امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3075 موسسه انکشاف صنایع دستی زنان افغان Afghan Women Development Handi Craft Org AWDHO 16/9/1392 بی بی فاطمه هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3087 موسسه همکاری با معلولین و افراد بی بضاعت افغانستان Cooperation Organization for Disables and Poor People CODPP 16/9/1392 محمد دانش دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3090 موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان Charity Services Organization for Afghanistan Orphans CSOAO 16/9/1392 سیمین گل هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3093 موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Transparent Election for Afghanistan Org TEFAO 16/9/1392 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3100 د سولی پاملرنی او مرستندیه موسسه Peace Care Relief Org PCRO 16/9/1392 قریب الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3106 موسسه اجتماعی خیاطی ، بافنده گی و صنایع دستی لاجورد Lajaward Social Organization For Tailoring and Textme Handicraft LSOTTH 13/11/1392 همایون بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3112 موسسه فرصت برای انکشاف جوانان Opportunity for Youth Development Organization OYDO 13/11/1392 حبیب الرحمن کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3115 موسسه خدماتی ابتکار بانوان افغان Afghan Womens Innovative Services Org AWISO 13/11/1392 فاضله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3119 موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان Development of Handicraft and Agricultulture Organization of Afghanistan DHAOA 13/11/1392 مژگان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3120 موسسه ابتکار و انکشاف وطن Watan Development and Initiative Org WDIO 13/11/1392 ذاکرالله وزیری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3121 موسسه بشردوستانه انکشافی نجات Relief Humanitarian Development Org RHDO 13/11/1392 داکتر فیض محمد عاطف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3122 موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند Bright Future for Afghan Needful Org BFANO 13/11/1392 ادنیا ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3124 دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Rural Rehabilitation and Development Program Org RRDPO 13/11/1392 عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3125 موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان Afghanistan Migrants Advice and Support Org AMASO 13/11/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3140 موسسه همکاری مستقل برای تغیر Independent Cooperation for Change Organization ICCO 13/11/1392 سید عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3141 هینداره تعلیمی او دتولنیزی پرمختیا موسسه Hindara Educational and Social Development Org HESDO 13/11/1392 غوث الدین فروتن کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3143 موسسه توجه برای زنده گی Care for life Org CLO 13/11/1392 پری صلاحیت امضا ندارد/. عبدالقدیر معاون و کفیل موسسه تخار خدمات اجتماعی،زراعت
3158 نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه Noor Welfare Telismia Organization. NWTO 19/01/1393 جاجی حبیب الرحمن خوست صحت
3160 موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Social Change for Afghan Women Org SCAWO 19/01/1393 سودابه وکیلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3167 موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان Badakhshan Vocational Women Services Organization BVWSO 19/01/1393 ساره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3168 موسسه برای انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development OFSD 19/01/1393 قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3170 موسسه انکشاف روستائی Rural Movement Org RMO 19/01/1393 سید عبدالرازق هاشمی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3174 موسسه زبان صلح Pen Tangue of Peace Org PTPO 19/01/1393 غلام رسول بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3176 موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان Organization for Economic Development of Afghanistan OEDA 19/01/1393 سمیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3188 موسسه خدماتی و حرفوی زنان بی بضاعت Poor Women Vocational and Services Organization PWVSO 1393/3/18 فاطمه بیگزاد بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3189 موسسه حمایت مردم اسیب پذیر افغانستان Afghanistan Vulnerable People Supporting Organization AVPSO 1393/3/18 سید مقیم کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3190 موسسه ظرفیت سازی انکشاف جامعه Organization of Capacity Building and Society Development OCBSD 1393/3/18 عاقله / رحمت الله کفیل بغلان خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3198 موسسه خیریه وهاج برای افغانستان Wahaj Welfare Organization for Afghanistan WWOA 1393/3/18 انجینر امام جان ننگرهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحی ، خدمات اجتماعی
3207 موسسه خیریه بشری خدمت Khedmat Human Welfare Organization KHWO 1393/3/18 عارف الله الکوزی کابل خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3212 موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها Vocation Professionalization and Household Economic Growth Organization VPHEGO 1393/3/18 عبدالمنان بلخ تعلیم و تربیه خدمات حرفوی
3218 موسسه همنوای بشری میهن Maihan Humanitarian Convergence Organization MHCO 1393/3/18 جمال الدین آرین بامیان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3219 اسیادتولنی پرمختیائی موسسه Asia Community Development Organization ACDO 1393/3/18 برکت الله رسولی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی ، زراعت
3220 موسسه توانمند سازی زنان Empowerment of Women Organization EWO 1393/3/18 فروزان بدخشان زراعت ، صحت خدمات حرفوی
3228 موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان Tonahan Education Training Organization TETO 1393/3/18 غازی محمد پروان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3232 موسسه توانمندی سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Empowerment Organization AWSEEO 1393/3/18 وژمه غنی کابل خدمات اقتصادی ، خدمات حقوقی ، خدمات اجتماعی
3234 موسسه خیریه جام غور Jameghor Charity Organization JCO 1393/3/18 حمید الله غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3237 خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان Afghanistan Samerqand Social Services Organization ASSSO 20/05/1393 عبدالنعیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3239 موسسه خدماتی و حرفوی زنان و دختران افغان Afghan Women and Girls Vocational and Services Organization AWGVSO 20/05/1393 نسیمه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3244 موسسه امداد تعلیمی و انکشافی افغانستان Educational Support and Development Organization of Afghanistan ESDOA 20/05/1393 زمرک ژوند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3250 موسسه زراعتی ، حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational ,Vocational and Agricultural Organization AWEVAO 20/05/1393 شکریه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3259 د ښځو د پیاورتیا موسسه Organization for Women Empowerment OWE 20/05/1393 نسرین / فرهاد رحیمی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3268 موسسه دادخواهی برای رفاه جامعه و تحکیم قانون Advocacy for Welfare of Society and Consolidation of Rules of low Organization AWSCRLO 20/05/1393 محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3275 افغان تعلیمی او خیریه موسسه Afghan Educational and Aid Organization AEAO 1393/7/6 مولوی فضل محمد فیضان کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات
3277 موسسه تعلیماتی ، انکشافی و صحی Educational and Health and Development Organization EHDO 1393/7/6 محمد ولد خادم حسین دایکندی تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3279 موسسه خدمات اجتماعی و حقوقی راستین Rastin Social and Legal Services Organization RSLSO 1393/7/6 زهره صلاحیت اجرایی ندارد/ محمد نعیم ولد محمود شاه کفیل موسسه بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3286 موسسه حمایه اطفال و توانمندسازی زنان Organization for Saving the Children and Empowering Women OSCEW 1393/7/6 محمد نصیر کابل "خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی "
3291 موسسه دست کمک به زنان Helping Hands for Women Organization HHWO 1393/7/6 قیام الدین بهرام کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی
3295 دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه Organization for Social, Cultural, Awareness and Rehabilitation of Afghanistan OSCAR 1393/7/6 صبغت الله شاکر کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3299 موسسه بلند بردن ظرفیت های افغان Capacity Building of Afghan Organization CBAO 1393/7/6 عبدالله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3300 موسسه صحی و انکشافی جامعه Organization of Health and Community Development OHCD 1393/7/6 داکتر نورالله کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت