امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4772 موسسه سیستم ها برای صلح و توسعه System for Peace and Development Org. SPADO 26 / 4 / 1398 آریا کریمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4773 موسسه معیشت ، نو آوری و کمک آسیب پذیری Org for Livelihood ,Innovation and Vulnerability Assistance OLIVA 26 / 4 / 1398 عزیز الرحمن تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4774 موسسه انکشافی و اجتماعی مصونیت بشری Human Safety Social Development Org. HSSDO 26 / 4 / 1398 عبدالمالک مالک کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4776 موسسه رشد و توسعه Growth and Development Org. GDO 26 / 4 / 1398 معصومه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4777 موسسه راه توسعه مردم People Progressive Path Org. PPPO 26 / 4 / 1398 سید مومین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4778 موسسه انکشاف و کمک برای افغانستان Org for Development and Assistance of Afghanistan ODAA 26 / 4 / 1398 احمد میلاد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4779 موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم Orphan Children Breeding Charity Org . OCBCO 26 / 4 / 1398 محمد اعظم پروان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4781 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ندا Neda Health and Social Services Org. NHSSO 26 / 4 / 1398 نبیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4782 موسسه تحقیقاتی و خدمات توانبخشی آرامش Aramesh Reserch and Rehabilitation Services Org. ARRSO 26 / 4 / 1398 محمد تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4786 موسسه صحی و خدماتی زنان افغان Afghan Women Health and Service Org. AWHSO 13 /5 / 1398 حشمت الله قیامی تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4788 موسسه فرهنگی و خدمات هنری مستورات Mastooraat Cultural and Art Services Org. MCASO 13 /5 / 1398 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4787 موسسه اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران Social and Cultural Org for Women and Girls. SCOWG 13 /5 / 1398 رنگینه خوست تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4790 د افغان ملت جورونی موسسه Afghan Nation Building Org. ANBO 13 /5 / 1398 شوکت علی زمانی کنر تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4791 موسسه حاکمیت قانون نخبگان Elites Rule of Law Org. ERLO 13 /5 / 1398 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4792 موسسه خدمات صحی پیوست Paiwast Health Services Org . PHSO 13 /5 / 1398 رویا جان کابل تعلیم و تربیه ، صحت
4793 موسسه تعلیمی تحول و تداوم جامعه Educational Change and Continuity Society Org. ECCSO 13 /5 / 1398 احمد االله تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4795 موسسه خیریه آرزو آینده Future Hope Charity Org. FHCO 13 /5 / 1398 فردین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4800 موسسه زنان آینده ساز Women Future Maker Organization WFMO 13 /5 / 1398 صفیه رفاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4801 موسسه صحت برای پیشرفت جامعه Afghanistan Health and Social Progresses Organization AHSPO 13 /5 / 1398 داکتر همایون کندهار صحت
4802 موسسه صلح و استقرار مجدد افغانها Afghan Peace and Reintegration Org . APRO 13 /5 / 1398 نعمت الله رحیمی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4804 موسسه مطالعات و توسعه شهری افغانستان Afghanistan Urban Studies and Development Org. AUSDO 7 /6 / 1398 محمد سعید کاکر کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4805 موسسه خیریه آینده درخشان Bright Future Charity Org. BFCO 7 /6 / 1398 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4806 موسسه زنان برای تحول و توسعه Women Org for Change and Development WOCD 7 /6 / 1398 بی بی عنقا دانش کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4808 موسسه خیریه فانوس Fanoos Charity Org. FCO 7 /6 / 1398 سکینه کابل تعلیم و تربیه ،زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4809 موسسه کمک و خدمات سپهر Sepehr Help Services Org. SHSO 7 /6 / 1398 روح افزا کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4810 موسسه تغیر و انکشاف جوانان Change and Development Youths Org. CDYO 7 /6 / 1398 عبدالمجید جوزجان تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4812 موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان Afghan Humanitarian and Ambition Services Org. AHSASO 7 /6 / 1398 قدیر هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4813 موسسه آموزشی اجتماعی و فرهنگی تاک Taak Educational، Social and Cultural Org . TESCO 7 /6 / 1398 فولاد بنیادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4814 موسسه حمایت از یتیمان ، بیوه زنان و موسفیدان Orphans Widows and Old People Support Org . OWOPSO 7 /6 / 1398 محمد کریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4817 موسسه انکشافی خیریه پامیریان Pamiryan Charity Development Org. PCDO 17 /7 / 1398 شبیر احمد بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4818 موسسه مطالعات حکومتداری محلی افغانستان Afghanistan local Governance Studies Organization ALGSO 17 /7 / 1398 خسرو کابل خدمات اجتماعی حکومتداری تعلیم وتربیه زارعت اریه خدمات صحی اموزش پروش اظفال بی سرپرست
4819 موسسه خدمات اجتماعی وصحی رسا Resa Social Service and Organization RSSHO 17 /7 / 1398 صبریه هرات خدامات اجتماعی خدمات صحی خدمات زراعت
4820 موسسه برای تحول اجتماعی جوامع افغان Organization for Social Transformation of Afghan Communities OSTAC 17 /7 / 1398 بی بی حوا کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4821 موسست تحقیقاتی وارزیابی برای انکشاف افغانستان Research and Evaluation Organization for Afghanistan Development REOAD 17 /7 / 1398 رضوان الله محمود کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4822 موسسه توانمندسازی بانوان واقایان افغان Afghan Women's and Gentleman Empowerment Organization AWGEO 17 /7 / 1398 عبدالقدیر کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4823 موسسه هیئت علمی برای آگاهی دهی ملی Board of Intellectual for National Awareness Org BINAO 17 /7 / 1398 بینظیر مطهر لطیفی کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4824 موسسه راه کمک به افغانها Way of Afghans Help Org. WAHO 17 /7 / 1398 سید صبغت الله(احسان) کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4825 موسسه تقویت کننده جلمعه اجتماعی مردم افغان Afghan People Social Society Empowerment Org. APSSEO 17 /7 / 1398 محمد نسیم اوریا خیل کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4826 موسسه موزیم اطفال برای ساینس و تکنالوژی Children’s Museum for Science and Technology Org. CMSTO 17 /7 / 1398 رامین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4827 موسسه مطالعات حکمت و اندیشه Wisdom and Idea Studies Org WISO 17 /7 / 1398 عبدالمنان کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4829 موسسه مطالعات جنگ و صلح Org of War and Peace Studies. OWPS 17 /7 / 1398 احمد تمیم کابل خدمات اجتماعی
4830 موسسه ابر زنان Abar Zanan Org. AZO 17 /7 / 1398 دادا اکبر کابل خدمات اجتماعی
4832 موسسه همکاران انکشافی نخبه افغانستان Elite Development Counterparts Afghanistan Org. EDCAO 17 /7 / 1398 شگوفه بلخ تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
2813 موسسه مطالعات وتحقیقات استراتیژک افغانستان Afghanistan Org for Strategic Studies and Research AOSSR 11/ 11/ 1391 داود مرادیان قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
4862 ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه Zhwand aw hele welfare services Organization. ZHWSO 17 / 9 /1398 حجت الرحمن کابل ارایه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات صحت.
509 موسسه بازسازی افغانستان Afghan reconstruction organization ARF 17/12/1384 ولی احمد هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
1305 موسسه مشارکت ملی افغانستان Afghanistan National Participation Organization ANPO 1387/9/28 محمد فهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2049 د افغانستا ن د بیا ودانولو او تعلیمی پروگرامونو موسسه Afghanistan Reconstruction and Educational programs Org AREPO 24/1/1390 عبدالقادر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2194 کندها را زراعتی و تعلیمی موسسه Gandahara Agricultural Edcational Org. GAEO 1 / 4 / 1390 محمد رفیع محمد سا قی ولایت ننگرها ر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
697 مؤسسه انکشاف و همکاری افغانستان Afghanistan Development and Assitance ADAO 5/5/1385 فرید احمد کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی