امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3214 موسسه اجتماعی رفاه و صحت Social Welfare and Health Organization SWHO 1393/3/18 وحدت الله کابل
3216 موسسه توسعه افکار مبتکرانه Development of Innovating Thinking Org DITO 1393/3/18 آمنه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3258 موسسه نوی ژوند New Life Organization NLO 20/05/1393 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3311 موسسه بشر دوستانه برای توسعه افغانستان Afghanistan Humanitarian Organization for Development AHOD 1393/9/05 عبدالحفیظ (نبی خیل) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3349 موسسه حقوقی و اجتماعی خواهران افغان Afghan Sisters Social and Legal Organization ASSLO 1393/9/05 فاخره تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی
3447 موسسه جامعه ارزیابی کننده گان افغانستان Afghanistan Community Of Evaluators Organization ACOEO 1393/12/05 حفیظ الله (جبارخیل) کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3459 دتولنی دپرمختگ او بیارغونی موسسه Organization for Community Development and Rehabilitation OCDR 1393/12/05 نجیب الله کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر خدمات
3501 موسسه معاونیت و پیشرفت برای زنان و افغان Assistance and Promotion for Afghan Women Organization ` APAWO 1394/1/12 ظریفه غفاری کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و خدمات حرفوی
3508 موسسه اجتماعی برای انکشاف افغانستان Social Organization for Afghanistan Development SOAD 1394/1/12 الهه کابل خدمات اجتماعی ، خدمات فرهنگی ، صحت
3511 موسسه توانمندی و ماموریت زنان افغان Afghanistan Women Mission Empowerment Organization AWMEO 1394/1/12 ریسه مینه محمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3524 موسسه روابط اجتماعی اقتصادی برای مردم People Social Relation and Economic Org PSREO 1394/1/12 عبدالغنی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3545 موسسه دید نو برای افغانستان New Vision Organization for Afghanistan NVOA 23/2/1394 زهره بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3550 موسسه تعلیمات زراعتی و خدمات صحی برای افغانها Agriculture Educational and Health Services Organization for Afghans AEHSOA 23/2/1394 نیلا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3583 موسسه هماهنگی کمک ها و همکاری های بشری Humanity Cooperation and Aid Coordination Organization HCACO 23/3/1394 علیرضا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی و صحی
3607 موسسه تحقیقاتی و خدمات روانشناسی بهروان Behrawan Research Psychology Services Organization BRPSO 23/3/1394 سید جعفر احمدی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
4870 موسسه حمایت از اقشار آسیب پذیرفته Protecting Vulnerable sections of society Org . PVSSO 17 / 9 /1398 مرتضی کابل حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه
3612 موسسه تحقیقاتی و اجتماعی سبز Green Social Research Organization GSRO 23/3/1394 محمود عزیزی هرات خدمات اجتماعی
3618 موسسه خدمات صحی، انکشافی وتعلیمی Health Services Development and Educational Organization HSDEO 14/5/1394 عمران کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3691 موسسه ارزیابی جامعه افغان Afghan Evaluation Society Organization AFESO 25/6/1394 سمندر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3771 موسسه تعلیمی فرهنگی و اجتماعی کائینات Kainat Education and Social and Cultural Organization KESO 16/10/1394 خواجه غلام علی صدیقی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت و صحت
3772 موسسه صحت و انکشاف برای زنان Health and Development Organization for Women HDOW 16/10/1394 هما کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3821 موسسه مبتکرین اجتماعی برای توانمندسازی و انکشاف Organization of Social Entrepreneurs for Empowerment Development OSEED 02/12/1394 اتل خان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی
3822 دافغانستان په صلح کی دسخو ونره Women for Peace Participation Organization WPPO 02/12/1394 عابده نجیب کابل صلح ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3870 موسسه خانه دانش برای انکشاف The Knowledge House Development Organization TKHDO 15/01/1395 فضل رحیم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتمماعی ، صحت
2419 موسسه مشورتی میراث های فرهنگی افغان Afghan cultural heritage and consulting organization ACHCO 21 / 10 / 1390 عبدالحبیب عبدالجلیل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3914 موسسه همکاری های خلاق برای فرهنگ و توسعه Creative Cooperation Organization for Culture Development t CCOCD 1395/03/08 عبدالسمیع کابل فرهنگی ، توسعه یی
3658 موسسه تحقیقات و توسعه نیروی انسانی Research and Human Resources Development Organization RHRDO 14/5/1394 مرسل نبی زاده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت و سایر خدمات
4867 موسسه زنان در عمل Women In Action Organization WIAO 17 / 9 /1398 سپنا مصلح کابل حقوق زنان، محافظت و تعلیم و اطفال
4833 موسسه رشد و توسعه زنده گی زنان Growth and Development of Women Life Org. GDWLO 6 / 8 / 1398 نظیفه تخار تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4834 Safeer Rahmat Welfare Org. موسسه خیریه سفیر رحمت SRWO 6 / 8 / 1398 داکتر محمد سلیمان کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4835 Pamir Mustaqbal Educational and Aid Org پامیر مستقبل تعلیمی او خیر یه موسسه PMEAO 6 / 8 / 1398 محمد اعظیم کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4836 موسسه کار و اشتغال زایی برای محو فقر و خشونت Org for Employment Elimination of Poverty and Violence. OEEPV 6 / 8 / 1398 عبدالواسع کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4837 د افغانستان شفافیت او خپلواک انتخاباتی موسسه Transparent and Independent Election Org of Afghanistan. TIEOA 6 / 8 / 1398 احمد ضیا عظیمی شینوازده کابل خدمات اجتماعی
4838 کوچی خیریه موسسه Kochi Charity Org. KCO 6 / 8 / 1398 فریده کوچی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4839 موسسه افغانستان به پیش Afghanistan Forward Org . AFGFO 6 / 8 / 1398 مسعود احمد عزیزی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4842 موسسه توسعه و انکشاف وترنری شالیهوترا Shalihotra Veterinary Extension and Development Org. SVEDO 6 / 8 / 1398 محمد حامد کابل زراعت و سایر خدمات اجتماعی
4844 موسسه کمک برای اطفال یتیم Help for Orphan Children Org. HOCO 6 / 8 / 1398 عبدالولی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4845 موسسه مطالعات محیط زیست افغانستان Org for Environmental Studies Afghanistan OESA 6 / 8 / 1398 زینب کابل خدمات اجتماعی
4848 موسسه جعمیت در حال حرکت People on the Move Org . POMO 6 / 8 / 1398 جلیل احمد کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4849 موسسه تحول و رفاه اقتصادی Evaluation and Welfare Economic Org. EWEO 6 / 8 / 1398 فرزانه کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4850 موسسه امید و عدالت Hope and Justice Org. HJO 6 / 8 / 1398 غلام قادر کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات اجتماعی
4852 موسسه گام بسوی روشنایی افغانستان Step to Brightness of Afghanistan Org . SBAO 6 / 8 / 1398 شگوفه کابل تعلیم و تربیه ، صحت و سایر خدمات اجتماعی
4853 موسسه کمک های بشر دوستانه و توسعه زراعت Humanitarian Assistance and Agriculture Development org. HAADO 17 / 9 /1398 احمد ضیا هلمند بخش زراعت، صحت،خدمات حقوقی و اجتماعی، تعلیم و تربیه
4855 موسسه تحقیقات عامه و انکشاف آسیا Asia Public Research and Development org. APRDO 17 / 9 /1398 زحیمه تخار صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4856 موسسه خدمات تعلیمی و اجتماعی جیهون Jaehon Education and social services org. JESSO 17 / 9 /1398 ناهید نیران بدخشان خدمات اجتماعی، مراقبت مادر و طفل و تعلیمات صحی
4857 موسسه صدایی زنان هلمند Voice Helmand women org. VHWO 17 / 9 /1398 ماه زری هلمند بلند بردن سطح تعلیم زنان، ظرفیت سازی در بخش های اقتصادی زنان، ایجاد فرصت های کاری برای زنان بی بضاعت، مبارزه با خشونت علیه زنان، پایین آوردن مرگ و میر مادران و اطفال
4858 موسسه اتحاد برای بشردوستی Unity for Humanity Organization U H O 17 / 9 /1398 عبدالسلام کابل خدمات تعلیماتی،خدماتی اجتماعی، و صحی.
4860 موسسه طراحی، پلانگذاری و تحقیقاتی شهری Urban Design, planning and Research organization UDPRO 17 / 9 /1398 سیدعلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت
4861 موسسه آموزشی و ارتقای فرهنگ افغانستان Afghanistan Educational and cultural Development Organization AECDO 17 / 9 /1398 عبدالرشید رشاد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت و ابیاری.
4863 موسسه رهنمای صحت Health Guide Organization. HGO 17 / 9 /1398 مرسل کابل خدمات تعلیماتی صحی.