امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2747 موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان Afghanistan peace Educational and Development Organization APEDO 1391/7/26 داکتر احمد شاه ابراهیم خیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2760 موسسه انکشافی پایدار و همگانی Organization for Sustainable Integrated Development OSID 27/ 9 / 1391 علی محمد کامل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2766 موسسه کلبه سبز آسیا Asia Green hut Organization AGHO 27/ 9 / 1391 نجلا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2767 موسسه صحت روانی افغان روان Afghan Psych Mental health Org . APMO 27/ 9 / 1391 نورآقا هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2783 موسسه ابتکارو پیشرفت زنان افغان Afghan Women Initiative and Development Org AWIDO 27/ 9 / 1391 امینه حبیب الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2786 موسسه تحقیقاتی و تغیرات اجتماعی افغانستان Afghanistan Research and Social Change Org ARSCO 27/ 9 / 1391 منا سید محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2790 موسسه خدمات اجتماعی زنان و اطفال افغان Afghan Social Services and Women and Children Org ASSWCO 27/ 9 / 1391 الحاج امین الله حکمت کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2791 موسسه دیدگاه جدید افغانستان Afghanistan New Vision Org ANVO 27/ 9 / 1391 وحید الله بغلان زراعت
2794 موسسه تدریس برای افغانستان Teach for Afghanistan Org TAO 27/ 9 / 1391 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه
2799 موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان Women Message Social and service Org WMSSO 11/ 11/ 1391 انوشه محمد افضل بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2810 موسسه برای انکشاف دیموکراسی Organization for Development of Democracy ODD 11/ 11/ 1391 عبدالفتاح بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2823 موسسه اصلاحی ذی النورین Zee Noorain Reformative Org ZNRO 11/ 11/ 1391 محمد قاسم عبدالحکیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2827 موسسه دیده بان مبارزه بافساد اداری Anti Corruption Watch Org ACWO 11/ 11/ 1391 محمد شفیق محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2830 موسسه صلح و عدالت Peace and Justice Org PJO 11/ 11/ 1391 محمد منیر محمد یاسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2831 موسسه ارتباطات برای تحقیق ترقی افغانستان Connection for Afghanistan Research and Prospety Org CARPO 11/ 11/ 1391 عبیدالله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2832 موسسه حمایت تعلیمی ، تحقیقی و علمی افغان Afghan Educational Research and Scientific Support Org AERSSO 11/ 11/ 1391 غلام فاروق شیر افگن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2840 موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی بانوان نور Banowan Noor Development and Social Services Org BNDSSO 30/12/1391 عزیزه بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2843 د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه Sustainable Welfare Social Services Org SWSSO 30/12/1391 عظا الله حضرت نبی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2849 موسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان Afghanistan Youth National Development & social Organization AYNDSO 30/12/1391 دین محمد شکیب غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2852 موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان Afghanistan Social and Legal Org ASLO 30/12/1391 زرافشان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2855 موسسه انکشافی ورزش جوانان Sport and Youth Development Org SYDO 30/12/1391 سید محمود ضیا دشتی سید جلال کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2858 موسسه بازسازی زیر بناهای اجتماعی و انکشافی افغانستان Rehabilitation of Social infrastructures and Afghanistan Development Org RSADO 30/12/1391 محمد خسرو عبدالطیف ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2859 موسسه خدماتی و انکشافی برای افغانها Services Cultural and Development Org for Afghans SCDOA 30/12/1391 الهام الدین بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2865 موسسه تعلیمی و حرفوی ام سلمه Om - Salama Education and Vocational Org OEVO 30/12/1391 مریم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2871 دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه Welfare Organization Rehabilitation Livelihood and Development WORLD 30/12/1391 داکتر عبدالعزیز ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2874 موسسه انکشافی وبشری Organization for Humanitarian and Development OHD 30/12/1391 صدیق شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2879 موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم coordination of assistance from people to people org CAPPO 30/12/1391 حسیب الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2880 د سحو لپاره د تلپاتی پرمختگ موسسه Sustainable Development Organization for Women SDOFW 30/12/1391 اجمل حسین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2886 موسسه مصونیت و کاهش بحران Safety and Risk Mitigation Organization SRMO 29/2/1392 عبدالحمید عبدالحکیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2890 موسسه انکشافی و اجتماعی زنان بهارستان Baharistan Woman Social and Development Organization BWSDO 29/2/1392 فوریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2899 گرحنده خیریه روغتیایی موسسه Mobile Medical Charity Organization MMCO 29/2/1392 غازی میرخان خوست خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2904 خدمات اجتماعی و صنایع دستی Industrial and Social Servies Organization ISSO 29/2/1392 نعمت الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2906 موسسه کمک کاریابی برای زنان Organization of job Opportunity for Women OJOW 29/2/1392 شکیلا عبدالرزاق سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2909 موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social welfare Organization AWSWO 29/2/1392 احمد شکیب احمد شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2912 موسسه سبز جوانان افغانستان Afghanistan Young Organization AYGO 29/2/1392 محمد شفیق محمد عزیز شفیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2916 موسسه یتیمان و بیوه های افغان Orphans and Widows Organization OWOA 29/2/1392 صابره عبدالودود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2917 موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح Civil and Liberal Initiative For Peace Organization CLIPO 29/2/1392 جاوید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2927 موسسه فرهنگی ندای بیدار Consciousness Calling Cultural Organization CCCO 29/2/1392 عبدالغفور کابل خدمات اجتماعی
2930 دتولنیزو خدمتونو خیریه او انکشافی موسسه Welfare and Developmant For Social Services Organization WDOSS 29/2/1392 سردار سعادت ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2934 موسسه امداد و انکشاف جامعه Organization of Community Relief and Development OCRD 29/2/1392 فضل الربی تخار تعلیم وتربیه، زراعت
2940 موسسه خدمات صحی سها Saha Medical Service Organization SMSO 29/2/1392 داکتر رقیه ناصری کابل صحت
2945 موسسه فردای بهتر برای زنان Better Tomorrow for Women Organization BTWO 29/2/1392 نورضیا کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2948 موسسه انکشافی برای پیشرفت اقتصادی Development Organization for Economical improvement DOEI 5/4/1392 محمد ناصر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2954 موسسه خدمات اجتماعی تعلیمی و انکشافی ارتقا Arteqa of Social Education Development Services Org ASEDSO 1392-04-05 سید احمد حسین بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2960 موسسه خدمات و انکشافی زنان و اطفال Development Services for Women and Children Organization DSWCO 5/4/1392 شریفه حاجی غنی ننگرهار ولایت ننگرهار خدمات اجتماعی
2962 موسسه زراعتی و خدمات اجتماعی چشمه Cheshma Agricultural and Services Social Org CASSO 5/4/1392 محمد عابد عبیدالله کابل زراعت
2969 موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی Important Agricultural ORG IATO 5/4/1392 فرهاد وردگ کابل تعلیم وتربیه، زراعت
2996 موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان Salam Afghanistan Welfare and Development Org SAWDO 14/05/1392 عنایت الرحمن عبالقیوم کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2999 موسسه ترویج خدماتی ، اجتماعی و فرهنگی Promote Social and Services Culture Org PSSCO 14/05/1392 بی بی شیما بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3001 موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی Organization for Talent and Entrepreneurship Development OTED 14/05/1392 دوکتر شفیق الله امین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه