امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2117 موسسه عدالت افغانستان Afghanistan justice organization AJO 4/3/1390 محمد شفیق محمد صدیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2129 دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Cooperation for peace and Development organization CPDO 4/3/1390 عبدالسمیع ژمن مطیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2143 موسسه حفاظت محیط زیست افغانستان Ecology and Conservation Organization of Afghanistan ECOA 4/3/1390 حبیبه امیری بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2147 موسسه انکشاف پایدار جوامع Organization for sustainable development of communities OSDC 4/3/1390 نصرالله ( عمید ) ملک محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2179 اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز Piwand – emroz social and Cultural organization PESCO 1 / 4 / 1390 محمد شاه بابی ولایت بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2183 موسسه تعلیمی و انکشافی پیام Payam educational development organization PEDO 1 / 4 / 1390 حاجی رحمت الله محمد نبی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2185 موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین New way social and development NSDO 1 / 4 / 1390 سید اسمعیل کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2198 موسسه خدمات دورانی ضایعاتی Waste and Recycling Services Organization WRSO 1 / 4 / 1390 سید عبدالحی سید شهاب الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2213 موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان Free and fair election forum of Afghanistan organization FEFAO 5/5/1390 احمد نادر نادری محمد نادر کابل خدمات اجتماعی
2214 موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان Afghanistan institute of banking and finance organization AIBFO 5/5/1390 بشرمل کابل تعلیم وتربیه
2219 موسسه همبستگی زنان برای عدالت Feminine solidarity for justice organization FSJO 5/5/1390 لیاه غضنفر جواد سید الف شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2230 موسسه کاهش آسیب در افغانستان Organization for harm Reduction in Afghanistan OHRA 5/5/1390 داکتر زمری ا مین الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2238 موسسه آموزشی وارزیابی مشکلات زنان افغان Afghan women training and Problem evaluation organization AWTPO 5/5/1390 مریم دقیق محمد حسین بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2245 انکشاف اجتماعی نوید Novid social development organization NSDO 5/5/1390 ا براهیم الکوزی نور احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2248 موسسه اجتماعی ، انکشاف و بهبود زندگی زنان واطفا ل Social organization for Women and children life Improvement SOWCLI 5/5/1390 تورپیکی عبدالقیوم هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2253 موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت Afghans for progressive Thinking organization APTO 5/5/1390 اجمل رامیار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2255 موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش Quyash service and development organization QSDO 5/5/1390 نورمحمد جوزجان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2258 موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان Afghan paramount welfare Development organization APWDO 5/5/1390 محمد طارق سایس نظام الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2265 موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان Afghanistan social and Empowerment women organization ASEWO 5/5/1390 سمین فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2267 موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح Peace educational and social Development organization PESDO 5/5/1390 زیتون بهرام سید غوث الدین کابل تعلیم وتربیه
2268 موسسه انکشاف و تغییر زندگی زنان Development and change Life of women organization DCLWO 5/5/1390 سیمین با به جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2282 موسسه تعلیمی پیشرفت و انکشاف افغانها Afghans education improvement and development organization AEIDO 16/6/1390 عزت الله ( سکندری ) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2285 موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها Social development and research organization for Afghans SDROA 16/6/1390 عبدالولید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2298 موسسه انکشافی بانو Baano development organization BDO 16/6/1390 نوریه ( حمیدی ) عبدالحمید بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2303 دخوانانو د همکاری موسسه Youths Cooperation Organization YCO 16/6/1390 انجنیر محمد آغا ( مبا رز) محمد جان لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2304 تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه Organization for research and community development ORCD 16/6/1390 صدیق الله صداقت سر فراز کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2308 موسسه خدمات اجتماعی انکشافی افغانستان Development social service organization of Afghanistan DSSOA 16/6/1390 محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2320 موسسه بازسا زی و تعلیمی ، زراعتی افغان Afghan rehabilitation education Agricultural organization AREAO 16/6/1390 عبدالعظیم گلاب شاه غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2321 موسسه حما یه زن و تسا وی جنسیت Women empowerment and gender equity organization WEGEO 16/6/1390 بصیر ه کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2327 موسسه اجتماعی و تعلیمی زنان افغان Afghan women social and Education organization AWSEO 20/7/1390 صنو بر همرا ه خان بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2328 موسسه خیریه کودکان افغانستان Children Afghanistan Charity Organization CACO 20/7/1390 زهرا بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2337 موسسه انکشاف زنان افغان Development of Afghan women organization DAWO 20/7/1390 صدیقه قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2339 موسسه همکاری و خدمات برای زنان مبتکر Aid services for innovator Women organization ASIWO 20/7/1390 صدیقه ( شریفی ) محمد رجب بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2350 د افغانی میر منو دیوالی پرمختایی موسسه Afghan women united development organization AWUDO 20/7/1390 غیرت امین لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2355 د افغان ولس لپاره دبیا رغونی او عا مه مرستو اداره Organization of rehabilitation And general aids for Afghan nation ORGAAN 20/7/1390 انجنیر نجیب الله سید پاچا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2387 انکشافی و فرهنگی پرتو Partaw development and Cultural organization PDCO 13/9/1390 راضیه خادم حسین بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2395 موسسه تلاش برای دادخواهی زنان Efforts organization for women advocacy EOWA 13/9/1390 سمیر احمد غلام محمد سمنگان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2424 موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان Organization for research and skills Training for women ORSTW 21 / 10 / 1390 فضل واحد صافی محمد الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2458 خدمات اجتماعی و مدنی شایگان Shaigan social services and civil organization SSSCO 3/12/1390 تهمینه سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2459 موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور Health efficient Accessible long lasting and treatment in home land organization HEALTHO 3/12/1390 محمد جعفر عبدالحکیم کندهار خدمات اجتماعی، صحت
2464 موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان Welfare and support afghan women disability organization WSAWDO 3/12/1390 زلمی ( محمد) ملا خان هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2469 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی Social and educational services organization SESO 3/12/1390 شا ه منصور امیر شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2471 موسسه رشد و توانمندی زنان نیازمند Growth and ability of needy women organization GANWO 3/12/1390 آمنه ناظر هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2477 موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت Nature educational Research and Development organization NERDO 3/12/1390 عبدالبصیر عبدالحمید تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2482 موسسه تربیوی و انکشافی گلف Gulf training and development organization GTDO 3/12/1390 عبدالواحد عبدالاحد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2484 موسسه خدماتی و حرفوی زنان افغان Afghan women Services and vocational organization AWSVO 3/12/1390 زینب عبدالحمید بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2485 موسسه انکشافی و اجتماعی باران Baran social and development organization BSDO 3/12/1390 عبدالرحیم( حازم ) عبدالوهاب بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2486 همکاری برای بهسازی جامعه cooperation for social improvement organization CSIO 3/12/1390 نور آغا کابل خدمات اجتماعی
2493 موسسه حمایت اجتماعی از زنان واطفال Organization of social support of women and children OSSWC 3/12/1390 زینب( رسولی ) عبدالرسول بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2521 موسسه بهبود مشارکت زنان woman participation Promotion organization WPPO 23 /1 / 1391 حبیبه کلبی حسین دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت