امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4324 موسسه صدای مظلومین افغانستان Afghanistan Voice of Oppressed Organization AVOO 26/09/1396 زیب النسا کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4325 موسسه صحت وظرفیت سازی زنان Women Health and Capacity Building Organization WHCBO 26/09/1396 - داکترنگینه کابل تعلیم تربیه وصحت
4328 موسسه مطالعات توسعه افغانستان Afghanistan Organization of Development Studies AODS - 26/09/1396 فاطمه حسینی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4331 موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز Influential Women and Youth Green Home Organization IWYGHO 26/09/1396 - زهرا کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4332 موسسه دستگیری وانکشافی برای افغانستان نوین Organization of Help and Development for New Afghanistan OHDNA 26/09/1396 -طاهره کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4333 موسسه صنایع دستی امید Omid Handicraft Organization OHO 26/09/1396 - مهناس ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه ْ زراعت وصحت
4336 موسسه آموزشی توانمند سازی کودکان وجوانان Children and Youth Education Empowerment Organization CYEEO 26/09/1396 - نثاراحمد خیبر کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
4337 انستیتوت مطالعات افغانستان Institute Afghanistan Studies IAS 26/09/1396 روح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
4338 موسسه ابتکارعمل , نفوذ , نوآوری وتاثیر Initiative Influence Innovation and Impact Organization I 4 O - 26/09/1396 ستاره کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه وصحت
4341 موسسه برنامه نویسی برای ایجاد انگیزه Code to Inspire Organization CTIO 30/10/1396 - فواد فروغ هرات تعلیم تربیه
4343 موسسه آموزشی تخصصی فرا درس Fradars Professional Training Organization FPTO 30/10/1396 محمد جاوید هومن کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
4344 موسسه انکشافی ، آموزشی وتحقیقاتی Organization for Development Education and Research ODER 30/10/1396 - سید منیر منیر کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4353 موسسه حمایت اقلیت ها درانتخابات واجتماع Organization for Support of Minorities in Elections & Community OSMEC - 30/10/1396 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4354 صحی ،تعلیمی ، زراعتی اودکلیو د پرمختیاموسسه Health Education Agriculture & Rural Development Organization HEARDO 30/10/1396 - عید ولی جان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4355 موسسه مطالعات تحقیق وتوسعه Research and Development Studies Organization R&DSO 30/10/1396 عبدالغفار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4357 موسسه مطالعات استراتیژیک وپالیسی افغانستان Afghanistan Strategic and Policy Studies Organization ASPSO 30/10/1396 - احمد شاه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4358 موسسه زراعتی ومحیط زیستی تعاون Cooperation Agricultural and Environmental Organization CAEO 30/10/1396 سید محمد باقر بامیان زراعت وخدمات اجتماعی
4363 موسسه دادخواهی و حقوق بشر مهر Mehr Advocacy and Human Rights Organization MAHO 30/10/1396 هدایت الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
4364 موسسه فرهنگی وخدماتی فانوس Fanus Cultural & Services Organization FCSO 30/10/1396 عبدالحلیم سلطانی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4365 موسسه برای هماهنګی و توانمند سازی جامعه organization for community coordination and empowerment OCCE 30/10/1396 - کریمه کریم نوری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت زراعت
4368 موسسه مراقبت از جامعه Community Care Organization CCO 29/11/1396 عبدالله صافی کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4369 موسسه سواد و سلامتی Literacy and Wellbeing Organization LWO 29/11/1396 جهانتاب هرات صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4370 موسسه حرفوی و مالداری زنان افغان Afghan Women Profession and Livestock Organization AWPLO 29/11/1396 میلاد بدخشان خدمات اجتماعی زراعت
4371 موسسه انکشافی واجتماعی نوبهار New Spring Development and Social Organization NSDSO 29/11/1396 سیف الله سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4373 د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه Afghan Youth Education and Health Organization AYEHO 29/11/1396 محمد آ جان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4375 موسسه محسن برای نیازمندیهای صحی اجتماعی و تعلیمی Mohsen Organization for health Social and Educational Needs MOHSEN 29/11/1396 احمد حسین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4376 موسسه إستان ارمغان Estan Armaghan Organization ESAO 29/11/1396 - محمدهمایون قیومی کابل تعلیم تربیه
4377 موسسه امداد رسانی نیازمندی های عمومی Universal Necessity Relief Organization UNRO 29/11/1396 عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4378 موسسه حمایت از زنان و اطفال بی بضاعت Support For Helpless Women and Children Organization SHWCO 29/11/1396 مغفره کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت
4379 موسسه حمایت ازخدمات بشری افغانستان Humanitarian Services Support Organization of Afghanistan HSSOA 29/11/1396 مهتاب قادری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4382 موسسه دریچه موفقیت Success Gate Organization SGO 29/11/1396 - محمدعمر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4383 موسسه گام زنان بسوی موفقیت Women's Step Toward Success Organization WSTSO 29/11/1396 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت
4384 موسسه خدمات مشورتی،زراعتی و تخنیکی وطن Watan Aadvisory Services ,Agriculture and Technical Org WASATO 29/11/1396 معین الله "نظامی" بدخشان خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت
4388 موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان Shining Star Educational Organization of Afghanistan SSEOA 29/11/1396 " عبدالسبحان مصباح کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه صحت
4389 موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید Keenly Humanitration Assistance for New Afghanistan Organization KHANAO 19/01/1397 سرفراز صاحب زاده بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4392 دښڅو اوماشومانولپاره دښیګنو موسسه Welfares Organization for Women and Children WOWC 19/01/1397 - میراجان کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4394 موسسه توسعه دمو.کراسی درافغانستان Democracy Development Organization in Afghanistan DDOA 19/01/1397 خاطره صدیقی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4395 موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز Charmaghz Cultural Cervices Organization CCSO 19/01/1397 فرشته کریم کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4397 دښڅو لپاره دبدلون موسسه Women Organization for Change WOC 19/01/1397 شکریه کابل زراعت ،صحت ،تعلیم تربیه . خدمات اجتماعی
4398 موسسه آموزشی وبشری افغانستان Organization of Education & Humanity Afghanistan OEHA - -19/01/1397 بشیراحمد رضائی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4399 موسسه توانمند سازی اجتماعی زنان و جوانان Women and Youth Social Empowerment Organization WYSEO 19/01/1397 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت
4400 موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان Liberty Equality Fraternity Organization of Afghanistan LEFAO 19/01/1397 داکترحسین جان طاهر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4401 موسسه بحر دانش Ocean of Knowledge Organization OKO 19/01/1397 محمدآصف کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت
4402 موسسه کارگزاران دموکراسی افغانستان Afghanistan Agents of Democracy Organization AADO 19/01/1397 عقیل شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4403 موسسه خدمات اجتماعی زن وجامعه Women and Society Social Services Organization WSSSO 19/01/1397 - عادله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4404 موسسه حمایت از زنان و دختران جوان افغان Afghan Women and Young Girls Support Organization AWYGSO 19/01/1397 نازی کابل تعلیم تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی
4405 موسسه خیریه دست های مهربان Kind Hands Charity Organization KHCO 19/01/1397 بریالی هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4406 موسسه طبی و همکاری بشری افغان Afghan Medical Humanitarian Assistance Organization AMHAO 19/01/1397 دوکتور محمد قدیم بهرمند کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4407 موسسه تقویت عدالت Justice Support Organization JSO 19/01/1397 جمعه خان کابل تعلیم و تربیه ، صحت خدمات اجتماعی و زراعت ولایت کابل ناحیه 13
4408 موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان Afghan Education Development and Health Services Organization AEDHSO 19/01/1397 زرلشت لونگ ولایت کابل صحت و تعلیم و تربیه