امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1442 موسسه تریننگ سکیت بورد در افغانستان (سکیتستان) Afghanistan Skateboarding Training Org ASTO 1388/4/11 شمس الدین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1445 موسسه آموزشی و حرفوی هموطن Patriot Educational Vocational Org PEVO 1388/4/11 محمدیوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1448 اداره خدمات بهبود اجتماعی انکشافی افغانها Afghan Social Welfare Development Org ASWDO 1388/4/11 ثناء الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1461 موسسه تحقیقی صحی و اداری شفا Shefa Health Management and Research Org SHMRO 1388/4/11 سید رحیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1466 خدمات اجتماعی صحی و تعلیمی تابش Tabish Social Health Education Org TSHEO 1388/4/11 ویس آریا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1473 موسسه احياي منبع طبيعي و خدمات اجتماعي Natural Resources Rehabilitation Social Services Org NRRSSO 15 / 5 / 1388 نظام الله (تلاش) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1479 موسسه صلح Peace Org PO 15 / 5 / 1388 عبدالقدیر تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1484 موسسه تحقق وخدمات تواميت Engineering Partnership Research and Services Organization EPRSO 15 / 5 / 1388 استاد فهیم مومند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1501 موسسه خدماتي بينائي Benai Services Org BSO 1388/6/17 فخر الدين پروان صحت
1507 موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي Services Organization for Unity and Development SOUND 1388/6/17 امین الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1524 دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه Green Afghanistan Agriculture and Livestock Organization GAALO 23/7/1388 غلام سرور ظهیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1528 موسسه تقويه حكومت داري افغانستان Governance Institute Afghanistan GIA 3/7/1388 احمد خطاب کاکر کابل خدمات اجتماعی، صحت
1530 موسسه هدا Huda Org HO 23/7/1388 محمد جبران کابل تعلیم وتربیه
1532 موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان Afghanistan Economical and legal Studies Org AELSO 19/9/1388 محمد خالد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1542 موسسه بازسازي و انكشافي نوائي براي زنان افغان Nawayee Rehabilitation and Development Org for Afghan Women NRDOAW 19/9/1388 احمد ادريس کابل ، تعلیم وتربیه، زراعت
1549 موسسه جامعه مدني و حقوق بشر Civil Society and Human Rights Org CSHRO 19/9/1388 محمد نعيم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1559 موسسه حقوق بشر و محو خشونت Human Rights and Education of Violence Org HREVO 19/9/1388 محمد ابراهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1561 موسسه فرهنگي افغانستان جديد New Afghanistan Cultural Org NACO 19/9/1388 ژوليا بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1567 موسسه بازسازي و انكشاف رفاه براي افغانستان Rehabilitation and Welfare Development Org for Afghanistan RWDOA 19/9/1388 احمد فرید هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1579 موسسه تقويت اجتماعي افغانستان Afghanistan Social Improvement Org ASIO 1/11/1388 عبدالهادی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1588 موسسه حقوقي و عمراني پناه گاه Panahga Justice Reconstruction Org PJRO 1/11/1388 عبدالحليم غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1590 موسسه تعليمي و اجتماعي حلا براي زنان افغان Zala Educational and Social org for Afghan Women ZESOW 1/11/1388 عارف الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1591 موسسه پيام نو براي زنان افغان New Massage for Afghan Women Org NMAWO 1/11/1388 داکتر فاطمه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1593 داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه Social Capacity Development Welfare Org SCWO 1/11/1388 ميرويس جلالي ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1603 موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان Hodai Sharq Org for Development of Afghanistan HSODA 1/11/1388 سيد وحيد الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1609 موسسه ارتقا ظرفيت و انكشافي زنان Womens Capacity Building and Development Organization WCBDO 6/12/1388 نسيمه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1610 موسسه برابري براي صلح و انکشاف Equality for Peace and Development Org EPDO 6/12/1388 نورالحق فرید کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1611 موسسه زنان رضاكار بدخشان Badakhhan Volunteer Women Org BVWO 6/12/1388 انيسه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1612 موسسه مشورتي و تربيوي رشد Rushd Training Consultancy Org RTCO 6/12/1388 آزاده کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1613 موسسه تعلیمات تخنیکی و آموزش های مسلکی Technical Education and Skills Training Organization TESTO 6/12/1388 نياز محمد ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1628 موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان Solidarity and assistance organization for Afghanistan SAOA 6/12/1388 حفيظ الله نوری غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1632 موسسه خيريه جوانان براي زندگي سعادت مند جامعه افغان Youth org for fortunate life of Afghan community YOFLAC 6/12/1388 عبدالولي هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1639 موسسه همكاري براي ترقی افغانستان Organization for Cooperation and Development of Afghanistan OCDA 6/12/1388 سيد نويد بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1652 موسسه انكشافي رفاه ناجي Naji Development Welfare Org NDWO 19/1/1389 نجیبه (سجادی) دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1653 موسسه هماهنگي و بازسازي نورصفا Noor Safa Coordination and Rehabilitation Org NSCRO 19/1/1389 گل فیروز غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1658 موسسه احياي صحت و جامعه افغاني Afghani Community and Health Rehabilitation Org ACHRO 19/1/1389 مباركشاه غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1659 موسسه ظرفيت سازي براي زنان Capacity Building for Women ORG CBWO 19/1/1389 شكريه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1678 موسسه بهار كار Labor Spring Org LSO 23/2/1389 ذاكر حسين دایکندی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1694 موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني Justice and Civil Society Support Organization JCSSO 23/2/1389 محمد ناصر کابل خدمات اجتماعی، صحت
1697 موسسه براي كمك هاي انكشافي Organization for Relief Development ORD 23/2/1389 عبدالباری کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1705 موسسه عدالت، برابری برای افغانستان Justice for Equality in Afghanistan organization JEAO 27/3/1389 شهرزاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1723 موسسه تحقيق وتقويه جامعه افغاني براي انكشاف afghan community research and empowerment org for development ACREOD 27/3/1389 عطا الحق کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1725 موسسه اثر Impact organization IO 27/3/1389 وحيدالله صديقي بلخ خدمات اجتماعی
1730 موسسه جامعه باز افغانستان Open society Afghanistan OSA 27/3/1389 نيلوفر سخي کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1736 موسسه خدمات صحي و تعليماتي مهدويان Mahdawyan educational and health service organization MEHO 27/3/1389 نرگس نادري کابل خدمات اجتماعی
1743 موسسه بازسازي براي زنان افغان Afghan women organization for rehabilitation AWOR 31 / 4 /1389 احمد جاوید عمری کابل تعلیم وتربیه، صحت
1749 موسسه انكشافي و اجتماعي زنان افغان Development social afghan women organization DSAWO 31 / 4 /1389 سهيلا تخار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1753 موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان Afgan Human Rights Research And Advocacy Organisation AHRRAO 31 / 4 /1389 حيات الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1755 موسسه ستاره عرفان Star of knowledge organization SKO 31 / 4 /1389 خواجه فهیم " عباسی" کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1764 دتولني د پرمختيا تولنيزوچارو خيريه موسسه Community development And social affairs charity organization CDSACO 31 / 4 /1389 سفيراحمد ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت