جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2665 موسسه انکشاف روستائی مساوات Masawat Services for Rural Development Organization MSRDO 1391/3/24 سید محمد بلخ تعلیم وتربیه، صحت
2669 موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی Organization for Development Services Agriculture Development ODSAD 4/28 /1391 بابه جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2670 موسسه افغانها برای صلح و انکشاف افغانستان Afghans for Afghanistan Development and peace Organization AADPO 4/28 /1391 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، صحت
2671 موسسه دنیا مادر و طفل World of Mother and Child Organization WMCO 4/28 /1391 سیم سخی کابل خدمات اجتماعی، صحت
2677 موسسه انکشافی خدماتی و اجتماعی بشرا Bushra Development service and Social Organization BDSSO 4/28 /1391 خدیجه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2680 موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا Tawana Services Development &Cultural Organization TSDCO 4/28 /1391 سید محمد نادر (حاتمی) بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2684 موسسه راه نوبرای مردم Organization of New Way For People ONWP 4/28 /1391 محبوبه (سادات ) سید ابرار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2685 دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه Humanitarian Organization for advocacy and Development HOAD 4/28 /1391 محمد اکرم ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2687 موسسه محیط سبز روستائی Rural Green Environment Organization RGEO 4/28 /1391 انجینر احمد سیر بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2689 نوی آبیاری موسسه New Irrigation Organization NIO 4/28 /1391 احمد سعید ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2690 دافغان روغتیایی لاس رسی موسسه Afghan Medical Outreach Organization AMOO 4/28 /1391 فرهاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2695 موسسه بازسازی امور اجتماعی و زراعتی برای افغان ها Afghan Social and Agriculture Affairs Rehabilitation Organization ASAARO 1391/6/14 شیر محمد کریاب کچکول کابل خدمات اجتماعی، زراعت
2700 موسسه تعلیمی خورشید برای زنان Khorshid Educational Organization For Women KEOW 1391/6/14 بی بی خوری بدخشان تعلیم وتربیه
2706 موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan Youths Social and Educational Organization AYSEO 1391/6/14 عبدالخلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2709 موسسه بازسازی افغانستان بلند High Afghanistan Rehabilitation Organization HARO 1391/6/14 ظهورالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2711 همت افغان دکرنی او مالداری موسسه Hemat Afghan Agriculture and livestock Organization HAALO 1391/6/14 حبیب الرحمن کندز تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2716 صحی و انکشافی نوی تلاش برای افغانها New Tallish Health and Development Organization for Afghan NTHDOA 1391/6/14 احمدفرید ستانکزی سحر گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2717 موسسه زراعتی و انجینری گروپ های ولایتی Stat Croup Agriculture and Engineering Organization SCAEO 1391/6/14 انجینر نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2718 موسسه توانمند اجتماعی بشری و معیشت زنده گی Social Humanitarian and Livelihood Empowerment Organization. SHELO 1391/6/14 مصطفی ولی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2722 موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان Afghanistan Capacity Development Educational Organization ACDEO 1391/6/14 ویرا بیلاقی کابل تعلیم وتربیه
2726 موسسه مطالعات توسعه و صلح افغانستان Afghanistan Development and peace Research Organization ADPRO 1391/6/14 محمد ایمل نوید محمد طاهر کابل تعلیم وتربیه، زراعت
2727 موسسه زمان آکاهی عامه Public Awareness Time hour Organization PATHO 1391/6/14 فروزان غلام سخی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2728 موسسه اقدام مردم برای تغیر Peoples Action for Change Organization PACO 1391/6/14 محمد شفیق عبدالقدیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2730 موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی Life Roots Social and Economical Development LRSEDO 1391/7/26 مسیح الله محمدی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2736 موسسه تعلیمی و مدنی پیشرفت Progress Educational civil Organization PECO 1391/7/26 محمد رضا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2737 موسسه تقویت خواست های اساسی افغانها Reinforcement of Afghans Basic Interests Organization RABIO 1391/7/26 میرویس بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2742 موسسه مدنی و انکشافی طلوع شمس Tolo shams civil and Development Organization TSCDO 1391/7/26 سید ذین الدین فاریاب تعلیم وتربیه، صحت
2744 موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان Women Economy Social and Sport Development Organization WESSDO 1391/7/26 فیروزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2747 موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان Afghanistan peace Educational and Development Organization APEDO 1391/7/26 داکتر احمد شاه ابراهیم خیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2760 موسسه انکشافی پایدار و همگانی Organization for Sustainable Integrated Development OSID 27/ 9 / 1391 علی محمد کامل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2766 موسسه کلبه سبز آسیا Asia Green hut Organization AGHO 27/ 9 / 1391 نجلا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2767 موسسه صحت روانی افغان روان Afghan Psych Mental health Org . APMO 27/ 9 / 1391 نورآقا هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2768 موسسه افغانستان بهتر برای صلح و حقوق بشر Better Afghanistan Org for Peace and Human Rights BAOPHR 27/ 9 / 1391 خلیل الله عبدالحبیب بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2783 موسسه ابتکارو پیشرفت زنان افغان Afghan Women Initiative and Development Org AWIDO 27/ 9 / 1391 امینه حبیب الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2786 موسسه تحقیقاتی و تغیرات اجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Change Org ARSCO 27/ 9 / 1391 منا سید محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2790 موسسه خدمات اجتماعی زنان و اطفال افغان Afghan Social Services and Women and Children Org ASSWCO 27/ 9 / 1391 الحاج امین الله حکمت کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2791 موسسه دیدگاه جدید افغانستان Afghanistan New Vision Org ANVO 27/ 9 / 1391 وحید الله بغلان زراعت
2794 موسسه تدریس برای افغانستان Teach for Afghanistan Org TAO 27/ 9 / 1391 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه
2799 موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان Women Message Social and service Org WMSSO 11/ 11/ 1391 انوشه محمد افضل بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2809 موسسه انکشافی جامعه Development Organization of Society DOS 11/ 11/ 1391 سید مرتضی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2810 موسسه برای انکشاف دیموکراسی Organization for Development of Democracy ODD 11/ 11/ 1391 عبدالفتاح بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2823 موسسه اصلاحی ذی النورین Zee Noorain Reformative Org ZNRO 11/ 11/ 1391 محمد قاسم عبدالحکیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2826 موسسه انکشافی و زراعتی مثمر Musmer Development and Agricultural Org MDAO 11/ 11/ 1391 سید شاجی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2827 موسسه دیده بان مبارزه بافساد اداری Anti Corruption Watch Org ACWO 11/ 11/ 1391 محمد شفیق محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2830 موسسه صلح و عدالت Peace and Justice Org PJO 11/ 11/ 1391 محمد منیر محمد یاسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2831 موسسه ارتباطات برای تحقیق ترقی افغانستان Connection for Afghanistan Research and Prospety Org CARPO 11/ 11/ 1391 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2832 موسسه حمایت تعلیمی ، تحقیقی و علمی افغان Afghan Educational Research and Scientific Support Org AERSSO 11/ 11/ 1391 غلام فاروق شیر افگن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2840 موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی بانوان نور Banowan Noor Development and Social Services Org BNDSSO 30/12/1391 عزیزه بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2843 د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه Sustainable Welfare Social Services Org SWSSO 30/12/1391 عظا الله حضرت نبی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2849 موسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان Afghanistan Youth National and Development Org AYNDSO 30/12/1391 محمد حسن صفدر غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت