امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2960 موسسه خدمات و انکشافی زنان و اطفال Development Services for Women and Children Organization DSWCO 5/4/1392 شریفه حاجی غنی ننگرهار ولایت ننگرهار خدمات اجتماعی
2962 موسسه زراعتی و خدمات اجتماعی چشمه Cheshma Agricultural and Services Social Org CASSO 5/4/1392 محمد عابد عبیدالله کابل زراعت
2969 موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی Important Agricultural ORG IATO 5/4/1392 فرهاد وردگ کابل تعلیم وتربیه، زراعت
2996 موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان Salam Afghanistan Welfare and Development Org SAWDO 14/05/1392 عنایت الرحمن عبالقیوم کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2999 موسسه ترویج خدماتی ، اجتماعی و فرهنگی Promote Social and Services Culture Org PSSCO 14/05/1392 بی بی شیما بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3001 موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی Organization for Talent and Entrepreneurship Development OTED 14/05/1392 دوکتر شفیق الله امین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3003 موسسه انکشاف روانی اجتماعی فکر Feker Organization Of Psychosocial Development FOPD 14/05/1392 صغرا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3006 موسسه هیم فند افغانستان HEME Fund Afghanistan Organization HFAO 14/05/1392 ویلیم سا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3010 دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه Afghan Women Coordination and Promotion Org AWCPO 14/05/1392 شکریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3020 دبدلون موسسه Organization for Change OC 14/05/1392 همایون کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3032 موسسه هماهنگی و توسعه جامعه Organization for Community Coordination Development OCCD 1392/07/09 محمد حسین حصین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3033 دبشری هوساینی موسسه Organization for Human Relief OHR 1392/07/09 فاطمه ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3034 موسسه تحقیقات آب و زراعت افغانستان Afghanistan Water and Agriculture Research Organization AWARO 1392/07/09 نصیر احمد کابل زراعت
3037 موسسه برای ابتکار زنان Organization For Women Initiative OWI 1392/07/09 شبنم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3047 موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر Community Action for Healing Poverty Org CAHPO 1392/07/09 ذبیح الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3048 موسسه بازسازی و خدماتی آریانا میوند Aryana Miwand Services and Rehabilitation Org AMSRO 1392/07/09 بورجان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3060 موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد Afghans Coordination Against Corruption Org AFCACO 1392/07/09 صداقت علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3067 موسسه حمایت از خانواده های بی سرپرست و عودت کننده گان افغان Relief Committee for Destitute Afghan and returnee families RCDARF 1392/07/09 فوزیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3068 موسسه کمک برای انکشاف افغانستان Organization for Afghanistan Development &Support OADS 16/9/1392 محمد نبی رحیمی پنجشیر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3070 موسسه هلت نیت افغانستان Organization Healthnet Afghanistan HNAO 16/9/1392 عبدالصبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3074 مساعدت برای قهرمانان افغان Help for Afghan Heroes ORG H4AHO 16/9/1392 محمد سلیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
3075 موسسه انکشاف صنایع دستی زنان افغان Afghan Women Development Handi Craft Org AWDHO 16/9/1392 بی بی فاطمه هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3082 موسسه اجتماعی و فرهنگی رنگین کمان Rainbow Social and Cultural Organization RSCO 16/9/1392 خادم علی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3090 موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان Charity Services Organization for Afghanistan Orphans CSOAO 16/9/1392 سیمین گل هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3093 موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان Transparent Election for Afghanistan Org TEFAO 16/9/1392 محمد نعیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3100 د سولی پاملرنی او مرستندیه موسسه Peace Care Relief Org PCRO 16/9/1392 قریب الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3106 موسسه اجتماعی خیاطی ، بافنده گی و صنایع دستی لاجورد Lajaward Social Organization For Tailoring and Textme Handicraft LSOTTH 13/11/1392 همایون بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3115 موسسه خدماتی ابتکار بانوان افغان Afghan Womens Innovative Services Org AWISO 13/11/1392 فاضله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3119 موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان Development of Handicraft and Agricultulture Organization of Afghanistan DHAOA 13/11/1392 مژگان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3120 موسسه ابتکار و انکشاف وطن Watan Development and Initiative Org WDIO 13/11/1392 عصمت الله (عربزی) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3121 موسسه بشردوستانه انکشافی نجات Relief Humanitarian Development Org RHDO 13/11/1392 داکتر فیض محمد عاطف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3122 موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند Bright Future for Afghan Needful Org BFANO 13/11/1392 ادنیا ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3124 دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه Rural Rehabilitation and Development Program Org RRDPO 13/11/1392 عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3125 موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان Afghanistan Migrants Advice and Support Org AMASO 13/11/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3128 موسسه سرتاسری مرض شکر در افغانستان Diabetic Organization Overall Afghanistan. DOOA 13/11/1392 اسد الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3131 موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز Green Town Agriculture and Social Services Org GASSO 13/11/1392 شمس الدین بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت
3140 موسسه همکاری مستقل برای تغیر Independent Cooperation for Change Organization ICCO 13/11/1392 سید عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3141 هینداره تعلیمی او دتولنیزی پرمختیا موسسه Hindara Educational and Social Development Org HESDO 13/11/1392 غوث الدین فروتن کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3143 موسسه توجه برای زنده گی Care for life Org CLO 13/11/1392 پری تخار خدمات اجتماعی،زراعت
3158 نور دوینی او تلاسمیا خیریه موسسه Noor Welfare Telismia Organization. NWTO 19/01/1393 جاجی حبیب الرحمن خوست صحت
3160 موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان Social Change for Afghan Women Org SCAWO 19/01/1393 تمنا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3167 موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان Badakhshan Vocational Women Services Organization BVWSO 19/01/1393 ساره کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3168 موسسه برای انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development OFSD 19/01/1393 قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3170 موسسه انکشاف روستائی Rural Movement Org RMO 19/01/1393 سید عبدالرازق هاشمی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3174 موسسه زبان صلح Pen Tangue of Peace Org PTPO 19/01/1393 غلام رسول بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
3176 موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان Organization for Economic Development of Afghanistan OEDA 19/01/1393 سمیر احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3188 موسسه خدماتی و حرفوی زنان بی بضاعت Poor Women Vocational and Services Organization PWVSO 1393/3/18 رابعه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3189 موسسه حمایت مردم اسیب پذیر افغانستان Afghanistan Vulnerable People Supporting Organization AVPSO 1393/3/18 سید مقیم کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3190 موسسه ظرفیت سازی انکشاف جامعه Organization of Capacity Building and Society Development OCBSD 1393/3/18 عاقله بغلان خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی
3198 موسسه خیریه وهاج برای افغانستان Wahaj Welfare Organization for Afghanistan WWOA 1393/3/18 انجینر امام جان ننگرهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحی ، خدمات اجتماعی