امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1248 فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان HARAKAT Afghanistan Investment Climate Facilty Org HAICFO 1387/6/7 حجت الله فضلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1259 موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف Assistance for Health Education and Development AHEAD 1387/7/7 سید اسد الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
1274 موسسه انکشاف اجتماعی Org of Social Development OSD 1387/7/7 عبدالملک کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1284 موسسه خدمات اجتماعی و بازسازی مارکوپولو Marcopolo Social Services and Reconstruction Org MSSRO 1387/7/7 جان آغا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1289 موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف Women and Youth for Peace and Development Org WAYPADO 1387/7/7 مریم سروش کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1300 موسسه صحي امور افغانستان Amor Afghanistan Health Organization AAHO 1387/9/28 عبدالمومن کابل مات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1317 خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان Afghanistan Development and Welfare Services Org ADWSO 1387/9/28 خواجه حیات الله حبیب ولد اسدالله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1322 موسسه خیریه و حمایت از افغانها Support Afghan Charity Org SACO 3/11/1387 احمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1325 دبشری حقوقو مرستندویه موسسه Social Humanitarian Assistance Org SHAO 3/11/1387 شمس الدین قندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1326 موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان Afghanistan Technical Vocational Org ATVO 3/11/1387 عبدالباری " رحیمی " کابل تعلیم وتربیه، زراعت
1339 موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان Afghanistan Human Rights and Democracy Org AHRDO 3/11/1387 فرزانه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1342 سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال Afghan Educational Children Circus AECC 1387/12/15 شهیراحمد پوپل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1355 دلوی کندهار دلیک لوست او مهارت زده کری موسسه Big Kandahar Education Learning Org BKELO 1387/12/15 نور محمد کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1358 موسسه انکشافی جهان نمای افغان Afghan Global Development Org AGDO 1387/12/15 ذکر الله سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1384 موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان Afghan National Horticulture Development Org ANHDO 1388/1/27 محمد کبیر حکیمی کابل زراعت
1393 موسسه تعلیمی و انکشاف صحی Education and Development of Health Institute Org EDHIO 1388/1/27 محمد کبیر کابل تعلیم وتربیه، صحت
1395 موسسه تولد اندیشه های نو Birth of New Idead BNIO 1388/1/27 لیلا هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1399 موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان Afghanistan Civil Society Forum-organization ACSFO 1388/1/27 عبدالطیف کابل خدمات اجتماعی
1400 موسسه دوستی و همکاری افغان Afghan Friendship and Cooperation Org AFCO 1388/3/7 رویا مسعودی کابل خدمات اجتماعی
1404 موسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان Afghan Disabled Women Education Org ADWEO 1388/3/7 سیما/ صلاحیت امضا ندارد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1408 موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان Youth Health and Development Org YHDO 1388/3/7 صفت الله ثاقب کابل خدمات اجتماعی، صحت
1413 موسسه انکشافی و تعلیمی افغانستان Afghanistan Development and Education Org ADEO 1388/3/7 سید عبدالتواب بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1414 موسسه اسایش بانوان Comfort Women Org CWO 1388/3/7 گلشن شمیم بدخشان تعلیم وتربیه
1429 موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی Basic Vocational Education and Social Org BESO 1388/3/7 عبدالشکور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1434 موسسه انکشاف صحی پل زنده گی Bridge Live Health Development Organization BLHDO 1388/4/11 گل محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1437 موسسه طبی حقانی ORG Medical Haqani OMH 1388/4/11 لطف الله کندز صحت
1442 موسسه تریننگ سکیت بورد در افغانستان (سکیتستان) Afghanistan Skateboarding Training Org ASTO 1388/4/11 زینب حسینی / اسلم جویا کفیل و سرپرست کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1445 موسسه آموزشی و حرفوی هموطن Patriot Educational Vocational Org PEVO 1388/4/11 محمدیوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1448 اداره خدمات بهبود اجتماعی انکشافی افغانها Afghan Social Welfare Development Org ASWDO 1388/4/11 ثناء الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1466 خدمات اجتماعی صحی و تعلیمی تابش Tabish Social Health Education Org TSHEO 1388/4/11 ویس آریا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1473 موسسه احياي منبع طبيعي و خدمات اجتماعي Natural Resources Rehabilitation Social Services Org NRRSSO 15 / 5 / 1388 نظام الله (تلاش) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1479 موسسه صلح Peace Org PO 15 / 5 / 1388 عبدالقدیر تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1501 موسسه خدماتي بينائي Benai Services Org BSO 1388/6/17 فخر الدين پروان صحت
1507 موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي Services Organization for Unity and Development SOUND 1388/6/17 امین الله بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1524 دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه Green Afghanistan Agriculture and Livestock Organization GAALO 23/7/1388 غلام سرور ظهیر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1528 موسسه تقويه حكومت داري افغانستان Governance Institute of Afghanistan GIA 3/7/1388 احمد خطاب کاکر کابل خدمات اجتماعی، صحت
1530 موسسه هدا Huda Org HO 23/7/1388 محمد جبران کابل تعلیم وتربیه
1532 موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان Afghanistan Economical and legal Studies Org AELSO 19/9/1388 نچیب الله (مهری) کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1542 موسسه بازسازي و انكشافي نوائي براي زنان افغان Nawayee Rehabilitation and Development Org for Afghan Women NRDOAW 19/9/1388 جمال الدین احسان کابل ، تعلیم وتربیه، زراعت
1549 موسسه جامعه مدني و حقوق بشر Civil Society and Human Rights Org CSHRO 19/9/1388 محمد نعيم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1559 موسسه حقوق بشر و محو خشونت Human Rights and Education of Violence Org HREVO 19/9/1388 محمد ابراهیم کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1561 موسسه فرهنگي افغانستان جديد New Afghanistan Cultural Org NACO 19/9/1388 ژوليا بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1567 موسسه بازسازي و انكشاف رفاه براي افغانستان Rehabilitation and Welfare Development Org for Afghanistan RWDOA 19/9/1388 احمد فرید هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1579 موسسه تقويت اجتماعي افغانستان Afghanistan Social Improvement Org ASIO 1/11/1388 عبدالهادی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1588 موسسه حقوقي و عمراني پناه گاه Panahga Justice Reconstruction Org PJRO 1/11/1388 عبدالحليم غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1590 موسسه تعليمي و اجتماعي حلا براي زنان افغان Zala Educational and Social org for Afghan Women ZESOW 1/11/1388 عارف الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1591 موسسه پيام نو براي زنان افغان New Message for Afghan Women Org NMAWO 1/11/1388 داکتر فاطمه / محمد صداقت کفیل و معاون موسسه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1593 داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه Social Capacity Development Welfare Org SCWO 1/11/1388 هجرت الله عارف ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1603 موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان Hodai Sharq Org for Development of Afghanistan HSODA 1/11/1388 سيد وحيد الله تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1609 موسسه ارتقا ظرفيت و انكشافي زنان Womens Capacity Building and Development Organization WCBDO 6/12/1388 نسيمه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت