امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3739 موسسه انکشافی هری بانو Herai Banoo Development Organization HBDO 16/08/1394 حنیفه هرات
3744 موسسه روستائی برای توانمند سازی اجتماعی Rural Org for Social Empowerment ROSE 16/08/1394 سمیرا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3749 موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه Strengthen Agriculture Livelihood Environment and Hygiene Org. SALEHO 16/08/1394 داکتر عتیق الله بدخشان تعلیم و تربیه زراعت ، خدمات اجتماعی خدمات اقتصادی
3751 موسسه خدمات برای پروگرام انکشافی افغانستان Afghanistan Services and Development Program Org. ASDPO 16/08/1394 عبدالمتین کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3754 موسسه توانمند سازی اقتصادی و کمک های بشری Humanitarian Economic Empowerment and Relief Org. HEERO 16/10/1394 نگین تره خیل کابل خدمات حرفوی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3758 موسسه فرهنگی اجتماعی شهروندان افغانستان Afghanistan Citizens Social and Cultural Org. ACSCO 16/10/1394 نصرالله کابل فرهنگی وخدمات اجتماعی ،
3761 موسسه انکشافی و آموزشی دیار افغانستان Afghanistan Diyar Development and Educational Org. ADDEO 16/10/1394 سعیده فقیر زاده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3767 موسسه ظرفیت سازی و تحقیقاتی بانوان Women Capacity Building Research Org. WCBRO 16/10/1394 انجیلا بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ،
3776 موسسه عدالت و رفاه بشری Justice and Humanitarian Welfare Organization JHTWO 16/10/1394 محمد امین بامیان خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، فرهنگی ،
3779 موسسه انکشافی و خدماتی فردوس Paradise Development and Social Services Organization PDSSO 16/10/1394 نصرت کابل خدمات اجتماعی ، انکشفی
3783 موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها Afghan Alternative Livelihood and Welfare Development Org AALWDO 16/10/1394 محمد نواب زیرک کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3784 موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها Modern Idea Educational Org for Afghans Development MIEOAD 16/10/1394 نجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
3785 موسسه زنان افغان برای تساوی Afghan Women's Org for Equality. AWOE 16/10/1394 حصینه هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3786 موسسه باز سازی ، زراعتی و تعلیمی افغان Afghan Reconstruction Agriculture and Education Org. ARAEO 16/10/1394 عبدالستار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3787 موسسه افغانها برای انکشاف و تغیر Afghan Org for Education and Change AOEC 16/10/1394 شجاع الدین جوزجان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3790 موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت Sustainable Alternative Livelyhood Assistance and Management Org. SALAAMO 16/10/1394 لیلماه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3794 موسسه انکشاف متدوام برای زنده گی Sustainable Development Org for Life SDOL 16/10/1394 غلام نبی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3796 موسسه وحدت زنان افغان Afghan Women Unity Org AWUO 16/10/1394 ماریا هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3797 موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه Initiative for Social Development Org. ISDO 16/10/1394 محمد کبیر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
3798 موسسه خیریه خدماتی مشعل Mashal Services Welfare Org. MSWO 16/10/1394 فتح الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3799 موسسه انسجام و هماهنگی زنان افغانستان Afghan Women Solidarity and Coordination Organization AWSCO 02/12/1394 فروزان فروتن کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3800 افغان رسنیزه او خیرنیزه موسسه Afghan Organization for Media and Researches AOMR 02/12/1394 عبدالجبار کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3808 موسسه علمی و فرهنگی تسامح Tesamuh Knowledge and Cultural Organization TKCO 02/12/1394 مجیب الرحمن قویاش کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی
3809 موسسه دیدبان آزاد افغانستان Free Watch Afghanistan Organization FWAO 02/12/1394 مبین الله کابل انتخابات و صلح ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ،
3810 موسسه حمایت تعلیمی و اجتماعی ابتکار Creative Educational and Social Support Organization CESSO 02/12/1394 یار محمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3815 موسسه هنری و فرهنگی بابا Baba Art and Culture Organization BACO 02/12/1394 محمد باقر بامیان هرهنگی و هنری ، تعلیم و تربیه
3816 موسسه جوانان برای تغیر مثبت در افغانستان Youth for Positive Change Afghanistan Organization YPCAO 02/12/1394 لطف الله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات صحی
3818 موسسه تحقیقات برای انکشاف Researches Organization for Development ROD 02/12/1394 کمال عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3819 د تعلیمی او اجتماعی خدماتو موسسه Hood Educational and Social Services Organization HESSO 02/12/1394 ننگیالی اتل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3820 موسسه ندای هم اهنگی انسانی Voice of Humanitarian Coordination Organization VHCO 02/12/1394 صفرا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت
3827 موسسه همکاری مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان Afghanistan Migrant and Repatriates Assistance Organization AMRAO 02/12/1394 مختار کابل تعلیم وتربیه ، خدمات اجتماعی
3834 موسسه نسل ها برای صلح و سواد Generations for Peace and Literacy Organization GPLO 15/01/1395 حبیب الله امینی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صلح
3836 موسسه بشردوستانه در امور انکشاف محلی Humanitarian Organization for Local Development Affairs HOLDA 15/01/1395 نجیبه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات اقتصادی
3838 موسسه خدمات تعلیمی و ورزشی برای جوانان Educational And Sport Service Organization for Afghan Youth ESSOAY 15/01/1395 محمد انور کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3840 موسسه انکشاف خدمات اجتماعی و فرهنگسرای دوربین Farhang saraye Doorbin Development Social Services Organization FDDCCO 15/01/1395 نور احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3841 موسسه انکشافی و دادخواهی صدای شهروند Citizens Voice Advocacy and Development Organization CVADO 15/01/1395 احمد نصیر بغلان ظرفیت سازی ، انکشافی ، اجتماعی
3842 موسسه امید و ترقی برای افغانستان Hope and Development for Afghanistan Organization HDAO 15/01/1395 محمد هاشم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3854 موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر Education the Lifelong Mission Org. ELMO 15/01/1395 سید حامد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3857 موسسه تعلیمی اجتماعی و فرهنگی بامداد Bamdad Educational Culture and Social Organization BECSO 15/01/1395 محمد شفیع کابل تعلیمی ، اجتماعی ، فرهنگی
3858 موسسه ندای عدالت Voice of Justice Organization VOJO 15/01/1395 مرینا کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی، صحت
3862 موسسه جنبش علیه فقر زنان Move Against Poverty Women Organization MAPWO 15/01/1395 نجیب الله کابل صنایع دستی ، خیاطی، سواد اموزی ، اموزش فنی و حرفوی
3864 موسسه فرهنگ و هنر اسیا Asia Culture and Art Organization ACAAO 15/01/1395 نجیب الله فرزاد کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق
3876 موسسه حمایوی اطفال بی بضاعت Supportive Organization for Destitute Children SODC 1395/03/08 رحیمه بدخشان خدمات اجتماعی
3877 موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی Humanitarian Assistance for Driving Internal Action Organization HADIAO 1395/03/08 مینا کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، خود کفایی
3881 موسسه توانمندسازی اجتماعی و حقوقی پیوند Paiwand Legal and Social Empowerment Organization PLSEO 1395/03/08 سید وحید کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
3884 موسسه ارتقا مسولیت اجتماعی افغانستان Rise Afghanistan Social Responsibility Organization RASRO 1395/03/08 رحیم الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و مالداری
3885 موسسه مستقل انکشافی و بشری افغانستان Humanitarian Afghanistan Development Independent Organization HADIO 1395/03/08 محسنه بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3889 موسسه خیریه و تعلیمی گانده Gaanda Welfare Educational Organization GWEO 1395/03/08 بهادر خان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
613 مؤسسه افغانها برای فردا Afghans 4 Tomorrow A4T 18/3/1385 نګینه یاری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3893 موسسه فقر زدائی و انکشاف Organization of Poverty Reduction and Development OPRD 1395/03/08 محمد شریف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت