جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4328 موسسه مطالعات توسعه افغانستان Afghanistan Organization of Development Studies AODS - 26/09/1396 فاطمه حسینی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4330 موسسه صلح وسبک آزاد Peace and Freestyle Organization PFO 26/09/1396 - محمداصغر کابل خدمات اجتماعی
4331 موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز Influential Women and Youth Green Home Organization IWYGHO 26/09/1396 - زهرا کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی
4332 موسسه دستگیری وانکشافی برای افغانستان نوین Organization of Help and Development for New Afghanistan OHDNA 26/09/1396 -طاهره کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4333 موسسه صنایع دستی امید Omid Handicraft Organization OHO 26/09/1396 - مهناس ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه ْ زراعت وصحت
4336 موسسه آموزشی توانمند سازی کودکان وجوانان Children and Youth Education Empowerment Organization CYEEO 26/09/1396 - نثاراحمد خیبر کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
4337 انستیتوت مطالعات افغانستان Institute Afghanistan Studies IAS 26/09/1396 روح الله کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
4338 موسسه ابتکارعمل , نفوذ , نوآوری وتاثیر Initiative Influence Innovation and Impact Organization I 4 O - 26/09/1396 ستاره کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه وصحت
4341 موسسه برنامه نویسی برای ایجاد انگیزه Code to Inspire Organization CTIO 30/10/1396 - فواد فروغ هرات تعلیم تربیه
4343 موسسه آموزشی تخصصی فرا درس Fradars Professional Training Organization FPTO 30/10/1396 محمد جاوید هومن کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه
4344 موسسه انکشافی ، آموزشی وتحقیقاتی Organization for Development Education and Research ODER 30/10/1396 - سید منیر منیر کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4353 موسسه حمایت اقلیت ها درانتخابات واجتماع Organization for Support of Minorities in Elections & Community OSMEC - 30/10/1396 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه
4354 صحی ،تعلیمی ، زراعتی اودکلیو د پرمختیاموسسه Health Education Agriculture & Rural Development Organization HEARDO 30/10/1396 - عید ولی جان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4355 موسسه مطالعات تحقیق وتوسعه Research and Development Studies Organization R&DSO 30/10/1396 عبدالغفار کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4357 موسسه مطالعات استراتیژیک وپالیسی افغانستان Afghanistan Strategic and Policy Studies Organization ASPSO 30/10/1396 - احمد شاه کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4358 موسسه زراعتی ومحیط زیستی تعاون Cooperation Agricultural and Environmental Organization CAEO 30/10/1396 سید محمد باقر بامیان زراعت وخدمات اجتماعی
4362 موسسه ملی ، اجتماعی واقتصادی زنان افغان National Social -Economic Organization of Afghan Women NSEOAW 30/10/1396 فوزیه نورزی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4363 موسسه دادخواهی و حقوق بشر مهر Mehr Advocacy and Human Rights Organization MAHO 30/10/1396 هدایت الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه
4364 موسسه فرهنگی وخدماتی فانوس Fanus Cultural & Services Organization FCSO 30/10/1396 عبدالحلیم سلطانی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت
4365 موسسه برای هماهنګی و توانمند سازی جامعه organization for community coordination and empowerment OCCE 30/10/1396 - کریمه کریم نوری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت زراعت
4368 موسسه مراقبت از جامعه Community Care Organization CCO 29/11/1396 عبدالله صافی کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4369 موسسه سواد و سلامتی Literacy and Wellbeing Organization LWO 29/11/1396 جهانتاب هرات صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4370 موسسه حرفوی و مالداری زنان افغان Afghan Women Profession and Livestock Organization AWPLO 29/11/1396 میلاد بدخشان خدمات اجتماعی زراعت
4371 موسسه انکشافی واجتماعی نوبهار New Spring Development and Social Organization NSDSO 29/11/1396 سیف الله سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4373 د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه Afghan Youth Education and Health Organization AYEHO 29/11/1396 محمد آ جان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4374 موسسه توانمند سازی کودکان و زنان Children and Woman Empowerment Organization CWEO 29/11/1396 راضیه نیازی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وصحت
4375 موسسه محسن برای نیازمندیهای صحی اجتماعی و تعلیمی Mohsen Organization for health Social and Educational Needs MOHSEN 29/11/1396 احمد حسین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4376 موسسه إستان ارمغان Estan Armaghan Organization ESAO 29/11/1396 - محمدهمایون قیومی کابل تعلیم تربیه
4377 موسسه امداد رسانی نیازمندی های عمومی Universal Necessity Relief Organization UNRO 29/11/1396 عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت
4378 موسسه حمایت از زنان و اطفال بی بضاعت Support For Helpless Women and Children Organization SHWCO 29/11/1396 مغفره کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت
4379 موسسه حمایت ازخدمات بشری افغانستان Humanitarian Services Support Organization of Afghanistan HSSOA 29/11/1396 مهتاب قادری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4382 موسسه دریچه موفقیت Success Gate Organization SGO 29/11/1396 - محمدعمر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت
4383 موسسه گام زنان بسوی موفقیت Women's Step Toward Success Organization WSTSO 29/11/1396 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت
4384 موسسه خدمات مشورتی،زراعتی و تخنیکی وطن Watan Aadvisory Services ,Agriculture and Technical Org WASATO 29/11/1396 معین الله "نظامی" بدخشان خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت
4388 موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان Shining Star Educational Organization of Afghanistan SSEOA 29/11/1396 " عبدالسبحان مصباح کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه صحت
4389 موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید Keenly Humanitration Assistance for New Afghanistan Organization KHANAO 19/01/1397 سرفراز صاحب زاده بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4390 دبشری حقونودپرمختگ او خیرښنګنو موسسه Human Rights Development and Welfare Organization HRDWO 19/01/1397 - حنیف الله ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4391 موسسه رهبری وتوانمندسازی زنان وجوانان Women and Youth Leadership and Empowerment Organization WYLEO 19/01/1397 حمیرا فروز کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4392 دښڅو اوماشومانولپاره دښیګنو موسسه Welfares Organization for Women and Children WOWC 19/01/1397 - میراجان کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت
4393 موسسه مرکز تحقیقات اسلامی افغانستان Organization of Afghanistan Islamic Research Center OAIRC 19/01/1397 - احمد جاوید کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت
4394 موسسه توسعه دمو.کراسی درافغانستان Democracy Development Organization in Afghanistan DDOA 19/01/1397 خاطره صدیقی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4395 موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز Charmaghz Cultural Cervices Organization CCSO 19/01/1397 فرشته کریم کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4396 موسسه انکشافی وآموزشی کارآفرینان Enterpruners Development and Educational Organization EDEO 19/01/1397 - عادله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4397 دښڅو لپاره دبدلون موسسه Women Organization for Change WOC 19/01/1397 شکریه کابل زراعت ،صحت ،تعلیم تربیه . خدمات اجتماعی
4398 موسسه آموزشی وبشری افغانستان Organization of Education & Humanity Afghanistan OEHA - -19/01/1397 بشیراحمد رضائی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4399 موسسه توانمند سازی اجتماعی زنان و جوانان Women and Youth Social Empowerment Organization WYSEO 19/01/1397 صلاح الدین کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت
4400 موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان Liberty Equality Fraternity Organization of Afghanistan LEFAO 19/01/1397 داکترحسین جان طاهر کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت
4401 موسسه بحر دانش Ocean of Knowledge Organization OKO 19/01/1397 محمدآصف کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت
4402 موسسه کارگزاران دموکراسی افغانستان Afghanistan Agents of Democracy Organization AADO 19/01/1397 عقیل شاه کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4403 موسسه خدمات اجتماعی زن وجامعه Women and Society Social Services Organization WSSSO 19/01/1397 - عادله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه