جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4172 موسسه زنان خدمتگارافغان زمین Afghan Land Servant Women Organization ALSWO 22/1/1396 شیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4175 موسسه حاکمیت قانون Rule of Law Organization RLO 22/1/1396 نسرین میاخیل تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
4179 موسسه مرکزملی دیالوگ وترقی National Center for Dialogue and Progress NCDP 22/1/1396 حمیده اندیشه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4181 موسسه هماهنگی موسسات در بدخشان badakhshan ngos coordination organiztion BNCO 22/1/1396 عبدالعلی بدخشان تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4182 موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Organization of Awareness Skills and Knowledge OASK 2/3/1396 بلال یوسف کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4183 موسسه توسعه پایدارکیهان برای افغانستان Kayhan Sustainabie Development Organization for Afghanistan KSDOA 2/3/1396 عابده کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4186 موسسه توسعه افکاراقتصادی زنان افغان Afghan Women Economic Mind Development Organization AWEMDO - 2/3/1396 آرزو کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی
4187 موسسه خیریه الخیر AL- Khair Charity Organization ALKCO 2/3/1396 میرعلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4188 موسسه دوستانه برای تحقیق وبازتوانی جامعه Friendly Organization for Research and Community Empowerment FORCE 2/3/1396 احسان الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، و زراعت
4189 موسسه امروز وفردای درخشان Today and Tomorrow Bright Organization TTBO 2/3/1396 نجیب الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4190 موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization ARSDO 2/3/1396 عطاالرحمن کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی
4191 موسسه توسعه صحت ،تعلیم تربیه وزراعت Health Education and Agriculture Development Organization HEADO 2/3/1396 سیدشفیق الرحمن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4192 موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت Fazelat Education and Training Organization FETO 2/3/1396 سیدسرور تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4193 موسسه خدمات اجتماعی کارآفرینی وتوانمندسازی نیروی بشری افغانستان Afghanistan Social Organization for Job Creation and Empowerment of Human Resources ASOJCEHR 2/3/1396 تاج الدین کابل تعلیم تربیه ، ، خدمات اجتماعی و زراعت
4194 موسسه گهواره Gahwara Organization GO 2/3/1396 ذبیح الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4196 موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization ADERIO 2/3/1396 احمدرشاد کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4199 موسسه ملی حمایه محوفلج National Polio Plus Organization NPPO 2/3/1396 محمداسحق ننگرهار تعلیم تربیه و صحت
4200 موسسه تحقیق و توسعه دوامدار افغانستان Organization for Sustainable Development and Research of Afghanistan. OSDRA 2/3/1396 اعجاز الحق کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی
4201 موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization PAEDCSO 2/3/1396 حسین علی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4203 موسسه حمایوی زنان بی بضاعت Poor Women Support Organization PWSO 2/3/1396 شکرانه بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4205 موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان Afghan Women Education and Social Organization AWESO 2/3/1396 بیژن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4207 موسسه علمی تحقیقاتی وخدماتی پازل گمشده Missed Puzzle Organization for Education Researches and Services MPOERS 24/03/1396 مریم بختیاری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4208 موسسه مطالعات اقتصادی و صلح Organization for Economic Studies and Peace OESP 24/03/1396 مزمل کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی
4211 موسسه انکشافی اجتماعی و تربیوی تحقق Social Development and Training Certainty Organization SDTCO 24/03/1396 عبدالصمد بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و صحت
4212 موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین Student Promotion and Progress Organization SPPO 24/03/1396 اطیع الله کابل تعلیم و تربیه
4213 موسسه رفاه سبز برای زنان Green Welfare Organization for Women GWOW 24/03/1396 ترشکوا کابل صحت
4214 موسسه سلامت مادران ، اطفال و مکاتب افغان Afghan Mothers Children and Schools Health Organization AMCSHO 24/03/1396 شریفه حسینی کابل صحت و تعلیم و تربیه
4215 موسسه مرکز تحلیل و اتصال جهانی افغانستان Afghanistan Global Link and Analysis HUB Organization AGAHO 24/03/1396 محمد نوار خان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4216 د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه afghanistan national urban and rural deverlopment org ANURDO 24/03/1396 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4218 موسسه امید اطفال افغانستان hope for children of afghanistan org HCAO 24/03/1396 مسعودالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4220 موسسه تعلیمی وبازسازی افغانستان New Afganistan Educational and Reconstruction Organization NAERO 23/05/1396 خیبر ایوبی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4221 موسسه هلال سبز افغانستان Afganistan Green Cresent Organization AGCO 23/05/1396 ضیآ الله شفیق کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
4222 موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی Afgan National Organization fo r Career and Education Development ANOCED 23/05/1396 تیمورشاه اعتبار بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4223 موسسه تعلیمی انکشاف جوانان Yauths Development and Educational Organization YDEO 23/05/1396 نوروزعلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4224 موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه Elite Educational and Services Organization EESO 23/05/1396 دقیق الرحمن بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4225 موسسه پل برای صلح Bridge for Peace Organization BPO 23/05/1396 نعمت الله بازدل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4229 موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه Health for All Development and Services Organization HADSO 23/05/1396 محمدعثمان بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4236 موسسه توانمند سازی بلوم Bloom Empowering Organization BEO - -23/05/1396 تانیا مریم فرزانه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4237 موسسه حمایه تعلیم تربیه با کیفیت وانکشاف پایدار Quality Education and Sustainable Development Support Organization QESDSO 23/05/1396 فروغ میرداد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4238 موسسه ارتقای ظرفیت مدنی راه تکامل Way of Evolution Capacity Baldiag Civil Organization WECBCO 23/05/1396 احمد بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4239 موسسه رفاه وبهبود برای توانمند سازی اجتماعی Relief and Improvement for Sociol Empowerment Organization RISEO 23/05/1396 خیرمحمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4240 موسسه روان شناسی معنای زندگی Meaning of Life Psychology Organization MLPO 23/05/1396 مارینا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
4242 موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه Atarud Training And Research Organization for Development ATAROD 23/05/1396 پرویز رادمنش کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4243 موسسه انکشاف اقتصادی نور Noor Economic Development Organization NEDO 23/05/1396 علی مجتبی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4246 موسسه تحفظ محیط زیست واقلیم Enviroment Conservation and Climate Organization ECCO 23/05/1396 اطیعو الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4247 موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان servies organization of start for reconstruction of afghanistan SOSRA 23/05/1396 نظر محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4249 موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه Organization for Community Empowerment and Developmen OCED 23/05/1396 زبیح الله رحیمی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4251 دشرق لیدپراختیایی موسسه East Vision Developmen Organization EVDO 23/05/1396 ضیا الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4252 موسسه فرهنگی اجتماعی وصنعتی زنان افغان Afgan Women Cultural Social Industrial Organization AWCSIO 23/05/1396 لینا صمیم کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4253 موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی Social Welfare and Rehabilitation Organization SWRO 23/05/1396 عبدالله شیرزاد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت