جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
4458 موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک Academic Research and Translation Organization ARTO 3/4/1397 محمد شعیب عمری ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4459 موسسه حمایوی برای عصری سازی، آموزش کارگر و ادغام محرومین Support Organization for Labor Upgrading,Training,Inclusion of Neglected SOLUTION 3/4/1397 عبدالمجید فاروق ولایت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4460 موسسه روانشناسی و تعلیمی گلستان Gulestan Education and Psycho-social Organization GESO 3/4/1397 سجیه بهگام امین ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4461 موسسه انکشافی و پژوهشی برای زنان افغان Afghan Womens Organization for Research,Learning and Development AWORLD 3/4/1397 نادیه بهبودی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4462 السلام د افغان سولی خیریه موسسه Asalaam Afghan Peace Welfare Organization AAPWO 3/4/1397 سیف الله احمدزی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی
4463 موسسه توسعه وانکشاف زنان وجوانان افغان Afghan Women & Development Organization AWYDO 3/4/1397 حاجی عبدالرشید کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4464 موسسه جوانان ودانشجویان برای صلح Youth and Students for Peace Organizatlon YSPO 3/4/1397 محمدآصف کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4465 افغان الفوز نوستی خیریه موسسه Afghan Alfouz Innovational Welfare Organizatlon AAIWO 3/4/1397 نجمه فهیم کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4466 موسسه خیریه دارالایمان Darul Iman Carity Organizatlon DICO 3/4/1397 ثنآ الله کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت
4467 موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان Supporting of the children's Rights and Interests Organization SCRIO 26/4/1397 ارشاد احمد آزادی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4468 موسسه دانش اموختگان جوان Organization of Youth Alumni OYA 26/4/1397 فردوس کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4469 موسسه امداد رسانی برای قشر نیاز مند Organization for Relief Development of Population ORDP 26/4/1397 احمد عمران کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4470 موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه Community Development and Research Organization CDRO 26/4/1397 سراج الدین کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4471 موسسه پشتیبانان صحت و معاوف حریر افغان Harir Afghan Support Health and Education Organization HASHEO 26/4/1397 سلما کابل صحت ، معارف ، فرهنگی و خدمات اجتماعی
4473 موسسه امید و مبارزه برای تغیر Hope and Cope for Change Organization HCCO 26/4/1397 تهمینه آرین کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی
4475 موسسه زنان خیرخواه برای بازسازی افغانستان Benevolent Women for Afghanistan Reconstruction Organization BW4ARO 26/4/1397 شکیبا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4476 موسسه اجتماعی، تعلیمی و انکشاف زراعتی افغان Afghan Social Education and Agriculture Empowerment Organization ASEAEO 26/4/1397 حکمت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4477 موسسه برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی Organization for Social and Economic Development OSED 26/4/1397 سمیع الله کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4479 موسسه بهار هریرود Bahar Harirod Organization BHO 26/4/1397 عبدالعزیز کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4480 موسسه محور انکشاف ملی National Development Hub Organization NDHO 26/4/1397 شیوا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4481 موسسه ارتقاء نیروی کار زنان Women Work Force Promotion Organization WWFPO 26/4/1397 ذلفیه کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4482 موسسه آموزشی ، ارتقا مراقبت های صحی و انکشاف تعلیم Training Organization of Promoting Medecare and Education Development TOPMED 26/4/1397 خواجه عبدالوهاب کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4483 موسسه انکشافی و ظرفیت سازی زنان افغانستان Afghanistan Women Development and Capacity Building of Organization AWDCBO 10/5/1397 حکیمه کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4484 موسسه ارتقای ظرفیت تلاش دانش Talash-e-Danish Capacity Building Organization TDCBO 10/5/1397 غلام حیدر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4485 موسسه گروپ نخبگان Elite Group Organization EGO 10/5/1397 سمیع الله کابل صحت،زراعت، تعلیم و تربیه، حکومت داری خوب و خدمات اجتماعی
4486 موسسه خیاطی تن زیب زنان افغان Tan Zeb Afghan Womens Tailoring Organization TZAWTO 10/5/1397 زینب کابل خدمات اجتماعی
4487 موسسه تحقیقی ، آموزشی و مشوره دهی افغانستان Afghanistan Research, and Consultancy Organization ARECO 10/5/1397 باز محمد بامیان خدمات اجتماعی ، حکومت داری خوب ، زراعت و تعلیم و تربیه
4488 د امنیت سولی او شخرو هواری ستراتیژیک موسسه Security Peace and Resolution of Conflict Studict Strategic Organization SPRCSSO 10/5/1397 احسان الله خیرک کابل خدمات اجتماعی
4489 موسسه انکشافی و غذائی مردم افغانستان Afghanistan People Development and Food Organization APDFO 10/5/1397 سمیع الله لغمان صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4490 موسسه انکشافی بست Bost Organization for Development BOD 10/5/1397 احمد جان پوپل هلمند تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4491 موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان Women and Chihdren Charity Support Org . WCCSO 15/7/1397 ذبیح الله کنر تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4492 موسسه ملی اجتماعی و رفاه تعلیمی National Welfare Educational Org. NWEO 15/7/1397 محمد داود کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4493 موسسه نجات مردم افغانستان Rescue the Afghanistan People Org. RAPO 15/7/1397 عبدالصبور هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4494 موسسه خدمات اجتماعی جوانان برای تغیر Youth for Change Social Services Org. YCSSO 15/7/1397 سید احمد کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4495 موسسه رفاه بشری Human Felicity Org. HFO 15/7/1397 فاروق احمد زی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4496 موسسه تحقیقاتی راه ابریشم Silk Road Research Org. SRRO 15/7/1397 محمد یوسف کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4498 موسسه تحقیقات اجتماعی و مطالعات توسعه افغانستان Afghanistan Social Research and Development Studies Org. ASRDSO 15/7/1397 علی احمد کاوه هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4499 موسسه آمو برای پژوهش و دیالوگ Amu Research and Dialogue Org. ARDO 15/7/1397 فضل الرحمن مظهری کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4500 موسسه کمک برای احیا و ابتکار اشتراکی برای انکشاف Rehabilitation Assistance and Participatory Initiative for Development Org. RAPIDO 15/7/1397 عبدالعظیم کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی
4501 موسسه مرکز مطالعات جندر افغانستان Afghanistan Center of Gender Studies Org. ACGSO 15/7/1397 شریفه صالحی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4502 موسسه خدمات صحی و کمک های بشری افغانستان Afghanistan Health and Humanitaraian Aid Org. AHHAO 15/7/1397 علی احمد ستانکزی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4503 موسسه باز سازی و خدمات اجتماعی افغانستان نوین New Afghanistan Rehbilitation and Social Services Org. NARSSO 15/7/1397 لیزا گلثوم بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی
4504 موسسه تلاش برای همکاری و همبستگی Quest for Synergrity Integrity Org. QSIO 15/7/1397 عبدالقادر کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی
4505 موسسه تعلیمی و کار افرینی محور Mehwar Educational and Entrepreneurship Org. MEEO 15/7/1397 نقیب الله کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه
4506 موسسه اقتصادی و آموزشی برای زنان اطفال Economical and Educational Org for Women and Children . EEOWC 15/7/1397 عبدالوهاب کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه
4507 موسسه برای زنان و انکشاف Org for Women and Development OWD 15/7/1397 یلدا هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4509 موسسه همبستگی برای نجات افغانستان Org of Unity for Afghanistan Rescue OUAR 15/7/1397 ثنا صدیقی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4510 موسسه تحقیق و مطالعات توسعوی مستند Truted Org for Research and Development Studies. TORDS 15/7/1397 نرگس کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت
4511 موسسه بشر دوستانه برای بسیج افغانها Humanitarian Org for Mobilization of Afghans . HOMA 15/7/1397 زینب هرات خدمات اجتماعی
4512 موسسه توانمند سازی و ارتقا ظرفیت مرد و زن افغانستان Afghanistan Man and Women Empowerment and Skill Building Organization. AMWESO 15/7/1397 پروین هاشم زاده هرات صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی