امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1129 موسسه خدماتی و تربیوی افغان Afghan Training Services ORG ATSO 1386/12/23 سید عبدالاحد غزنی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1137 موسسه عدالت برای همه Justice For All ORG JFAO 1386/12/23 محفوظه فولاد پروان خدمات اجتماعی
1145 موسسه تعلیمات حرفوی و خدمات زراعتی زنان Women Vocational Training and Agriculture service ORG WVTASO 22/1/1387 نظیفه پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1154 موسسه انکشافی و اجتماعی رازی Razi Social Development ORG RSDO 22/1/1387 محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1162 موسسه خدمات فرهنگی چکاد نو New Chakad Cultural Services ORG NCCSO 22/1/1387 احمد سهیل نصیری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت.
1165 موسسه خدمات باز توانی برای نابینایان ORG Rahyab Rehabilitation Services for Blind ORRSB 22/1/1387 بنفشه کابل خدمات اجتماعی
1171 موسسه انکشاف تعلیم و دهات Education and Rural Development ORG ERDO 1387/2/19 ذبیح الله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1172 موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان Afghan Child Education and Care ORG AFCECO 1387/2/19 پشتنه رسول کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1174 موسسه پشتیبانی و رفع نیازمندی های اطفال و زنان افغان Support Children and Afghan Women Needs ORG SCAWNO 1387/2/19 احمد شکیب مسعودی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1183 مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Champion Technical Training Center CTTC 1387/2/19 محمد زمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1187 تحقیق و انکشاف پایدار ORG for Sustainable Development and Research OSDR 1387/2/19 غلام رسول موسی خیل کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1210 موسسه توانمند سازی جامعه Society Empowerment Organisation SEO 1387/3/23 محمدعاطف هرات تعلیم وتربیه
1211 موسسه دفتر انسجام معلومات افغانستان Afghanistan Information Management Service AIMS 1387/3/23 محمد هارون کابل ناحیه سوم سرک 01 نمبرخانه 02 - کابل
1212 موسسه مطالعاتی عامه افغانستان Afghanistan Public Policy Research Organization APPRO 1387/3/23 حمد شهیر انیل کابل خدمات اجتماعی
1223 موسسه بازار یابی اجتماعی افغان Afghan Social Marketing ORG ASMO 1387/5/2 ابراهیم حیدر کابل صحت
1228 موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت Livelihoods Economic and Agriculture Development ORG LEADO 1387/5/2 حاجی امیر محمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1239 دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه Health care and Social Development ORG HSDO 1387/6/7 دوکتور محمد اصف ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1241 موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان Sabet Cultural ORG for Afghanistan Women SCOAW 1387/6/7 بی بی زینب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1248 فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان HARAKAT Afghanistan Investment Climate Facilty Org HAICFO 1387/6/7 نسیم اکبر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1256 موسسه امداد برای احیای مجدد افغانستان Relief ORG for Rehabilitation of Afghanistan RORA 1387/7/7 فریدون کابل خدمات اجتماعی، صحت
1259 موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف Assistance for Health Education and Development AHEAD 1387/7/7 سید اسد الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
1274 موسسه انکشاف اجتماعی Org of Social Development OSD 1387/7/7 عبدالملک کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1280 موسسه کار و دانش برای افغانستان Kar and Danish Org for Afghanistan KDOA 1387/7/7 محمدطاهر بلخ تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1284 موسسه خدمات اجتماعی و بازسازی مارکوپولو Marcopolo Social Services and Reconstruction Org MSSRO 1387/7/7 جان آغا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1285 موسسه ملی قوریه داران افغانستان Afghanistan National Nursery Growers Org ANNGO 1387/7/7 نظیف الله حسینی سرپرست کابل زراعت
1289 موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف Women and Youth for Peace and Development Org WAYPADO 1387/7/7 مریم سروش کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1300 موسسه صحي امور افغانستان Amor Afghanistan Health Organization AAHO 1387/9/28 عبدالمومن کابل مات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1317 خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان Afghanistan Development and Welfare Services Org ADWSO 1387/9/28 عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1322 موسسه خیریه و حمایت از افغانها Support Afghan Charity Org SACO 3/11/1387 احمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1325 دبشری حقوقو مرستندویه موسسه Social Humanitarian Assistance Org SHAO 3/11/1387 شمس الدین قندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1326 موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان Afghanistan Technical Vocational Org ATVO 3/11/1387 عبدالباری " رحیمی " کابل تعلیم وتربیه، زراعت
1339 موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان Afghanistan Human Rights and Democracy Org AHRDO 3/11/1387 فرزانه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1342 سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال Afghan Educational Children Circus AECC 1387/12/15 شهیراحمد پوپل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1358 موسسه انکشافی جهان نمای افغان Afghan Global Development Org AGDO 1387/12/15 ذکر الله سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1366 موسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان Afghanistan Almond Industry Development Org AAIDO 1387/12/15 محمد ناصر کابل زراعت
1384 موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان Afghan National Horticulture Development Org ANHDO 1388/1/27 نجیب الله کابل زراعت
1393 موسسه تعلیمی و انکشاف صحی Education and Development of Health Institute Org EDHIO 1388/1/27 محمد کبیر کابل تعلیم وتربیه، صحت
1395 موسسه تولد اندیشه های نو Birth of New Idead BNIO 1388/1/27 لیلا هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1397 دافغان میرمنو مرستندویه موسسه Support Afghan Women Org SAWO 1388/1/27 شفیقه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1399 موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان Afghanistan Civil Society Forum-organization ACSFO 1388/1/27 عزیز الرحمن کابل خدمات اجتماعی
1400 موسسه دوستی و همکاری افغان Afghan Friendship and Cooperation Org AFCO 1388/3/7 رویا مسعودی کابل خدمات اجتماعی
1404 موسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان Afghan Disabled Women Education Org ADWEO 1388/3/7 سیما کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1408 موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان Youth Health and Development Org YHDO 1388/3/7 صفت الله ثاقب کابل خدمات اجتماعی، صحت
1413 موسسه انکشافی و تعلیمی افغانستان Afghanistan Development and Education Org ADEO 1388/3/7 سید عبدالتواب بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1414 موسسه اسایش بانوان Comfort Women Org CWO 1388/3/7 گلشن شمیم بدخشان تعلیم وتربیه
1417 موسسه افغان ها برای انکشاف افغانستان Afghans for Afghanistan Development Org AFADO 7/3/1388 محب الله کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1418 دافغانانو دزده کری او پرمختیا موسسه Afghan Learning Development Org ALDO 1388/3/7 احسان الله کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1429 موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی Basic Vocational Education and Social Org BESO 1388/3/7 عبدالشکور کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1434 موسسه انکشاف صحی پل زنده گی Bridge Live Health Development Organization BLHDO 1388/4/11 گل محمد کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1437 موسسه طبی حقانی ORG Medical Haqani OMH 1388/4/11 لطف الله کندز صحت