امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4158 موسسه اموزشی وخودکفائی برای جوانان Youth Educational and Self Sufficiency Organization YESSO 22/1/1396 بهاره کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4159 تولنیزه پراختیایی موسسه Community Based Improvement Organization CBIO 22/1/1396 سیدعبیدالله قندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4160 موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه Organization for Promotion of Health and Community Development OPHCD 22/1/1396 محمدعزیز کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4168 موسسه مساعدت برای افغانستان Relief Organization for Afghanistan ROA 22/1/1396 زاهد الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4170 موسسه خدماتی هماهنگی فعالین خانم های افغان Services and Coordination of Afghanistan Women Activists Organization SCAWAO 22/1/1396 صغرا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4172 موسسه زنان خدمتگارافغان زمین Afghan Land Servant Women Organization ALSWO 22/1/1396 مجیب الرحمن کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4175 موسسه حاکمیت قانون Rule of Law Organization RLO 22/1/1396 نسرین میاخیل تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت
4181 موسسه هماهنگی موسسات در بدخشان badakhshan ngos coordination organiztion BNCO 22/1/1396 عبدالعلی بدخشان تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4182 موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش Organization of Awareness Skills and Knowledge OASK 2/3/1396 بلال یوسف کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4186 موسسه توسعه افکاراقتصادی زنان افغان Afghan Women Economic Mind Development Organization AWEMDO - 2/3/1396 محبوب الرحمن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی
4187 موسسه خیریه الخیر AL- Khair Charity Organization ALKCO 2/3/1396 زرولی احمد زی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4188 موسسه دوستانه برای تحقیق وبازتوانی جامعه Friendly Organization for Research and Community Empowerment FORCE 2/3/1396 احسان الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، و زراعت
4189 موسسه امروز وفردای درخشان Today and Tomorrow Bright Organization TTBO 2/3/1396 نجیب الله کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4190 موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization ARSDO 2/3/1396 عطاالرحمن کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی
4192 موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت Fazelat Education and Training Organization FETO 2/3/1396 سیدسرور تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4194 موسسه گهواره Gahwara Organization GO 2/3/1396 ذبیح الله کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4196 موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization ADERIO 2/3/1396 احمدرشاد کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4199 موسسه ملی حمایه محوفلج National Polio Plus Organization NPPO 2/3/1396 محمداسحق ننگرهار تعلیم تربیه و صحت
4200 موسسه تحقیق و توسعه دوامدار افغانستان Organization for Sustainable Development and Research of Afghanistan. OSDRA 2/3/1396 اعجاز الحق کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی
4201 موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization PAEDCSO 2/3/1396 حسین علی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4203 موسسه حمایوی زنان بی بضاعت Poor Women Support Organization PWSO 2/3/1396 شکرانه بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4205 موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان Afghan Women Education and Social Organization AWESO 2/3/1396 بیژن کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت
4208 موسسه مطالعات اقتصادی و صلح Organization for Economic Studies and Peace OESP 24/03/1396 مزمل کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی
4212 موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین Student Promotion and Progress Organization SPPO 24/03/1396 اطیع الله کابل تعلیم و تربیه
4213 موسسه رفاه سبز برای زنان Green Welfare Organization for Women GWOW 24/03/1396 ترشکوا کابل صحت
4216 د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه afghanistan national urban and rural deverlopment org ANURDO 24/03/1396 شفیق الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4221 موسسه هلال سبز افغانستان Afganistan Green Cresent Organization AGCO 23/05/1396 احسان الله (همت) کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت
4222 موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی Afgan National Organization fo r Career and Education Development ANOCED 23/05/1396 تیمورشاه اعتبار بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4223 موسسه تعلیمی انکشاف جوانان Yauths Development and Educational Organization YDEO 23/05/1396 نوروزعلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4224 موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه Elite Educational and Services Organization EESO 23/05/1396 دقیق الرحمن بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4225 موسسه پل برای صلح Bridge for Peace Organization BPO 23/05/1396 نعمت الله بازدل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4229 موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه Health for All Development and Services Organization HADSO 23/05/1396 محمدعثمان بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4235 موسسه ارتقآ ظرفیت مدنی راه کار Solution Civil Capacity Baldiag Organization SCCBO 23/05/1396 اسدالله بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4238 موسسه ارتقای ظرفیت مدنی راه تکامل Way of Evolution Capacity Baldiag Civil Organization WECBCO 23/05/1396 محمد سخی زاده بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4242 موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه Atarud Training And Research Organization for Development ATAROD 23/05/1396 پرویز رادمنش کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4247 موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان servies organization of start for reconstruction of afghanistan SOSRA 23/05/1396 نظر محمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4249 موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه Organization for Community Empowerment and Developmen OCED 23/05/1396 داکتر عبدالقوی قدیری کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4251 دشرق لیدپراختیایی موسسه East Vision Developmen Organization EVDO 23/05/1396 ضیا الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4252 موسسه فرهنگی اجتماعی وصنعتی زنان افغان Afgan Women Cultural Social Industrial Organization AWCSIO 23/05/1396 لینا صمیم کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4253 موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی Social Welfare and Rehabilitation Organization SWRO 23/05/1396 عبدالله شیرزاد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4254 موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری Saadat Charity Organization for Human Commnuity SCOHC 23/05/1396 الله نور کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4255 نهاد تحقیقاتی پایدار افغانستان Afganistan Sustainable Research Inatitution ASRI 23/05/1396 خواجه محبوب صدیقی کابل خدمات اجتماعی وتحقیقات علمی
4260 موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه Social Educational and Humanitarian Assistance Organization SEHAO 29/06/1396 مسعود احمد کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی
4261 موسسه رفاه وبشردوستانه Organization for Welfare and Humanitarian OWH 29/06/1396 احمد شکیب فلاح کابل صحت وخدمات اجتماعی
4262 موسسه بشردوستانه برای انگیزش وتوانمند سازی Humanitarian Organization for Motivation and Empowerment HOME 29/06/1396 ولی باور کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4263 موسسه مشارکت وتوانمندسازی افغان Afghan Women,s Participation and Empowerment Organization AWPEO 29/06/1396 طیبه مشعل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4266 موسسه خدماتی اجتماعی درمانگر Community Therapist Services Organization CTSO 29/06/1396 گلالی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت
4270 موسسه انکشافی ودان Wadan Organization for Development WOD 29/06/1396 امیر جان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4273 موسسه انکشاف متوازن وتوانمند سازی افغانستان Afghanistan Development and Empowerment Organiazation ABDEO 29/06/1396 لیلما پوپل کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
4275 موسسه برای یتیمان Orphans Organization OO 22/07/1396 عبدالکریم بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت