امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3680 ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه Friends Community Development Organization FCDO 25/6/1394 خلیل الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3685 موسسه حقوق و توسعه مساوی Equal Rights and Development Organization ERD 25/6/1394 فریبا بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3688 موسسه مطالعات زنان برای صلح Women and Peace Studies Organization WPSO 25/6/1394 سمسور ناصری کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی وصحت
3690 موسسه صدای حقوق بشر Voice of Human Right Organization VHRO 25/6/1394 ظاهر شاه کابل حقوق بشر خدمات اجتماعی
3695 موسسه توانمندسازی نسلهای آینده Future Generations Empowerment Organization FGEO 25/6/1394 محمد طاهر خلیل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3698 موسسه همیاری زنان برای توسعه Women Cooperation Organization for Development WCOD 25/6/1394 حکیمه اکبری بامیان خدمات حقوقی ، تعلیم و تربیه ،
3699 موسسه تعهد برای توانمندسازی و تغیر Commitment for Empowerment and Change Organization CECO 25/6/1394 احسان کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3706 دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه Humanitarian for Peace Organization of Afghanistan HPOA 16/08/1394 حبیب الرحمن کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3714 موسسه تعلیمی مدیریت در رهبری Management and Leadership Education Organization MLEO 16/08/1394 ضیاالاسلام کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3718 موسسه همبستگی اجتماعی و بشری برای افغانستان Afghanistan Solidarity for Social and Humanity Organization ASSHO 16/08/1394 هدایت جان خوست تعلیم و تربیه ، صحت
3719 موسسه اجتماعی به سازان Better Makers Social Organization BMSO 16/08/1394 محمد شریف بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3721 موسسه انتخابات آزاد و دیده بان شفافیت Free Election and Transparency Watch Organization FETWO 16/08/1394 حبیب الرحمن کابل حدمات اجتماعی
3723 موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند Shahrvand Social and Legal Research Organization SSLRO 16/08/1394 سید حمید هاشمی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3728 موسسه حمایت پایدار در افغانستان Organization for Sustainable Aid in Afghanistan OSAA 16/08/1394 فرشته یعقوبی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت
3733 موسسه خیریه برای خانمها و اطفال افغان Relief Organization for Afghan Women and Children ROAWC 16/08/1394 ذبیح الله بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت
3734 موسسه توسعه اجتماعی افغان Afghan Community Outreach Organization ACOO 16/08/1394 فضل الرحمن کابل تعلیم و تربیه |، زراعت ، خدمات اجتماعی
3735 موسسه مبارزه با فساد اداری افغانستان Afghanistan Anti - Corruption Org AACNO 16/08/1394 خان زمان امرخیل کابل خدمات اجتماعی و حاکمیت قانون
3739 موسسه انکشافی هری بانو Herai Banoo Development Organization HBDO 16/08/1394 حنیفه هرات
3749 موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه Strengthen Agriculture Livelihood Environment and Hygiene Org. SALEHO 16/08/1394 داکتر عتیق الله بدخشان تعلیم و تربیه زراعت ، خدمات اجتماعی خدمات اقتصادی
3751 موسسه خدمات برای پروگرام انکشافی افغانستان Afghanistan Services and Development Program Org. ASDPO 16/08/1394 عبدالمتین کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3754 موسسه توانمند سازی اقتصادی و کمک های بشری Humanitarian Economic Empowerment and Relief Org. HEERO 16/10/1394 فرشته (وردک) کابل خدمات حرفوی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3761 موسسه انکشافی و آموزشی دیار افغانستان Afghanistan Diyar Development and Educational Org. ADDEO 16/10/1394 سعیده فقیر زاده کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی
3779 موسسه انکشافی و خدماتی فردوس Paradise Development and Social Services Organization PDSSO 16/10/1394 نصرت کابل خدمات اجتماعی ، انکشفی
3783 موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها Afghan Alternative Livelihood and Welfare Development Org AALWDO 16/10/1394 محمد نواب زیرک کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3784 موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها Modern Idea Educational Org for Afghans Development MIEOAD 16/10/1394 نجیب الله فاریاب خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
3785 موسسه زنان افغان برای تساوی Afghan Women's Org for Equality. AWOE 16/10/1394 حصینه هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3786 موسسه باز سازی ، زراعتی و تعلیمی افغان Afghan Reconstruction Agriculture and Education Org. ARAEO 16/10/1394 عبدالستار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3787 موسسه افغانها برای انکشاف و تغیر Afghan Org for Education and Change AOEC 16/10/1394 شجاع الدین جوزجان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3790 موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت Sustainable Alternative Livelyhood Assistance and Management Org. SALAAMO 16/10/1394 لیلماه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3796 موسسه وحدت زنان افغان Afghan Women Unity Org AWUO 16/10/1394 ماریا هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3797 موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه Initiative for Social Development Org. ISDO 16/10/1394 محمد کبیر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت
3799 موسسه انسجام و هماهنگی زنان افغانستان Afghan Women Solidarity and Coordination Organization AWSCO 02/12/1394 فروزان فروتن کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3800 افغان رسنیزه او خیرنیزه موسسه Afghan Organization for Media and Researches AOMR 02/12/1394 عبدالجبار کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3808 موسسه علمی و فرهنگی تسامح Tesamuh Knowledge and Cultural Organization TKCO 02/12/1394 مجیب الرحمن قویاش کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی
3809 موسسه دیدبان آزاد افغانستان Free Watch Afghanistan Organization FWAO 02/12/1394 مبین الله کابل انتخابات و صلح ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ،
3810 موسسه حمایت تعلیمی و اجتماعی ابتکار Creative Educational and Social Support Organization CESSO 02/12/1394 یار محمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3815 موسسه هنری و فرهنگی بابا Baba Art and Culture Organization BACO 02/12/1394 محمد باقر بامیان هرهنگی و هنری ، تعلیم و تربیه
3816 موسسه جوانان برای تغیر مثبت در افغانستان Youth for Positive Change Afghanistan Organization YPCAO 02/12/1394 لطف الله ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات صحی
3818 موسسه تحقیقات برای انکشاف Researches Organization for Development ROD 02/12/1394 کمال عبدالناصر کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3819 د تعلیمی او اجتماعی خدماتو موسسه Hood Educational and Social Services Organization HESSO 02/12/1394 ننگیالی اتل کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3820 موسسه ندای هم اهنگی انسانی Voice of Humanitarian Coordination Organization VHCO 02/12/1394 صفرا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت
3834 موسسه نسل ها برای صلح و سواد Generations for Peace and Literacy Organization GPLO 15/01/1395 حبیب الله امینی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صلح
3835 موسسه حقوقی عمران پارسا Imran Parsa Legal Organization IPLO 15/01/1395 حبیب الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، فرهنگی
3836 موسسه بشردوستانه در امور انکشاف محلی Humanitarian Organization for Local Development Affairs HOLDA 15/01/1395 نجیبه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات اقتصادی
3840 موسسه انکشاف خدمات اجتماعی و فرهنگسرای دوربین Farhang saraye Doorbin Development Social Services Organization FDDCCO 15/01/1395 نور احمد هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی
3841 موسسه انکشافی و دادخواهی صدای شهروند Citizens Voice Advocacy and Development Organization CVADO 15/01/1395 احمد نصیر بغلان ظرفیت سازی ، انکشافی ، اجتماعی
3842 موسسه امید و ترقی برای افغانستان Hope and Development for Afghanistan Organization HDAO 15/01/1395 محمد هاشم کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3854 موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر Education the Lifelong Mission Org. ELMO 15/01/1395 سید حامد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3862 موسسه جنبش علیه فقر زنان Move Against Poverty Women Organization MAPWO 15/01/1395 نجیب الله کابل صنایع دستی ، خیاطی، سواد اموزی ، اموزش فنی و حرفوی
3864 موسسه فرهنگ و هنر اسیا Asia Culture and Art Organization ACAAO 15/01/1395 نجیب الله فرزاد کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق