی Empowerment of Women Through Vocational Skills org. EWTVSO 27/7/1395 محبوبه کابل خدمات اجتماعی و ارتقای ظرفیت
4016 موسسه حامی محیط سبز Support of green Environmental Org. SGEO 27/7/1395 قمبر کابل زراعت و خدمات اجتماعی
4017 موسسه خدمات تعلیمی و توانمند سازی بانوان افغان Afghan Women Educational and Empowerment Services Org AWEESO 27/7/1395 ضمیره سعیدی کابل تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی صحی
4020 موسسه روشنی ، همکاری و انکشاف افغانستان Afghanistan Brightness Assistance and Development Org. ABADO 27/7/1395 سید موسی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4022 موسسه خیریه اسلامی اخلاص Ekhlas Islamic Welfare Org. EIWO 27/7/1395 عبدالاحد ننگرهار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4023 موسسه تعلیمات و آموزش های حرفوی هیله Heela Educational and Vocational Learning Org. HEVLO 27/7/1395 حامد بلوچ کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماع
4025 موسسه عمل مردم برای تغیر People Act for Change Org. PAFCO 27/7/1395 شگوفه جوزجان تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی وصحت
4026 دافغان موسسه تغیر لپاره Afghan Org for Change AOC 27/7/1395 دیوه امیری کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4028 موسسه انکشاف و تحفظ جامعه افغان Afghan Society Development and Care Org. ASDACO 27/7/1395 اسدالله کابل زراعت ، مالداری و محیط زیست
4032 موسسه خیریه اجتماعی و توسعه برای افغانستان Afghanistan Social Charity and Outreach Org ASCOO 27/7/1395 محمد علی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4033 موسسه محیط زیستی گیتی سبز Green Universe Environmental Org GUEO 27/7/1395 محمد یاسین کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی ومحیط زیست
4035 موسسه ارتقای ظرفیت علمی جوانان Youth Scientific Capacity Building Org. YSCBO 27/7/1395 یعقوب بغلان صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
4042 موسسه خدمات اتحاد نیکان Etehad Nikan Services Organization ENSO 3/9/1395 فهیمه کابل زراعت و مالداری ، ماهی پروری و صنعت
4043 موسسه تقویت جوانان Youth Empowerment Organization YEO 3/9/1395 جاوید کابل تعلیم و تربیه ، ظرفیت سازی ، توسعه جوانان
4046 موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده Ayenda Organization on Rehabilitation and Social Services AORSS 3/9/1395 طارق "سلیمان" کابل خدمات اجتماعی وتداوی معتادین
4048 موسسه حمایت از کودکان تالاسیمی افغانستان Save the Thallassemis Children Organization in Afghanistan STCOA 3/9/1395 مصطفی بلخ صحت
4052 موسسه خدماتی و انکشافی درنیکا Darnika Development and Service Organization DDSO 3/9/1395 نجیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4054 موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان Non-Profit Step with World Organization NPSWWO 3/9/1395 بی بی نگینه بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
4055 موسسه علمی و انکشافی افغان رایان Afghan Rayan Educational and Development Organization AREDO 3/9/1395 ننگیالی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4060 موسسه توسعه ورزش افغانستان Afghanistan Sport Development Organization AFSDO 3/9/1395 عاتیکه بلخ تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
4061 موسسه رشد و توسعه جوانان توانا Tawana Youth Development Organization TYDO 3/9/1395 هاجر کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی
4064 موسسه توانمند سازی و توسعه برای افغانها Organization for Empowerment and Development of Afghans OFEDA 3/9/1395 عزیز الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4069 موسسه تحقیق و تغیر اجتماعی Organziation Research and Social Change ORSC 26/10/1395 شهیره تراب کابل صحت ، فرهنگی و تعلیم و تربیه
4077 موسسه ظرفیت سازی زنان درواز Darwaz women capacity building organization DWCBO 26/10/1395 آیم جان بدخشان تعلیم وتربیه حرفه خدمات اجتماعی و صحت
4078 موسسه فرهنگی وهنری پاکنگاران Paknegaran Culture And Art organization PCAO 26/10/1395 عزیزه خوشنصیب کابل هنری وفرهنگی
4083 قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Peace villag for Afghanistan development organization PVADO - 26/10/1395 احمد فرید بلخ تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4085 موسسه امید برای افغانستان سبز Hope for Green Afganistsn Organization HGAO 26/10/1395 سیف الرحمن غزنی تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4086 موسسه دسترسی زنان به عدالت Women Access for Jaslice Organizalion WAJO 26/10/1395 مرسل مصطفی زاده کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4087 موسسه انکشاف زراعت و زراعت آینده Agriculture Development and future Agriculture Organizalion ADAFO 26/10/1395 محمدحامد کابل زراعت
4089 موسسه مسیرپایداربرای رشد انکشاف متوازن Sustainable Path for Enhancing Equal Development Organization SPEEDO 26/10/1395 جواد کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
4090 موسسه مبارزه علیه گدائی و بیکاری Counter Begging and Unemployment Organization CBUO 26/10/1395 محمد نعیم(فیاض) کابل صحت ، ایجاد شغل ، تعلیم و تربیه
4091 دتولنی پیاورتیادافغانستان حوانانودتعلیم اوبسیاینی موسسه Building of Able Society to Educate Youths of Afghanistan Organization BASEYAO 26/10/1395 مریم کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صنایع دستی
4092 موسسه رفاه برای زنان افغان Relilf Afghan Women Organization RAWO 26/10/1395 زحل کابل زراعت ومالداری وخدمات اجتماعی
4095 سنگر دپوهاوی د کچی لوروالی بیا رغونی او صحی موسسه Sangar Capacity Bulding ، Reconstruction and Health Organization SCBRHO 26/10/1395 شریفه جوزجان زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4096 موسسه تحقیقات و مطالعات مدنی افغانستان Afghanistan Organization for Research and Civil Education AORCE 26/10/1395 احمد صبور حمزه نورزی کابل حکومت داری ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
4097 موسسه انکشافی سر زمین من My Homland Development Organization MHDO 26/10/1395 محمد عزیز آصفی کابل انکشاف پایدار ، خدمات اجتماعی
4099 موسسه تعلیمی وآموزشی جوانان افغان Afghan Youth Educatianl and Trainig Organization AYETO 26/10/1395 ایرج احمد کابل خدمات اجتماعی وصحت
4102 موسسه مبارزه علیه فساد درافغانستان Organization to Fight comuption in Afghanistan OFCA 26/10/1395 سعیده صالح کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4105 موسسه هماهنگی صحی Alliance of Healht Organization AHO 26/10/1395 محمد شرف کابل صحت
4107 موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان Afghan Youth for Peace and Women Empowerment Org. AYPWEO 18/12/1395 نگینه کابل ارتقأ ظرفیت و خدمات اجتماعی
4108 موسسه تعلیمی و فرصت آوری کمک های بشری Assistance for Humanitarian Opportunities and Providing Education Org. AHOPEO 18/12/1395 محفوظ بلخ صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4111 موسسه کمک های بشری افغانستان امن Safe Afghanistan , Humanitarian Assistance Org SAHAO 18/12/1395 بومان علی یوسفی کابل خدمات اجتماعی ، مبارزه با حوادث طبیعی و تحقیقات علمی
4113 موسسه خیر الامه Khairal Ummah Org KUO 18/12/1395 شاه بی بی ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4115 موسسه تنظیم امور جنگلداری Forest Management Org FMO 18/12/1395 دلاور سمنگان زراعت و آبیاری
4117 موسسه شفافیت افغانستان Transparency Afghanistan Organization TAFO 18/12/1395 4117 عبدالصبور جسور کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4121 موسسه حمایوی یگانه امید The Only Expectancy Supportive Org OESO 18/12/1395 شفیقه کابل صحت ، حقوقی و تعلیم و تربیه
4126 موسسه توسعه رهبری زنان Women Leadership Development Organization WLDO 18/12/1395 راضیه نوری کابل خدمات اجتمتاعی ، ارتقأ ظرفیت
4128 موسسه خدمات حرفوی و زراعتی زنان روستائی Village women vocational Services and Agriculture Organization VWVSAO 18/12/1395 عاصمه بدخشان خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه
4130 موسسه تحقیقی ، فرهنگی ، و گردشگری ساینا Saina Exploratory,Cultural and Tourism Org SECTO 18/12/1395 محمد زمان احمدی بامیان فرهنگی ، تحقیق ، تعلیم و تربیه و گردشگری
4131 موسسه انکشاف حرفوی برای زنان Vocation Development Organization for Women VDOW 18/12/1395 شمس الله بدخشان تعلیم ترببیه ، خدمات اجتماعی و زراعت