امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4175 موسسه حاکمیت قانون Rule of Law Organization RLO 22/1/1396 نسرین میاخیل تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
4181 موسسه هماهنگی موسسات در بدخشان badakhshan ngos coordination organiztion BNCO 22/1/1396 عبدالعلی بدخشان تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4182 موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Organization of Awareness Skills and Knowledge OASK 2/3/1396 بلال یوسف کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4186 موسسه توسعه افکاراقتصادی زنان افغان Afghan Women Economic Mind Development Organization AWEMDO - 2/3/1396 محبوب الرحمن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی
4187 موسسه خیریه الخیر AL- Khair Charity Organization ALKCO 2/3/1396 زرولی احمد زی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4188 موسسه دوستانه برای تحقیق وبازتوانی جامعه Friendly Organization for Research and Community Empowerment FORCE 2/3/1396 احسان الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، و زراعت
4189 موسسه امروز وفردای درخشان Today and Tomorrow Bright Organization TTBO 2/3/1396 نجیب الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4190 موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization ARSDO 2/3/1396 عطاالرحمن کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی
4192 موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت Fazelat Education and Training Organization FETO 2/3/1396 سیدسرور تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4194 موسسه گهواره Gahwara Organization GO 2/3/1396 ذبیح الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4196 موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization ADERIO 2/3/1396 احمدرشاد کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4200 موسسه تحقیق و توسعه دوامدار افغانستان Organization for Sustainable Development and Research of Afghanistan. OSDRA 2/3/1396 اعجاز الحق کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی
4201 موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization PAEDCSO 2/3/1396 حسین علی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4203 موسسه حمایوی زنان بی بضاعت Poor Women Support Organization PWSO 2/3/1396 شکرانه بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4205 موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان Afghan Women Education and Social Organization AWESO 2/3/1396 بیژن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4208 موسسه مطالعات اقتصادی و صلح Organization for Economic Studies and Peace OESP 24/03/1396 مزمل کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی
4212 موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین Student Promotion and Progress Organization SPPO 24/03/1396 اطیع الله کابل تعلیم و تربیه
4213 موسسه رفاه سبز برای زنان Green Welfare Organization for Women GWOW 24/03/1396 ترشکوا کابل صحت
4216 د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه afghanistan national urban and rural deverlopment org ANURDO 24/03/1396 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4221 موسسه هلال سبز افغانستان Afganistan Green Cresent Organization AGCO 23/05/1396 احسان الله (همت) کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
4222 موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی Afgan National Organization fo r Career and Education Development ANOCED 23/05/1396 تیمورشاه اعتبار بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4223 موسسه تعلیمی انکشاف جوانان Yauths Development and Educational Organization YDEO 23/05/1396 نوروزعلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4224 موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه Elite Educational and Services Organization EESO 23/05/1396 دقیق الرحمن بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4225 موسسه پل برای صلح Bridge for Peace Organization BPO 23/05/1396 نعمت الله بازدل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4229 موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه Health for All Development and Services Organization HADSO 23/05/1396 محمدعثمان بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4238 موسسه ارتقای ظرفیت مدنی راه تکامل Way of Evolution Capacity Baldiag Civil Organization WECBCO 23/05/1396 محمد سخی زاده بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4242 موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه Atarud Training And Research Organization for Development ATAROD 23/05/1396 پرویز رادمنش کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4247 موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان servies organization of start for reconstruction of afghanistan SOSRA 23/05/1396 نظر محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4249 موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه Organization for Community Empowerment and Developmen OCED 23/05/1396 داکتر عبدالقوی قدیری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4251 دشرق لیدپراختیایی موسسه East Vision Developmen Organization EVDO 23/05/1396 ضیا الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4252 موسسه فرهنگی اجتماعی وصنعتی زنان افغان Afgan Women Cultural Social Industrial Organization AWCSIO 23/05/1396 لینا صمیم کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4253 موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی Social Welfare and Rehabilitation Organization SWRO 23/05/1396 عبدالله شیرزاد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4254 موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری Saadat Charity Organization for Human Commnuity SCOHC 23/05/1396 الله نور کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4255 نهاد تحقیقاتی پایدار افغانستان Afganistan Sustainable Research Inatitution ASRI 23/05/1396 خواجه محبوب صدیقی کابل خدمات اجتماعی وتحقیقات علمی
4260 موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه Social Educational and Humanitarian Assistance Organization SEHAO 29/06/1396 مسعود احمد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4261 موسسه رفاه وبشردوستانه Organization for Welfare and Humanitarian OWH 29/06/1396 احمد شکیب فلاح کابل صحت وخدمات اجتماعی
4262 موسسه بشردوستانه برای انگیزش وتوانمند سازی Humanitarian Organization for Motivation and Empowerment HOME 29/06/1396 ولی باور کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4263 موسسه مشارکت وتوانمندسازی افغان Afghan Women,s Participation and Empowerment Organization AWPEO 29/06/1396 طیبه مشعل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4266 موسسه خدماتی اجتماعی درمانگر Community Therapist Services Organization CTSO 29/06/1396 گلالی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4270 موسسه انکشافی ودان Wadan Organization for Development WOD 29/06/1396 امیر جان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4273 موسسه انکشاف متوازن وتوانمند سازی افغانستان Afghanistan Development and Empowerment Organiazation ABDEO 29/06/1396 لیلما پوپل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4275 موسسه برای یتیمان Orphans Organization OO 22/07/1396 عبدالکریم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4278 موسسه آموزشی وتحقیقی معرفت Marefat Learning and Investigative Organization MLIO 22/07/1396 محمدقاسم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4280 موسسه صحت مردم درعمل Organization for People's Health in Action OPHA 22/07/1396 محمدنذیر رسولی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4281 دسحواوماشومانولپاره دمرستوفعاله موسسه Active Help Organization for Women and Children HAOWC 22/07/1396 سمیع الله ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4282 موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان Afghanistan Pen of Literary and Cultural Organization APLCO 22/07/1396 عبدالسمیع حامد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4283 موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر Tadbeer Consulting and Research Organiazation TCRO 22/07/1396 هارون رشید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4291 موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان Aynaak Afghan Media and Cultural Organization AAMCO 22/07/1396 عبدالقادر قدیری کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4294 موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت Nahzat Education and Training Organization NETO 23/08/1396 عبدالقادر سمنگان تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4295 موسسه خدمات اجتماعی وآگاهی عامه Social Servies and Public Awareness Organization SSPAO - 23/08/1396 محمدحسن هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت