امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
966 کلیوالی اقتصادی همکاری او دریشتنی ترقی لپاره عمل موسسه Rural Economical Cooperation and Operation for Real Development RECORD 1386/3/17 میرافضل تسل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2847 موسسه آینده سبز افغانستان Afghanistan Green Future Org AGFO 30/12/1391 مرسل مهان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت
969 طلوع زنان افغانستان Afghanistan ORG Women Arise AOWA 17/3/1386 محمد گل غور خدمات اجتماعی، زراعت Uتعلیم وتربیه وصحت
2875 موسسه اجتماعی وفرهنگی بانوان رسالت رسالتمند women prophecy able cultural and social org WPCSO 30/12/1391 ساره حبیب خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
987 موسسه خدمات انکشافی و حرفوی مردم افغانستان Professional &Development Assistance for People of Afghanistan PDAPA 13/2/1386 صفی الله حبیبی کابل ایجاد کورسهای حرفوی و تربیوی و سواد آموزی
2920 دبشری خدمتونو تعلیم و رهبری موسسه Humanitarian Education and Leading Organization HELO 29/2/1392 ولی الله محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2949 موسسه همکاری با بشریت با افغانستان Help Humanity Organization of Afghanistan HHOA 5/4/1392 عاطفه رییس / نعمت الله محمودی سرپرست کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2952 موسسه خیریه توحید برای ایتام افغانستان Towhead Welfare Organization for Afghanistan’s Orphans. TWOAO 5/4/1392 عبدالرحمن عبدالهادی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2971 موسسه خدمات بشر دوستانه افغانستان نوین New Afghanistan Humanitarian Assistance ORG NAHAO 5/4/1392 عبدالمالک بشر یار عبدالخالق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
994 موسسه انکشافی افغانستان برای افغانها Afghanistan Development Organisation for Afghans ADOA 1386/4/21 بی بی ظریف تعلیم وتربیه،
2991 موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون hamida barmaki organization for the rule of law HBORL 5/4/1392 سیدحمید ضیا میرضیا الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3024 موسسه حمایت بشردوستانه و بازسازی افغانستان Afghanistan Humanitarian Support Rehabilitation Organization AHSRO 1392/07/09 عبدالحسیب ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3053 دافغانانو لپاره پشری مرستو اوانکشاف موسسه Afghans Humanitarian Aids and Development Org AHADO 1392/07/09 خلیل احمد هوتک کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
200000 PLNO PLNO PLNO 01-01-2020 برای تمام ولایات تمام ولایات ندارد
3163 موسسه رضاکاران متجرب افغانستان Being Resourceful Afghan Volunteers Org BRAVO 19/01/1393 ملیحه کابل
3180 موسسه برای آموزش و توسعه پایدار Organization for Sustainable Training and Development OSTAD 19/01/1393 سید حفیظ الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1834 دافغانانو دملاتر خبربه Afghan supporting point organization ASPO 29/7/1389 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3214 موسسه اجتماعی رفاه و صحت Social Welfare and Health Organization SWHO 1393/3/18 وحدت الله کابل
3216 موسسه توسعه افکار مبتکرانه Development of Innovating Thinking Org DITO 1393/3/18 آمنه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3258 موسسه نوی ژوند New Life Organization NLO 20/05/1393 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3311 موسسه بشر دوستانه برای توسعه افغانستان Afghanistan Humanitarian Organization for Development AHOD 1393/9/05 عبدالحفیظ (نبی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3349 موسسه حقوقی و اجتماعی خواهران افغان Afghan Sisters Social and Legal Organization ASSLO 1393/9/05 فاخره تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی
3393 موسسه نیروی کار Work Force Organization WFO 1393/10/17 سید اکبر احمد زی کابل صحت تعلیم و تربیه زراعت
3438 موسسه ترویج صحت و زراعت در افغانستان Organization Promotion of Health and Agriculture in Afghanistan OPHAA 1393/12/05 شكيبا شير زاد کابل صحت ، زراعت
3447 موسسه جامعه ارزیابی کننده گان افغانستان Afghanistan Community Of Evaluators Organization ACOEO 1393/12/05 حفیظ الله (جبارخیل) کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3459 دتولنی دپرمختگ او بیارغونی موسسه Organization for Community Development and Rehabilitation OCDR 1393/12/05 عزیزالله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر خدمات
3501 موسسه معاونیت و پیشرفت برای زنان و افغان Assistance and Promotion for Afghan Women Organization ` APAWO 1394/1/12 ظریفه غفاری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و خدمات حرفوی
3508 موسسه اجتماعی برای انکشاف افغانستان Social Organization for Afghanistan Development SOAD 1394/1/12 الهه کابل خدمات اجتماعی ، خدمات فرهنگی ، صحت
3511 موسسه توانمندی و ماموریت زنان افغان Afghanistan Women Mission Empowerment Organization AWMEO 1394/1/12 ریسه مینه محمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3524 موسسه روابط اجتماعی اقتصادی برای مردم People Social Relation and Economic Org PSREO 1394/1/12 عبدالغنی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3545 موسسه دید نو برای افغانستان New Vision Organization for Afghanistan NVOA 23/2/1394 زهره بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3550 موسسه تعلیمات زراعتی و خدمات صحی برای افغانها Agriculture Educational and Health Services Organization for Afghans AEHSOA 23/2/1394 نیلا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3565 موسسه نوین برای بازسازی و انکشاف اجتماعی Nawen Organization of Rehabilitation and Social Development NORSD 23/2/1394 کلیم الله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3583 موسسه هماهنگی کمک ها و همکاری های بشری Humanity Cooperation and Aid Coordination Organization HCACO 23/3/1394 علیرضا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی و صحی
3607 موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان Behrawan Research Psychology Services Organization BRPSO 23/3/1394 سید جعفر احمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3612 موسسه تحقیقاتی و اجتماعی سبز Green Social Research Organization GSRO 23/3/1394 محمود عزیزی هرات خدمات اجتماعی
3618 موسسه خدمات صحی، انکشافی وتعلیمی Health Services Development and Educational Organization HSDEO 14/5/1394 عمران کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
1167 موسسه کهکشا ن افغان Kahkashan Afghan ORG KAO 22/1/1387 روح الله عزیز کابل خدمات اجتماعی فرهنگی زراعتی و صحی
3691 موسسه ارزیابی جامعه افغان Afghan Evaluation Society Organization AFESO 25/6/1394 سمندر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3771 موسسه تعلیمی فرهنگی و اجتماعی کائینات Kainat Education and Social and Cultural Organization KESO 16/10/1394 خواجه غلام علی صدیقی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت و صحت
3772 موسسه صحت و انکشاف برای زنان Health and Development Organization for Women HDOW 16/10/1394 هما کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3821 موسسه مبتکرین اجتماعی برای توانمندسازی و انکشاف Organization of Social Entrepreneurs for Empowerment Development OSEED 02/12/1394 اتل خان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی
3822 دافغانستان په صلح کی دسخو ونره Women for Peace Participation Organization WPPO 02/12/1394 عابده نجیب کابل صلح ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3870 موسسه خانه دانش برای انکشاف The Knowledge House Development Organization TKHDO 15/01/1395 فضل رحیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتمماعی ، صحت
2419 موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان Afghan cultural heritage and consulting organization ACHCO 21 / 10 / 1390 عبدالحبیب عبدالجلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3914 موسسه همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه Creative Cooperation Organization for Culture Development t CCOCD 1395/03/08 عبدالسمیع کابل فرهنگی ، توسعه یی
3960 موسسه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ارتقای ظرفیت ها organization for development economic and capacity building ODESC 26/4/1395 حسیب الله رحیمی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
3658 موسسه تحقیقات و توسعه نیروی انسانی Research and Human Resources Development Organization RHRDO 14/5/1394 مرسل نبی زاده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت و سایر خدمات
1201 موسسه تعلیمی فرهنگی و اجتماعی جوانان وطن دوست Patriotic Youths Education Cultural and Social ORG PYECSO 1387/3/23 نور الرحمن کابل تعلیم و تربیه
4833 موسسه رشد و توسعه زنده گی زنان Growth and Development of Women Life Org. GDWLO 6 / 8 / 1398 نظیفه صلاحیت امضا ندارد/ احسان الله فایز کفیل تخار تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی