امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4605 موسسه مسیر کامیابی و شفافیت Road to Prosperity and Transparency Organization RPTO 12 / 10 / 1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه
4606 موسسه تحقیق و توسعه بین المللی Institute for International Research and Development IIRD 12 / 10 / 1397 ذبیع الله کابل توانمند سازی و ارتقا ظرفیت ، ایجاد برنامه های کاری و تحقیق و توسعه بین المللی
4607 موسسه اجتماعی مفکوره جدید New Idea Sociul Organization NISO 26 / 10 / 1397 نورمحمد بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4610 موسسه مهرانه برای داد خواهی و ارتقای ظرفیت ها Mehrana Org for Advocacy and Protes. MOAP 26 / 10 / 1397 هاجرسادات حسینی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4611 موسسه اجتماعی افغان مرسته Afghan Aid Social Org. AASO 26 / 10 / 1397 احمد ولید قادری کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4612 د کندهاردمهاجرینوموسسه Kandahar Refugee Organization KRO 26 / 10 / 1397 عبیدالله کندهار خدمات اجتماعی
4613 انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی Biruni Institute for Economic and Polizy Studies BIEPS 26 / 10 / 1397 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی
4617 موسسه توسعه بانوان جوان Young Women Development Organization YWDO 3 / 11 / 1397 تورپیکی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4620 موسسه اجتماعی توانمند سازی جوانان افغان Social Empowerment Afghan Youth Organization SEAYO 3 / 11 / 1397 مهدی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4623 موسسه اشتغال زائی خاش نوین New Khash Employment Organization NKEW 3 / 11 / 1397 محمدسردارمحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4628 موسسه افغانستان برای تغییروبهبود Afghanistan Organization for Change and Improvement AOCI 10 / 11 / 1397 بابر کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4629 موسسه هماهنگی انکشافی مکاتب خصوصی افغانستان Cooperation Development Organization of Afghanistan Private Schools CDOAPS 10 / 11 / 1397 محمدداود کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4631 موسسه شفاف انکشاف جامعه Community Development Transparent Organization CDTO 10 / 11 / 1397 دوکتوراحمدجاوید کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4633 موسسه اجتماعی فرهنگی پرند Parand Social Cultural Organization PSCO 17 / 11 / 1397 حمید الله بلخ زراعت،صحت و خدمات اجتماعی
4634 موسسه خدمات حقوقی عجازافغان Ejaz Afghan Legal Services Organization EALSO 17 / 11 / 1397 مطیع الله هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4637 موسسه همکاربرای انکشاف زنان Partner for Women Development Organization PWDO 17 / 11 / 1397 شیرالله کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4638 موسسه توانمند سازی وانکشاف اجتماعی ومسلکی رهاورد Rahaward Empowerment and Social Technical Development Organization RESTDO 17 / 11 / 1397 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4639 موسسه خدماتی، انکشافی واجتماعی همگانی Universal Development and Social Services Organization UDSSO 17 / 11 / 1397 حلیمه کاپیسا خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4679 ستاسو غږ موسسه Your Vice Organization YVO 2019-03-13 صابر الله مملوال ننگرهار صحت و معارف
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان Afghanistan Economic Extension studies Organisation AEESO 1396-01-12 مشتاق فرامرز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت
4746 موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها Afghan Peace, Transparency and Leadership Organization APTLO 1398/3/29 حسین علی مظفری هرات زراعت، تعلیم وتربیه، انکشاف بشری، اقتصاد، شفافیت، دادخواهی
4643 موسسه صد ابرای تساوی Voice for Equality Organization VEO 1/12/1397 ویدا نادری کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان Afghanistan Economic Extension Studies Organization AEESO 1/12/1397 مشتاق کابل صحت
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان Afghanistan Economic Extension Studies Organization AEESO 1/12/1397 مشتاق کابل تعلیم و تربیه
4646 موسسه تدریسی طبی بیروج Berooj Medical Training Organization BMTO 1/12/1397 حجت الله کابل صحت
4648 موسسه حامیان صلح ورفاه Peace and Prosperity Promoters Organization P3 1/12/1397 فیروزخان کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4650 موسسه میهن برای بازسازی افغانستان Maihan Organization for Rehabilitation of Afghanistan MORA 1/12/1397 عبدالاحد کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4651 موسسه حمایت ازکودکان استثنایی افغانستان Disabled Children Support Organization of Afghanistan DCSOA 1/12/1397 فاطمه کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4652 موسسه خودکفایی جوانان افغان Afghan Youth Self-Worth Organization AYSWO 1/12/1397 وحیدالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4657 موسسه تحقیقاتی وتعلیمی راهکار Rahkaar Research and Education Organization RREO 8 / 12 / 1397 میرسید شاه دانش کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4658 موسسه توسعه تعلیم واقتصاد مادروطفل افغان Afghan Mother and Child Education and Economic Development Organization AMCEEDO 8 / 12 / 1397 احمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4659 موسسه کمک های صحی وبشری Health Assistance and Humanitarian Organization HAHO 8 / 12 / 1397 سید فقیرشاه کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4660 موسسه اجتماعی صباح افغانستان Sabah Afghanistan Social Organization SASO 8 / 12 / 1397 مریم پوپل کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4661 موسسه انکشافی استعداد های جوانان Young Talents Development Organization YTDO 8 / 12 / 1397 نازنین کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4662 موسسه اجتماعی وانکشاف تعلیمی ویستا Vista Educational and Social Development Organization VESDO 22 / 12 / 1397 حورا کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4663 موسسه کاروتوسعه برای افغانستان Organization for Work and Development of Afghanistan OWDA 22 / 12 / 1397 محمد رضا ذکی بامیان تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت
4664 دافغان شحوتعلیمی ،اجتماعی اوخدماتی موسسه Afghan Women s Education Social Services Organization AWESSO 22 / 12 / 1397 زرغونه کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4665 موسسه انکشاف ورزش وخدمات اجتماعی برای افغانستان Growth for Afghanistan Sports and Social Service Organization GASSSO 22 / 12 / 1397 بشیر کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4666 موسسه اندیشه خلاق برای تغیر Creative Think for Change Organization CTCO 22 / 12 / 1397 محجوبه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه وزراعت
4668 موسسه توسعه اجتماع کاپل Kapul Community Outreach Organization KCOO 22 / 12 / 1397 سید مصطفی کابل خدمات اجتماعی و زراعت
4669 موسسه جامعه قلب آسیا Organization of Heart of Asia Society OHAS 22 / 12 / 1397 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی
4670 موسسه حمایت پایدار اقتصادی زنان Women Long Lasting Economic Support Organization WLESO 22 / 12 / 1397 سهیلا هرات تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی
4671 موسسه تحقیقاتی توسعه و حکومتداری خوب Research Organization for Development and Good Governance RODGG 22 / 12 / 1397 یقین علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4672 موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تکسار Taksaar Social Service and Development Organization TSSDO 22 / 12 / 1397 سویتا تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4673 موسسه بشردوستانه برای اقدام پایداردرافغانستان Humanitarian Organization for Sustainable Action in Afghanistan HOSAA 22 / 12 / 1397 محمد ادریس کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4675 موسسه مرکزکمک به خانواده ها و جامعه Crux Assistance for Family and community Org. CAFCO 22 / 12 / 1397 محمد اسلم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت
4676 موسسه همکاری های اجتماعی برای جامعه بشری Social Assist for Humanity Society Organization SAHSO 22 / 12 / 1397 نظام الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4677 موسسه حمایت اززنان بیوه واطفال یتیم Organization for Supporting of Widows and Orphans OSWO Organization for Supporting of Widows and Orphans 22 / 12 / 1397 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت
4678 موسسه جوانان همتا افغانستان Youth Peer Afghanistan Organization YPAO 22 / 12 / 1397 لاهورجان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت
4680 موسسه انکشاف شغلی و تعلیمی دنیا Dunya Educational and Development Employment Org . DEDEO 22 / 12 / 1397 عبدالجلیل بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت