امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4751 موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان Afghanistan National Organization of the Deaf ANOD 29 / 3 / 1398 عبدالغفار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4753 موسسه کمک های دانا Dana Helps Organization DHO 29 / 3 / 1398 احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4755 موسسه تحقیقاتی واجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Organization ARSO 29 / 3 / 1398 محمد رحیم قزیشی کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و حکموتداری خوب
4759 موسسه اتاق تجارت و صنایع جرمن-افغان German-Afghan Chamber of Commerce and Industry Org. GACCIO 29 / 3 / 1398 جلال الدین سعید کابل خدمات اجتماعی
4760 موسسه پیشرفت های اجتماعی افغانستان Org of Afghanistan Social Advancement OASA 13 / 4 / 1398 صنم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4761 موسسه حمایت از کودکان آسیب پذیر Vulnerable Children Support Organization VCSO 13 / 4 / 1398 ناظر حسین شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4762 موسسه خدمات طبی میهن Maihan Medical Service Organization MMSO 13 / 4 / 1398 عبدالغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4764 موسسه دیدگاه برای اجراصلح وثبات Vision for Implementation of Peace and Sustainability Organization VIPSO 13 / 4 / 1398 حلیمه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4766 موسسه قریه پاک و سبز Clean and Green Village Organization CGVO 13 / 4 / 1398 بهاره بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت ابیاری و صحت
4767 موسسه خیریه امید ملی افغانستان Afghanistan National Hope Charity Organization ANHCO 13 / 4 / 1398 لطف علی الطاف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4770 موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو New Massage Social and Cultural Org NMSCO 26 / 4 / 1398 محبوب الله حیدری بدخشان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4773 موسسه معیشت ، نو آوری و کمک آسیب پذیری Org for Livelihood ,Innovation and Vulnerability Assistance OLIVA 26 / 4 / 1398 عزیز الرحمن تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4776 موسسه رشد و توسعه Growth and Development Org. GDO 26 / 4 / 1398 معصومه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4777 موسسه راه توسعه مردم People Progressive Path Org. PPPO 26 / 4 / 1398 سید مومین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4779 موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم Orphan Children Breeding Charity Org . OCBCO 26 / 4 / 1398 محمد اعظم پروان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4781 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ندا Neda Health and Social Services Org. NHSSO 26 / 4 / 1398 نبیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4782 موسسه تحقیقاتی و خدمات توانبخشی آرامش Aramesh Reserch and Rehabilitation Services Org. ARRSO 26 / 4 / 1398 محمد بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4786 موسسه صحی و خدماتی زنان افغان Afghan Women Health and Service Org. AWHSO 13 /5 / 1398 حشمت الله قیامی تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4788 موسسه فرهنگی و خدمات هنری مستورات Mastooraat Cultural and Art Services Org. MCASO 13 /5 / 1398 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4787 موسسه اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران Social and Cultural Org for Women and Girls. SCOWG 13 /5 / 1398 رنگینه خوست تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4789 موسسه نسل نو برای تغیر New Generation for Change Org. NGCO 13 /5 / 1398 محبوب اکبری کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4790 د افغان ملت جورونی موسسه Afghan Nation Building Org. ANBO 13 /5 / 1398 شوکت علی زمانی کنر تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4791 موسسه حاکمیت قانون نخبگان Elites Rule of Law Org. ERLO 13 /5 / 1398 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4795 موسسه خیریه آرزو آینده Future Hope Charity Org. FHCO 13 /5 / 1398 فردین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4800 موسسه زنان آینده ساز Women Future Maker Organization WFMO 13 /5 / 1398 صفیه رفاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4801 موسسه صحت برای پیشرفت جامعه Afghanistan Health and Social Progresses Organization AHSPO 13 /5 / 1398 داکتر همایون کندهار صحت
4802 موسسه صلح و استقرار مجدد افغانها Afghan Peace and Reintegration Org . APRO 13 /5 / 1398 نعمت الله رحیمی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4804 موسسه مطالعات و توسعه شهری افغانستان Afghanistan Urban Studies and Development Org. AUSDO 7 /6 / 1398 محمد سعید کاکر کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4805 موسسه خیریه آینده درخشان Bright Future Charity Org. BFCO 7 /6 / 1398 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4806 موسسه زنان برای تحول و توسعه Women Org for Change and Development WOCD 7 /6 / 1398 بی بی عنقا دانش/ میرویس عزیزی کفیل موسسه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4809 موسسه کمک و خدمات سپهر Sepehr Help Services Org. SHSO 7 /6 / 1398 روح افزا کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4810 موسسه تغیر و انکشاف جوانان Change and Development Youths Org. CDYO 7 /6 / 1398 عبدالمجید جوزجان تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4812 موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان Afghan Humanitarian and Ambition Services Org. AHSASO 7 /6 / 1398 قدیر هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4814 موسسه حمایت از یتیمان ، بیوه زنان و موسفیدان Orphans Widows and Old People Support Org . OWOPSO 7 /6 / 1398 محمد کریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4817 موسسه انکشافی خیریه پامیریان Pamiryan Charity Development Org. PCDO 17 /7 / 1398 شبیر احمد بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4818 موسسه مطالعات حکومتداری محلی افغانستان Afghanistan local Governance Studies Organization ALGSO 17 /7 / 1398 خسرو کابل خدمات اجتماعی حکومتداری تعلیم وتربیه زارعت اریه خدمات صحی اموزش پروش اظفال بی سرپرست
4819 موسسه خدمات اجتماعی وصحی رسا Resa Social Service and Organization RSSHO 17 /7 / 1398 قاسم صداقت ولسوالی انجیل - کارته تیل فروشان - مقابل مسجد سجادی - خانه نمبر 37 - ولایت هرات خدامات اجتماعی خدمات صحی خدمات زراعت
4820 موسسه برای تحول اجتماعی جوامع افغان Organization for Social Transformation of Afghan Communities OSTAC 17 /7 / 1398 بی بی حوا // بسم الله نوری کفیل مؤسسه . کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4822 موسسه توانمندسازی بانوان واقایان افغان Afghan Women's and Gentleman Empowerment Organization AWGEO 17 /7 / 1398 عبدالقدیر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4824 موسسه راه کمک به افغانها Way of Afghans Help Org. WAHO 17 /7 / 1398 شوکت الله انوری کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4825 موسسه تقویت کننده جلمعه اجتماعی مردم افغان Afghan People Social Society Empowerment Org. APSSEO 17 /7 / 1398 محمد نسیم اوریا خیل کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4828 موسسه تحقیقاتی ونتایج واما waamaa Research and organization WRRO 17 /7 / 1398 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی
4829 موسسه مطالعات جنگ و صلح Org of War and Peace Studies. OWPS 17 /7 / 1398 احمد تمیم کابل خدمات اجتماعی
4832 موسسه همکاران انکشافی نخبه افغانستان Elite Development Counterparts Afghanistan Org. EDCAO 17 /7 / 1398 شگوفه بلخ تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
2813 موسسه مطالعات وتحقیقات استراتیژک افغانستان Afghanistan Org for Strategic Studies and Research AOSSR 11/ 11/ 1391 داود مرادیان قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
4862 ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه Zhwand aw hele welfare services Organization. ZHWSO 17 / 9 /1398 حجت الرحمن کابل ارایه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات صحت.
509 موسسه بازسازی افغانستان Afghan reconstruction organization ARF 17/12/1384 ولی احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
535 احياي مجدد زراعت افغانستان Afghanistan Agriculture Rehabilitation Project AARP 14/2/1385 حاجی محمد بغلان زراعت، مالداری و صنایع دستی
1305 موسسه مشارکت ملی افغانستان Afghanistan National Participation Organization ANPO 1387/9/28 محمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2049 د افغانستا ن د بیا ودانولو او تعلیمی پروگرامونو موسسه Afghanistan Reconstruction and Educational programs Org AREPO 24/1/1390 عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت