جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3532 موسسه ظرفیت سازی و توسعه برای زنان Capacity Building and Development Organization for Women CDOW 23/2/1394 سید عمر بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، زراعت
3533 موسسه امداد پیوست IMdaad Paywast Organization IPO 23/2/1394 امید رشیدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ،
3534 موسسه خدماتی و انکشافی نوای صلح Naway E Solh Services and Development Organization NSSDO 23/2/1394 آمنه بامیان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، اقتصادی ، دزراعت
3542 موسسه پل امید و صحت Bridge Hope and Health Organization BHHO 23/2/1394 عبدالرحیم رجایی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3544 موسسه حمایتی توانمندسازی روی سرک گام Step Street Childs Protection and Empowerment Organization SSCPEO 23/2/1394 داکتر آریا کابل صحت ، خدمات فرهنگی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3556 موسسه اجتماعی، تعلیمی و حرفوی برای افغانها Social Educational and Vocational Organization for Afghanistan SEVOA 23/2/1394 فاضله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3573 امید نو برای فردای بهتر افغانستان Afghanistan's New Hope for Better Future Organization ANHBFO 23/3/1394 روشن دایکندی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت
3578 موسسه انکشافی و حرفوی افغان Afghan Development and Vocational Organization ADVO 23/3/1394 حسینا ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3588 موسسه تقویت جوانان کار آفرین Empowering youth Entrepreneur Organization EYEO 23/3/1394 ویس الدین فیضی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3594 موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی Social and Economical Empowerment Organization SEEO 23/3/1394 توریالی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3597 موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان Welfare and Development Organization for Afghan People WDOAP 23/3/1394 نورالامین ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3608 موسسه برای ابتکار انکشاف پایدار Organization for Sustainable Development Initiative OSDI 23/3/1394 یوسف قادری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3615 موسسه انکشاف ظرفیت بشری در عرصه حیات Human Capacity Development in the Field of Life Organization HCDFLO 23/3/1394 نگینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3616 موسسه انکشاف تعلیم و تربیه وآموزشی برای جوانان Development of Education and Learning Organization for Adults DELOA 14/5/1394 صفی الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ،
3617 موسسه علمی، تربتی، فرهنگی و اجتماعی انوار Anwar Scientific, Educational, Cultural and Social Organization ASECSO 14/5/1394 محمد اسماعیل کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
3619 موسسه خیریه چشم امید Chashm-E- Omid Charity Organization COCO 14/5/1394 سید نعمت الله کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت
3622 موسسه انکشافی پیام آبادی Improvement Massage Development Organization IMDO 14/5/1394 عبدالمتین کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، زراعت
3626 موسسه بازسازی، انکشاف اقتصادی و خدمات بشری Rehabilitation, Economic Development and Social Services Organization REDSSO 14/5/1394 عطا محمد قیومی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3627 موسسه خدماتی ، انکشافی و اموزشی تحول Educational Development and Services Organization of Evolution EDSOE 14/5/1394 بی بی حاجی مریم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3628 موسسه دهکده سبز افغانستان Afghanistan Green Village Organization AGVO 14/5/1394 زرمینه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، زراعت
3629 موسسه امید برای انکشاف افغانستان Hope for Afghanistan Development Organization HADO 14/5/1394 ذاکرالله همت کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3631 موسسه تعلیمی ، فرهنگی و اجتماعی باور Bawar Cultural, Educational and Social Organization BCESO 14/5/1394 شیر احمد کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیهه
3639 موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق Philanthropic Organization for Welfare, Empowerment and Research POWER 14/5/1394 عبداالشکور کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه
3640 موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان Falah Afghanistan Welfare and Development Organization FAWDO 14/5/1394 قاری لطیف الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر پروژه های انکشافی
3642 موسسه فن آوران مهین دوستان Patriots Occupational Organization POO 14/5/1394 غضنفر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3643 موسسه امید برای تعلیم و رهبریت در افغانستان Hope for Education and Leadership in Afghanistan Organization HELAO 14/5/1394 رحمت الله کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی
3653 موسسه خیریه سهولت آورنده برای افغانستان Facilitating Welfare Organization for Afghanistan FWOA 14/5/1394 محمد اسحق کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3656 موسسه آموزشی و حرفوی کلبه Kulba Educational and Vocational Organization KEAVO 14/5/1394 احمد فهیم سرپل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3657 موسسه توانمندسازی زنان روستا Organization for Empowerment Rural Women OERW 14/5/1394 هوسی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3661 موسسه صنایع ناب افغان Afghan Unique Craft Organization AUCO 14/5/1394 محمد صمیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3665 موسسه تحقیق و مطالعات پرسش Porsesh Research and Studies Organization PRSO 14/5/1394 احسان الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3672 موسسه ارتقا ظرفیت و زیربنا افغانستان Capacity Building and Infrastructure Organization of Afghanistan CBIOA 14/5/1394 سعدیه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3673 داسیا انکشافی او خیریه موسسه Asia Development Welfare Organization ADWO 14/5/1394 شفیع الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3676 موسسه همکاری جامعه انسانی Humanitarian Social Partner Organization HSPO 14/5/1394 سید محمد بامیان زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی
3679 موسسه اول تحصیل Education First Organization EdFO 14/5/1394 محمد امین کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی
3680 ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه Friends Community Development Organization FCDO 25/6/1394 خلیل الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3684 موسسه ارتقآ و انکشاف ظرفیت های اجتماعی Social Capacity Promotion and Development Organization SCPDO 25/6/1394 سید علی محمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3685 موسسه حقوق و توسعه مساوی Equal Rights and Development Organization ERD 25/6/1394 فریبا بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3688 موسسه مطالعات زنان برای صلح Women and Peace Studies Organization WPSO 25/6/1394 سمسور ناصری کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3690 موسسه صدای حقوق بشر Voice of Human Right Organization VHRO 25/6/1394 ظاهر شاه کابل حقوق بشر خدمات اجتماعی
3695 موسسه توانمندسازی نسلهای آینده Future Generations Empowerment Organization FGEO 25/6/1394 محمد طاهر خلیل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3698 موسسه همیاری زنان برای توسعه Women Cooperation Organization for Development WCOD 25/6/1394 حکیمه اکبری بامیان خدمات حقوقی ، تعلیم و تربیه ،
3699 موسسه تعهد برای توانمندسازی و تغیر Commitment for Empowerment and Change Organization CECO 25/6/1394 احسان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3701 موسسه طبیعت افغانستان Nature Organization for Afghanistan NOA 25/6/1394 بهروز کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3702 موسسه اجتماعی و حقوق بشری ثنا Sana Social and Human Rights Organization SSHRO 25/6/1394 رویا حافظی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، صحت
3704 موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان Afghanistan Organization for Research and Social Studies AORSS 25/6/1394 محمد جمیل بهرامی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات
3706 دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه Humanitarian for Peace Organization of Afghanistan HPOA 16/08/1394 حبیب الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3714 موسسه تعلیمی مدیریت در رهبری Management and Leadership Education Organization MLEO 16/08/1394 ضیاالاسلام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3715 موسسه خدماتی و تعلیمی برای افغان ها Educational and Services Organization for Afghans ESOFA 16/08/1394 فریده کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت
3719 موسسه اجتماعی به سازان Better Makers Social Organization BMSO 16/08/1394 محمد شریف بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت