جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4164 موسسه ندای قانون و رفاه Voice of Law and Welfare Organization VLWO 22/1/1396 اعظم کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4166 موسسه همکاری های صحی ومدنی آوا Ava Health and Civil Cooperation Organization AHCCO 22/1/1396 احمدسیر کابل علیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت
4168 موسسه مساعدت برای افغانستان Relief Organization for Afghanistan ROA 22/1/1396 زاهد الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4170 موسسه خدماتی هماهنگی فعالین خانم های افغان Services and Coordination of Afghanistan Women Activists Organization SCAWAO 22/1/1396 صغرا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4172 موسسه زنان خدمتگارافغان زمین Afghan Land Servant Women Organization ALSWO 22/1/1396 شیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4175 موسسه حاکمیت قانون Rule of Law Organization RLO 22/1/1396 نسرین میاخیل تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
4179 موسسه مرکزملی دیالوگ وترقی National Center for Dialogue and Progress NCDP 22/1/1396 حمیده اندیشه کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4181 موسسه هماهنگی موسسات در بدخشان badakhshan ngos coordination organiztion BNCO 22/1/1396 عبدالعلی بدخشان تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4182 موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Organization of Awareness Skills and Knowledge OASK 2/3/1396 بلال یوسف کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4183 موسسه توسعه پایدارکیهان برای افغانستان Kayhan Sustainabie Development Organization for Afghanistan KSDOA 2/3/1396 عابده کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4186 موسسه توسعه افکاراقتصادی زنان افغان Afghan Women Economic Mind Development Organization AWEMDO - 2/3/1396 آرزو کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی
4187 موسسه خیریه الخیر AL- Khair Charity Organization ALKCO 2/3/1396 میرعلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4188 موسسه دوستانه برای تحقیق وبازتوانی جامعه Friendly Organization for Research and Community Empowerment FORCE 2/3/1396 احسان الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، و زراعت
4189 موسسه امروز وفردای درخشان Today and Tomorrow Bright Organization TTBO 2/3/1396 نجیب الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4190 موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization ARSDO 2/3/1396 عطاالرحمن کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی
4191 موسسه توسعه صحت ،تعلیم تربیه وزراعت Health Education and Agriculture Development Organization HEADO 2/3/1396 سیدشفیق الرحمن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4192 موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت Fazelat Education and Training Organization FETO 2/3/1396 سیدسرور تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4193 موسسه خدمات اجتماعی کارآفرینی وتوانمندسازی نیروی بشری افغانستان Afghanistan Social Organization for Job Creation and Empowerment of Human Resources ASOJCEHR 2/3/1396 تاج الدین کابل تعلیم تربیه ، ، خدمات اجتماعی و زراعت
4194 موسسه گهواره Gahwara Organization GO 2/3/1396 ذبیح الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4196 موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization ADERIO 2/3/1396 احمدرشاد کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4199 موسسه ملی حمایه محوفلج National Polio Plus Organization NPPO 2/3/1396 محمداسحق ننگرهار تعلیم تربیه و صحت
4200 موسسه تحقیق و توسعه دوامدار افغانستان Organization for Sustainable Development and Research of Afghanistan. OSDRA 2/3/1396 اعجاز الحق کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی
4201 موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization PAEDCSO 2/3/1396 حسین علی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4203 موسسه حمایوی زنان بی بضاعت Poor Women Support Organization PWSO 2/3/1396 شکرانه بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4205 موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان Afghan Women Education and Social Organization AWESO 2/3/1396 بیژن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4207 موسسه علمی تحقیقاتی وخدماتی پازل گمشده Missed Puzzle Organization for Education Researches and Services MPOERS 24/03/1396 مریم بختیاری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4208 موسسه مطالعات اقتصادی و صلح Organization for Economic Studies and Peace OESP 24/03/1396 مزمل کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی
4211 موسسه انکشافی اجتماعی و تربیوی تحقق Social Development and Training Certainty Organization SDTCO 24/03/1396 عبدالصمد بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و صحت
4212 موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین Student Promotion and Progress Organization SPPO 24/03/1396 اطیع الله کابل تعلیم و تربیه
4213 موسسه رفاه سبز برای زنان Green Welfare Organization for Women GWOW 24/03/1396 ترشکوا کابل صحت
4214 موسسه سلامت مادران ، اطفال و مکاتب افغان Afghan Mothers Children and Schools Health Organization AMCSHO 24/03/1396 شریفه حسینی کابل صحت و تعلیم و تربیه
4215 موسسه مرکز تحلیل و اتصال جهانی افغانستان Afghanistan Global Link and Analysis HUB Organization AGAHO 24/03/1396 محمد نوار خان کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4216 د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه afghanistan national urban and rural deverlopment org ANURDO 24/03/1396 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4218 موسسه امید اطفال افغانستان hope for children of afghanistan org HCAO 24/03/1396 مسعودالله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4220 موسسه تعلیمی وبازسازی افغانستان New Afganistan Educational and Reconstruction Organization NAERO 23/05/1396 خیبر ایوبی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4221 موسسه هلال سبز افغانستان Afganistan Green Cresent Organization AGCO 23/05/1396 محمد ابراهیم قریشی کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
4222 موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی Afgan National Organization fo r Career and Education Development ANOCED 23/05/1396 تیمورشاه اعتبار بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4223 موسسه تعلیمی انکشاف جوانان Yauths Development and Educational Organization YDEO 23/05/1396 نوروزعلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4224 موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه Elite Educational and Services Organization EESO 23/05/1396 دقیق الرحمن بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4225 موسسه پل برای صلح Bridge for Peace Organization BPO 23/05/1396 نعمت الله بازدل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4229 موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه Health for All Development and Services Organization HADSO 23/05/1396 محمدعثمان بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4236 موسسه توانمند سازی بلوم Bloom Empowering Organization BEO - -23/05/1396 تانیا مریم فرزانه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4237 موسسه حمایه تعلیم تربیه با کیفیت وانکشاف پایدار Quality Education and Sustainable Development Support Organization QESDSO 23/05/1396 فروغ میرداد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
4238 موسسه ارتقای ظرفیت مدنی راه تکامل Way of Evolution Capacity Baldiag Civil Organization WECBCO 23/05/1396 احمد بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4239 موسسه رفاه وبهبود برای توانمند سازی اجتماعی Relief and Improvement for Sociol Empowerment Organization RISEO 23/05/1396 خیرمحمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4240 موسسه روان شناسی معنای زندگی Meaning of Life Psychology Organization MLPO 23/05/1396 مارینا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
4242 موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه Atarud Training And Research Organization for Development ATAROD 23/05/1396 پرویز رادمنش کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4243 موسسه انکشاف اقتصادی نور Noor Economic Development Organization NEDO 23/05/1396 علی مجتبی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4246 موسسه تحفظ محیط زیست واقلیم Enviroment Conservation and Climate Organization ECCO 23/05/1396 اطیعو الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4247 موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان servies organization of start for reconstruction of afghanistan SOSRA 23/05/1396 نظر محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت