جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3544 موسسه حمایتی توانمندسازی روی سرک گام Step Street Childs Protection and Empowerment Organization SSCPEO 23/2/1394 داکتر آریا کابل صحت ، خدمات فرهنگی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3556 موسسه اجتماعی، تعلیمی و حرفوی برای افغانها Social Educational and Vocational Organization for Afghanistan SEVOA 23/2/1394 فاضله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3573 امید نو برای فردای بهتر افغانستان Afghanistan's New Hope for Better Future Organization ANHBFO 23/3/1394 روشن دایکندی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت
3578 موسسه انکشافی و حرفوی افغان Afghan Development and Vocational Organization ADVO 23/3/1394 جمیله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3588 موسسه تقویت جوانان کار آفرین Empowering youth Entrepreneur Organization EYEO 23/3/1394 ویس الدین فیضی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3594 موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی Social and Economical Empowerment Organization SEEO 23/3/1394 توریالی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3597 موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان Welfare and Development Organization for Afghan People WDOAP 23/3/1394 نورالامین ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3608 موسسه برای ابتکار انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development Initiative OSDI 23/3/1394 یوسف قادری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3615 موسسه انکشاف ظرفیت بشری در عرصه حیات Human Capacity Development in the Field of Life Organization HCDFLO 23/3/1394 نگینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3616 موسسه انکشاف تعلیم و تربیه وآموزشی برای جوانان Development of Education and Learning Organization for Adults DELOA 14/5/1394 صفی الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ،
3617 موسسه علمی، تربتی، فرهنگی و اجتماعی انوار Anwar Scientific, Educational, Cultural and Social Organization ASECSO 14/5/1394 محمد اسماعیل کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
3619 موسسه خیریه چشم امید Chashm-E- Omid Charity Organization COCO 14/5/1394 سید نعمت الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت
3622 موسسه انکشافی پیام آبادی Improvement Massage Development Organization IMDO 14/5/1394 عبدالمتین کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، زراعت
3626 موسسه بازسازی، انکشاف اقتصادی و خدمات بشری Rehabilitation, Economic Development and Social Services Organization REDSSO 14/5/1394 عطا محمد قیومی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3627 موسسه خدماتی ، انکشافی و اموزشی تحول Educational Development and Services Organization of Evolution EDSOE 14/5/1394 بی بی حاجی مریم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3628 موسسه دهکده سبز افغانستان Afghanistan Green Village Organization AGVO 14/5/1394 زرمینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، زراعت
3629 موسسه امید برای انکشاف افغانستان Hope for Afghanistan Development Organization HADO 14/5/1394 ذاکرالله همت کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3631 موسسه تعلیمی ، فرهنگی و اجتماعی باور Bawar Cultural, Educational and Social Organization BCESO 14/5/1394 شیر احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیهه
3639 موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق Philanthropic Organization for Welfare, Empowerment and Research POWER 14/5/1394 عبداالشکور کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه
3640 موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان Falah Afghanistan Welfare and Development Organization FAWDO 14/5/1394 قاری لطیف الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر پروژه های انکشافی
3642 موسسه فن آوران مهین دوستان Patriots Occupational Organization POO 14/5/1394 غضنفر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3643 موسسه امید برای تعلیم و رهبریت در افغانستان Hope for Education and Leadership in Afghanistan Organization HELAO 14/5/1394 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
3653 موسسه خیریه سهولت آورنده برای افغانستان Facilitating Welfare Organization for Afghanistan FWOA 14/5/1394 محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3656 موسسه آموزشی و حرفوی کلبه Kulba Educational and Vocational Organization KEAVO 14/5/1394 احمد فهیم سرپل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3657 موسسه توانمندسازی زنان روستا Organization for Empowerment Rural Women OERW 14/5/1394 هوسی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3661 موسسه صنایع ناب افغان Afghan Unique Craft Organization AUCO 14/5/1394 محمد صمیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3665 موسسه تحقیق و مطالعات پرسش Porsesh Research and Studies Organization PRSO 14/5/1394 احسان الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3672 موسسه ارتقا ظرفیت و زیربنا افغانستان Capacity Building and Infrastructure Organization of Afghanistan CBIOA 14/5/1394 سعدیه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3673 داسیا انکشافی او خیریه موسسه Asia Development Welfare Organization ADWO 14/5/1394 شفیع الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3676 موسسه همکاری جامعه انسانی Humanitarian Social Partner Organization HSPO 14/5/1394 سید محمد بامیان زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
3679 موسسه اول تحصیل Education First Organization EdFO 14/5/1394 محمد امین کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی
3680 ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه Friends Community Development Organization FCDO 25/6/1394 خلیل الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3684 موسسه ارتقآ و انکشاف ظرفیت های اجتماعی Social Capacity Promotion and Development Organization SCPDO 25/6/1394 سید علی محمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3685 موسسه حقوق و توسعه مساوی Equal Rights and Development Organization ERD 25/6/1394 فریبا بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3688 موسسه مطالعات زنان برای صلح Women and Peace Studies Organization WPSO 25/6/1394 سمسور ناصری کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3690 موسسه صدای حقوق بشر Voice of Human Right Organization VHRO 25/6/1394 ظاهر شاه کابل حقوق بشر خدمات اجتماعی
3695 موسسه توانمندسازی نسلهای آینده Future Generations Empowerment Organization FGEO 25/6/1394 محمد طاهر خلیل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3698 موسسه همیاری زنان برای توسعه Women Cooperation Organization for Development WCOD 25/6/1394 حکیمه اکبری بامیان خدمات حقوقی ، تعلیم و تربیه ،
3699 موسسه تعهد برای توانمندسازی و تغیر Commitment for Empowerment and Change Organization CECO 25/6/1394 احسان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3701 موسسه طبیعت افغانستان Nature Organization for Afghanistan NOA 25/6/1394 بهروز کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3702 موسسه اجتماعی و حقوق بشری ثنا Sana Social and Human Rights Organization SSHRO 25/6/1394 رویا حافظی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، صحت
3704 موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان Afghanistan Organization for Research and Social Studies AORSS 25/6/1394 محمد جمیل بهرامی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3706 دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه Humanitarian for Peace Organization of Afghanistan HPOA 16/08/1394 حبیب الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3714 موسسه تعلیمی مدیریت در رهبری Management and Leadership Education Organization MLEO 16/08/1394 ضیاالاسلام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3715 موسسه خدماتی و تعلیمی برای افغان ها Educational and Services Organization for Afghans ESOFA 16/08/1394 فریده کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت
3719 موسسه اجتماعی به سازان Better Makers Social Organization BMSO 16/08/1394 محمد شریف بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3721 موسسه انتخابات آزاد و دیده بان شفافیت Free Election and Transparency Watch Organization FETWO 16/08/1394 حبیب الرحمن کابل حدمات اجتماعی
3723 موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند Shahrvand Social and Legal Research Organization SSLRO 16/08/1394 سید حمید هاشمی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3728 موسسه حمایت پایدار در افغانستان Organization for Sustainable Aid in Afghanistan OSAA 16/08/1394 پروین حسینی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
3730 دمیرمنو دپیاورتیا او پرمختیالپاره دمیرمنو موسسه Women's Organization for Women Empowerment and Development WOWED 16/08/1394 خالده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت