امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1885 موسسه نسل نوین افغانستان Afghanistan New generation Organization ANGO 15/9/1389 محمدالیاس علمی کابل خدمات اجتماعی
1888 موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان Organization for afghan women capacity and knowledge OAWCK 15/9/1389 محمد زمان کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1891 حمایت از زنان میدیکا افغانستان Medica Afghanistan Women Support Organization- MAWSO 15/9/1389 ثریا صبح رنگ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1906 موسسه آموزشی، رفاهی و خدما تی آمو Amo educational, relief and service organization AERSO 29/10/1389 هما کابل تعلیم وتربیه، صحت
1912 افغان حقوقی او معلوما تو موسسه Afghan legal and information organization ALIO 29/10/1389 محمد اسماعیل کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1933 موسسه امداد وانکشاف سریع Organization of fast relief and development OFRD 29/10/1389 فضل الله جهاني کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1936 موسسه خدمات حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational and Vocational Service Org AWEVSO 29/10/1389 کریمه / محمد تواب نوابی کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1950 موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری sound humanitarian participatory and organization uplift SHPOUL 29/10/1389 شفیق الله جلال آباد خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1957 موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان Afghan Women Development and Cultural Org. AWDCO 29/10/1389 فروهر بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1965 موسسه کمک و حمایه اطفال ، جوانان و زنان Assistant and save The children youth and women organization ASCYWO 29/10/1389 ثریا صبر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1969 موسسه انکشافی امید زنان Women omid development organization WODO 11/12/1389 حلیمه بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1970 موسسه مهر و امید Meher and omid organization MOO 11/12/1389 حا جی عبدالحکیم نیمروز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1978 موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان Organization for Afghan Arts and Architecture OAAA 11/12/1389 عبدالواحد خلیلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1979 موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان Dostan agriculture education and vocational organization DAEVO 11/12/1389 فضل الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1982 موسسه زراعتی وما لداری مدرن Modern agriculture and Animal husbandry organization MAAO 11/12/1389 محمد نا صر بلخ خدمات اجتماعی، زراعت
1988 موسسه انکشاف روستا ها ومهارت های خانم ها Rural Development and Women Skill Organization RDWSO 11/12/1389 فرزانه غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2017 موسسه خدما ت اجتماعی مردم افغان Afghan people social Services organization APSSO 11/12/1389 محمد رحیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2025 موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان Development and support of afghan women and children organization DSAWCO 11/12/1389 زهرا محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2029 موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان Afghan education production organization AEPO 11/12/1389 محمدآ صف محمد عمر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2030 موسسه انکشافی پیشرو افغان Afghan unique development organization AUDO 11/12/1389 فاخره حسینی/ محمد کبیر تابش بامیان تعلیم وتربیه، صحت
2069 موسسه انکشافی اجتماعی و بهبود زنان community development and women welfare organization CDWWO 24/1/1390 نوریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2072 موسسه خیریه نجات دندان Afghanistan dental relief protect organization ADRPO 24/1/1390 جیمز گارون دل گارون کابل خدمات اجتماعی، صحت
2077 موسسه خدما ت بشری افغانستان Organization for Afghanistan Humanitarian services HSOA 24/1/1390 شمیم نادری عبدا لغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2078 موسسه انکشاف بنیادی برای افغانستان Basic developmental Organization for Afghanistan BDOA 24/1/1390 یا سمین (مهمند)الحاج محمد داود بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2104 موسسه خدماتی علوم عدلی Forensic science organization FSO 24/1/1390 محمد اشرف محمد حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2117 موسسه عدالت افغانستان Afghanistan justice organization AJO 4/3/1390 محمد شفیق محمد صدیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2129 دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Cooperation for peace and Development organization CPDO 4/3/1390 عبدالسمیع ژمن مطیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2143 موسسه حفاظت محیط زیست افغانستان Ecology and Conservation Organization of Afghanistan ECOA 4/3/1390 حبیبه امیری/ اسلام الدین فرهنگ کفیل بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2147 موسسه انکشاف پایدار جوامع Organization for sustainable development of communities OSDC 4/3/1390 نصرالله ( عمید ) ملک محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2179 اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز Piwand – emroz social and Cultural organization PESCO 1 / 4 / 1390 محمد شاه بابی ولایت بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2183 موسسه تعلیمی و انکشافی پیام Payam educational development organization PEDO 1 / 4 / 1390 حاجی رحمت الله محمد نبی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2185 موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین New way social and development NSDO 1 / 4 / 1390 سید اسمعیل کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2198 موسسه خدمات دورانی ضایعاتی Waste and Recycling Services Organization WRSO 1 / 4 / 1390 سید عبدالحی سید شهاب الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2213 موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان Free and fair election forum of Afghanistan organization FEFAO 5/5/1390 احمد نادر نادری محمد نادر کابل خدمات اجتماعی
2214 موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان Afghanistan institute of banking and finance organization AIBFO 5/5/1390 بشرمل کابل تعلیم وتربیه
2219 موسسه همبستگی زنان برای عدالت Feminine solidarity for justice organization FSJO 5/5/1390 لیاه غضنفر جواد سید الف شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2230 موسسه کاهش آسیب در افغانستان Organization for harm Reduction in Afghanistan OHRA 5/5/1390 داکتر زمری ا مین الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2238 موسسه آموزشی وارزیابی مشکلات زنان افغان Afghan women training and Problem evaluation organization AWTPO 5/5/1390 مریم دقیق محمد حسین بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2245 انکشاف اجتماعی نوید Novid social development organization NSDO 5/5/1390 ا براهیم الکوزی نور احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2248 موسسه اجتماعی ، انکشاف و بهبود زندگی زنان واطفا ل Social organization for Women and children life Improvement SOWCLI 5/5/1390 تورپیکی عبدالقیوم هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2253 موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت Afghans for progressive Thinking organization APTO 5/5/1390 اجمل رامیار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2255 موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش Quyash service and development organization QSDO 5/5/1390 نورمحمد جوزجان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2258 موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان Afghan paramount welfare Development organization APWDO 5/5/1390 محمد طارق سایس نظام الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2265 موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان Afghanistan social and Empowerment women organization ASEWO 5/5/1390 لطیف احمد فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2267 موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح Peace educational and social Development organization PESDO 5/5/1390 زیتون بهرام سید غوث الدین کابل تعلیم وتربیه
2268 موسسه انکشاف و تغییر زندگی زنان Development and change Life of women organization DCLWO 5/5/1390 سیمین با به جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2285 موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها Social development and research organization for Afghans SDROA 16/6/1390 عبدالولید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2298 موسسه انکشافی بانو Baano development organization BDO 16/6/1390 نوریه ( حمیدی ) عبدالحمید بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2303 دخوانانو د همکاری موسسه Youths Cooperation Organization YCO 16/6/1390 انجنیر محمد آغا ( مبا رز) محمد جان لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2304 تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه Organization for research and community development ORCD 16/6/1390 صدیق الله صداقت سر فراز کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت