جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4600 موسسه توانبخشی و رفاه بشری Human Welfare and Rehabulitation Organization HWRO 12 / 10 / 1397 محمد باقر اعتمادی کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4601 موسسه توانمند سازی و تحکیم صلح جوانان افغانستان Afghanistan Youth Empowerment and Peace-Building Organization AYEPO 12 / 10 / 1397 احمد شاه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4602 موسسه توسعه و تحول Amplification and Mutation Organization AMO 12 / 10 / 1397 سید عبدالغفور غور تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی، زراعت، محیط زیست و صحت
4603 موسسه رشد جامع زراعت و انکشاف دهات Comprehensive Agricuture and Rural Development Organization CARD-O 12 / 10 / 1397 هلال الدین مصدق کابل زراعت، خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه
4604 موسسه خط توسعه Development Line Organization DLO 12 / 10 / 1397 فضیله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت
4605 موسسه مسیر کامیابی و شفافیت Road to Prosperity and Transparency Organization RPTO 12 / 10 / 1397 بریالی کابل تعلیم و تربیه
4606 موسسه تحقیق و توسعه بین المللی Institute for International Research and Development IIRD 12 / 10 / 1397 ذبیع الله کابل توانمند سازی و ارتقا ظرفیت ، ایجاد برنامه های کاری و تحقیق و توسعه بین المللی
4607 موسسه اجتماعی مفکوره جدید New Idea Sociul Organization NISO 26 / 10 / 1397 نورمحمد بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4608 موسسه خدمات اجتماعی برای توسعه افغانستان Social Services Organization for Afghanistan Development SSOAD 26 / 10 / 1397 امین الله هرات زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4609 موسسه احساس توانمند سازی و حمایه از اطفال Ehsas Empowerment and Support for Women and ChildrenOrg. EESWCO 26 / 10 / 1397 لایق صمیم کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4610 موسسه مهرانه برای داد خواهی و ارتقای ظرفیت ها Mehrana Org for Advocacy and Protes. MOAP 26 / 10 / 1397 هاجرسادات حسینی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4611 موسسه اجتماعی افغان مرسته Afghan Aid Social Org. AASO 26 / 10 / 1397 احمد ولید قادری کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4612 د کندهاردمهاجرینوموسسه Kandahar Refugee Organization KRO 26 / 10 / 1397 عبیدالله کندهار خدمات اجتماعی
4613 انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی Biruni Institute for Economic and Polizy Studies BIEPS 26 / 10 / 1397 نذیر احمد کابل خدمات اجتماعی
4615 موسسه ابتکارات صلح وپیشرفت Peace and Development Initiative Organization PDIO 3 / 11 / 1397 سلما کندهار تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ،صحت وسایرخامات
4616 موسسه اجتماعی وفرهنگی ویژه Social and Cultural Organization of Vizha SCOV 3 / 11 / 1397 نرگس تره کی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4617 موسسه توسعه بانوان جوان Young Women Development Organization YWDO 3 / 11 / 1397 تورپیکی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4618 موسسه رفاهی خدمات عامه Organization Public Welfare Service OPWS 3 / 11 / 1397 علی جان کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4619 موسسه انکشافی وبازسازی راه نزدیک Near Way Development and Rehabilitation Organization NWDRO 3 / 11 / 1397 انجینرعبداقیوم کابل خدمات اجتماعی
4620 موسسه اجتماعی توانمند سازی جوانان افغان Social Empowerment Afghan Youth Organization SEAYO 3 / 11 / 1397 مهدی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4623 موسسه اشتغال زائی خاش نوین New Khash Employment Organization NKEW 3 / 11 / 1397 محمدسردارمحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4624 نارنج دسحودپیاورتیاموسسه Woman Ability Orange 0rganization WAOO 3 / 11 / 1397 شهلا ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه
4625 موسسه نوین سرمایه اجتماعی افغانستان New Social Capital Afghanistan Organization NSCAO 3 / 11 / 1397 محمدعارف کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت
4627 موسسه تعلیمی واجتماعی نور Noor Educational and Social Development Organization NESDO 10 / 11 / 1397 سیدعثمان کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ،صحت
4628 موسسه افغانستان برای تغییروبهبود Afghanistan Organization for Change and Improvement AOCI 10 / 11 / 1397 بابر کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
4629 موسسه هماهنگی انکشافی مکاتب خصوصی افغانستان Cooperation Development Organization of Afghanistan Private Schools CDOAPS 10 / 11 / 1397 محمدداود کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4630 موسسه گژدم طلائی Golden Scorpion Organization GSORG 10 / 11 / 1397 وحیدالله کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
4631 موسسه شفاف انکشاف جامعه Community Development Transparent Organization CDTO 10 / 11 / 1397 دوکتوراحمدجاوید کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4632 موسسه ترقی و آموزشی افغانستان Organization for Progress and Education of Afghanistan OPEA 10 / 11 / 1397 اایمل مرادی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه
4633 موسسه اجتماعی فرهنگی پرند Parand Social Cultural Organization PSCO 17 / 11 / 1397 حمید الله بلخ زراعت،صحت و خدمات اجتماعی
4634 موسسه خدمات حقوقی عجازافغان Ejaz Afghan Legal Services Organization EALSO 17 / 11 / 1397 مطیع الله هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4635 موسسه آموزش وحرفوی پیشگام Peshgam Learninig Vocational Organization PLVO 17 / 11 / 1397 فریدون کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4636 موسسه خدمات انکشافی وبشردوستانه برای افغانستان Organization for Development and Humanitarian Assistances in Afghanistan ODHAA 17 / 11 / 1397 ذبیح الله کابل زراعت ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی
4637 موسسه همکاربرای انکشاف زنان Partner for Women Development Organization PWDO 17 / 11 / 1397 شیرالله کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4638 موسسه توانمند سازی وانکشاف اجتماعی ومسلکی رهاورد Rahaward Empowerment and Social Technical Development Organization RESTDO 17 / 11 / 1397 نصیراحمد کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4639 موسسه خدماتی، انکشافی واجتماعی همگانی Universal Development and Social Services Organization UDSSO 17 / 11 / 1397 حلیمه کاپیسا خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت
4640 موسسه پیشرفت مهارت زنهای قریه جات Urban Women Skills Promoting Org. UWSPO 17 / 11 / 1397 رقیه گوهری کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4679 ستاسو غږ موسسه Your Vice Organization YVO 2019-03-13 صابر الله مملوال ننگرهار صحت و معارف
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان Afghanistan Economic Extension studies Organisation AEESO 1396-01-12 مشتاق فرامرز کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت
4746 موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها Afghan Peace, Transparency and Leadership Organization APTLO 1398/3/29 حسین علی مظفری هرات زراعت، تعلیم وتربیه، انکشاف بشری، اقتصاد، شفافیت، دادخواهی
4641 موسسه کمک های صحی درمان جهانی Heath Aid Organization of Universal Cure HAOUC عبدالباعث کابل صحت
4643 موسسه صد ابرای تساوی Voice for Equality Organization VEO 1/12/1397 ویدا نادری کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان Afghanistan Economic Extension Studies Organization AEESO 1/12/1397 مشتاق کابل صحت
4642 موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان Afghanistan Economic Extension Studies Organization AEESO 1/12/1397 مشتاق کابل تعلیم و تربیه
4644 موسسه آریانا امید زنان افغان Arina Omed Afghan Woman Organization AOAWO 1/12/1397 امان الله کابل خدمات اجتماعی
4645 موسسه سازنده گان جامعه Community Builders Organization CBO 1/12/1397 سید واسع کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت
4646 موسسه تدریسی طبی بیروج Berooj Medical Training Organization BMTO 1/12/1397 حجت الله کابل صحت
4647 نورک سهارستوری مرستندویه موسسه Nork Morning Star Help Organization NMSHO 1/12/1397 شفیع الله کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وصحت
4648 موسسه حامیان صلح ورفاه Peace and Prosperity Promoters Organization P3 1/12/1397 فیروزخان کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی وصحت
4649 موسسه آینده سبزافغانستان Green Future Afghanistan Organization GFAO 1/12/1397 محمد انیل کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه