جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2669 موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی Organization for Development Services Agriculture Development ODSAD 4/28 /1391 بابه جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2670 موسسه افغانها برای صلح و انکشاف افغانستان Afghans for Afghanistan Development and peace Organization AADPO 4/28 /1391 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، صحت
2671 موسسه دنیا مادر و طفل World of Mother and Child Organization WMCO 4/28 /1391 سیم سخی کابل خدمات اجتماعی، صحت
2677 موسسه انکشافی خدماتی و اجتماعی بشرا Bushra Development service and Social Organization BDSSO 4/28 /1391 خدیجه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2680 موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا Tawana Services Development &Cultural Organization TSDCO 4/28 /1391 سید محمد نادر (حاتمی) بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2685 دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه Humanitarian Organization for advocacy and Development HOAD 4/28 /1391 محمد اکرم ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2687 موسسه محیط سبز روستائی Rural Green Environment Organization RGEO 4/28 /1391 انجینر احمد سیر بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2689 نوی آبیاری موسسه New Irrigation Organization NIO 4/28 /1391 احمد سعید ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2690 دافغان روغتیایی لاس رسی موسسه Afghan Medical Outreach Organization AMOO 4/28 /1391 فرهاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2695 موسسه بازسازی امور اجتماعی و زراعتی برای افغان ها Afghan Social and Agriculture Affairs Rehabilitation Organization ASAARO 1391/6/14 شیر محمد کریاب کچکول کابل خدمات اجتماعی، زراعت
2700 موسسه تعلیمی خورشید برای زنان Khorshid Educational Organization For Women KEOW 1391/6/14 بی بی خوری بدخشان تعلیم وتربیه
2706 موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan Youths Social and Educational Organization AYSEO 1391/6/14 عبدالخلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2709 موسسه بازسازی افغانستان بلند High Afghanistan Rehabilitation Organization HARO 1391/6/14 ظهورالله ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2711 همت افغان دکرنی او مالداری موسسه Hemat Afghan Agriculture and livestock Organization HAALO 1391/6/14 حبیب الرحمن کندز تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2716 صحی و انکشافی نوی تلاش برای افغانها New Tallish Health and Development Organization for Afghan NTHDOA 1391/6/14 احمدفرید ستانکزی سحر گل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2717 موسسه زراعتی و انجینری گروپ های ولایتی Stat Croup Agriculture and Engineering Organization SCAEO 1391/6/14 انجینر نجیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2718 موسسه توانمند اجتماعی بشری و معیشت زنده گی Social Humanitarian and Livelihood Empowerment Organization. SHELO 1391/6/14 حمیرا حقمل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2722 موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان Afghanistan Capacity Development Educational Organization ACDEO 1391/6/14 ویرا بیلاقی کابل تعلیم وتربیه
2726 موسسه مطالعات توسعه و صلح افغانستان Afghanistan Development and peace Research Organization ADPRO 1391/6/14 محمد ایمل نوید محمد طاهر کابل تعلیم وتربیه، زراعت
2727 موسسه زمان آکاهی عامه Public Awareness Time hour Organization PATHO 1391/6/14 فروزان غلام سخی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2728 موسسه اقدام مردم برای تغیر Peoples Action for Change Organization PACO 1391/6/14 محمد شفیق عبدالقدیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2730 موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی Life Roots Social and Economical Development LRSEDO 1391/7/26 مسیح الله محمدی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2736 موسسه تعلیمی و مدنی پیشرفت Progress Educational civil Organization PECO 1391/7/26 محمد رضا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2737 موسسه تقویت خواست های اساسی افغانها Reinforcement of Afghans Basic Interests Organization RABIO 1391/7/26 میرویس بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2742 موسسه مدنی و انکشافی طلوع شمس Tolo shams civil and Development Organization TSCDO 1391/7/26 سید ذین الدین فاریاب تعلیم وتربیه، صحت
2744 موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان Women Economy Social and Sport Development Organization WESSDO 1391/7/26 فیروزه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2747 موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان Afghanistan peace Educational and Development Organization APEDO 1391/7/26 داکتر احمد شاه ابراهیم خیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2760 موسسه انکشافی پایدار و همگانی Organization for Sustainable Integrated Development OSID 27/ 9 / 1391 علی محمد کامل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2766 موسسه کلبه سبز آسیا Asia Green hut Organization AGHO 27/ 9 / 1391 نجلا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2767 موسسه صحت روانی افغان روان Afghan Psych Mental health Org . APMO 27/ 9 / 1391 نورآقا هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2768 موسسه افغانستان بهتر برای صلح و حقوق بشر Better Afghanistan Org for Peace and Human Rights BAOPHR 27/ 9 / 1391 خلیل الله عبدالحبیب بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2783 موسسه ابتکارو پیشرفت زنان افغان Afghan Women Initiative and Development Org AWIDO 27/ 9 / 1391 امینه حبیب الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2786 موسسه تحقیقاتی و تغیرات اجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Change Org ARSCO 27/ 9 / 1391 منا سید محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2790 موسسه خدمات اجتماعی زنان و اطفال افغان Afghan Social Services and Women and Children Org ASSWCO 27/ 9 / 1391 الحاج امین الله حکمت کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2791 موسسه دیدگاه جدید افغانستان Afghanistan New Vision Org ANVO 27/ 9 / 1391 وحید الله بغلان زراعت
2794 موسسه تدریس برای افغانستان Teach for Afghanistan Org TAO 27/ 9 / 1391 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه
2799 موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان Women Message Social and service Org WMSSO 11/ 11/ 1391 انوشه محمد افضل بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2809 موسسه انکشافی جامعه Development Organization of Society DOS 11/ 11/ 1391 سید مرتضی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2810 موسسه برای انکشاف دیموکراسی Organization for Development of Democracy ODD 11/ 11/ 1391 عبدالفتاح بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2823 موسسه اصلاحی ذی النورین Zee Noorain Reformative Org ZNRO 11/ 11/ 1391 محمد قاسم عبدالحکیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2826 موسسه انکشافی و زراعتی مثمر Musmer Development and Agricultural Org MDAO 11/ 11/ 1391 سید شاجی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2827 موسسه دیده بان مبارزه بافساد اداری Anti Corruption Watch Org ACWO 11/ 11/ 1391 محمد شفیق محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2830 موسسه صلح و عدالت Peace and Justice Org PJO 11/ 11/ 1391 محمد منیر محمد یاسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2831 موسسه ارتباطات برای تحقیق ترقی افغانستان Connection for Afghanistan Research and Prospety Org CARPO 11/ 11/ 1391 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2832 موسسه حمایت تعلیمی ، تحقیقی و علمی افغان Afghan Educational Research and Scientific Support Org AERSSO 11/ 11/ 1391 غلام فاروق شیر افگن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2840 موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی بانوان نور Banowan Noor Development and Social Services Org BNDSSO 30/12/1391 عزیزه بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2843 د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه Sustainable Welfare Social Services Org SWSSO 30/12/1391 عظا الله حضرت نبی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2849 موسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان Afghanistan Youth National and Development Org AYNDSO 30/12/1391 محمد حسن صفدر غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2852 موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان Afghanistan Social and Legal Org ASLO 30/12/1391 زرافشان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2855 موسسه انکشافی ورزش جوانان Sport and Youth Development Org SYDO 30/12/1391 سید محمود ضیا دشتی سید جلال کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه