جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3226 موسسه برابری حق و عدالت برای خانم ها Women Equality Lawand Justieary DLJO 1393/3/18 لیلما بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3227 موسسه تبادله معلومات افغانستان درساینس و فرهنگ Afghanistan Information Exchange in Science Economics and Culture Organization AIESECO 1393/3/18 احمدخیبر کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3228 موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان Tonahan Education Training Organization TETO 1393/3/18 غازی محمد پروان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3232 موسسه توانمندی سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان Afghan Women Social and Economical Empowerment Organization AWSEEO 1393/3/18 وژمه غنی کابل خدمات اقتصادی ، خدمات حقوقی ، خدمات اجتماعی
3233 موسسه خدمات اجتماعی برای خانم های جوان و اطفال Social Service for Young Women and Children Organization SSYWCO 1393/3/18 کامله بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3234 موسسه خیریه جام غور Jameghor Charity Organization JCO 1393/3/18 حمید الله غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات
3237 خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان Afghanistan Samerqand Social Services Organization ASSSO 20/05/1393 عبدالنعیم بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3239 موسسه خدماتی و حرفوی زنان و دختران افغان Afghan Women and Girls Vocational and Services Organization AWGVSO 20/05/1393 نسیمه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3242 موسسه علمی -فرهنګی مشګات Meshkat Educational and Cultural Organization MECO 20/05/1393 محمد حسین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3244 موسسه امداد تعلیمی و انکشافی افغانستان Educational Support and Development Organization of Afghanistan ESDOA 20/05/1393 زمرک ژوند کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3245 موسسه تعلیمی و انکشافی امید نو New Ambition Educational and Development Organization NAEDO 20/05/1393 عزیزه پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3249 موسسه نجات زنده گی افغان ها Save Our Soul of Afghans Organization SOSAO 20/05/1393 محمد خان کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3250 موسسه زراعتی ، حرفوی و تعلیمی زنان افغان Afghan Women Educational ,Vocational and Agricultural Organization AWEVAO 20/05/1393 شکریه بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت
3259 د ښځو د پیاورتیا موسسه Organization for Women Empowerment OWE 20/05/1393 نسرین کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3266 موسسه توانمندسازیزنان پیشگام Pioneer Women Empowerment Organization PWEO 20/05/1393 ذکیه کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3268 موسسه دادخواهی برای رفاه جامعه و تحکیم قانون Advocacy for Welfare of Society and Consolidation of Rules of low Organization AWSCRLO 20/05/1393 محمد ظاهر کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه
3275 افغان تعلیمی او خیریه موسسه Afghan Educational and Aid Organization AEAO 1393/7/6 مولوی فضل محمد فیضان کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات
3277 موسسه تعلیماتی ، انکشافی و صحی Educational and Health and Development Organization EHDO 1393/7/6 علم تاج دایکندی تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3279 موسسه خدمات اجتماعی و حقوقی راستین Rastin Social and Legal Services Organization RSLSO 1393/7/6 زهره بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی
3285 موسسه باور افغانستان Bawar organization of Afghanistan BOA 1393/7/6 مدینه نیمروز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و سایر خدمات
3286 موسسه حمایه اطفال و توانمندسازی زنان Organization for Saving the Children and Empowering Women OSCEW 1393/7/6 محمد نصیر کابل "خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی "
3291 موسسه دست کمک به زنان Helping Hands for Women Organization HHWO 1393/7/6 زبیر احمد کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی
3294 د کرستال خدماتی او اجتماعی موسسه Cristal Service and Social Organization CSSO 1393/7/6 مالاسینا کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3295 دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه Organization for Social, Cultural, Awareness and Rehabilitation of Afghanistan OSCAR 1393/7/6 صبغت الله شاکر کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3299 موسسه بلند بردن ظرفیت های افغان Capacity Building of Afghan Organization CBAO 1393/7/6 عبدالله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3300 موسسه صحی و انکشافی جامعه Organization of Health and Community Development OHCD 1393/7/6 داکتر نورالله کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3301 موسسه صحی و تعلیمی برابری Equality for Health and Education Organization EHEO 1393/7/6 علی صافی بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه
3304 موسسه خدمات صحی وبشری افغانستان Afghanistan Humanity and Health Services Organization AHHSO 1393/7/6 رمزیه کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت
3306 انستیتوت جامعه مدنی افغانستان Afghanistan Institute for Civil Society AICS 1393/7/6 محمد ها شم (امیری) کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3309 موسسه حمایت کمک های خیریه اسلامی Islamic Support Aid and Relief Organization ISARO 1393/9/05 معراج محمد کابل صحت و خدمات اجتماعی
3312 موسسه حقوقی مبتدا Mubtada Legal Organization MLO 1393/9/05 گلچیره بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات صحی ، حفظ الصحه محیطی
3313 موسسه حمایت از مردم افغانستان Support of Afghan people Organization SAPO 1393/9/05 فرزانه بلخ خدمات اجتماهی تعلیم و تربیه
3316 موسسه افغانها برای انکشاف و توانائی Afghan Organization for Development and Empowerment AODE 1393/9/05 فاطمه کابل تعلیم و تربیه صحت خدمات حرفوی
3320 دهیواد عامه پوهاوننی ،تعلیمی اوبیا رغونی موسسه Hewad Awareness, Educational and Rehabilitation Organization HAERO 1393/9/05 نادیه کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات صحی
3323 موسسه ابتکار افغانستان Afghanistan Initiative Organization AIO 1393/9/05 سوسن هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3325 موسسه راه پیشرفت Improvement Way Organization IWO 1393/9/05 احمد رشاد بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه
3327 موسسه تعلیمی برای توانمند سازی افغانستان Educational Organization for Empowerment of Afghanistan EOEA 1393/9/05 لمر کابل تعلیم و تربیه ، دادخواهی ، صحت ، زراعت
3329 موسسه سفیر رشد و انکشاف Safir Growth and Development Organization SGDO 1393/9/05 لیلا کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، حقوق
3330 موسسه تعلیمی و انکشافی زنان فردا Tomorrow Women Educational and Development Organization TWEDO 1393/9/05 نرگس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3333 موسسه عدالت و برابری Justice and Equality Organization JEO 1393/9/05 نورالله بلخ صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه
3335 موسسه حاتم برای انکشاف و مطالعات Hatam Organization for Development and Studies HODS 1393/9/05 محمد مصطفی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت
3336 دسولی او دادخواهی موسسه Organization for Peace and Advocacy OPA 1393/9/05 طارق الله کابل "تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی "
3337 موسسه خدمات اجتماعی مولانا Mawlana Social Service Organization MSSO 1393/9/05 عبدالجمیل امین سمنگان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3338 موسسه اجتماعی برای توانمندسازی زنان و کودکان در افغانستان Community Organization for Empowerment of Women and Children in Afghanistan COEWCA 1393/9/05 سلیمان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3339 موسسه حقوقی مدبران افغان Mudaberan Afghan Legal Organization MALO 1393/9/05 مروه بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3348 موسسه تعلیمی و انکشافی حقیقی قلم Pen Reality Educational and Development Organization PREDO 1393/9/05` آقامحمد هلمند تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3350 موسسه بازسازی ، فرهنگی و خدماتی افغانستان Afghanistan Services, Cultural and Rehabilitation Organization ASCRO 1393/9/05 رجب علی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت
3351 موسسه تلاش های انکشافی افغانستان Development Dynamics Afghanistan Org. DDAO 1393/9/05 اسد الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت
3353 موسسه جوانان افغان در عصر نوین Afghan Youth New Era Organization AYNEO 1393/9/05 محمد آهنگران کابل تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3358 صحی او داجتماعی پرمختیا موسسه دافغانستان دپاره Health and Social Development Organization for Afghanistan HSDOA 1393/9/05 نثار احمد کندهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، و سایر خدمات