جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1979 موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان Dostan agriculture education and vocational organization DAEVO 11/12/1389 فضل الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1982 موسسه زراعتی وما لداری مدرن Modern agriculture and Animal husbandry organization MAAO 11/12/1389 محمد نا صر بلخ خدمات اجتماعی، زراعت
1988 موسسه انکشاف روستا ها ومهارت های خانم ها Rural Development and Women Skill Organization RDWSO 11/12/1389 فرزانه غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1998 موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی Core skills focus organization CSFO 11/12/1389 داکتر فیصل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2017 موسسه خدما ت اجتماعی مردم افغان Afghan people social Services organization APSSO 11/12/1389 محمد رحیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2025 موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان Development and support of afghan women and children organization DSAWCO 11/12/1389 زهرا محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2029 موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان Afghan education production organization AEPO 11/12/1389 محمدآ صف محمد عمر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2030 موسسه انکشافی پیشرو افغان Afghan unique development organization AUDO 11/12/1389 فاخره حسینی بامیان تعلیم وتربیه، صحت
2063 موسسه آزادی زنان افغانستان afghan woman freedom organization AWFO 24/1/1390 مهو ش غلام سخی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2066 موسسه تقویه و انکشاف مردم people empowerment and development organization PEDO 24/1/1390 روقیه (اچکزی) کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2069 موسسه انکشافی اجتماعی و بهبود زنان community development and women welfare organization CDWWO 24/1/1390 نوریه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2072 موسسه خیریه نجات دندان Afghanistan dental relief protect organization ADRPO 24/1/1390 جیمز گارون دل گارون کابل خدمات اجتماعی، صحت
2077 موسسه خدما ت بشری افغانستان Organization for Afghanistan Humanitarian services HSOA 24/1/1390 شمیم نادری عبدا لغفار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2078 موسسه انکشاف بنیادی برای افغانستان Basic developmental Organization for Afghanistan BDOA 24/1/1390 یا سمین (مهمند)الحاج محمد داود بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2091 موسسه آموزشی دیجیتالی بانو Banu Digital Literacy org BDLO 24/1/1390 سحر محمد سلیمان بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2104 موسسه خدماتی علوم عدلی Forensic science organization FSO 24/1/1390 محمد اشرف محمد حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2117 موسسه عدالت افغانستان Afghanistan justice organization AJO 4/3/1390 محمد شفیق محمد صدیق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2129 دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه Cooperation for peace and Development organization CPDO 4/3/1390 عبدالسمیع ژمن مطیع الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2143 موسسه حفاظت محیط زیست افغانستان Ecology and Conservation Organization of Afghanistan ECOA 4/3/1390 حبیبه امیری بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2147 موسسه انکشاف پایدار جوامع Organization for sustainable development of communities OSDC 4/3/1390 نصرالله ( عمید ) ملک محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2179 اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز Piwand – emroz social and Cultural organization PESCO 1 / 4 / 1390 محمد شاه بابی ولایت بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2183 موسسه تعلیمی و انکشافی پیام Payam educational development organization PEDO 1 / 4 / 1390 حاجی رحمت الله محمد نبی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2185 موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین New way social and development NSDO 1 / 4 / 1390 سید اسمعیل کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2198 موسسه خدمات دورانی ضایعاتی Waste and Recycling Services Organization WRSO 1 / 4 / 1390 سید عبدالحی سید شهاب الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2213 موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان Free and fair election forum of Afghanistan organization FEFAO 5/5/1390 احمد نادر نادری محمد نادر کابل خدمات اجتماعی
2214 موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان Afghanistan institute of banking and finance organization AIBFO 5/5/1390 بشرمل کابل تعلیم وتربیه
2219 موسسه همبستگی زنان برای عدالت Feminine solidarity for justice organization FSJO 5/5/1390 لیاه غضنفر جواد سید الف شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2230 موسسه کاهش آسیب در افغانستان Organization for harm Reduction in Afghanistan OHRA 5/5/1390 داکتر زمری ا مین الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2238 موسسه آموزشی وارزیابی مشکلات زنان افغان Afghan women training and Problem evaluation organization AWTPO 5/5/1390 مریم دقیق محمد حسین بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2245 انکشاف اجتماعی نوید Novid social development organization NSDO 5/5/1390 ا براهیم الکوزی نور احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2248 موسسه اجتماعی ، انکشاف و بهبود زندگی زنان واطفا ل Social organization for Women and children life Improvement SOWCLI 5/5/1390 تورپیکی عبدالقیوم هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2253 موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت Afghans for progressive Thinking organization APTO 5/5/1390 اجمل رامیار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2255 موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش Quyash service and development organization QSDO 5/5/1390 نورمحمد جوزجان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2258 موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان Afghan paramount welfare Development organization APWDO 5/5/1390 محمد طارق سایس نظام الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2265 موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان Afghanistan social and Empowerment women organization ASEWO 5/5/1390 سمین فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2267 موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح Peace educational and social Development organization PESDO 5/5/1390 زیتون بهرام سید غوث الدین کابل تعلیم وتربیه
2268 موسسه انکشاف و تغییر زندگی زنان Development and change Life of women organization DCLWO 5/5/1390 سیمین با به جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2282 موسسه تعلیمی پیشرفت و انکشاف افغانها Afghans education improvement and development organization AEIDO 16/6/1390 عزت الله ( سکندری ) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2285 موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها Social development and research organization for Afghans SDROA 16/6/1390 عبدالولید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2298 موسسه انکشافی بانو Baano development organization BDO 16/6/1390 نوریه ( حمیدی ) عبدالحمید بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2303 دخوانانو د همکاری موسسه Youths Cooperation Organization YCO 16/6/1390 انجنیر محمد آغا ( مبا رز) محمد جان لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2304 تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه Organization for research and community development ORCD 16/6/1390 صدیق الله صداقت سر فراز کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2308 موسسه خدمات اجتماعی انکشافی افغانستان Development social service organization of Afghanistan DSSOA 16/6/1390 محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2320 موسسه بازسا زی و تعلیمی ، زراعتی افغان Afghan rehabilitation education Agricultural organization AREAO 16/6/1390 عبدالعظیم گلاب شاه غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2321 موسسه حما یه زن و تسا وی جنسیت Women empowerment and gender equity organization WEGEO 16/6/1390 بصیر ه کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2327 موسسه اجتماعی و تعلیمی زنان افغان Afghan women social and Education organization AWSEO 20/7/1390 صنو بر همرا ه خان بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2328 موسسه خیریه کودکان افغانستان Children Afghanistan Charity Organization CACO 20/7/1390 زهرا بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2337 موسسه انکشاف زنان افغان Development of Afghan women organization DAWO 20/7/1390 صدیقه قربانعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2339 موسسه همکاری و خدمات برای زنان مبتکر Aid services for innovator Women organization ASIWO 20/7/1390 صدیقه ( شریفی ) محمد رجب بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2350 د افغانی میر منو دیوالی پرمختایی موسسه Afghan women united development organization AWUDO 20/7/1390 غیرت امین لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت