جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4480 موسسه محور انکشاف ملی National Development Hub Organization NDHO 26/4/1397 شیوا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4481 موسسه ارتقاء نیروی کار زنان Women Work Force Promotion Organization WWFPO 26/4/1397 ذلفیه کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4482 موسسه آموزشی ، ارتقا مراقبت های صحی و انکشاف تعلیم Training Organization of Promoting Medecare and Education Development TOPMED 26/4/1397 خواجه عبدالوهاب کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4483 موسسه انکشافی و ظرفیت سازی زنان افغانستان Afghanistan Women Development and Capacity Building of Organization AWDCBO 10/5/1397 حکیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4484 موسسه ارتقای ظرفیت تلاش دانش Talash-e-Danish Capacity Building Organization TDCBO 10/5/1397 غلام حیدر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4486 موسسه خیاطی تن زیب زنان افغان Tan Zeb Afghan Womens Tailoring Organization TZAWTO 10/5/1397 زینب کابل خدمات اجتماعی
4487 موسسه تحقیقی ، آموزشی و مشوره دهی افغانستان Afghanistan Research, and Consultancy Organization ARECO 10/5/1397 باز محمد بامیان خدمات اجتماعی ، حکومت داری خوب ، زراعت و تعلیم و تربیه
4489 موسسه انکشافی و غذائی مردم افغانستان Afghanistan People Development and Food Organization APDFO 10/5/1397 سمیع الله لغمان صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4490 موسسه انکشافی بست Bost Organization for Development BOD 10/5/1397 عبدالصمد پوپل هلمند تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4491 موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان Women and Chihdren Charity Support Org . WCCSO 15/7/1397 ذبیح الله کنر تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4492 موسسه ملی اجتماعی و رفاه تعلیمی National Welfare Educational Org. NWEO 15/7/1397 محمد داود کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4493 موسسه نجات مردم افغانستان Rescue the Afghanistan People Org. RAPO 15/7/1397 عبدالصبور هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4494 موسسه خدمات اجتماعی جوانان برای تغیر Youth for Change Social Services Org. YCSSO 15/7/1397 سید احمد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4495 موسسه رفاه بشری Human Felicity Org. HFO 15/7/1397 فاروق احمد زی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4496 موسسه تحقیقاتی راه ابریشم Silk Road Research Org. SRRO 15/7/1397 محمد یوسف کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4500 موسسه کمک برای احیا و ابتکار اشتراکی برای انکشاف Rehabilitation Assistance and Participatory Initiative for Development Org. RAPIDO 15/7/1397 عبدالعظیم کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4501 موسسه مرکز مطالعات جندر افغانستان Afghanistan Center of Gender Studies Org. ACGSO 15/7/1397 شریفه صالحی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4502 موسسه خدمات صحی و کمک های بشری افغانستان Afghanistan Health and Humanitaraian Aid Org. AHHAO 15/7/1397 علی احمد ستانکزی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4503 موسسه باز سازی و خدمات اجتماعی افغانستان نوین New Afghanistan Rehbilitation and Social Services Org. NARSSO 15/7/1397 لیزا گلثوم بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4504 موسسه تلاش برای همکاری و همبستگی Quest for Synergrity Integrity Org. QSIO 15/7/1397 عبدالقادر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4505 موسسه تعلیمی و کار افرینی محور Mehwar Educational and Entrepreneurship Org. MEEO 15/7/1397 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4506 موسسه اقتصادی و آموزشی برای زنان اطفال Economical and Educational Org for Women and Children . EEOWC 15/7/1397 عبدالوهاب کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
4507 موسسه برای زنان و انکشاف Org for Women and Development OWD 15/7/1397 یلدا هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4509 موسسه همبستگی برای نجات افغانستان Org of Unity for Afghanistan Rescue OUAR 15/7/1397 ثنا صدیقی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4510 موسسه تحقیق و مطالعات توسعوی مستند Truted Org for Research and Development Studies. TORDS 15/7/1397 نرگس کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4511 موسسه بشر دوستانه برای بسیج افغانها Humanitarian Org for Mobilization of Afghans . HOMA 15/7/1397 زینب هرات خدمات اجتماعی
4512 موسسه توانمند سازی و ارتقا ظرفیت مرد و زن افغانستان Afghanistan Man and Women Empowerment and Skill Building Organization. AMWESO 15/7/1397 پروین هاشم زاده هرات صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4514 موسسه انکشافی تعلیم برای همه و محافظت اظفال افغانستان Education for all Child Protection Development Org of Afghanistan . ECPDOA 15/7/1397 یعقوب شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4515 موسسه فردا بهتر زنان افغان Better Tommoro for Afghan Women Org. BTAWO 15/7/1397 فرید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4516 موسسه تحقیقاتی و مطالعات استراتیژی منار معرفت Mannar-e-Marifat Research and Stategic Studies Org. MMRSSO 15/7/1397 عبدالحکیم کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4517 موسسه حمایوی برای شهروندان افغانستان Supportive Org for Citizens of Afghanistan . SOCA 15/7/1397 نجیب الله کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4518 موسسه کاروان رونق Caravan Improvement Org CIO 15/7/1397 محمد صدیق بادغیس خدمات اجتماعی
4519 موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی بشری Human Capacity Research Development Org . HCRDO 15/7/1397 وحید الله ایوبی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4520 موسسه تعلیمی و تربیوی جامی Jami Edcation and Traning Org . JETO 15/7/1397 عبدالعزیز هرات تعلیم تربیه
4521 موسسه فزیوتراپی زنان افغان Afghan Women Physiotherapy Org . AWPTO 15/7/1397 محمد فواد کابل خدمات اجتماعی صحت
4522 موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان راسخ افغانستان Afghanistan Permanent Heroes Cultural and Development Org. APHCDO 15/7/1397 عزیزالله راسخ بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4523 موسسه ابتکار بانوان Creative Women Initiative Org. CWIO 15/7/1397 هما بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4524 موسسه حمایت از متضررین جنگ و حوادث طبیعی Battelle and Natural Disaster Victims Protection Org . BNDVPO 15/7/1397 انجنیر امان الله ترین کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4525 موسسه حمایت از اطفال یتیم و بی سر پرست Protection of Orphans and Helpless Children Org. POHCO 15/7/1397 حیات الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4526 د اغیزمنی حکومت داری او ثبات انیستیوت موسسه The Institute Governace and Stabilization Organization IEGSO 15/7/1397 محمد نعیم کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4527 موسسه زنان برای عدالت Women for Justice Org. WJO 15/7/1397 حمیرا رسولی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4528 موسسه قریه صلح هریوا Hariva Village of Peace Ogranization HVPO 15/7/1397 ذکیه هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4529 موسسه تربیوی و خدماتی برای زنان افغان Learning and Services Organization for Afghan Women LSOAW 15/7/1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4530 موسسه توسعه زنده گی اجتماعی Org for Social Life Development . OSLD 16 /8/1397 محمد رمضان کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4531 موسسه خلاقیت زنان Women Creativity Org. WCO 16 /8/1397 حزب الله کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی
4532 موسسه دوستی مادران افغان Friendship of Afghan Mothers Org. FAMO 16 /8/1397 حمیدالله کابل صحت
4535 موسسه خیریه برای یتیمان و معلولین Welfare Org for Orphans and Disables WOOD 16 /8/1397 حشمت الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4536 د فساد سره مبارزی ، پرمختگ او بیارغونی لپاره د سحو عمل موسسه Organization of Women Action for Anti Corruption ,Development and Rehabilitation OWAACDAR 16 /8/1397 عبدالله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4537 بشریت لپاره دنجات اوپرمختک موسسه Human Development and Relief Organization HDRO 16 /8/1397 عبدالجباریوسفی ننگرهار تعلیم و تربیه، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4538 موسسه مطالعات حقوقی ومحیط زیستی افغانستان Afghanistan Legal And Environmeatal Studies Organization ALESO 16 /8/1397 آرام الدین کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه