امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی امارت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
3339 موسسه حقوقی مدبران افغان Mudaberan Afghan Legal Organization MALO 1393/9/05 مروه بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت
3348 موسسه تعلیمی و انکشافی حقیقی قلم Pen Reality Educational and Development Organization PREDO 1393/9/05` آقامحمد هلمند تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3350 موسسه بازسازی ، فرهنگی و خدماتی افغانستان Afghanistan Services, Cultural and Rehabilitation Organization ASCRO 1393/9/05 رجب علی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت
3353 موسسه جوانان افغان در عصر نوین Afghan Youth New Era Organization AYNEO 1393/9/05 محمد آهنگران کابل تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی
3358 صحی او داجتماعی پرمختیا موسسه دافغانستان دپاره Health and Social Development Organization for Afghanistan HSDOA 1393/9/05 نثار احمد کندهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، و سایر خدمات
3365 موسسه انکشاف تعلیم و تربیه و سواد اموزی Development in Education and Literacy Organization DELO 1393/10/17 شهبا کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3366 موسسه انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی Organization for Sustainable Social and Economical Development OSSED 1393/10/17 زهره کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3371 موسسه انکشافی ابتکار جدید New Initiative Development Organization NIDO 1393/10/17 علی یار علی زاده بامیان تعلیم وتربیه ، زراعت ، صحت
3375 موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات Sustainable Agriculture And Rural Community Development Organization SARCDO 1393/10/17 طهماس کابل زراعت و خدمات اجتماعی
3377 موسسه دانا و توانا Dana and Tawana Organization DTO 1393/10/17 زینب کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3380 دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه Welfare Relief Organization for Afghanistan WROA 1393/10/17 سکندر ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3381 موسسه خدمات اجتماعی افغانستان نوین Afghanistan-e-Naween Social Services Organization ANSSO 1393/10/17 محمد اکرم بلخ تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، زراعت
3385 موسسه ظرفیت سازی و تحقیق افغان Afghan Capacity Building and Research Organization ACBRO 1393/10/17 عبدالوحید کابل خدمات اجتماعی ، اقتصادی
3388 موسسه زنان نخبه و هدفمند افغانستان Afghanistan Elite and Devoted Women Organization AEDWO 1393/10/17 ثریا کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی
3389 موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک Bhark Vocational, Agriculture and Social Services BVASS 1393/10/17 فرحناز بدخشان تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، زراعت
3392 محیط زیست سبز و انکشاف Green Environment and Development Organization GREDO 1393/10/17 وفی الله غفاری کابل معلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3394 موسسه تعلیمی و اجتماعی زنان Educational and Social Organization for Women ESOW 1393/10/17 شگوفه لغمان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3396 موسسه فکر برتر Better Idea Organization BIO 1393/10/17 نجیبه هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت وصحی
3402 موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان Social Women Economy Promotion and Development Organization WEPDO 1393/10/17 بسیتا خالقیار بغلان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3410 موسسه انکشافی ظرفیتسازی رنگین کمان Ranageen Kaman Development and Capacity Organization RKDCO 1393/10/17 سمیه کابل حقوق زراعت تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3411 موسسه تعلیمی عنایه Inaye Educational Organization IEO 1393/10/17 "شعیب یوسفزی " کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3417 موسسه احیای اساسی جامعه افغانستان Organization for Essential Community Builders of Afghanistan OECBA 1393/12/05 حرمت الله کابل خدمات اجتماعی ، صحت
3419 موسسه گام نو بسوی انکشاف A New Step Towards Development Org ONWFO 1393/12/05 فریبا بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3422 موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان Afghanistan Youth Civic Engagement Educational Organization AYCEEO 1393/12/05 ادریس کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و خدمات فرهنگی
3424 موسسه اقدام برای انکشاف و رفاه مناطق روستائی Action for Welfare and Development of Rural Environment Organization AWDREO 1393/12/05 زهرا محمدی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت
3429 دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه Humanitarian Assistants Empowerment Organization HAEO 0799660498 093161887 اسد الله ننگرهار خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی
3432 حمایت از اطفال و ظرفیت سازی زنان و جوانان Women &Youth Capacity building &Children Cooperative Organization WYCCCO 1393/12/05 عبدالهادی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3434 موسسه دیده بان مهاجرت افغانستان Migration Watch Afghanistan Org. MWAO 1393/12/05 مطیع الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3448 موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی نگاه نو New Vision Research and Capacity Development Organization NVRCDO 1393/12/05 سیده کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه صحت
3452 د افغانی خیریه تولنی موسسه Organization of Afghanistan Welfare Society OAWS 1393/12/05 امان الله ذاکر- سرپرست کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی
3455 موسسه تعلیمات مسلکی زنان بدخشان Badakhshan Women Vocational Training Organization BWVTO 1393/12/05 مسلیمه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی
3460 موسسه انکشافی محراق Focus Development Organization FDO 1393/12/05 نقیب الله کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، فرهنگی
3463 موسسه رسانه سلام افغانستان Salam Afghanistan Media Organization SAMO 1393/12/05 احمد ناصر کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت
3470 موسسه ظرفیت سازی و صنایع دستی تابش Tabush Handicraft and Capacity building Organization THCBO 1393/12/05 هاجره کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3475 دعامه ظرفیت لورولو موسسه Public Capacity Building Organization PCBO 1393/12/05 فضل الرحمن خوست تعلیم و تربیه ، صحت زراعت ، خدمات حرفوی
3478 موسسه کمک های صحی برای افغانها Health Aid Organization For Afghanistan HAOA 1393/12/05 روزینا نوری کابل بخش صحت
3479 موسسه خیریه و تعلیمی زابلی Zabuli Charity and Education Organization ZCEO 1393/12/05 ناهید کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعیی
3484 موسسه هماهنگی کمکهای بشری Organization for Coordination of Humanitarian Relief OCHR 1393/12/05 غلام صادق کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی
3488 موسسه فرهنگی و اجتماعی برای زنان افغان Culture and Social Organization for Afghan Women CSOAW 1393/12/05 شیبا کابل سواد اموزی ، خیاطی
3489 موسسه صندوق امداد افغانستان Afghanistan Relief Fund Organization ARFO 1393/12/05 کهکشان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی
3493 دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه Society for Education Awareness Research Consultancy and Health Organization SEARCHO 1394/1/12 شرافت ساپی کنر تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ، حقوق
3497 موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان Ruz Afghanistan Economic and Social Development Organization RAESDO 1394/1/12 نازیه بدخشان خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی ، تعلیم و تربیه ، خدمات صحی
3502 موسسه خدماتی اجتماعی تفکر نوین Tafakur -e- Naween Social Services Organization TNSSO 1394/1/12 استاد شکیلا سمنگان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی
3505 موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان Afghan Women Advancement and Rural Development Organization AWARDO 1394/1/12 شمس الله تابان بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت
3506 موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی زنان Women Economic and Social Development Organization WESDO 1394/1/12 نادره بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،
3507 موسسه خیریه همکاری سادات Sadat Tradesmen Charity Organization STCO 1394/1/12 فهیمه بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت
3509 موسسه نمایشات گروهی ازاد Bond Street Theatre Organization BSTO 1394/1/12 سید کریم جان کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، آگاهی عامه
3521 موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر Supporting Vulnerable People Org. SVPO 1394/1/12 سکینه کابل حقوقی آموزشی و خدمات اجتماعی
3522 موسسه تعلیمی وانکشافی زنان Women Training and Development Org. WTDO 1394/1/12 مهتاب ملکزی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی
3525 موسسه فرهنگی و توانمند سازی افغانها Culture and Empowerment Org for Afghan CEOA 1394/1/12 نرگس کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،