جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3862 موسسه جنبش علیه فقر زنان Move Against Poverty Women Organization MAPWO 15/01/1395 نجیب الله کابل صنایع دستی ، خیاطی، سواد اموزی ، اموزش فنی و حرفوی
3864 موسسه فرهنگ و هنر اسیا Asia Culture and Art Organization ACAAO 15/01/1395 نجیب الله فرزاد کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق
3876 موسسه حمایوی اطفال بی بضاعت Supportive Organization for Destitute Children SODC 1395/03/08 رحیمه بدخشان خدمات اجتماعی
3877 موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Humanitarian Assistance for Driving Internal Action Organization HADIAO 1395/03/08 مینا کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، خود کفایی
3878 موسسه انکشاف ورزش Organization of Development and Sport ODAS 1395/03/08 عیسی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، ورزش
3881 موسسه توانمندسازی اجتماعی و حقوقی پیوند Paiwand Legal and Social Empowerment Organization PLSEO 1395/03/08 سید وحید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3884 موسسه ارتقا مسولیت اجتماعی افغانستان Rise Afghanistan Social Responsibility Organization RASRO 1395/03/08 رحیم الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و مالداری
3885 موسسه مستقل انکشافی و بشری افغانستان Humanitarian Afghanistan Development Independent Organization HADIO 1395/03/08 محسنه بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3886 خدمات صحی و اجتماعی افغانستان Afghanistan Health and Social Services Organization AHSSO 1395/03/08 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی ، صحی و آگاهی دهی ، سروی و تحقیق
3889 موسسه خیریه و تعلیمی گانده Gaanda Welfare Educational Organization GWEO 1395/03/08 بهادر خان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
613 مؤسسه افغانها برای فردا Afghans 4 Tomorrow A4T 18/3/1385 وحید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3893 موسسه فقر زدائی و انکشاف Organization of Poverty Reduction and Development OPRD 1395/03/08 محمد شریف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3895 موسسه مشارکت جامعه Community Partnership Organization CPO 1395/03/08 عبدالحلیم بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3897 موسسه روزنه امید برای بانوان Aperture of Hope Organization for Women AHOW 1395/03/08 پریزا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت خدمات حقوقی
3899 موسسه خبر گذاری زنان افغانستان Afghanistan Women News Agency Organization AWNAO 1395/03/08 پرستو کابل تعلیم و تربیه ، خدملت اجتماعی ، صحت
3900 موسسه فردای بهتر در افغانستان Organization for Better Tomorrow in Afghanistan OBTA 1395/03/08 خدیجه بامیان ظرفیت و اگاهی ، بخش بانون ، محیط زیست ، حرفوی
3901 موسسه انکشاف حرفوی برای زنان افغانستان Afghan Vocational Development Organization for Rural Female AVDORF 1395/03/08 فهیمه هرات خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی
3903 موسسه آرزوی فردا Wish for Tomorrow Organization WFTO 1395/03/08 عصمت الله کندز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3904 موسسه عمومی و رفاه اجتماعی صفا Safa Public Services and Social Welfare Organization SPSSWO 1395/03/08 محمد رحیم بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3906 موسسه کارآفرینی نسل نوین New Generation Entrepreneurship Organization NGEO 1395/03/08 محمد زمان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3908 موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان Ebtakar Inspiring Entrepreneurs of Afghanistan Organization EIEAO 1395/03/08 فرهاد کابل خدمات اجتماعی ، آموزشی ، اقتصادی
3910 موسسه ارتقا ظرفیت مدنی معیار Meyar Civil Capacity Building Organization MCCBO 1395/03/08 سید عقیل بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3912 موسسه افغانستان برای حمایت از مشارکت مدنی Organization of Afghanistan for Supporting Civic Engagement OASCE 1395/03/08 احمد خسرو کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی
3915 موسسه نسل سوم افغانستان برای حقوق بشر Afghanistan 3rd Generation for Human Rights Organization AGHRO 1395/03/08 عبدالباری هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت ،صنعی دستی
3916 موسسه انکشاف حرفوی امید فردا Tomorrow Hope Vocational Development Organization THVDO 1395/03/08 حسینه کاپیسا تعلیم و اربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3917 موسسه اجتماعی فدیه تبسم Fadia Tabasim Social Organization FTSO 1395/03/08 لیلا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3919 کمکهای محلی رفاه و بهبود Organization for Local Assistance Wellbeing and Improvement OLAWI 1395/03/08 سید شکیب هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3922 موسسه رابطه اجتماعی مردم و زنان افغان People Social Relation and Women Help Organization PSRWHO 26/4/1395 گل غتی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3928 موسسه دهکده سبز میهن Home Land Green Village organization HGVO 26/4/1395 احمد مسعود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
3929 موسسه آموزش و توانائی زنان و جوانان افغان afghan women and youth learning and ability organization AWYLAO 26/4/1395 عبدالقدوس فهیم بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3931 موسسه کمک برای مستقبل زنان و جوانان women & youth future assist organization WYFAO 26/4/1395 شیر احمد فیض کابل تعلیم و تربیه
3935 موسسه خیریه حمایت از کودکان خیابانی افغانستان Afghanistan Street children relief charity organization ASCRCO 26/4/1395 عبدالباقی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
3936 موسسه انکشاف اجتماعی نقطه کلیدی central point social development organization CPSDO 26/4/1395 مریم کابل خامات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3938 موسسه پیشرفت اجتماعی و امید برای صلح social development and hope for peace organization SDHPO 26/4/1395 سمیه سهار سروری هرات خدمات اجتماعی
3939 موسسه حمایت رفاه و خانواده family support and welfare organization FSWO 26/4/1395 حشمت الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3941 د افغانستان لپاره د هحی موسسه HASTA organization for Afghanistan HOFA 26/4/1395 عزیز احمد کندهار حقوقی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3943 موسسه حرکت نوین Nawen Movement Organization NMO 26/4/1395 حیات الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
3944 موسسه فروغ جاویدان eternal light organization ELO 26/4/1395 عبدالولید کابل صحت و تعلیم و تربیه
3947 موسسه رفاه اجتماعی و انکشاف زنان افغانستان Afghan women social welfare and development organization AWSDWO 26/4/1395 آسیه کابل خدمات اجتماعی
3948 موسسه پژوهشی و توسعه اینده Future investigative and Development organization FIDO 26/4/1395 طاهره بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه
3951 موسسه خدماتی کارکرد جوانان Youth Performance Services Organization YPSO 26/4/1395 شکریه فریال کابل زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
3953 موسسه باز سازی روستا ها و انکشاف زراعت rehabilitation of Rural Areas and Agriculture development organization RRAADO 26/4/1395 امید کابل زراعت و خدمات اجتماعی
3954 موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی organization of Skills Development and social services OSDSS 26/4/1395 عبدالناصر کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3955 موسسه انکشافی تغیر جامعه community change , development organization CCADO 26/4/1395 مسافر شاه خراسانی کابل خدمات اجتماعی
3958 موسسه انکشاف و احیای مجدد افغانستان organization of Rural , Development and Rehabilitation ORDR 26/4/1395 جاوید "ایماق" کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماع و تعلیم و تربیه
3962 موسسه دانه های تغیر Seeds of Change Organization SOCO 3/6/1395 عبدالهادی بدخشان زراعت ، صحت ، و خدمات اجتماعی
3963 موسسه بشری برای توانمند سازی و برابری جامعه Humanitarian Organization For Society Empowerment and Equality HOSEE 3/6/1395 شکیب هرات صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3965 موسسه اجتماع متفکران جوان Youth Thinkers Society Organization YTSO 3/6/1395 محمد منیر "کوشانی" کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
3967 موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس Ehsas Welfare And Social Services Organization EWSSO 3/6/1395 نور محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
3968 موسسه حقوقی و انکشافی پاراپامیزاد Parapamizad Law And Developing Organization PPLDO 3/6/1395 احسان الله بغلان خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه