امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1766 موسسه خدمات صحي و اجتماعي Organization for health and social services OHSS 31 / 4 /1389 محمد اقا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1767 موسسه انكشافي واموزشي براي زنان Development and educational organization to women DEWO 31 / 4 /1389 ليلما بلخ تعلیم وتربیه
1782 موسسه مركز مطالعات استراتيزيك ومنطقوي Center for strategic regional studies organization CSRSO 25/6/1389 دوكتورصفت الله کابل زراعت، صحت
1787 موسسه ديدبان حقوق اساسي افغانستان Watch on basis rights Afghanistan organization WBRAO 25/6/1389 هاجره الکوزی کابل خدمات اجتماعی
1791 دسولي اوبشري حقونو موسسه Peace and human rights organization PHRO 25/6/1389 نظام الدين کابل تعلیم وتربیه
1792 موسسه اموزش وپزوهش راه ابريشم Silk route training and research organization SRTRO 25/6/1389 عبدالوحید مراد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1803 دهكده صلح اهداف Aims peace village organization APVO 25/6/1389 احمد شاه ستانگزی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1811 موسسه خدمات بشري اميد افغانستان Omid Afghanistan Humanitarian services OAHS 25/6/1389 عبدالوليد ابوي کابل خدمات اجتماعی
1825 موسسه تعاون وانکشاف برای مردم Relief and development org for people RDOP 29/7/1389 محمد نعیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1831 موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan youth national and social organization AYNSO 29/7/1389 ارش بارک کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1833 موسسه داد خواهی وتوسعه اجتماعی Social developmenAnd advocacy organization SDAO 29/7/1389 مژگان هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1838 موسسه مطالعات ارمان شهر افغانستان Arman Shahr Afghanistan Studies Organization ASASO 29/7/1389 گیسو جهانگیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1840 موسسه فرهنگی اجتماعی تساوی Equality social and cultural organization ESCO 29/7/1389 معصومه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1846 موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان Afghan women social and services org AWSSO 29/7/1389 ملیحه کابل خدمات اجتماعی
1852 موسسه خدما ت حقوقی در افغانستان organization Legal service Afghanistan LSAO 15/9/1389 صبغت الله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1854 موسسه اموزشی زراعتی وحفظ محیط زیست Protection Environment Agriculture & Education Organization PEAEO 15/9/1389 محمد رفیع کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1859 موسسه دیده بان حقوق بشر و رسانه ها Human Rights Watch and Media Organization HRWMO 15/9/1389 آریانا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1865 موسسه اداره و انکشاف صحت Organization for Health promotion management OHPM 15/9/1389 محمد مسعود کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1867 موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه Asghari cultural And social charity organization ACCSO 15/9/1389 سید نسیم هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1874 دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه Peace training and research organization PTRO 15/9/1389 میرویس ( وردک) کابل خدمات اجتماعی
1877 موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث Tashabos Educational Organization TEO 15/9/1389 لیلما( سوسیا ل ) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1880 موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین Ale – yasin Charity Organization AYCO 15/9/1389 سید محسن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1884 دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه Tawhid social and development organization TSDO 15/9/1389 وحید الله( الفت ) هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1885 موسسه نسل نوین افغانستان Afghanistan New generation Organization ANGO 15/9/1389 محمدالیاس علمی کابل خدمات اجتماعی
1888 موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان Organization for afghan women capacity and knowledge OAWCK 15/9/1389 محمد زمان کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1891 حمایت از زنان میدیکا افغانستان Medica Afghanistan Women Support Organization- MAWSO 15/9/1389 ثریا صبح رنگ کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1906 موسسه آموزشی، رفاهی و خدما تی آمو Amo educational, relief and service organization AERSO 29/10/1389 هما کابل تعلیم وتربیه، صحت
1912 افغان حقوقی او معلوما تو موسسه Afghan legal and information organization ALIO 29/10/1389 محمد اسماعیل کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1929 موسسه تعلیماتی و انکشافی مشعر Mashar Education and development Org. MEDO 29/10/1389 عبدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1933 موسسه امداد وانکشاف سریع Organization of fast relief and development OFRD 29/10/1389 فضل الله جهاني کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1936 موسسه خدمات حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational and Vocational Service Org AWEVSO 29/10/1389 کریمه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1950 موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری sound humanitarian participatory and organization uplift SHPOUL 29/10/1389 شفیق الله جلال آباد خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1957 موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان Afghan Women Development and Cultural Org. AWDCO 29/10/1389 فروهر بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1965 موسسه کمک و حمایه اطفال ، جوانان و زنان Assistant and save The children youth and women organization ASCYWO 29/10/1389 ثریا صبر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1969 موسسه انکشافی امید زنان Women omid development organization WODO 11/12/1389 حلیمه بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1970 موسسه مهر و امید Meher and omid organization MOO 11/12/1389 حا جی عبدالحکیم نیمروز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1978 موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان Organization for Afghan Arts and Architecture OAAA 11/12/1389 عبدالواحد خلیلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1979 موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان Dostan agriculture education and vocational organization DAEVO 11/12/1389 فضل الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1982 موسسه زراعتی وما لداری مدرن Modern agriculture and Animal husbandry organization MAAO 11/12/1389 محمد نا صر بلخ خدمات اجتماعی، زراعت
1988 موسسه انکشاف روستا ها ومهارت های خانم ها Rural Development and Women Skill Organization RDWSO 11/12/1389 فرزانه غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2017 موسسه خدما ت اجتماعی مردم افغان Afghan people social Services organization APSSO 11/12/1389 محمد رحیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2025 موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان Development and support of afghan women and children organization DSAWCO 11/12/1389 زهرا محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2029 موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان Afghan education production organization AEPO 11/12/1389 محمدآ صف محمد عمر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2030 موسسه انکشافی پیشرو افغان Afghan unique development organization AUDO 11/12/1389 فاخره حسینی بامیان تعلیم وتربیه، صحت
2063 موسسه آزادی زنان افغانستان afghan woman freedom organization AWFO 24/1/1390 مهو ش غلام سخی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2069 موسسه انکشافی اجتماعی و بهبود زنان community development and women welfare organization CDWWO 24/1/1390 نوریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2072 موسسه خیریه نجات دندان Afghanistan dental relief protect organization ADRPO 24/1/1390 جیمز گارون دل گارون کابل خدمات اجتماعی، صحت
2077 موسسه خدما ت بشری افغانستان Organization for Afghanistan Humanitarian services HSOA 24/1/1390 شمیم نادری عبدا لغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2078 موسسه انکشاف بنیادی برای افغانستان Basic developmental Organization for Afghanistan BDOA 24/1/1390 یا سمین (مهمند)الحاج محمد داود بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2104 موسسه خدماتی علوم عدلی Forensic science organization FSO 24/1/1390 محمد اشرف محمد حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت