امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4743 موسسه برای توان بخشی افغانها Organization for Afghans Rehabilitation OAR 29 / 3 / 1398 وحید احمد نورزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4747 موسسه فرهنگی اجتماعی ظرفیت سازی عیاران Ayaran Social Cultural Capacity Building Org . ASCCBO 29 / 3 / 1398 سردار نظر نظری بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4749 موسسه ارتقا ظرفیت و انکشاف زراعت جام غور Jam-e-Ghowr Agriculture Development and Capacity Building Org . JADCO 29 / 3 / 1398 فضل احمد غور خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت
4750 موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال Coordination for Women and Children Welfare Organization CWCWO 29 / 3 / 1398 رونا معصوم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت
4751 موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان Afghanistan National Organization of the Deaf ANOD 29 / 3 / 1398 عبدالغفار کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4753 موسسه کمک های دانا Dana Helps Organization DHO 29 / 3 / 1398 احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4755 موسسه تحقیقاتی واجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Organization ARSO 29 / 3 / 1398 محمدحکیم خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و حکموتداری خوب
4759 موسسه اتاق تجارت و صنایع جرمن-افغان German-Afghan Chamber of Commerce and Industry Org. GACCIO 29 / 3 / 1398 جلال الدین سعید کابل خدمات اجتماعی
4760 موسسه پیشرفت های اجتماعی افغانستان Org of Afghanistan Social Advancement OASA 13 / 4 / 1398 صنم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4761 موسسه حمایت از کودکان آسیب پذیر Vulnerable Children Support Organization VCSO 13 / 4 / 1398 ناظر حسین شریفی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4762 موسسه خدمات طبی میهن Maihan Medical Service Organization MMSO 13 / 4 / 1398 عبدالغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4763 موسسه ملی رضاکاران افغانستان Afghanistan Volunteering National Organization AVNO 13 / 4 / 1398 حمیرا تنها کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4764 موسسه دیدگاه برای اجراصلح وثبات Vision for Implementation of Peace and Sustainability Organization VIPSO 13 / 4 / 1398 حلیمه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ،صحت و زراعت ابیاری
4766 موسسه قریه پاک و سبز Clean and Green Village Organization CGVO 13 / 4 / 1398 بهاره بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت ابیاری و صحت
4767 موسسه خیریه امید ملی افغانستان Afghanistan National Hope Charity Organization ANHCO 13 / 4 / 1398 لطف علی الطاف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت
4768 موسسه جوانان برای صلح Org of Youth for Peace OYP 13 / 4 / 1398 بلال احمد نیازی کابل خدمات اجتماعی
4769 موسسه کمک های بشری افغانستان برای صلح و تعلیم Afghanistan Humanitarian Org for Peace and Education. AHOPE 13 / 4 / 1398 محب الله کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
4770 موسسه اجتماعی ، فرهنگی پیام نو New Massage Social and Cultural Org NMSCO 26 / 4 / 1398 محبوب الله حیدری بدخشان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4771 موسسه کلبه گیتی Kolba Giti Org. KGO 26 / 4 / 1398 فرشته میرزاد کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4772 موسسه سیستم ها برای صلح و توسعه System for Peace and Development Org. SPADO 26 / 4 / 1398 آریا کریمی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4773 موسسه معیشت ، نو آوری و کمک آسیب پذیری Org for Livelihood ,Innovation and Vulnerability Assistance OLIVA 26 / 4 / 1398 عزیز الرحمن تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4774 موسسه انکشافی و اجتماعی مصونیت بشری Human Safety Social Development Org. HSSDO 26 / 4 / 1398 عبدالمالک مالک کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4776 موسسه رشد و توسعه Growth and Development Org. GDO 26 / 4 / 1398 معصومه کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4777 موسسه راه توسعه مردم People Progressive Path Org. PPPO 26 / 4 / 1398 سید مومین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4778 موسسه انکشاف و کمک برای افغانستان Org for Development and Assistance of Afghanistan ODAA 26 / 4 / 1398 احمد میلاد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4779 موسسه خیریه پرورش کودکان یتیم Orphan Children Breeding Charity Org . OCBCO 26 / 4 / 1398 محمد اعظم پروان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4781 موسسه خدمات صحی و اجتماعی ندا Neda Health and Social Services Org. NHSSO 26 / 4 / 1398 نبیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4782 موسسه تحقیقاتی و خدمات توانبخشی آرامش Aramesh Reserch and Rehabilitation Services Org. ARRSO 26 / 4 / 1398 محمد بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، و سایر خدمات اجتماعی
4786 موسسه صحی و خدماتی زنان افغان Afghan Women Health and Service Org. AWHSO 13 /5 / 1398 حشمت الله قیامی تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4788 موسسه فرهنگی و خدمات هنری مستورات Mastooraat Cultural and Art Services Org. MCASO 13 /5 / 1398 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4787 موسسه اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران Social and Cultural Org for Women and Girls. SCOWG 13 /5 / 1398 رنگینه خوست تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4790 د افغان ملت جورونی موسسه Afghan Nation Building Org. ANBO 13 /5 / 1398 شوکت علی زمانی کنر تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4791 موسسه حاکمیت قانون نخبگان Elites Rule of Law Org. ERLO 13 /5 / 1398 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4792 موسسه خدمات صحی پیوست Paiwast Health Services Org . PHSO 13 /5 / 1398 رویا جان کابل تعلیم و تربیه ، صحت
4793 موسسه تعلیمی تحول و تداوم جامعه Educational Change and Continuity Society Org. ECCSO 13 /5 / 1398 احمد االله تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4795 موسسه خیریه آرزو آینده Future Hope Charity Org. FHCO 13 /5 / 1398 فردین کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4800 موسسه زنان آینده ساز Women Future Maker Organization WFMO 13 /5 / 1398 صفیه رفاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4801 موسسه صحت برای پیشرفت جامعه Afghanistan Health and Social Progresses Organization AHSPO 13 /5 / 1398 داکتر همایون کندهار صحت
4802 موسسه صلح و استقرار مجدد افغانها Afghan Peace and Reintegration Org . APRO 13 /5 / 1398 نعمت الله رحیمی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4804 موسسه مطالعات و توسعه شهری افغانستان Afghanistan Urban Studies and Development Org. AUSDO 7 /6 / 1398 محمد سعید کاکر کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4805 موسسه خیریه آینده درخشان Bright Future Charity Org. BFCO 7 /6 / 1398 احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4806 موسسه زنان برای تحول و توسعه Women Org for Change and Development WOCD 7 /6 / 1398 بی بی عنقا دانش کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4808 موسسه خیریه فانوس Fanoos Charity Org. FCO 7 /6 / 1398 سکینه کابل تعلیم و تربیه ،زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4809 موسسه کمک و خدمات سپهر Sepehr Help Services Org. SHSO 7 /6 / 1398 روح افزا کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4810 موسسه تغیر و انکشاف جوانان Change and Development Youths Org. CDYO 7 /6 / 1398 عبدالمجید جوزجان تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4812 موسسه بشر دوستانه اجتماعی و خدمات مبتکر افغان Afghan Humanitarian and Ambition Services Org. AHSASO 7 /6 / 1398 قدیر هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4813 موسسه آموزشی اجتماعی و فرهنگی تاک Taak Educational، Social and Cultural Org . TESCO 7 /6 / 1398 فولاد بنیادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4814 موسسه حمایت از یتیمان ، بیوه زنان و موسفیدان Orphans Widows and Old People Support Org . OWOPSO 7 /6 / 1398 محمد کریم کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4817 موسسه انکشافی خیریه پامیریان Pamiryan Charity Development Org. PCDO 17 /7 / 1398 شبیر احمد بدخشان تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4818 موسسه مطالعات حکومتداری محلی افغانستان Afghanistan local Governance Studies Organization ALGSO 17 /7 / 1398 خسرو کابل خدمات اجتماعی حکومتداری تعلیم وتربیه زارعت اریه خدمات صحی اموزش پروش اظفال بی سرپرست