امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4014 موسسه پیشرفت برای همه در آموزش Progress for All Education Org. PAEO 27/7/1395 اسدالله کابل فرهنگی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4016 موسسه حامی محیط سبز Support of green Environmental Org. SGEO 27/7/1395 قمبر کابل زراعت و خدمات اجتماعی
4017 موسسه خدمات تعلیمی و توانمند سازی بانوان افغان Afghan Women Educational and Empowerment Services Org AWEESO 27/7/1395 ضمیره سعیدی کابل تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی صحی
4020 موسسه روشنی ، همکاری و انکشاف افغانستان Afghanistan Brightness Assistance and Development Org. ABADO 27/7/1395 سید موسی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4023 موسسه تعلیمات و آموزش های حرفوی هیله Heela Educational and Vocational Learning Org. HEVLO 27/7/1395 حامد بلوچ کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماع
4025 موسسه عمل مردم برای تغیر People Act for Change Org. PAFCO 27/7/1395 شگوفه جوزجان تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی وصحت
4032 موسسه خیریه اجتماعی و توسعه برای افغانستان Afghanistan Social Charity and Outreach Org ASCOO 27/7/1395 محمد علی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی
4033 موسسه محیط زیستی گیتی سبز Green Universe Environmental Org GUEO 27/7/1395 محمد یاسین کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی ومحیط زیست
4042 موسسه خدمات اتحاد نیکان Etehad Nikan Services Organization ENSO 3/9/1395 فهیمه کابل زراعت و مالداری ، ماهی پروری و صنعت
4043 موسسه تقویت جوانان Youth Empowerment Organization YEO 3/9/1395 جاوید کابل تعلیم و تربیه ، ظرفیت سازی ، توسعه جوانان
4046 موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده Ayenda Organization on Rehabilitation and Social Services AORSS 3/9/1395 طارق "سلیمان" کابل خدمات اجتماعی وتداوی معتادین
4052 موسسه خدماتی و انکشافی درنیکا Darnika Development and Service Organization DDSO 3/9/1395 نجیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4054 موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان Non-Profit Step with World Organization NPSWWO 3/9/1395 بی بی نگینه بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت
4055 موسسه علمی و انکشافی افغان رایان Afghan Rayan Educational and Development Organization AREDO 3/9/1395 ننگیالی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4056 موسسه خدمات مسلکی و اکادمیک سهار Sahar Professional and Academic Services Organization SPASO 3/9/1395 فرید احمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4061 موسسه رشد و توسعه جوانان توانا Tawana Youth Development Organization TYDO 3/9/1395 هاجر کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی
4064 موسسه توانمند سازی و توسعه برای افغانها Organization for Empowerment and Development of Afghans OFEDA 3/9/1395 عزیز الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4069 موسسه تحقیق و تغیر اجتماعی Organziation Research and Social Change ORSC 26/10/1395 شهیره تراب کابل صحت ، فرهنگی و تعلیم و تربیه
4077 موسسه ظرفیت سازی زنان درواز Darwaz women capacity building organization DWCBO 26/10/1395 آیم جان بدخشان تعلیم وتربیه حرفه خدمات اجتماعی و صحت
4078 موسسه فرهنگی وهنری پاکنگاران Paknegaran Culture And Art organization PCAO 26/10/1395 عزیزه خوشنصیب کابل هنری وفرهنگی
4083 قریه صلح برای پیشرفت افغانستان Peace villag for Afghanistan development organization PVADO - 26/10/1395 احمد نوید بلخ تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4086 موسسه دسترسی زنان به عدالت Women Access for Jaslice Organizalion WAJO 26/10/1395 مرسل مصطفی زاده کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4089 موسسه مسیرپایداربرای رشد انکشاف متوازن Sustainable Path for Enhancing Equal Development Organization SPEEDO 26/10/1395 جواد کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
4090 موسسه مبارزه علیه گدائی و بیکاری Counter Begging and Unemployment Organization CBUO 26/10/1395 محمد نعیم(فیاض) کابل صحت ، ایجاد شغل ، تعلیم و تربیه
4091 دتولنی پیاورتیادافغانستان حوانانودتعلیم اوبسیاینی موسسه Building of Able Society to Educate Youths of Afghanistan Organization BASEYAO 26/10/1395 مریم کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صنایع دستی
4097 موسسه انکشافی سر زمین من My Homland Development Organization MHDO 26/10/1395 محمد عزیز آصفی کابل انکشاف پایدار ، خدمات اجتماعی
4099 موسسه تعلیمی وآموزشی جوانان افغان Afghan Youth Educatianl and Trainig Organization AYETO 26/10/1395 ایرج احمد کابل خدمات اجتماعی وصحت
4102 موسسه مبارزه علیه فساد درافغانستان Organization to Fight comuption in Afghanistan OFCA 26/10/1395 سعیده صالح کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه
4105 موسسه هماهنگی صحی Alliance of Healht Organization AHO 26/10/1395 محمد شرف کابل صحت
4107 موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان Afghan Youth for Peace and Women Empowerment Org. AYPWEO 18/12/1395 نگینه کابل ارتقأ ظرفیت و خدمات اجتماعی
4111 موسسه کمک های بشری افغانستان امن Safe Afghanistan , Humanitarian Assistance Org SAHAO 18/12/1395 بومان علی یوسفی کابل خدمات اجتماعی ، مبارزه با حوادث طبیعی و تحقیقات علمی
4115 موسسه تنظیم امور جنگلداری Forest Management Org FMO 18/12/1395 دلاور سمنگان زراعت و آبیاری
4117 موسسه شفافیت افغانستان Transparency Afghanistan Organization TAFO 18/12/1395 4117 عبدالصبور جسور کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی
4128 موسسه خدمات حرفوی و زراعتی زنان روستائی Village women vocational Services and Agriculture Organization VWVSAO 18/12/1395 عاصمه بدخشان خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه
4130 موسسه تحقیقی ، فرهنگی ، و گردشگری ساینا Saina Exploratory,Cultural and Tourism Org SECTO 18/12/1395 محمد زمان احمدی بامیان فرهنگی ، تحقیق ، تعلیم و تربیه و گردشگری
4131 موسسه انکشاف حرفوی برای زنان Vocation Development Organization for Women VDOW 18/12/1395 شمس الله بدخشان تعلیم ترببیه ، خدمات اجتماعی و زراعت
4133 موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت Hedayat Educational and Training Organization HETO 18/12/1395 سعاد ت غزنی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4139 موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Service Organization AWSESO 18/12/1395 لیلا کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4150 موسسه حمایوی وانکشافی طلوع آفتاب Sun Rrise Supportive and Development Organization SRSDO 18/12/1395 نعمت الله کابل تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت
4154 موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا Safa Development and Vocational Services Organization SDVSO 22/1/1396 بی بی عایشه بدخشان زراعت ، تعلیم تربیه خدمات اجتماعی
4155 موسسه عدالت خواهی برای زنان افغان Justice for Afghan Women Organization JAWO 22/1/1396 فاطمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4156 موسسه آموزشی حرفوی پامیر Pamir Vocational Training Organization PVTO 22/1/1396 ضیاگل بدحشان تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4157 موسسه آموزشی بهاربانوان Women Spring Educational Organization WSEO 22/1/1396 لیدا ملکزاده کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی زراعت
4158 موسسه اموزشی وخودکفائی برای جوانان Youth Educational and Self Sufficiency Organization YESSO 22/1/1396 بهاره کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی
4159 تولنیزه پراختیایی موسسه Community Based Improvement Organization CBIO 22/1/1396 سیدعبیدالله قندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4160 موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه Organization for Promotion of Health and Community Development OPHCD 22/1/1396 محمدعزیز کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4168 موسسه مساعدت برای افغانستان Relief Organization for Afghanistan ROA 22/1/1396 زاهد الله کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4170 موسسه خدماتی هماهنگی فعالین خانم های افغان Services and Coordination of Afghanistan Women Activists Organization SCAWAO 22/1/1396 صغرا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4172 موسسه زنان خدمتگارافغان زمین Afghan Land Servant Women Organization ALSWO 22/1/1396 شیلا کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت
4175 موسسه حاکمیت قانون Rule of Law Organization RLO 22/1/1396 نسرین میاخیل تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت