امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1610 موسسه برابري براي صلح و انکشاف Equality for Peace and Development Org EPDO 6/12/1388 نورالحق فرید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت صحت
1611 موسسه زنان رضاكار بدخشان Badakhhan Volunteer Women Org BVWO 6/12/1388 انيسه صلاحیت اجرایی ندارد / مصطفی سدید کفیل موسسه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت و صحت
1612 موسسه مشورتي و تربيوي رشد Rushd Training Consultancy Org RTCO 6/12/1388 آزاده کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1613 موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی Technical Education and Skills Training Organization TESTO 6/12/1388 نياز محمد ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1628 موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان Solidarity and assistance organization for Afghanistan SAOA 6/12/1388 حفيظ الله نوری غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1632 موسسه خيريه جوانان براي زندگي سعادت مند جامعه افغان Youth org for fortunate life of Afghan community YOFLAC 6/12/1388 عبدالولي هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1639 موسسه همكاري براي ترقی افغانستان Organization for Cooperation and Development of Afghanistan OCDA 6/12/1388 سيد نويد بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1652 موسسه انكشافي رفاه ناجي Naji Development Welfare Org NDWO 19/1/1389 نجیبه (سجادی) دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1653 موسسه هماهنگي و بازسازي نورصفا Noor Safa Coordination and Rehabilitation Org NSCRO 19/1/1389 گل فیروز غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1658 موسسه احياي صحت و جامعه افغاني Afghani Community and Health Rehabilitation Org ACHRO 19/1/1389 مباركشاه غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1659 موسسه ظرفيت سازي براي زنان Capacity Building for Women ORG CBWO 19/1/1389 شكريه/ صلاحیت امضا ندارد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1678 موسسه بهار كار Labor Spring Org LSO 23/2/1389 ذاكر حسين دایکندی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1694 موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني Justice and Civil Society Support Organization JCSSO 23/2/1389 محمد ناصر بامیان خدمات اجتماعی، صحت
1697 موسسه براي كمك هاي انكشافي Organization for Relief Development ORD 23/2/1389 عبدالباری کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1705 موسسه عدالت، برابری برای افغانستان Justice for Equality in Afghanistan organization JEAO 27/3/1389 شهرزاد/ شیخ صبور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1723 موسسه تحقيق وتقويه جامعه افغاني براي انكشاف afghan community research and empowerment org for development ACREOD 27/3/1389 عطا الحق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1725 موسسه اثر Impact organization IO 27/3/1389 لعل اغا کاکر بلخ خدمات اجتماعی
1743 موسسه بازسازي براي زنان افغان Afghan women organization for rehabilitation AWOR 31 / 4 /1389 فردوس شحنه کابل تعلیم وتربیه، صحت
1753 موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان Afgan Human Rights Research And Advocacy Organisation AHRRAO 31 / 4 /1389 حيات الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1755 موسسه ستاره عرفان Star of knowledge organization SKO 31 / 4 /1389 خواجه فهیم " عباسی" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1764 دتولني د پرمختيا تولنيزوچارو خيريه موسسه Community development And social affairs charity organization CDSACO 31 / 4 /1389 سفيراحمد ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1766 موسسه خدمات صحي و اجتماعي Organization for health and social services OHSS 31 / 4 /1389 محمد اقا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1767 موسسه انكشافي واموزشي براي زنان Development and educational organization to women DEOW 31 / 4 /1389 ليلما / احمد ضیا روشندل کفیل و معاون موسسه بلخ تعلیم وتربیه
1782 موسسه مركز مطالعات استراتيزيك ومنطقوي Center for strategic regional studies organization CSRSO 25/6/1389 دوکتور شاه رخ کابل زراعت، صحت
1787 موسسه ديدبان حقوق اساسي افغانستان Watch on basis rights Afghanistan organization WBRAO 25/6/1389 هاجره الکوزی کابل خدمات اجتماعی
1791 دسولي اوبشري حقونو موسسه Peace and human rights organization PHRO 25/6/1389 نظام الدين کابل تعلیم وتربیه
1792 موسسه اموزش وپزوهش راه ابريشم Silk route training and research organization SRTRO 25/6/1389 عبدالوحید مراد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1811 موسسه خدمات بشري اميد افغانستان Omid Afghanistan Humanitarian services OAHS 25/6/1389 رویا بنت عزیزالله صلاحیت اجرایی ندارد کابل خدمات اجتماعی
1831 موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان Afghanistan youth national and social organization AYNSO 29/7/1389 ارش بارک کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1838 موسسه مطالعات ارمان شهر افغانستان Arman Shahr Afghanistan Studies Organization ASASO 29/7/1389 گیسو جهانگیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1840 موسسه فرهنگی اجتماعی تساوی Equality social and cultural organization ESCO 29/7/1389 معصومه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1846 موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان Afghan women social and services org AWSSO 29/7/1389 ملیحه کابل خدمات اجتماعی
1852 موسسه خدما ت حقوقی در افغانستان organization Legal service Afghanistan LSAO 15/9/1389 صبغت الله بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1854 موسسه اموزشی زراعتی وحفظ محیط زیست Protection Environment Agriculture & Education Organization PEAEO 15/9/1389 محمد رفیع کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1859 موسسه دیده بان حقوق بشر و رسانه ها Human Rights Watch and Media Organization HRWMO 15/9/1389 اریانا اکرام وعزت الله اکبری کفیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1865 موسسه اداره و انکشاف صحت Organization for Health promotion management OHPM 15/9/1389 میر محمد عثمان کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1867 موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه Asghari cultural And social charity organization ACCSO 15/9/1389 سید نسیم هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1874 دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه Peace training and research organization PTRO 15/9/1389 خیال خان کابل خدمات اجتماعی
1877 موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث Tashabos Educational Organization TEO 15/9/1389 فضل ربی حقبین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1880 موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین Ale – yasin Charity Organization AYCO 15/9/1389 سید محسن بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1884 دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه Tawhid social and development organization TSDO 15/9/1389 داکتر نوید احمد هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1885 موسسه نسل نوین افغانستان Afghanistan New generation Organization ANGO 15/9/1389 محمدالیاس علمی کابل خدمات اجتماعی
1888 موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان Organization for afghan women capacity and knowledge OAWCK 15/9/1389 محمد زمان کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1891 حمایت از زنان میدیکا افغانستان Medica Afghanistan Women Support Organization- MAWSO 15/9/1389 دکتور رضوان الله عبدی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1906 موسسه آموزشی، رفاهی و خدما تی آمو Amo educational, relief and service organization AERSO 29/10/1389 هما/ وحید جان کلانتری کفیل موسسه کابل تعلیم وتربیه، صحت
1912 افغان حقوقی او معلوما تو موسسه Afghan legal and information organization ALIO 29/10/1389 محمد اسماعیل کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1915 افغان ترقی یقینی خد مت موسسه Afghan trust Development Service organization ATDSO 29/10/1389 شاداب الکوزی ولد حضرت احمد ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1933 موسسه امداد وانکشاف سریع Organization of fast relief and development OFRD 29/10/1389 فضل الله جهاني کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1936 موسسه خدمات حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational and Vocational Service Org AWEVSO 29/10/1389 کریمه / محمد تواب نوابی کفیل موسسه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1950 موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری sound humanitarian participatory and organization uplift SHPOUL 29/10/1389 شفیق الله جلال آباد خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت