امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
2308 موسسه خدمات اجتماعی انکشافی افغانستان Development social service organization of Afghanistan DSSOA 16/6/1390 محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2327 موسسه اجتماعی و تعلیمی زنان افغان Afghan women social and Education organization AWSEO 20/7/1390 صنو بر همرا ه خان بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2328 موسسه خیریه کودکان افغانستان Children Afghanistan Charity Organization CACO 20/7/1390 زهرا بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2339 موسسه همکاری و خدمات برای زنان مبتکر Aid services for innovator Women organization ASIWO 20/7/1390 صدیقه ( شریفی ) محمد رجب بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2350 د افغانی میر منو دیوالی پرمختایی موسسه Afghan women united development organization AWUDO 20/7/1390 غیرت امین لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2355 د افغان ولس لپاره دبیا رغونی او عا مه مرستو اداره Organization of rehabilitation And general aids for Afghan nation ORGAAN 20/7/1390 انجنیر نجیب الله سید پاچا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2387 انکشافی و فرهنگی پرتو Partaw development and Cultural organization PDCO 13/9/1390 راضیه خادم حسین بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2395 موسسه تلاش برای دادخواهی زنان Efforts organization for women advocacy EOWA 13/9/1390 سمیر احمد غلام محمد سمنگان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2424 موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان Organization for research and skills Training for women ORSTW 21 / 10 / 1390 فضل واحد صافی محمد الرحمن ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2458 خدمات اجتماعی و مدنی شایگان Shaigan social services and civil organization SSSCO 3/12/1390 تهمینه سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2459 موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور Health efficient Accessible long lasting and treatment in home land organization HEALTHO 3/12/1390 محمد جعفر عبدالحکیم کندهار خدمات اجتماعی، صحت
2464 موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان Welfare and support afghan women disability organization WSAWDO 3/12/1390 زلمی ( محمد) ملا خان هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2469 موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی Social and educational services organization SESO 3/12/1390 شا ه منصور امیر شاه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2471 موسسه رشد و توانمندی زنان نیازمند Growth and ability of needy women organization GANWO 3/12/1390 آمنه ناظر هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
2477 موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت Nature educational Research and Development organization NERDO 3/12/1390 عبدالبصیر عبدالحمید تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2484 موسسه خدماتی و حرفوی زنان افغان Afghan women Services and vocational organization AWSVO 3/12/1390 زینب عبدالحمید بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2485 موسسه انکشافی و اجتماعی باران Baran social and development organization BSDO 3/12/1390 عبدالرحیم( حازم ) عبدالوهاب بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2486 همکاری برای بهسازی جامعه cooperation for social improvement organization CSIO 3/12/1390 نور آغا کابل خدمات اجتماعی
2493 موسسه حمایت اجتماعی از زنان واطفال Organization of social support of women and children OSSWC 3/12/1390 زینب( رسولی ) عبدالرسول بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2521 موسسه بهبود مشارکت زنان woman participation Promotion organization WPPO 23 /1 / 1391 حبیبه کلبی حسین دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2534 موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی Support development Capacity organization SDCO 23 /1 / 1391 رجب خان محبت خان بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2538 موسسه فرهنگی و خدماتی آرمان بشارت Arman-e-basharat cultural services organization ABCSO 23 /1 / 1391 سیما غلام رسول بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2539 دحقوقی مرستو او تولنیزی پرمختیا موسسه Legal aids and Social development organization LASDO 23 /1 / 1391 عبدالستار فضل الدین ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2543 د افغانستان لپاره دبشری سرچینو دتر لاسه کولو موسسه Organization for human resource allocation Afghanistan OHRAA 23 /1 / 1391 روح الله محمدانور کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2548 موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان Supporting organization for Afghanistan civil society SOACS 23 /1 / 1391 خلیل احمد( پارسا ) هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2561 موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت Marefat civil Capacity building organization MCCBO 23 /1 / 1391 محمد حسین غلام حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2562 موسسه تحقیقا تی برای صلح و همبستگی Organization for research in peace and solidarity ORPS 23 /1 / 1391 محبوبه (سراج) عبدالستار کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2563 نوی مشورتی او مرستندویه موسسه New Consultancy and Relief Org. NCRO 23 /1 / 1391 سید غفران سید عثمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2567 موسسه تعلیمی و تربیتی ستاره نو Stara-e- Naw Educational Org. SNEO 23 /1 / 1391 عمر هسپولات کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2573 دالمواسات خیریه موسسه Al-Mouwsat Charity Org AMWO 23 /1 / 1391 انورالحق سعید الرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2574 موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی Organization for policy Research and Development Studies OPRDS 23 /1 / 1391 مریم کامران کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2578 موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های حقوقی افغانستان Organization for social Development Assistants and Legal Rights OSDLR 23 /1 / 1391 ریاض احمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2594 موسسه مرکزی برای تحقیق و تعلیم تربیه Central Organization for Research and Education CORE 1391/2/27 محمد رسول خان عزیز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2597 موسسه انکشاف برای ظرفیت افغانستان Development organization for Community Afghanistan DOCA 1391/2/27 عزیزالرحمن کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2600 موسسه توسعوی و تعلیمی توران افغانستان Toran developmentAnd Education organization TADEO 1391/2/27 محمد جواد علی جمعه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2604 موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال Humanitarian assistances for mothers and children Organization HAMCO 1391/2/27 شکیلا (نوید) حاجی محمد خان کابل خدمات اجتماعی
2614 دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه Todays Afghanistan conciliation Trust organization TACTO 1391/2/27 عبدالحق (نیازی ) شاه سمید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2625 موسسه ظرفیت سازی اقتصادی زنان Economic capacity building woman organization ECBWO 1391/2/27 زرغونه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2631 ددوامداره پرمختیالباره دمنابعوا یجادونکی موسسه Creating Resources for sustainableDevelopment organization CRSDO 1391/2/27 شیر خان ستانه کل ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2636 موسسه خدمات اجتماعی رفاهی Social welfare services of organization SWSO 1391/2/27 عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2640 موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان Trustful Empowerment and Nestle Tact Organization TENTO 1391/3/24 روز خان کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2641 موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه Women Integrate for Society Empowerment Organization WISEO 1391/3/24 محمد رامین هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
2642 موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا Afghan Australian Development and Rehabilitation Organization AADRO 1391/3/24 عصمت الله عبدلرزاق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2650 موسسه روند همکاری های افغانستان Aid Trends Organization Afghanistan ATOA 1391/3/24 حسیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2651 موسسه خدمات صحی و تعلیمی برای زنان و اطفال Health Educational Services for Women and children Organization HESWCO 1391/3/24 عبدالغنی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2669 موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی Organization for Development Services Agriculture Development ODSAD 4/28 /1391 بابه جان تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
2670 موسسه مساعدت به پروگرام تعلیم و تربیه در افغانستان Support Education Program in Afghanistan Organization SEPAO 4/28 /1391 محمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، صحت
2671 موسسه دنیا مادر و طفل World of Mother and Child Organization WMCO 4/28 /1391 سیم سخی کابل خدمات اجتماعی، صحت
2680 موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا Tawana Services Development &Cultural Organization TSDCO 4/28 /1391 سید محمد نادر (حاتمی) بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
2684 موسسه راه نوبرای مردم Organization of New Way For People ONWP 4/28 /1391 محبوبه (سادات ) سید ابرار بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه