جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1090 موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان Social Development and Better Future for Afghanistan ORG SDBFAO 1386/5/18 Mobina Akbari کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1097 موسسه حفاظت و تحقیقات صحی Health Protection and Research ORG HPRO 1386/5/18 غلام فاروق منصور کابل صحت
1100 موسسه امید فردا Tomorrow Hopes ORG THO 1386/5/18 ماری کابل تعلیم وتربیه
1109 موسسه احیای مجدد برای زنان Rehabilitation ORG for Women ROW 1386/5/18 نادیه هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1111 موسسه دید بان شفافیت افغانستان Integrity Watch Afghanistan ORG IWAO 1386/5/18 سید اکرم افضلی کابل خدمات اجتماعی
1112 کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان Medical Management and Research Courses for Afghanistan MMRCA 1386/5/18 لیلماه کابل تعلیم وتربیه، صحت
1113 موسسه باغ های تاریخی کابل Kabul Historic Gardens Trust. KHGT 1386/5/18 احمدشاه کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1126 موسسه خیریه نور Noor Welfare Association ORG NWAO 1386/12/23 سید عبدالاحد ننگرهار تعلیم تربیه صحت و و زراعت
1129 موسسه خدماتی و تربیوی افغان Afghan Training Services ORG ATSO 1386/12/23 سید عبدالاحد غزنی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1137 موسسه عدالت برای همه Justice For All ORG JFAO 1386/12/23 محفوظه فولاد پروان خدمات اجتماعی
1145 موسسه تعلیمات حرفوی و خدمات زراعتی زنان Women Vocational Training and Agriculture service ORG WVTASO 22/1/1387 نظیفه پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1154 موسسه انکشافی و اجتماعی رازی Razi Social Development ORG RSDO 22/1/1387 محمود کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1162 موسسه خدمات فرهنگی چکاد نو New Chakad Cultural Services ORG NCCSO 22/1/1387 احمد سهیل نصیری کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت.
1165 موسسه خدمات باز توانی برای نابینایان ORG Rahyab Rehabilitation Services for Blind ORRSB 22/1/1387 بنفشه کابل خدمات اجتماعی
1171 موسسه انکشاف تعلیم و دهات Education and Rural Development ORG ERDO 1387/2/19 ذبیح الله کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1172 موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان Afghan Child Education and Care ORG AFCECO 1387/2/19 پشتنه رسول کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1174 موسسه پشتیبانی و رفع نیازمندی های اطفال و زنان افغان Support Children and Afghan Women Needs ORG SCAWNO 1387/2/19 احمد شکیب مسعودی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1183 مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Champion Technical Training Center CTTC 1387/2/19 محمد زمان ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1187 تحقیق و انکشاف پایدار ORG for Sustainable Development and Research OSDR 1387/2/19 غلام رسول موسی خیل کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1210 موسسه توانمند سازی جامعه Society Empowerment Organisation SEO 1387/3/23 محمدعاطف هرات تعلیم وتربیه
1211 موسسه دفتر انسجام معلومات افغانستان Afghanistan Information Management Service AIMS 1387/3/23 محمد هارون کابل ناحیه سوم سرک 01 نمبرخانه 02 - کابل
1212 موسسه مطالعاتی عامه افغانستان Afghanistan Public Policy Research Organization APPRO 1387/3/23 حمد شهیر انیل کابل خدمات اجتماعی
1223 موسسه بازار یابی اجتماعی افغان Afghan Social Marketing ORG ASMO 1387/5/2 ابراهیم حیدر کابل صحت
1228 موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت Livelihoods Economic and Agriculture Development ORG LEADO 1387/5/2 حاجی امیر محمد کابل خدمات اجتماعی، زراعت
1239 دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه Health care and Social Development ORG HSDO 1387/6/7 دوکتور محمد اصف ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1241 موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان Sabet Cultural ORG for Afghanistan Women SCOAW 1387/6/7 بی بی زینب کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1248 فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان HARAKAT Afghanistan Investment Climate Facilty Org HAICFO 1387/6/7 نسیم اکبر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1256 موسسه امداد برای احیای مجدد افغانستان Relief ORG for Rehabilitation of Afghanistan RORA 1387/7/7 فریدون کابل خدمات اجتماعی، صحت
1259 موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف Assistance for Health Education and Development AHEAD 1387/7/7 سید اسد الله کابل تعلیم وتربیه، صحت
1274 موسسه انکشاف اجتماعی Org of Social Development OSD 1387/7/7 عبدالملک کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1280 موسسه کار و دانش برای افغانستان Kar and Danish Org for Afghanistan KDOA 1387/7/7 محمدطاهر بلخ تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1284 موسسه خدمات اجتماعی و بازسازی مارکوپولو Marcopolo Social Services and Reconstruction Org MSSRO 1387/7/7 جان آغا کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1285 موسسه ملی قوریه داران افغانستان Afghanistan National Nursery Growers Org ANNGO 1387/7/7 نظیف الله حسینی سرپرست کابل زراعت
1289 موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف Women and Youth for Peace and Development Org WAYPADO 1387/7/7 مریم سروش کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1300 موسسه صحي امور افغانستان Amor Afghanistan Health Organization AAHO 1387/9/28 عبدالمومن کابل مات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1317 خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان Afghanistan Development and Welfare Services Org ADWSO 1387/9/28 عبدالحمید بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1322 موسسه خیریه و حمایت از افغانها Support Afghan Charity Org SACO 3/11/1387 احمد یوسف کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1325 دبشری حقوقو مرستندویه موسسه Social Humanitarian Assistance Org SHAO 3/11/1387 شمس الدین قندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت
1326 موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان Afghanistan Technical Vocational Org ATVO 3/11/1387 عبدالباری " رحیمی " کابل تعلیم وتربیه، زراعت
1339 موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان Afghanistan Human Rights and Democracy Org AHRDO 3/11/1387 فرزانه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت
1342 سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال Afghan Educational Children Circus AECC 1387/12/15 شهیراحمد پوپل کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
1358 موسسه انکشافی جهان نمای افغان Afghan Global Development Org AGDO 1387/12/15 ذکر الله سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1366 موسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان Afghanistan Almond Industry Development Org AAIDO 1387/12/15 محمد ناصر کابل زراعت
1384 موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان Afghan National Horticulture Development Org ANHDO 1388/1/27 نجیب الله کابل زراعت
1393 موسسه تعلیمی و انکشاف صحی Education and Development of Health Institute Org EDHIO 1388/1/27 محمد کبیر کابل تعلیم وتربیه، صحت
1395 موسسه تولد اندیشه های نو Birth of New Idead BNIO 1388/1/27 لیلا هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1397 دافغان میرمنو مرستندویه موسسه Support Afghan Women Org SAWO 1388/1/27 شفیقه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
1399 موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان Afghanistan Civil Society Forum-organization ACSFO 1388/1/27 عزیز الرحمن کابل خدمات اجتماعی
1400 موسسه دوستی و همکاری افغان Afghan Friendship and Cooperation Org AFCO 1388/3/7 رویا مسعودی کابل خدمات اجتماعی
1401 موسسه معاونت برای دفاع از حقوق زنان Assistance to Defense for Women Rights Org ADWRO 1388/3/7 ملالی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه